ಜೆನೆರಿಕ್ ಆಯ್ಕೆದಾರರು
ನಿಖರವಾದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹುಡುಕಿ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ
ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರದ ಆಯ್ಕೆಗಾರರು
ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ
ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ

ಮುಂದಿನ ಲೇಖನ

ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ.

ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಪುರಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಾಗಿವೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತ ಗ್ರಂಥಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವು ವೇದಗಳ ಭಾಗ, ಎ

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು "

ದಶಾವತಾರ ವಿಷ್ಣುವಿನ 10 ಅವತಾರಗಳು - ಭಾಗ IX: ಬುದ್ಧ ಅವತಾರ

ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ | ಹಿಂದೂ ಫಾಕ್ಸ್

ಬುದ್ಧನನ್ನು ವೈಷ್ಣವ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ದೇವರ ಅವತಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬುದ್ಧನು ತಾನು ದೇವರು ಅಥವಾ ದೇವರ ಅವತಾರ ಎಂದು ನಿರಾಕರಿಸಿದನು. ಬುದ್ಧನ ಬೋಧನೆಗಳು ವೇದಗಳ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನಾಸ್ತಿಕಾ (ಹೆಟೆರೊಡಾಕ್ಸ್ ಶಾಲೆ) ಎಂದು ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ | ಹಿಂದೂ ಫಾಕ್ಸ್
ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ

ದುಃಖ, ಅದರ ಕಾರಣ, ವಿನಾಶ ಮತ್ತು ದುಃಖವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಾಲ್ಕು ಉದಾತ್ತ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು (ಆರ್ಯ ಸತ್ಯ) ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಅವನು ಸ್ವಯಂ-ಭೋಗ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ-ಮರಣದಂಡನೆ ಎರಡರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಸರಿಯಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು, ಸರಿಯಾದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು, ಸರಿಯಾದ ಮಾತು, ಸರಿಯಾದ ನಡವಳಿಕೆ, ಸರಿಯಾದ ಜೀವನೋಪಾಯ, ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸರಿಯಾದ ಸಾವಧಾನತೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮಧ್ಯದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ವೇದಗಳ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ದೇವರುಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.

ಬುದ್ಧನನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. 'ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ: ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು "ಬುದ್ಧ" ದ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು "ಬುದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ" ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತವೆ; ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಬೌದ್ಧಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು ಅವನನ್ನು ಎರಡು ಪಾತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ: ಧರ್ಮವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಾಸ್ತಿಕ ವೈದಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ಟೀಕಿಸುವುದು. ಬುದ್ಧನ ಪ್ರಮುಖ ಪುರಾಣ ಉಲ್ಲೇಖಗಳ ಭಾಗಶಃ ಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ:
    ಹರಿವಂಶ (1.41)
ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ (3.18)
ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ (1.3.24, 2.7.37, 11.4.23) [2]
ಗರುಡ ಪುರಾಣ (1.1, 2.30.37, 3.15.26)
ಅಗ್ನಿ ಪುರಾಣ (16)
ನಾರದ ಪುರಾಣ (2.72)
ಲಿಂಗ ಪುರಾಣ (2.71)
ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ (3.252) ಇತ್ಯಾದಿ.

ಪುರಾಣ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ, ಅವನನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹತ್ತು ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂಬತ್ತನೆಯದು.

ಅವನನ್ನು ಅವತಾರ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಂಥವೆಂದರೆ ರಿಷಿ ಪರಾಶರನ ಬೃಹತ್ ಪರಶಾರ ಹೋರಾ ಶಾಸ್ತ್ರ (2: 1-5 / 7).

ಅವನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೋಗಿ ಅಥವಾ ಯೋಗಾಚಾರ್ಯ, ಮತ್ತು ಸನ್ಯಾಸಿ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನ ತಂದೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುದ್ಧೋಧನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಬೌದ್ಧ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನ ತಂದೆಗೆ ಅಂಜನಾ ಅಥವಾ ಜಿನಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಅವನನ್ನು ಸುಂದರವಾದ (ದೇವಸುಂದರ-ರೂಪಾ), ಹಳದಿ ಚರ್ಮದ ಮತ್ತು ಕಂದು-ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಕೆಲವೇ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬುದ್ಧನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ, ಉದಾ. ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುವ ಒಬ್ಬನು ಅವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವರಹಪುರಾಣ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಅವನನ್ನು “ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು” ಜನ್ಮ ಪಡೆದನೆಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ:

mohanartham danavanam balarupi pathi-sthitah putram tam kalpayam asa mudha-buddhir jinah svayam ತತಾ ಸಮ್ಮೋಹಯಂ ಆಸ ಜಿನದ್ಯಾನ್ ಅಸುರಮಸಕನ್ ಭಗವಾನ್ ವಾಗ್ಭೀರ್ ಉಗ್ರಾಭೀರ್ ಅಹಿಂಸಾ-ವಾಕಿಭೀರ್ ಹರಿ॥
-ಬ್ರಹ್ಮಂಡ ಪುರಾಣ, ಮಾಧ್ವ ಅವರಿಂದ ಭಾಗವತತ್ಪಾರ್ಯ, 1.3.28

ಅನುವಾದ: ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಲು, ಅವನು [ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ] ಮಗುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತನು. ಮೂರ್ಖ ಜಿನಾ (ರಾಕ್ಷಸ), ಅವನು ತನ್ನ ಮಗನೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ. ಹೀಗೆ ಲಾರ್ಡ್ ಶ್ರೀ ಹರಿ [ಅವತಾರ-ಬುದ್ಧನಾಗಿ] ಜಿನಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ತನ್ನ ಅಹಿಂಸೆಯ ಬಲವಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಪರಿಣಿತನಾಗಿ ಮೋಸಗೊಳಿಸಿದನು.

ಭಾಗವತ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ, ದೇವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಲು ಬುದ್ಧನು ಜನ್ಮ ಪಡೆದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ:

ತತಾಹ ಕಲೌ ಸಂಪ್ರವರ್ತೆ ಸಮ್ಮೋಹಯ ಸೂರ-ದ್ವಿಸಮ್

ಬುದ್ದೋ ನಂಜಂಜನ-ಸುತಾಹ್ ಕಿಕಟೆಸು ಭವ್ಯಾತಿ ati

Ri ಶ್ರೀಮದ್-ಭಾಗವತಂ, 1.3.24

ಅನುವಾದ: ನಂತರ, ಕಾಳಿ-ಯುಗದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ದೇವತೆಗಳ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡುಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, [ಅವನು] ಕಿಕತಗಳಲ್ಲಿ, ಆಂಜನ, ಬುದ್ಧನ ಹೆಸರಿನ ಮಗನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಅನೇಕ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಬುದ್ಧನನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರವೆಂದು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವರು ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಅಥವಾ ಮಾನವಕುಲವನ್ನು ವೈದಿಕ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ತರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಶ್ಯ ಪುರಾಣವು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ:

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಾಳಿ ಯುಗವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಮೂಲಕ, ವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಗೌತಮ, ಶಕ್ಯಮುನಿಯಾಗಿ ಜನಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಲಿಸಿದನು. ನಂತರ ಶುಡ್ಡೋದನ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ, ಮತ್ತು ಶಕ್ಯಸಿಂಹ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆಳಿದನು. ಕಾಳಿ ಯುಗದ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ವೇದಗಳ ಮಾರ್ಗವು ನಾಶವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪುರುಷರು ಬೌದ್ಧರಾದರು. ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರು ಮೋಸ ಹೋದರು.

ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರವಾಗಿ
8 ನೇ ಶತಮಾನದ ರಾಜಮನೆತನಗಳಲ್ಲಿ, ಬುದ್ಧನನ್ನು ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ದೇವರುಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಬುದ್ಧನನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಅದೇ ಅವಧಿ ಇದು.

ಅವರ ಗೀತ ಗೋವಿಂದ ದಾಸವತಾರ ಸ್ತೋತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಭಾವಿ ವೈಷ್ಣವ ಕವಿ ಜಯದೇವ (13 ನೇ ಶತಮಾನ) ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ:

ಓ ಕೇಶವ! ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಓ ಕರ್ತನೇ! ಬುದ್ಧನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದ ಭಗವಾನ್ ಹರಿ! ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವೈಭವಗಳು! ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಹೃದಯದ ಬುದ್ಧನೇ, ವೈದಿಕ ತ್ಯಾಗದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಸುವ ಬಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ವಧಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನು (ಅಹಿಂಸಾ) ಉತ್ತೇಜಿಸಿದ ಅವತಾರವೆಂದು ಬುದ್ಧನ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಇಸ್ಕಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಆಧುನಿಕ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವೈಷ್ಣವ ಪಂಥವಿದೆ, ಇದನ್ನು ವರ್ಕರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವರು ಭಗವಾನ್ ವಿಠೋಬನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ (ಇದನ್ನು ವಿಠ್ಠಲ್, ಪಾಂಡುರಂಗ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ). ವಿಥೋಬಾವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪುಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ವಿಥೋಬಾ ಬುದ್ಧನ ಒಂದು ರೂಪ ಎಂದು ಅನೇಕ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಆಳವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅನೇಕ ಕವಿಗಳು (ಏಕನಾಥ್, ನಾಮದೇವ್, ತುಕಾರಂ ಸೇರಿದಂತೆ) ಅವರನ್ನು ಬುದ್ಧ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಅನೇಕ ನವ-ಬೌದ್ಧರು (ಅಂಬೇಡ್ಕರಿಗಳು) ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಆಧುನಿಕ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್, ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬುದ್ಧನನ್ನು ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಅದೇ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸತ್ಯದ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ:

ವಿವೇಕಾನಂದ: ಹಿಂದೂಗಳ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, oro ೋರಾಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನರ ಅಹುರಾ ಮಜ್ದಾ, ಬೌದ್ಧರ ಬುದ್ಧ, ಯಹೂದಿಗಳ ಯೆಹೋವ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ತಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ಉದಾತ್ತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿ!

ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ | ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು
ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ

ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್: ಹಿಂದೂ ಒಬ್ಬನು ಗಂಗಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ವೇದಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿದರೆ… ಜಪಾನಿಯರು ಬುದ್ಧನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ, ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾದರೆ, ಅರಬ್ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕುರಾನ್ ಓದುತ್ತಿದ್ದರೆ… ಅದು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಆಳವಾದ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ದೇವರ ಪೂರ್ಣ ಬಹಿರಂಗ.

ಆಧುನಿಕ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಯವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬುದ್ಧನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರ ಅನೇಕ ಸುಧಾರಣಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬೌದ್ಧಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಂತಹ ಹಿಂದೂ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸ್ಟೀವನ್ ಕಾಲಿನ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾನೆ - ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮತಾಂತರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ - “ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳು ಒಂದೇ” ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು
ವೆಂಡಿ ಡೊನಿಗರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ವಿವಿಧ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಬುದ್ಧ ಅವತಾರವು ಬೌದ್ಧರನ್ನು ರಾಕ್ಷಸರೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾದದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದು. ಬೌದ್ಧಧರ್ಮವನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುವ ಹಿಂದೂ ಬಯಕೆಗೆ ಹೆಲ್ಮತ್ ವಾನ್ ಗ್ಲಾಸೆನಾಪ್ ಕಾರಣ, ಬೌದ್ಧರನ್ನು ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಅಂಶಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಒಬ್ಬ “ಬುದ್ಧ” ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಸಮಯಗಳು ವಿರೋಧಾಭಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಅವನನ್ನು ಸುಮಾರು 500 ಸಿಇ ಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ, 64 ವರ್ಷಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ವೈದಿಕ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜಿನಾ ಎಂಬ ತಂದೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಗೌತಮರಿಂದ ಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಬಹುದು.

ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗಳು: ಮೂಲ ographer ಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಫೋಟೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗಳು

0 0 ಮತಗಳನ್ನು
ಲೇಖನ ರೇಟಿಂಗ್
ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ
ಸೂಚಿಸಿ
10 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಹೊಸ
ಹಳೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಇನ್ಲೈನ್ ​​ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಿಂದೂಎಫ್‌ಎಕ್ಯೂಗಳು

ದಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಪುರಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ತಾತ್ವಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತ ಗ್ರಂಥಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಇತರ ಪ್ರಾಚೀನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಠ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಇತರ ಪುರಾತನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಠ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ ಒಂದು ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂದರ್ಭದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ವೇದಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಪುರಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ, ಇದು 8 ನೇ ಶತಮಾನ BCE ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತರ ಪುರಾತನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಠ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂದರ್ಭದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೋಲುತ್ತವೆ ಟಾವೊ ಟೆ ಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಫ್ಯೂಷಿಯಸ್ನ ಅನಾಲೆಕ್ಟ್ಸ್, ಇವೆರಡೂ ಪುರಾತನ ಚೀನೀ ಪಠ್ಯಗಳಾಗಿವೆ, ಅವುಗಳು 6 ನೇ ಶತಮಾನದ BCE ಗೆ ಹಿಂದಿನವು ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ವೇದಗಳ ಕಿರೀಟ ರತ್ನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಪಠ್ಯಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವು ಸ್ವಯಂ ಸ್ವರೂಪ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ವಾಸ್ತವದ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಯಂ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ವಾಸ್ತವತೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಗುರು-ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಬಂಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಳನೋಟದ ಮೂಲವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಇತರ ಪ್ರಾಚೀನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಠ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ತಾತ್ವಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ, ಅದು ಜನರಿಗೆ ವಾಸ್ತವದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಸ್ವರೂಪ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ವಾಸ್ತವದ ಸ್ವರೂಪ ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಇತರ ಪುರಾತನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ತಾವೊ ತೆ ಚಿಂಗ್ ಸೇರಿವೆ. ದಿ ಭಗವದ್ ಗೀತಾ ಸ್ವಯಂ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ವಾಸ್ತವತೆಯ ಕುರಿತು ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹಿಂದೂ ಪಠ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತಾವೊ ಟೆ ಚಿಂಗ್ ಎಂಬುದು ಚೀನೀ ಪಠ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಇತರ ಪ್ರಾಚೀನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಠ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲು ಮೂರನೆಯ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಹಿಂದೂ ಚಿಂತನೆಯ ಮೇಲೆ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿವೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ತಾತ್ವಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಮೂಲವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸ್ಥಿತಿಯ ಒಳನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇತರ ಪುರಾತನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ತಾವೊ ತೆ ಚಿಂಗ್ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ತಾತ್ವಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಳನೋಟದ ಮೂಲಗಳಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಠ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂದರ್ಭ, ವಿಷಯ ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇತರ ಪ್ರಾಚೀನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಠ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ತಾತ್ವಿಕ ಬೋಧನೆಗಳ ಶ್ರೀಮಂತ ಮೂಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಜನರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಪುರಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಾಗಿವೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತ ಗ್ರಂಥಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವು ವೇದಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 8 ನೇ ಶತಮಾನ BCE ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಚಿಂತನೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

"ಉಪನಿಷತ್" ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥ "ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು" ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ವಿವಿಧ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪಠ್ಯಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರು-ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಬಂಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಲವು ವಿಭಿನ್ನ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿವೆ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ: ಹಳೆಯ, "ಪ್ರಾಥಮಿಕ" ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ನಂತರದ, "ದ್ವಿತೀಯ" ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮೂಲಭೂತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೇದಗಳ ಸಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿವೆ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳು:

 1. ಈಶ ಉಪನಿಷತ್
 2. ಕೇನ ಉಪನಿಷತ್
 3. ಕಥಾ ಉಪನಿಷತ್
 4. ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಪನಿಷತ್
 5. ಮುಂಡಕ ಉಪನಿಷತ್ತು
 6. ಮಾಂಡೂಕ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು
 7. ತೈತ್ತಿರೀಯ ಉಪನಿಷತ್ತು
 8. ಐತರೇಯ ಉಪನಿಷತ್
 9. ಚಾಂದೋಗ ಉಪನಿಷತ್
 10. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್

ದ್ವಿತೀಯ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅನೇಕ ವಿಭಿನ್ನ ದ್ವಿತೀಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿವೆ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ

 1. ಹಂಸ ಉಪನಿಷತ್
 2. ರುದ್ರ ಉಪನಿಷತ್
 3. ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತು
 4. ಪರಮಹಂಸ ಉಪನಿಷತ್ತು
 5. ನರಸಿಂಹ ತಪನೀಯ ಉಪನಿಷತ್ತು
 6. ಅದ್ವಯ ತಾರಕ ಉಪನಿಷತ್
 7. ಜಾಬಲ ದರ್ಶನ ಉಪನಿಷತ್
 8. ದರ್ಶನ ಉಪನಿಷತ್ತು
 9. ಯೋಗ-ಕುಂಡಲಿನಿ ಉಪನಿಷತ್
 10. ಯೋಗ-ತತ್ತ್ವ ಉಪನಿಷತ್

ಇವುಗಳು ಕೆಲವೇ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ದ್ವಿತೀಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿವೆ

ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ತಾತ್ವಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ, ಅದು ಜನರಿಗೆ ವಾಸ್ತವದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಸ್ವರೂಪ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ವಾಸ್ತವದ ಸ್ವರೂಪ ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಬ್ರಹ್ಮವು ಅಂತಿಮ ವಾಸ್ತವವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಾಶ್ವತ, ಬದಲಾಗದ ಮತ್ತು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾನವ ಜೀವನದ ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯು ಬ್ರಹ್ಮನೊಂದಿಗಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಯಂ (ಆತ್ಮ) ಏಕತೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಈ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಮೋಕ್ಷ ಅಥವಾ ವಿಮೋಚನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಠ್ಯದ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

 1. "ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ." (ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಿಂದ) ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು "ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮ" ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಯಂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ವಾಸ್ತವದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
 2. "ತತ್ ತ್ವಮ್ ಅಸಿ." (ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಿಂದ) ಈ ಪದಗುಚ್ಛವು "ನೀನು ಅದು" ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಪದಗುಚ್ಛದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೋಲುತ್ತದೆ, ಅಂತಿಮ ವಾಸ್ತವದೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಯಂ ಏಕತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ.
 3. "ಅಯಮ್ ಆತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ." (ಮಾಂಡೂಕ್ಯ ಉಪನಿಷತ್‌ನಿಂದ) ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು "ಈ ಸ್ವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ" ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮದ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪವು ಅಂತಿಮ ವಾಸ್ತವತೆಯಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
 4. "ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ." (ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್‌ನಿಂದ) ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು "ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮ" ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವಾಸ್ತವತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
 5. "ಈಶ ವಸ್ಯಂ ಇದಮ್ ಸರ್ವಂ." (ಈಶ ಉಪನಿಷತ್‌ನಿಂದ) ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು "ಇದೆಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಂದ ವ್ಯಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ" ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ವಾಸ್ತವತೆಯು ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ಅಂತಿಮ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಹ ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ, ಆತ್ಮವು ಸಾವಿನ ನಂತರ ಹೊಸ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮರುಜನ್ಮವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ. ಆತ್ಮವು ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೂಪವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಜೀವನದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಕರ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರವನ್ನು ಮುರಿದು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಉಪನಿಷದ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಉಪನಿಷತ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅಂತಿಮ ವಾಸ್ತವದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಏಕತೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಹಿಂದೂ ಚಿಂತನೆಯ ಮೇಲೆ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿವೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ತಾತ್ವಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಮೂಲವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸ್ಥಿತಿಯ ಒಳನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಬೋಧನೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಹಿಂದೂಗಳಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಪರಿಚಯ

ಸ್ಥಾಪಕರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ? ನಾವು ಸ್ಥಾಪಕ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಮೊದಲು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಶಾಶ್ವತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಂತಹ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರ ಧರ್ಮವಲ್ಲ. ದೇವರುಗಳು ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸರು ಸಹ ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಭಗವಾನ್ ಈಶ್ವರ್ (ಈಶ್ವರ) ಅದರ ಮೂಲ. ಅವನು ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ದೇವರ ಧರ್ಮ, ಮಾನವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಗಂಗಾ ನದಿಯಂತೆ ಭೂಮಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

ಆಗ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು (ಸನಾತನ ಧರ್ಮ)?

 ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾದಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಲ್ಲ. ಅದರ ಮೂಲ ದೇವರು (ಬ್ರಹ್ಮನ್). ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಧರ್ಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಸನಾತನ ಧರ್ಮ). ಅದರ ಮೊದಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಶಿವ. ಬ್ರಹ್ಮ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ದೇವರು ವೇದಗಳ ರಹಸ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೇವರುಗಳು, ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದನು. ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮದ ರಹಸ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟನು, ಆದರೆ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಮಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ವಿಷ್ಣು ಸಂರಕ್ಷಕ. ಪ್ರಪಂಚದ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸಂಬಂಧಿತ ದೇವರುಗಳು, ಅಂಶಗಳು, ಸಂತರು ಮತ್ತು ದರ್ಶಕರ ಮೂಲಕ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ, ಅವರು ವಿವಿಧ ಯೋಗಗಳ ಕಳೆದುಹೋದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಒಂದು ಹಂತವನ್ನು ಮೀರಿ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಮರೆತುಹೋದ ಅಥವಾ ಕಳೆದುಹೋದ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಅವನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅವತರಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಿಷ್ಣು ಮಾನವರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಮನೆಯವರಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಶಿವನೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಿನಾಶಕನಾಗಿ, ಅವನು ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತೆವಳುವ ಕಲ್ಮಶ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಅವರನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕಲೆ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳ (ಲಲಿತಕಲಗಳು), ಯೋಗಗಳು, ವೃತ್ತಿಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನಗಳು, ಕೃಷಿ, ಕೃಷಿ, ರಸವಿದ್ಯೆ, ಮ್ಯಾಜಿಕ್, ಗುಣಪಡಿಸುವುದು, medicine ಷಧ, ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಮುಂತಾದವುಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೀಗೆ, ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರದಂತೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬೇರುಗಳು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿವೆ, ಮತ್ತು ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹರಡಿವೆ. ಇದರ ತಿರುಳು ದೈವಿಕ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ, ಇದು ಮಾನವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇತರ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿನ ಜೀವಿಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ದೇವರು ಅದರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ಸಂರಕ್ಷಕ, ಮರೆಮಾಚುವವ, ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವವ ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವವನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ (ಶ್ರುತಿ) ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಭಾಗಗಳು (ಸ್ಮೃತಿ) ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಗತಿಗೆ. ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು, ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳು - ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರ 10 ಮಕ್ಕಳು

ಗಣೇಶ, ಪ್ರಜಾಪತಿ, ಇಂದ್ರ, ಶಕ್ತಿ, ನಾರದ, ಸರಸ್ವತಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ದೈವತ್ವಗಳು ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಕರ್ತೃತ್ವಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಸಂಖ್ಯಾತ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ದರ್ಶಕರು, ges ಷಿಮುನಿಗಳು, ದಾರ್ಶನಿಕರು, ಗುರುಗಳು, ತಪಸ್ವಿ ಚಳುವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ತಮ್ಮ ಬೋಧನೆಗಳು, ಬರಹಗಳು, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು, ಪ್ರವಚನಗಳು ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದವು. ಹೀಗಾಗಿ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನೇಕ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಅನೇಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳು ಇತರ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವು, ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಅಥವಾ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿತು.

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಶಾಶ್ವತ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅದರ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶವು ಎಲ್ಲರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾಗಿ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಧರ್ಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಸನಾತನ ಧರ್ಮ). ಪ್ರಪಂಚದ ಅಶಾಶ್ವತ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಭೂಮಿಯ ಮುಖದಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದರ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಪವಿತ್ರ ಜ್ಞಾನವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಕ್ರದಲ್ಲೂ ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾಪಕರಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಿಷನರಿ ಗುರಿಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಿದ್ಧತೆ (ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮ) ದಿಂದ ಪ್ರಾವಿಡೆನ್ಸ್ (ಜನ್ಮ) ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಜನರು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ “ಸಿಂಧು” ಎಂಬ ಮೂಲ ಪದದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿತು. ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಘಟಕವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿ.ಶ 17 ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೂ ಈ ಪದವು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡವನ್ನು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂಗಳ ಭೂಮಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮ, ಜೈನ ಧರ್ಮ, ಶೈವ ಧರ್ಮ, ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ತಪಸ್ವಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಪಂಥಗಳು ಮತ್ತು ಉಪ ಪಂಗಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿಭಿನ್ನವಾದವುಗಳು.

ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಜನರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಹೋದರು, ಆದರೆ ಹಿಂದೂಗಳಂತೆ ಅಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳೀಯ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿವಾದಗಳು, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು “ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ” ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

ತರುವಾಯ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ, ಬೌದ್ಧಧರ್ಮ, ಜೈನ ಮತ್ತು ಸಿಖ್ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ಅದರಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಎಂಬ ಪದವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಶಾಸನದ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು.

10
0
ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.x