जुलाई 17, 2017

ओम असाटो माँ - द हिंदू एफएक्यू

संस्कृत ansk असतो मा अल्पगमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः शान अंग्रेजी अनुवाद ओम asato माँ सदगामाया | तमसो मां ज्योतिर्गमय