hindufaqs-ಕಪ್ಪು-ಲೋಗೋ
ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ | ಹಿಂದೂ ಫಾಕ್ಸ್

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ದಶಾವತಾರ ವಿಷ್ಣುವಿನ 10 ಅವತಾರಗಳು - ಭಾಗ IX: ಬುದ್ಧ ಅವತಾರ

ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ | ಹಿಂದೂ ಫಾಕ್ಸ್

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ದಶಾವತಾರ ವಿಷ್ಣುವಿನ 10 ಅವತಾರಗಳು - ಭಾಗ IX: ಬುದ್ಧ ಅವತಾರ

ಬುದ್ಧನನ್ನು ವೈಷ್ಣವ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ದೇವರ ಅವತಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬುದ್ಧನು ತಾನು ದೇವರು ಅಥವಾ ದೇವರ ಅವತಾರ ಎಂದು ನಿರಾಕರಿಸಿದನು. ಬುದ್ಧನ ಬೋಧನೆಗಳು ವೇದಗಳ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನಾಸ್ತಿಕಾ (ಹೆಟೆರೊಡಾಕ್ಸ್ ಶಾಲೆ) ಎಂದು ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ | ಹಿಂದೂ ಫಾಕ್ಸ್
ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ

ದುಃಖ, ಅದರ ಕಾರಣ, ವಿನಾಶ ಮತ್ತು ದುಃಖವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಾಲ್ಕು ಉದಾತ್ತ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು (ಆರ್ಯ ಸತ್ಯ) ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಅವನು ಸ್ವಯಂ-ಭೋಗ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ-ಮರಣದಂಡನೆ ಎರಡರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಸರಿಯಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು, ಸರಿಯಾದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು, ಸರಿಯಾದ ಮಾತು, ಸರಿಯಾದ ನಡವಳಿಕೆ, ಸರಿಯಾದ ಜೀವನೋಪಾಯ, ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸರಿಯಾದ ಸಾವಧಾನತೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮಧ್ಯದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ವೇದಗಳ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ದೇವರುಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.

ಬುದ್ಧನನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. 'ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ: ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು "ಬುದ್ಧ" ದ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು "ಬುದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ" ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತವೆ; ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಬೌದ್ಧಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು ಅವನನ್ನು ಎರಡು ಪಾತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ: ಧರ್ಮವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಾಸ್ತಿಕ ವೈದಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ಟೀಕಿಸುವುದು. ಬುದ್ಧನ ಪ್ರಮುಖ ಪುರಾಣ ಉಲ್ಲೇಖಗಳ ಭಾಗಶಃ ಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ:
    ಹರಿವಂಶ (1.41)
ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ (3.18)
ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ (1.3.24, 2.7.37, 11.4.23) [2]
ಗರುಡ ಪುರಾಣ (1.1, 2.30.37, 3.15.26)
ಅಗ್ನಿ ಪುರಾಣ (16)
ನಾರದ ಪುರಾಣ (2.72)
ಲಿಂಗ ಪುರಾಣ (2.71)
ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ (3.252) ಇತ್ಯಾದಿ.

ಪುರಾಣ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ, ಅವನನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹತ್ತು ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂಬತ್ತನೆಯದು.

ಅವನನ್ನು ಅವತಾರ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಂಥವೆಂದರೆ ರಿಷಿ ಪರಾಶರನ ಬೃಹತ್ ಪರಶಾರ ಹೋರಾ ಶಾಸ್ತ್ರ (2: 1-5 / 7).

ಅವನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೋಗಿ ಅಥವಾ ಯೋಗಾಚಾರ್ಯ, ಮತ್ತು ಸನ್ಯಾಸಿ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನ ತಂದೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುದ್ಧೋಧನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಬೌದ್ಧ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನ ತಂದೆಗೆ ಅಂಜನಾ ಅಥವಾ ಜಿನಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಅವನನ್ನು ಸುಂದರವಾದ (ದೇವಸುಂದರ-ರೂಪಾ), ಹಳದಿ ಚರ್ಮದ ಮತ್ತು ಕಂದು-ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಕೆಲವೇ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬುದ್ಧನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ, ಉದಾ. ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುವ ಒಬ್ಬನು ಅವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವರಹಪುರಾಣ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಅವನನ್ನು “ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು” ಜನ್ಮ ಪಡೆದನೆಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ:

mohanartham danavanam balarupi pathi-sthitah putram tam kalpayam asa mudha-buddhir jinah svayam ತತಾ ಸಮ್ಮೋಹಯಂ ಆಸ ಜಿನದ್ಯಾನ್ ಅಸುರಮಸಕನ್ ಭಗವಾನ್ ವಾಗ್ಭೀರ್ ಉಗ್ರಾಭೀರ್ ಅಹಿಂಸಾ-ವಾಕಿಭೀರ್ ಹರಿ॥
-ಬ್ರಹ್ಮಂಡ ಪುರಾಣ, ಮಾಧ್ವ ಅವರಿಂದ ಭಾಗವತತ್ಪಾರ್ಯ, 1.3.28

ಅನುವಾದ: ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಲು, ಅವನು [ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ] ಮಗುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತನು. ಮೂರ್ಖ ಜಿನಾ (ರಾಕ್ಷಸ), ಅವನು ತನ್ನ ಮಗನೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ. ಹೀಗೆ ಲಾರ್ಡ್ ಶ್ರೀ ಹರಿ [ಅವತಾರ-ಬುದ್ಧನಾಗಿ] ಜಿನಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ತನ್ನ ಅಹಿಂಸೆಯ ಬಲವಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಪರಿಣಿತನಾಗಿ ಮೋಸಗೊಳಿಸಿದನು.

ಭಾಗವತ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ, ದೇವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಲು ಬುದ್ಧನು ಜನ್ಮ ಪಡೆದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ:

ತತಾಹ ಕಲೌ ಸಂಪ್ರವರ್ತೆ ಸಮ್ಮೋಹಯ ಸೂರ-ದ್ವಿಸಮ್

ಬುದ್ದೋ ನಂಜಂಜನ-ಸುತಾಹ್ ಕಿಕಟೆಸು ಭವ್ಯಾತಿ ati

Ri ಶ್ರೀಮದ್-ಭಾಗವತಂ, 1.3.24

ಅನುವಾದ: ನಂತರ, ಕಾಳಿ-ಯುಗದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ದೇವತೆಗಳ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡುಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, [ಅವನು] ಕಿಕತಗಳಲ್ಲಿ, ಆಂಜನ, ಬುದ್ಧನ ಹೆಸರಿನ ಮಗನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಅನೇಕ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಬುದ್ಧನನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರವೆಂದು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವರು ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಅಥವಾ ಮಾನವಕುಲವನ್ನು ವೈದಿಕ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ತರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಶ್ಯ ಪುರಾಣವು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ:

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಾಳಿ ಯುಗವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಮೂಲಕ, ವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಗೌತಮ, ಶಕ್ಯಮುನಿಯಾಗಿ ಜನಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಲಿಸಿದನು. ನಂತರ ಶುಡ್ಡೋದನ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ, ಮತ್ತು ಶಕ್ಯಸಿಂಹ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆಳಿದನು. ಕಾಳಿ ಯುಗದ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ವೇದಗಳ ಮಾರ್ಗವು ನಾಶವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪುರುಷರು ಬೌದ್ಧರಾದರು. ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರು ಮೋಸ ಹೋದರು.

ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರವಾಗಿ
8 ನೇ ಶತಮಾನದ ರಾಜಮನೆತನಗಳಲ್ಲಿ, ಬುದ್ಧನನ್ನು ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ದೇವರುಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಬುದ್ಧನನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಅದೇ ಅವಧಿ ಇದು.

ಅವರ ಗೀತ ಗೋವಿಂದ ದಾಸವತಾರ ಸ್ತೋತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಭಾವಿ ವೈಷ್ಣವ ಕವಿ ಜಯದೇವ (13 ನೇ ಶತಮಾನ) ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ:

ಓ ಕೇಶವ! ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಓ ಕರ್ತನೇ! ಬುದ್ಧನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದ ಭಗವಾನ್ ಹರಿ! ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವೈಭವಗಳು! ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಹೃದಯದ ಬುದ್ಧನೇ, ವೈದಿಕ ತ್ಯಾಗದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಸುವ ಬಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ವಧಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನು (ಅಹಿಂಸಾ) ಉತ್ತೇಜಿಸಿದ ಅವತಾರವೆಂದು ಬುದ್ಧನ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಇಸ್ಕಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಆಧುನಿಕ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವೈಷ್ಣವ ಪಂಥವಿದೆ, ಇದನ್ನು ವರ್ಕರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವರು ಭಗವಾನ್ ವಿಠೋಬನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ (ಇದನ್ನು ವಿಠ್ಠಲ್, ಪಾಂಡುರಂಗ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ). ವಿಥೋಬಾವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪುಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ವಿಥೋಬಾ ಬುದ್ಧನ ಒಂದು ರೂಪ ಎಂದು ಅನೇಕ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಆಳವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅನೇಕ ಕವಿಗಳು (ಏಕನಾಥ್, ನಾಮದೇವ್, ತುಕಾರಂ ಸೇರಿದಂತೆ) ಅವರನ್ನು ಬುದ್ಧ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಅನೇಕ ನವ-ಬೌದ್ಧರು (ಅಂಬೇಡ್ಕರಿಗಳು) ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಆಧುನಿಕ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್, ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬುದ್ಧನನ್ನು ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಅದೇ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸತ್ಯದ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ:

ವಿವೇಕಾನಂದ: ಹಿಂದೂಗಳ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, oro ೋರಾಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನರ ಅಹುರಾ ಮಜ್ದಾ, ಬೌದ್ಧರ ಬುದ್ಧ, ಯಹೂದಿಗಳ ಯೆಹೋವ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ತಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ಉದಾತ್ತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿ!

ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ | ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು
ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ

ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್: ಹಿಂದೂ ಒಬ್ಬನು ಗಂಗಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ವೇದಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿದರೆ… ಜಪಾನಿಯರು ಬುದ್ಧನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ, ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾದರೆ, ಅರಬ್ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕುರಾನ್ ಓದುತ್ತಿದ್ದರೆ… ಅದು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಆಳವಾದ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ದೇವರ ಪೂರ್ಣ ಬಹಿರಂಗ.

ಆಧುನಿಕ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಯವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬುದ್ಧನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರ ಅನೇಕ ಸುಧಾರಣಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬೌದ್ಧಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಂತಹ ಹಿಂದೂ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸ್ಟೀವನ್ ಕಾಲಿನ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾನೆ - ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮತಾಂತರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ - “ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳು ಒಂದೇ” ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು
ವೆಂಡಿ ಡೊನಿಗರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ವಿವಿಧ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಬುದ್ಧ ಅವತಾರವು ಬೌದ್ಧರನ್ನು ರಾಕ್ಷಸರೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾದದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದು. ಬೌದ್ಧಧರ್ಮವನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುವ ಹಿಂದೂ ಬಯಕೆಗೆ ಹೆಲ್ಮತ್ ವಾನ್ ಗ್ಲಾಸೆನಾಪ್ ಕಾರಣ, ಬೌದ್ಧರನ್ನು ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಅಂಶಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಒಬ್ಬ “ಬುದ್ಧ” ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಸಮಯಗಳು ವಿರೋಧಾಭಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಅವನನ್ನು ಸುಮಾರು 500 ಸಿಇ ಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ, 64 ವರ್ಷಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ವೈದಿಕ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜಿನಾ ಎಂಬ ತಂದೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಗೌತಮರಿಂದ ಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಬಹುದು.

ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗಳು: ಮೂಲ ographer ಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಫೋಟೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗಳು

0 0 ಮತಗಳನ್ನು
ಲೇಖನ ರೇಟಿಂಗ್
ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ
ಸೂಚಿಸಿ
10 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಹೊಸ
ಹಳೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಇನ್ಲೈನ್ ​​ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ