hindufaqs-काला-लोगो

ॐ गं गणपतये नमः

श्री गणेश से संबंधित स्तोत्र - श्री गणपति अथर्वशीर्ष

ॐ गं गणपतये नमः

श्री गणेश से संबंधित स्तोत्र - श्री गणपति अथर्वशीर्ष

गणपति अथर्वशीर्ष | HinduFaqs
गणपति अथर्वशीर्ष | HinduFaqs

संस्कृत:
ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्यमेक्षक्षिर्यज्राः। स्थिरैर स्थिरगैस्तुष्ठुवाग्गणस्तनूभिः। वाशेम देवितं ययायुः ।।
अंग्रेज़ी अनुवाद:
ओम् भद्रं कर्णभिः श्रुणुयाम् देवहा | भद्रम पशछमक्षशभरा जथरा |
सथिरिरंगिष्टुष्टुमस्त्वनुभिः | व्यासं देवहितं यदायुः

संस्कृत:
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टमणिः। स्वस्ति नोत्रहित्रर्दधातु ह
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः शान
अंग्रेज़ी अनुवाद:
ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा | स्वस्ति न पूषा विशववेदः | स्वस्ति नास्तक्षयो अर्ष्टनम्हि |
स्वस्ति न बृषस्पतिरधातु | || ओम शांतिं शांतिं शांतिं ||

संस्कृत:
ॐ नमस्ते गणपतये ॥XNUMX ये
अंग्रेज़ी अनुवाद:
ओम नमस्ते गणपतये

लालबागचा राजा
संस्कृत:
त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। त्वमेव केवलं कर्ताऽसि। त्वमेव केवलं धर्ताऽसि। त्वमेव केवलं हर्ताऽसि। त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि।
त्वं साक्षादात्मांसि नित्यम् ॥1 ऽ
अंग्रेज़ी अनुवाद:
त्वामेव प्रतिक्षाम तत्त्वमसि | त्वामेव केवलम कार्तसी | ट्वेमेव केवलाम धर्तासी | Twameva Kevalam हार्टसी |
त्वमेव सर्वम् खलविदम् ब्रह्मसि | त्वाम सकषदतमासी नित्यम || 1 ||

संस्कृत:
ऋतं वच्मि। सत्यं वच्चि ॥2।
अंग्रेज़ी अनुवाद:
रुतम वचमी | सत्यम वचमी || 2 ||

संस्कृत:
अव त्वं माम्। अव जबारम्। अव श्रोतारम्। अव दातारम्। अव धतरम्। अवानूचमवविल्सम्। एवी सुरिस्ता। अव दक्षिणायत।
अव पश्चातात्। अवतारात्त। अव चोर्ध्वत्त। अवाधरात्। सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् ॥XNUMX ाह
अंग्रेज़ी अनुवाद:
अवा ट्वम मैम | अवा वकतारम | अवा श्रोताराम | अवा दाताराम | अवा धृताराम | Avanuchanavamshishyam
अवा पशचटत | अवा पुरस्तत् | अवोदरतत | अवा दक्षिणात् | एवा चोर्धवत् | अवा धरतत |
सर्वतो मम पाहि पाहि समंतत || 3 ||

संस्कृत:
त्वं वा ।्मयस्त्वं चिन्मयः। त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः। त्वं सच्चिदानंदऽद्वारोऽसि। त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयो॥सि ॥XNUMX विज्ञान
अंग्रेज़ी अनुवाद:
त्वाम वंगमयस्त्यम चिन्मयः | त्वाम आनन्दमयस्तवम् ब्रह्ममाया | त्वाम सच्चिदानंदादितियोस्य |
त्वामप्रत्यक्षम् ब्रह्मसी | त्वाम ज्ञानमायो विद्यान्मयो ||सि || 4 ||

संस्कृत:
सर्वं जगदीदं त्वत्त्तो जायते। सर्वं जगदीदं त्वत्सतिष्ठति। सर्वं जगदिद त्व त्वयि लोमेष्यति। सर्वं जगदिद त्व त्वयि प्रत्ययति। त्वं भूरापोभनलोऽनिलो नभः।
त्वं चत्वारि वाक् {परिमिता} पानि ।। ५।
अंग्रेज़ी अनुवाद:
सर्वम जगदीदमं ततो जयते | सर्वम जगदीदं त्वामस्तिष्ठति | सर्वम जगदीदं त्वाय परतमेति |
सर्वम जगदीदं त्वां प्रतियेति | तवम भुमिरपनलो निलो नभ | त्वाम चत्वारी वक्पदानी || 5 ||

केशवजी नाइक चॉल

संस्कृत:
त्वं गुणत्रयाती तो। त्वं अपत्रायती तो। त्वं देहत्रयाति सो। त्वं कालत्रयाती तो। त्वं मूलाधारित्यो नसि नित्यम्। त्वं शक्तित्रयात्मकः।
दसवें योगिनो धायन्ति नित्यम्। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्वत्वं भवयुत्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म ब्रह्मूर्सवसुवरुम् ॥६ त्व
अंग्रेज़ी अनुवाद:
त्वाम् गुणत्रयतिथिता | त्वाम देहत्रयतिथिता | त्वाम कलत्रत्रयतिथा | त्वाम मूलाधारस्थति नित्यम् |
त्वाम शक्तिरित्रेमात्मका | त्वाम योगिनो ध्ययन्ति नित्यम् | त्वाम् ब्रह्मा त्वम्, त्वम् विष्णुस्तव रुद्रस्तवम्
इन्द्रस्तवम् अग्निस्तवम् वायुस्तवम् सूर्यस्तवम् चन्द्रमस्तवम् ब्रह्मभूर्भुवस्वरम् || 6 ||

संस्कृत:
गणादिन पूर्वमुच्चार्य वर्णांशंस्तदनन्तरम्। पंवार: परतर:। अर्धेन्दुल स्वभाव। तारेण ऋद्धिम्। एतत्त्व मनुभूतम्। गकार: पूर्तिम्। अकारो मध्यरूपम्।
पंवारश्चतन्यरूपम्। बद्रुतरूपम्। नादस्स पाठम्। सगन्हिता संधिः। संशा गणेशविद्या। गणक ऋषिः। निचृद्गायात्रिच्छन्दः। गणपतिर्देवता।
गं गणपतये नमः ।। ७..
अंग्रेज़ी अनुवाद:
गन्धिम पूरवमचुर्यं वर्णादिम तदनुन्तराम | अनुस्वार परतराहा | अर्धेंदुलसीत्तम | तरिना रुद्धम |
एतत्वा मनुस्वरूपम् | गकराहं पुरवारोपम | आकरो मधयमरुपम | अनुस्वारशचिंत्यारुपम |
बिंदुरुत्तारुपरम् | नादह संधानम | संधि संधि | सायशा गणेशविद्या | गणकुरसिह |
निक्रुदगायत्रचंद्रहा | गणपतिदेवता | ओम गं गणपतये नमः || 7 ||

संस्कृत:
एकदन्ताय विद्महे वाचतुण्डाय धीमहि। तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ति
अंग्रेज़ी अनुवाद:
एकदंतया विद्महे | वक्रतुण्डाय धीमही | तन्नो दन्तिह प्रचोदयात् || 8 ||

संस्कृत:
एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशम्न्तकुश्शादिणम्। रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम् द रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णक रक्तवासम्। रक्तगन्धुलिपुथगगं रक्तपुष्पास्सुपुजितम् िप
भक्तानुकंपिनं देवं जग रैपणमच्युतम्। अविर्भूतं च सर्वस्तदौ प्रकृतेः पुरुष प्रतिपरम्। & धायतिनो नित्यं स योगी योगिनां वर: ॥XNUMX न
अंग्रेज़ी अनुवाद:
एकदंतं चतुर्थस्तं पशमांकुशधरिनम् | रदाम च वरदम हसतिरभरणम मशकधवजम |
रक्तम लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तावसम् | रक्तागन्धुलिप्लिपंगमरक्तपुष्पैह सुपूजितम् |
भक्तनुकम्पिनम् देवमजगतकर्णमच्युतम् | अवीर्भुतम च श्रुष्टद्यौपकृतेहु पुरुषार्थपरम् |
इवम ध्ययति यो नित्यं स योगी योगिनम वरः || 9 ||

संस्कृत:
नमो वरतपतये। नमो गणपतये। नमः प्रमथपतये। नमोस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरन्मूर्तये नमः ःXNUMX राय
अंग्रेज़ी अनुवाद:
नमो व्रतपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लमबोदरया एकदंताय
विघ्ननाशिन शिवसुताय वरदमुर्त्यै नमो नमः || 10 ||

 

0 0 वोट
लेख की रेटिंग
सदस्यता
के बारे में सूचित करें
2 टिप्पणियाँ
नवीनतम
पुराने अधिकांश मतदान किया
इनलाइन फीडबैक
सभी टिप्पणियां देखें

ॐ गं गणपतये नमः

हिंदूअक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों पर अधिक जानकारी प्राप्त करें