hindufaqs-ಕಪ್ಪು-ಲೋಗೋ
ದಶಾವತಾರ ವಿಷ್ಣು ವರಹ ಅವತಾರದ 10 ಅವತಾರಗಳು - hindufaqs.com

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ದಶಾವತಾರ ವಿಷ್ಣುವಿನ 10 ಅವತಾರಗಳು - ಭಾಗ III: ವರಾಹ ಅವತಾರ

ದಶಾವತಾರ ವಿಷ್ಣು ವರಹ ಅವತಾರದ 10 ಅವತಾರಗಳು - hindufaqs.com

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ದಶಾವತಾರ ವಿಷ್ಣುವಿನ 10 ಅವತಾರಗಳು - ಭಾಗ III: ವರಾಹ ಅವತಾರ

ವರಹ ಅವತಾರ (वराह) ಎಂಬುದು ಹಂದಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮೂರನೇ ಅವತಾರವಾಗಿದೆ. ರಾಕ್ಷಸ (ಅಸುರ) ಹಿರಣ್ಯಕ್ಷ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕದ್ದು (ಭೂದೇವಿ ದೇವತೆ ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ) ಮತ್ತು ಅವಳನ್ನು ಆದಿಸ್ವರೂಪದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿದಾಗ, ವಿಷ್ಣು ಅವಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ವರಹನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ವರಾಹಾ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಕೊಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಾಗರದಿಂದ ಹಿಂಪಡೆದು, ಅದನ್ನು ತನ್ನ ದಂತಗಳ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ, ಮತ್ತು ಭೂದೇವಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು.

ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ವರಾಹ ಅವತಾರನಾಗಿ ವಿಷ್ಣು | ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು
ವರಾಹ ಅವತಾರನಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ

ಜಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ವಿಷ್ಣುವಿನ (ವೈಕುಂಠ ಲೋಕ) ವಾಸಸ್ಥಳದ ಇಬ್ಬರು ದ್ವಾರಪಾಲಕರು (ದ್ವಾರಪಾಲಕರು). ಭಾಗವತ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ರಹ್ಮದ ಮಾನಸಪುತ್ರರಾದ (ಕುಮಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು) ನಾಲ್ಕು ಕುಮಾರರು, ಸನಕ, ಸನಂದನ, ಸನಾತನ ಮತ್ತು ಸನತ್ಕುಮಾರರು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ಪಾವತಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ನಾರಾಯಣರ ಭೇಟಿ - ಶೇಶ್ ನಾಗ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ವಿಷ್ಣುವಿನ ರೂಪ.

ಜಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ನಾಲ್ಕು ಕುಮಾರರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು | ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು
ಜಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ನಾಲ್ಕು ಕುಮಾರರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ

ಸನತ್ ಕುಮಾರರು ಜಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯರನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವರ ತಪಸ್ ಬಲದಿಂದಾಗಿ, ನಾಲ್ಕು ಕುಮಾರರು ಕೇವಲ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೇವಲ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಜಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯ, ವೈಕುಂಠದ ಗೇಟ್ ಕೀಪರ್ಗಳು ಕುಮಾರರನ್ನು ಗೇಟ್ ಬಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಅವನನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಕುಮಾರರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೋಪಗೊಂಡ ಕುಮಾರರು ಜಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯರಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ದೈವತ್ವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂದು ಶಪಿಸಿದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಅವರು ಕಶ್ಯಪ age ಷಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ದಿತಿಗೆ ಹಿರಣ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಎಂದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ದೈತ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು, ಇದು ಡಿಟಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ರಾಕ್ಷಸರ ಜನಾಂಗವಾಗಿದೆ.
ರಾಕ್ಷಸ ಸಹೋದರರು ಶುದ್ಧ ದುಷ್ಟತೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಹಿರಣ್ಯಕ್ಷನು ತಪಸ್ (ಕಠಿಣ) ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನು ವರದಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅದು ಅವನನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಅವಿನಾಶಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವನು ಮತ್ತು ಅವನ ಸಹೋದರನು ಭೂಮಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದೇವರುಗಳನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಂತರದವರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾನೆ. ಹಿರಣ್ಯಕ್ಷ ಭೂಮಿಯನ್ನು (ಭೂದೇವಿ ದೇವತೆ ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ) ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವಳನ್ನು ಆದಿಸ್ವರೂಪದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮರೆಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವಳು ರಾಕ್ಷಸನಿಂದ ಅಪಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿಯು ಸಂಕಟದ ದೊಡ್ಡ ಕೂಗು ನೀಡುತ್ತದೆ,

ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರನ್ಯಾಕ್ಷ ಹಂದಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸದ ಕಾರಣ, ವಿಷ್ಣು ಈ ರೂಪವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ದಂತಗಳಿಂದ and ಹಿಸಿಕೊಂಡು ಆದಿಸ್ವರೂಪದ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ವರಾಹ ನಾಲ್ಕು ತೋಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ (ಡಿಸ್ಕಸ್) ಮತ್ತು ಶಂಖಾ (ಶಂಖ) ಹಿಡಿದಿದ್ದರೆ, ಇತರ ಎರಡು ಗಡಾ (ಮೆಸ್), ಕತ್ತಿ, ಅಥವಾ ಕಮಲವನ್ನು ಹಿಡಿದಿವೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರದಮುದ್ರವನ್ನು (ಆಶೀರ್ವಾದದ ಸೂಚಕ) ಮಾಡುತ್ತದೆ . ವರಾಹನನ್ನು ತನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಕೈಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷ್ಣು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಿಸಬಹುದು: ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ, ಶಂಖ, ಗಡಾ ಮತ್ತು ಕಮಲ. ಭಾಗವತ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ, ವರಾಹ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ (ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಗಾತ್ರ) ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ವರಾಹನ ಗಾತ್ರವು ಆನೆಯ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅಗಾಧವಾದ ಪರ್ವತದ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಅವನ ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತವೆ. ವಾಯು ಪುರಾಣವನ್ನು ವರಾಹವನ್ನು 10 ಯೋಜನೆಗಳು ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ (ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ವಿವಾದಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 6–15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (3.7–9.3 ಮೈಲಿ) ಅಗಲ ಮತ್ತು 1000 ಯೋಜನೆಗಳ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವನು ಪರ್ವತದಂತೆ ದೊಡ್ಡವನು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮೈಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮೋಡದಂತೆ ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿದೆ, ಅವನ ದಂತಗಳು ಬಿಳಿ, ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮತ್ತು ಭಯಭೀತವಾಗಿವೆ. ಅವನ ದೇಹವು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಕಾಶದ ನಡುವಿನ ಜಾಗದ ಗಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅವನ ಗುಡುಗು ಘರ್ಜನೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ನಿದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಅವನ ಮೇನ್ ತುಂಬಾ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಭಯಭೀತವಾಗಿದೆ ನೀರಿನ ದೇವರು ವರುಣನು ತನ್ನನ್ನು ಅದರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ವರಾಹನನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾನೆ.

ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ವರಾಹ ಹಿರಣ್ಯಕ್ಷನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಾನೆ | ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು
ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ವರಾಹ ಹಿರಣ್ಯಕ್ಷನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಾನೆ

ಸಾಗರದಲ್ಲಿ, ವರಹಾ ತನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಮತ್ತು ದ್ವಂದ್ವಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಸವಾಲು ಹಾಕುವ ಹಿರಣ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾನೆ. ರಾಕ್ಷಸನು ವರಹನನ್ನು ಮೃಗವೆಂದು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ರಾಕ್ಷಸನ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ, ವರಹಾ ತನ್ನ ದಂತಗಳ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ. ಹಿರನ್ಯಾಕ್ಷನು ಕೋಪದಿಂದ ಹಂದಿಯ ಕಡೆಗೆ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಬ್ಬರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ವರಾಹಾ ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ದ್ವಂದ್ವಯುದ್ಧದ ನಂತರ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ವರಾಹನು ತನ್ನ ದಂತಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಗರದಿಂದ ಮೇಲೇರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ದೇವರುಗಳು ಮತ್ತು ges ಷಿಮುನಿಗಳು ವರಾಹನ ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವಳನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇಡುತ್ತಾನೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಭೂದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ತನ್ನ ರಕ್ಷಕ ವರಹಾಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾಳೆ. ವಿಷ್ಣು - ತನ್ನ ವರಹಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ - ಭೂದೇವಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ, ಅವಳನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪತ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಭೂದೇವಿ ಹುರುಪಿನಿಂದ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಭೂದೇವಿ ಆಯಾಸಗೊಂಡು ಮೂರ್ ts ೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಆದಿಸ್ವರೂಪದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಳುಗುತ್ತಾರೆ. ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತೆ ವರಾಹನ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅವಳನ್ನು ನೀರಿನ ಮೇಲಿರುವ ತನ್ನ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ವರಹಾ:

ಸರೀಸೃಪಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಅರೆ-ಉಭಯಚರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ವಿಕಸನಗೊಂಡವು, ನಂತರ ಇದು ಮೊದಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ವಿಕಸನಗೊಂಡಿತು, ಅದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಹುದಿತ್ತು.
ವರಾಹ, ಅಥವಾ ಹಂದಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮೂರನೆಯ ಅವತಾರವಾಗಿತ್ತು. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಹಂದಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಸಸ್ತನಿ, ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ನುಂಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ.

ದೇವಾಲಯಗಳು:
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ವರಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇದು ತಿರುಪತಿ ಬಳಿಯ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಿಣಿ ಎಂಬ ದೇವಾಲಯದ ಕೊಳದ ತೀರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆದಿ-ವರಹ ಕ್ಷೇತ್ರ, ವರಾಹನ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವರಾಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಆದಿ-ವರಹ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು
ವರಾಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಆದಿ-ವರಾಹ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ದೇವಾಲಯವೆಂದರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚಿದಂಬರಂನ ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಮುಶ್ನಂ ಪಟ್ಟಣದ ಭುವರಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇದನ್ನು 16 ನೇ ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ತಂಜಾವೂರು ನಾಯಕ್ ಆಡಳಿತಗಾರ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ II ನಿರ್ಮಿಸಿದ.

ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗಳು: ನಿಜವಾದ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಫೋಟೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗಳು.

0 0 ಮತಗಳನ್ನು
ಲೇಖನ ರೇಟಿಂಗ್
ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ
ಸೂಚಿಸಿ
1 ಕಾಮೆಂಟ್
ಹೊಸ
ಹಳೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಇನ್ಲೈನ್ ​​ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ