hindufaqs-ಕಪ್ಪು-ಲೋಗೋ
ಅರ್ಧನಾರಿಶ್ವರನಾಗಿ ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಬಲಗಾಲಿನಿಂದ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಏಕೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ?

ಅರ್ಧನಾರಿಶ್ವರನಾಗಿ ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಬಲಗಾಲಿನಿಂದ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಏಕೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ?

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ವಿವರಿಸಲು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. (ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ದೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ)

ಸಾಂಖ್ಯ: ಹಿಂದೂ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಆರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಖ್ಯ ಅಥವಾ ಸಾಂಖ್ಯ ಒಂದು. ಸಾಂಖ್ಯ ಬಲವಾಗಿ ದ್ವಂದ್ವವಾದಿ.
ಇದು ವಿಶ್ವವನ್ನು ಪೂರ್ಣ (ಪ್ರಜ್ಞೆ) ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ (ವಸ್ತು) ಎಂಬ ಎರಡು ವಾಸ್ತವಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಜೀವಿ ಅಥವಾ ಜೀವಾ ಎಂದರೆ ಪುರುಷನು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಥಿತಿ. ಈ ಸಮ್ಮಿಳನ, ಸಾಂಖ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಬುದ್ಧಿ (“ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರಿವು”) ಮತ್ತು ಅಹಂಕರ (ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಹಂ ಪ್ರಜ್ಞೆ) ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಈ ಶಾಲೆಯು ಪುರುಷ-ಪ್ರಕೃತಿ ಘಟಕಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ, ವಿವಿಧ ಕ್ರಮಪಲ್ಲಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಅಂಶಗಳು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಭಾವನೆಗಳು, ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.

ಅಸಮತೋಲನದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇತರರನ್ನು ಮುಳುಗಿಸುತ್ತದೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬಂಧನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನ. ಈ ಅಸಮತೋಲನದ ಅಂತ್ಯ, ಬಂಧನವನ್ನು ವಿಮೋಚನೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸಾಂಖ್ಯ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸರಳಗೊಳಿಸುವ:
ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ,
ಪ್ರಕೃತಿ = ವಸ್ತು ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ಪುರುಷ = ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಾಸ್ತವ

ನಮ್ಮ ಐದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದು ವಸ್ತು ವಾಸ್ತವ. ದೃಷ್ಟಿ, ಶ್ರವಣ, ರುಚಿ, ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಐದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಅವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ cleaning ಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಣಯ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ವಿಲಕ್ಷಣ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸವಿಯುವುದು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ವಸ್ತು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಕಲೆ, ಸಂಗೀತ, ಲೈಂಗಿಕತೆ, ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿವೆ.

ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು, ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಲೂಪ್. ಮಾನವ ಅಗತ್ಯಗಳು ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಅವನ ಬಳಿ ಇರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವಸ್ತು ವಾಸ್ತವವು ಅಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ; ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ನಂತರ ಅದು ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನೀವು ಉತ್ತಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಈಗ ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ, ಹತಾಶೆ, ನೋವು, ಆತಂಕ, ಒತ್ತಡ, ಭಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳಾಗುವ ಹಂತ ಬರುತ್ತದೆ.

ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ, ಪ್ರಕೃತಿ = ವಸ್ತು ವಾಸ್ತವ = ಅಸ್ಥಿರ

ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಈ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವ ಮತ್ತು ಆನಂದಿಸುವ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚವು ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದಾಗ ಒಬ್ಬರು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅತೃಪ್ತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭೌತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಬೌದ್ಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಬೌದ್ಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.

ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ, ಪುರುಷ = ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಾಸ್ತವ = ಸ್ಥಿರ

ಪ್ರಕೃತಿ Vs ಪುರುಷ
ಪ್ರಕೃತಿ Vs ಪುರುಷ

ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ಮೂಲ ಕಲ್ಪನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈಗ, ನಮ್ಮ ಮಾನವ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ. ಹೃದಯವು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬದಿಯು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆ ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಎಡಬದಿ ದೇಹದ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೈಡ್.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ದಿ ಬಲಭಾಗದ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದು ಪುರುಷ ಸೈಡ್.

ಚಲಿಸುವಾಗ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸಿದಾಗ, ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ, ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವತಃ ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಪುರುಷವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ದೇಹದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಡೆಯಿಂದ ಏಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಾರದು ಅಂದರೆ ಪುರುಷ, ಸ್ಥಿರವಾದ ಭಾಗ, ಅಂದರೆ ಬಲಭಾಗ ..

ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ:

ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ಭಾಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವಿವರಣೆಯಿದೆ.

ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಿಂದೂ ದೇವರ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ. ದೇವರ ಬಲ ಕಾಲು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ, ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳು ಪುರುಷನ ಬದಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಶಿವ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಶಿವಾ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ, ಪುಲ್ಲಿಂಗ ತತ್ವ.
ಶಕ್ತಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ತತ್ವ, ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.

ನಟರಾಜನು ಪುರುಷನನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾನೆ
ನಟರಾಜನು ಪುರುಷನನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾನೆ
ಭಗವಾನ್ ಶಿವ ಧ್ಯಾನವು ಪುರುಷಸ್ಥವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ
ಭಗವಾನ್ ಶಿವ ಧ್ಯಾನವು ಪುರುಷಸ್ಥವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ

ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ, ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಗ್ರಹವು ಪುರುಷ ಅಡ್ಡ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಬದಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ದಂತವು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬಹುದು.

ಗಣೇಶನ ಈ ವಿಗ್ರಹವು ಪುರುಷಾರ್ಥನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ
ಗಣೇಶನ ಈ ವಿಗ್ರಹವು ಪುರುಷಾರ್ಥನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ದಂತವು ವಿಗ್ರಹದ ದೇಹದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ.

ಅಂತೆಯೇ ಸರಸ್ವತಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಸ್ತು ವಾಸ್ತವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ

ಸರಸ್ವತಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಸ್ತು ವಾಸ್ತವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ
ಸರಸ್ವತಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಸ್ತು ವಾಸ್ತವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ.

ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪುರುಷನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ…

ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪುರುಷನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ
ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪುರುಷನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದು ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಠವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ, ಇದು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯಂತೆ, ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಶಿವನನ್ನು ಪುರುಷನಂತೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಗವಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯಂತೆ, ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಶಿವನನ್ನು ಪುರುಷನಂತೆ ತೋರಿಸುವ ಹಿಂದೂ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ.
ಭಗವಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯಂತೆ, ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಶಿವನನ್ನು ಪುರುಷನಂತೆ ತೋರಿಸುವ ಹಿಂದೂ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ.

ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗಳು: ನಿಜವಾದ ಮಾಲೀಕರು, ographer ಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು, ಕಲಾವಿದರು, Pinterest ಮತ್ತು Google ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗಳು. ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

5 1 ಮತ
ಲೇಖನ ರೇಟಿಂಗ್
ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ
ಸೂಚಿಸಿ
4 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಹೊಸ
ಹಳೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಇನ್ಲೈನ್ ​​ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ