Monthly Archive: July 2017

Om asato maa - The Hindu FAQs 0

Om Asato maa Sadgamaya in sanskrit with meaning

Sanskrit ॐ असतो मा सद्गमय । तमसो मा ज्योतिर्गमय । मृत्योर्मा अमृतं गमय । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ English Translation Om asato maa Sadgamaya | Tamaso maa jyotirgamaya | Mrityor maa amrtam gamaya...

Shiva idol | Maha Shivratri 0

Shiv Tandav Stotra

Shiv Tandav stotra with english translation and its meaning. Sanskrit: जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् । डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् ॥१॥ English Translation: Jatta tavi galaj jala pravaha pavita sthale Gale valambya...