जून 24

संस्कृत: द्र भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्यमेक्षक्षिर्यज्राः। स्थिरैरँसगैस्तुष्टुवाग्गणस्तनूभिः। वाशेम देवितं ययायोः ।। अंग्रेजी अनुवाद: ओम भद्रम् कर्णभिः श्रुणुयुम देवहा | भद्रम पशछमक्षशभरा जथरा | सथिरिरंगिस्तुष्टुमवस्त्वनुभिः