hindufaqs-ಕಪ್ಪು-ಲೋಗೋ
ಕುಂಭಮೇಳದ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ಏನು - hindufaqs.com

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಕುಂಭಮೇಳದ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ಏನು?

ಕುಂಭಮೇಳದ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ಏನು - hindufaqs.com

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಕುಂಭಮೇಳದ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ಏನು?

ಇತಿಹಾಸ: ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅವನು ತನ್ನ ಆನೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡಿದನು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ತನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಹಾರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟನು ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಂದ್ರನು ತುಂಬಾ ಉಬ್ಬಿದ, ಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು, ಮತ್ತು ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸದೆ ಅವನು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ವಾಹಕ ಆನೆಯ ಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿದನು. ಆನೆ, ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಹಾರದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಆನೆಯು ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಹಾರವನ್ನು ಎಸೆದು ಅದನ್ನು ಒಡೆದಿದೆ. ಈ ಅವಮಾನಕರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಬಡತನದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲಾ ಭೌತಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಶಪಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋರಾಟದ ರಾಕ್ಷಸರಿಂದ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿಯ ಶಾಪದಿಂದ ಪೀಡಿತರಾದ ದೆವ್ವದಾತರು ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.

ಕುಂಭ ಮೇಳ, ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶಾಂತಿಯುತ ಸಭೆ | ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು
ಕುಂಭ ಮೇಳ, ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶಾಂತಿಯುತ ಸಭೆ

ಭಗವಾನ್ ಇಂದ್ರ, ವರುಣ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇವದೂತರು, ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ದೇವದೂತರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದರು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮೇರು ಪರ್ವತದ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವರು ನಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ದೆವ್ವದಂಡಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಮೂರು ಲೋಕಗಳು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಶುಭದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತು ದೆವ್ವದಂಡಗಳು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಎಲ್ಲಾ ರಾಕ್ಷಸರು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೆವ್ವಗಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಯಾರು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅವರು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಮುಖವನ್ನು ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ದೆವ್ವದವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಭಗವಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳಿದರು: ನಾನು, ಭಗವಾನ್ ಶಿವ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದೆವ್ವಗಳು, ರಾಕ್ಷಸರು, ಬೆವರಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಜೀವಂತ ಘಟಕಗಳು, ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಜೀವಿಗಳು, ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಭ್ರೂಣಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಜೀವಂತ ಘಟಕಗಳು-ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸರ್ವೋಚ್ಚದಿಂದ ಬಂದವು ಕರ್ತನೇ, ಅವನ ರಾಜೋ-ಗುನ ಅವತಾರದಿಂದ [ಭಗವಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ಗುಣ-ಅವತಾರ] ಮತ್ತು ನನ್ನ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಮಹಾನ್ ges ಷಿಮುನಿಗಳಿಂದ [ish ಷಿಗಳು]. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆತನ ಕಮಲದ ಪಾದಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸೋಣ.

ಬ್ರಹ್ಮ | ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು
ಬ್ರಹ್ಮ

ಪರಮಾತ್ಮನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರೂ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು, ಯಾರೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ಪೂಜಿಸಬಾರದು. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವನಾಶದ ಸಲುವಾಗಿ, ಅವನು ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಅವತಾರಗಳಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯತನದ ಕ್ರಮ, ಉತ್ಸಾಹದ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಅಜ್ಞಾನದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ.

ಭಗವಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮನು ದೆವ್ವದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರನ್ನು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮೀರಿದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಾಸಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದನು. ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ವಾಸಸ್ಥಾನವು ಹಾಲಿನ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಸ್ವೆತಾಡ್ವಿಪಾ ಎಂಬ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿದೆ.

ಪರಮಾತ್ಮನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಜೀವಂತ ಶಕ್ತಿ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲದರ ಪ್ರಕಾಶಕ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಭೌತಿಕ ದೇಹವಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅವನು ಪಕ್ಷಪಾತ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಮಲದ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುತ್ತೇನೆ, ಅವನು ಶಾಶ್ವತ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಮತ್ತು ಆಕಾಶದಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಮೂರು ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ [ಸತ್ಯ, ತ್ರೇತ ಮತ್ತು ದ್ವಾರಪಾರ] ಆರು ಐಶ್ವರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

ಶಿವ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ, ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟನು. ಹೀಗೆ ಆತನು ಎಲ್ಲಾ ದೇವದೂತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಅಜಿತಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ದೇವದೂತರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ನಂತರ, ದೆವ್ವ ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸರು ಹಾಲಿನ ಸಾಗರವನ್ನು ಮಥಿಸಬಹುದು. ಹಗ್ಗವು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸರ್ಪವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ವಾಸುಕಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮಂಥನ ರಾಡ್ ಮಂದಾರ ಪರ್ವತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಂಥನದಿಂದ ವಿಷವೂ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಶಿವನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಂಥನದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಆಕರ್ಷಕ ವಸ್ತುಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಭಗವಂತನು ದೇವದೂತರನ್ನು ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಿಸಬಾರದೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು. ಕೆಲವು ಅವಾಂತರಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರು ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬಾರದು. ಈ ರೀತಿ ದೇವದೂತರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಭಗವಂತನು ದೃಶ್ಯದಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾದನು.

ಹಾಲಿನ ಸಮುದ್ರದ ಮಂಥನ, ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ್ | ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು
ಹಾಲಿನ ಸಮುದ್ರದ ಮಂಥನ, ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ್

ಹಾಲಿನ ಸಾಗರವನ್ನು ಮಥಿಸುವುದರಿಂದ ಬರುವ ಒಂದು ವಸ್ತುವೆಂದರೆ ಮಕರಂದ, ಇದು ದೆವ್ವದಾತರಿಗೆ (ಅಮೃತ) ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಮೃತದ ಈ ಮಡಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹನ್ನೆರಡು ಹಗಲು ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ರಾತ್ರಿ (ಹನ್ನೆರಡು ಮಾನವ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಮ) ದೇವರುಗಳು ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸರು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿದರು. ಈ ಮಕರಂದದಿಂದ ಅಲಹಾಬಾದ್, ಹರಿದ್ವಾರ, ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಮತ್ತು ನಾಸಿಕ್ ಮಕರಂದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೆಲವು ಹನಿಗಳು ಚೆಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮನ್ನಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತ ಮನೆಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಮರಳಲು ಹೋಗುವ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು. ಸಂತರು ಅಥವಾ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಪವಿತ್ರ ಮನುಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಇದು.

ಮಹಾದೇವ್ ಹಾಲಹಾಲ ವಿಷವನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ | ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು
ಮಹಾದೇವ್ ಹಲಾಹಲಾ ವಿಷವನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ

ಕುಂಭಮೇಳ ಪವಿತ್ರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸಂತರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಈ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್: ಮಹಾಕುಂಬಾ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್.ಕಾಮ್

0 0 ಮತಗಳನ್ನು
ಲೇಖನ ರೇಟಿಂಗ್
ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ
ಸೂಚಿಸಿ
7 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಹೊಸ
ಹಳೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಇನ್ಲೈನ್ ​​ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ