ಗುರು ಶಿಶಾ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ತ್ರಿಕಲ್ ಸಂಧ್ಯಾ ದಿನದ ಮೂರು ಹಂತಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಸ್ಲೊಕಾಗಳು

ಗುರು ಶಿಶಾ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ತ್ರಿಕಲ್ ಸಂಧ್ಯಾ ದಿನದ ಮೂರು ಹಂತಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಸ್ಲೊಕಾಗಳು

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು- ತಿಲಕ (ಟಿಕ್ಕಾ)- ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿರುವ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಗುರುತು - ಎಚ್‌ಡಿ ವಾಲ್‌ಪೇಪರ್ - ಹಿಂದೂಫಾಕ್ಸ್

ತ್ರಿಕಲ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಮೂರು ಶ್ಲೋಕಗಳಾಗಿದ್ದು, ನೀವು ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ, ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಪಠಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ತ್ರಿಕೋನವು ದಿನದ 3 ಹಂತಗಳಿಗೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಲೋಕಾಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಗುರು ಶಿಶಾ
ಫೋಟೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗಳು: www.hinduhumanrights.info

ನೀವು ಎಚ್ಚರವಾದ ನಂತರ:

वसते लक्ष्मीः करमूले सरस्वती
तु: प्रभाते कर दर्शनम
देवि पर्वतस्तनमंडले
नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व मे
देवं कंसचाणूरमद्रनम्
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्

ಅನುವಾದ:

ಕರಗ್ರೆ ವಾಸೇಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಹಿ ಕರಮೂಲ್ ಸರಸ್ವತಿ |
ಕಾರಾ-ಮಾಧ್ಯೆ ತು ಗೋವಿಂದ ಪ್ರಭಾಟೆ ಕರ-ದರ್ಶನಂ ||

ಸಮುದ್ರ-ವಾಸನೆ ದೇವಿ ಪರ್ವತ-ಸ್ತಾನ-ಮಂಡಲೆ |
ವಿಷ್ಣುಪಟ್ನಿ
ನಮಸ್-ತುಭ್ಯಂ ಪಾದ-ಸ್ಪರ್ಶಂ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಮೇ ||

ವಾಸುದೇವ-ಸುತಾನ್ ದೇವಮ್ ಕನ್ಸ-ಚಾನುರ-ಮರ್ದಾನಂ |
ದೇವಕಿ-ಪರಮಾ
ನಂದಮ್ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್-ಗುರು ||

ಅರ್ಥ: ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ, ಜ್ಞಾನದ ದೇವತೆ, ಸರಸ್ವತಿ ಅಂಗೈಯ ಬುಡದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ (ಗೋವಿದಾ) ಅಂಗೈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗೈಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು.

ಓಹ್! ಮಾತೃ ಭೂಮಿ, ಸಾಗರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಪರ್ವತಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪತ್ನಿ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಪಾದಗಳ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ.
ವಾಸುದೇವನ ಮಗ, ವಿನಾಶಕ (ರಾಕ್ಷಸರು) ಕನ್ಸಾ ಮತ್ತು ಚಾನುರ, ದೇವಕಿಯ (ತಾಯಿ) ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಆನಂದ, ವಿಶ್ವದ ಗುರು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ.

ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು: -

सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः
ते त्वघं पापा ये पचम्त्यात्मकारणात्
यदश्नासि यज्जहोषि ददासि यत्
कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्
वैश्र्वानरो भूत्वा ग्राणिनां देहमाश्रितः
पचाम्यन्नं चतुर्विधम्
सह नाववतु सह नौ भनक्तु करवावहै
नावघीतमस्तु मा विहिषावहै
शांतिः शांतिः शांतिः

ಅನುವಾದ:

ಯಜ್ಞ-ಶಿಷ್ಟಾ-ಶಿನಾಹ್ ಸಂತೋ ಮುಚ್ಯಂತೇ ಸರ್ವ-ಕಿಲ್ಬಿಶೈಃ |
ಭುಂಜತೆ
ತೇ ತ್ವಘಂ ಪಾಪಾ ಯೇ ಪಚಾನ್ಯಾತ್ಮ-ಕಾರಣಾತ್ ||

ಯತ್-ಕರೋಶಿ ಯದಶ್ನಾಸಿ ಯಜ್ ಯಜ್-ಜುಹೋಶಿ ದಾದಾಸಿ ಯತ್ |
ಯತ್-ತಪಸ್ಯಾಸಿ
ಕೌಂಟೇಯ ತತ್-ಕುರುಶ್ವ ಮದರ್ಪನಂ ||

ಓಂ ಸಹಾ ನಾ-ವವಾತು ಸಹಾ ನೌ ಭುನಾಕ್ತು ಸಹ ವಿರಿಯಮ್ ಕರವಾ-ವಹೈ |
ತೇಜಸ್ವಿ
ನಾ-ವಧಿ-ತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಶಾ-ವಾಹೈ ||
ಓಂ ಶಾಂತಿಹ್ ಶಾಂತಿಹ್ ಶಾಂತಿಹಿ

ಅರ್ಥ: ದೇವರ ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅರ್ಪಿಸುವ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ (ಗೆ)
ದೇವರು) ಮೊದಲು (ಯಜ್ಞ) ತ್ಯಾಗಕ್ಕಾಗಿ. ತಮಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸುವ ಇತರರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ “ಪಾಪವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ.”

ಓ! ಕುಂತಿಯ ಮಗನಾದ ಕೌಂಟೇಯ (ಅರ್ಜುನ್), ನೀವು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲವು, ನೀವು ತಿನ್ನುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣತೆ ಮಾಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಅರ್ಪಣೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿ.
"ನಾನು ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತೇನೆ."

ಓಹ್! ಕರ್ತನೇ, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸಿ. ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ದೈವಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವು ವಿಕಿರಣವಾಗಲಿ. ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅಸೂಯೆಪಡಬಾರದು ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಬದುಕೋಣ.

ಮಲಗುವ ಮೊದಲು:

वासुदेवाय हरये परमात्मने
गोविन्दाय नमो नमः
करचरणकृतं वाक् कायजं कर्मजं
वा मानसं वाअपराधम्
वा सर्वमेतत्
जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो
त्वमेव माता च पिता
बन्धुश्च सखा त्वमेव
विद्या द्रविणं
सर्वं मम देवदेव

ಅನುವಾದ:

ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೆ |
ಪ್ರಣತ-ಕ್ಲೇಶ-ನಾಶಾಯ
ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮ ||

ಕಾರಾ-ಚರಣ್-ಕ್ರುತಂ ವಾಕ್-ಕಾಯಾ-ಜಾಮ್ ಕರ್ಮಜಂ ವಾ
ಶ್ರವಣ-ನಾಯನಜಂ
ವಾ ಮನಸಂ ವಾ-ಅಪರಾಧಂ |
ವಿಹಿತಂ-ಅವಿತಿತಂ
ವಾ ಸರ್ವ-ಮಿ-ತತ್ ಕ್ಷಮಾಸ್ವ ಜಯ ಜಯ ಕರುಣಾಬ್ಧೆ
ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ||

ತ್ವಾಮೆವಾ ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಬಂಧುಷ್-ಚ ಸಖಾ ತ್ವಮೇವ |
ತ್ವಾಮೆವಾ
ವಿದ್ಯಾ ದ್ರಾವಿಣಂ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮ ದೇವ-ದೇವ ||

ಅರ್ಥ: ಅವನ ರಕ್ಷಣೆ ಕೇಳುವವರ ದುಃಖ, ಸಂಕಟ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ದೂರಮಾಡುವ ವಾಸುದೇವನ ಮಗನಾದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಓಹ್! ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಮಹಾಸಾಗರದ ಮಹಾದೇವ್, ನನ್ನ ಕೈಗಳು, ಪಾದಗಳು, ನನ್ನ ಮಾತು, ದೇಹ, ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ, ನನ್ನ ಕಿವಿಗಳಿಂದ, ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತಿಳಿಯದೆ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಗೆಲುವು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ.

ಓಹ್! ದೇವರೇ! (ಓಹ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಬೀಯಿಂಗ್) ನೀವು ನನ್ನ ತಾಯಿ, ನೀವು ನನ್ನ ತಂದೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಸಹೋದರ, ನೀವು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ನೀವು ಜ್ಞಾನ, ನೀವು ಸಂಪತ್ತು, ಮತ್ತು ನೀವು ಎಲ್ಲವೂ
ನನಗೆ.

ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್: ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪರಿವಾರ್

4.2 9 ಮತಗಳನ್ನು
ಲೇಖನ ರೇಟಿಂಗ್
ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ
ಸೂಚಿಸಿ
8 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಹೊಸ
ಹಳೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಇನ್ಲೈನ್ ​​ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ