ಜೆನೆರಿಕ್ ಆಯ್ಕೆದಾರರು
ನಿಖರವಾದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹುಡುಕಿ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ
ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರದ ಆಯ್ಕೆಗಾರರು
ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ
ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಲೇಖನ

ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಉದ್ದೇಶ- ಅಧ್ಯಾಯ 2

ಸಂಜಯ ಉವಾಚ ತಂ ತಥಾ ಕೃಪಾಯವಿಸ್ತಂ ಅಸ್ರು-ಪೂರ್ಣಕುಲೇಕನಂ ವಿಸಿಡಂತಂ ಇದಂ ವಾಕ್ಯಂ ಉವಾಚ ಮಧುಸೂದನಃ ಸಂಜಯ ಹೇಳಿದನು: ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ತುಂಬ ದುಃಖದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ, ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ತುಂಬಿ ಬಂದವು

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು "

ದೇವಿ ರಾಧರಣಿಯವರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ರಾಧಾ-ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಸಂಸ್ಕೃತ:

रीनारायण्रीनारायण ಡಾ
ಡಾ वरी्वरी ಡಾ वरी्वरी .
ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಜ್ಞ .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ್ಣ ಉವಾಕಾ
ರಾಧಾ ರಾಶೇಶ್ವರಿ ರಾಸವಾಸಿನಿ ರಸಿಕೇಶ್ವರಿ |
Krssnnaapraannaadhika Krssnnapriyaa Krssnnasvaruupinnii || 1 ||

ಅರ್ಥ:

ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣರು ಹೇಳಿದರು:
1.1: (ರಾಧರಣಿಯ ಹದಿನಾರು ಹೆಸರುಗಳು) ರಾಧಾರೇಶೇಶ್ವರಿರಾಸವಾಸಿನಿರಶಿಕೇಶ್ವರಿ, ...
1.2: ... ಕೃಷ್ಣಪ್ರನಾಧಿಕಾಕೃಷ್ಣಪ್ರೀಯಕೃಷ್ಣ ಸ್ವರೂಪಿನಿ, ...

ಸಂಸ್ಕೃತ:

ಸರ್ವಜ್ಞ दरूपिणी्दरूपिणी .
णा्णा दावनी्दावनी दा्दा दावनविनोदिनी्दावनविनोदिनी .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

Krssnnavaamaanggasambhuutaa ಪರಮನಂದರುಪಿನ್ನಿ |
Krssnnaa Vrndaavanii Vrndaa Vrndaavanavinodinii || 2 ||
(ರಾಧರಣಿಯ ಹದಿನಾರು ಹೆಸರುಗಳು ಮುಂದುವರೆದವು)

ಮೂಲ: Pinterest

ಅರ್ಥ:

2.1: ... ಕೃಷ್ಣ ವಮಂಗ ಸಂಭುತಪರಮಾನಂದರುಪಿನಿ, ...
2.2: ... ಕೃಷ್ಣವೃಂದಾವಣಿವೃಂದಾವೃಂದಾವನ ವಿನೋದಿನಿ,

ಸಂಸ್ಕೃತ:

ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠತೆ .
येतानि्येतानि ಡಾ ಸರ್ವಜ್ಞ  .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ಚಂದ್ರವಾಲಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಶರಕಂದ್ರಪ್ರಭಾನನ |
ನಾಮಾನಿ-ಎಟಾನಿ ಸಾರಾನಿ ಟೆಸ್ಸಾಮ್-ಅಭಯಂತರಾನಿ ಸಿ || 3 ||
(ರಾಧರಣಿಯ ಹದಿನಾರು ಹೆಸರುಗಳು ಮುಂದುವರೆದವು)

ಅರ್ಥ:

3.1: ... ಚಂದ್ರವಾಳಿಚಂದ್ರಕಾಂತಶರಚಂದ್ರ ಪ್ರಭಾನ (ಶರತ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ರಭಾನ),
3.2: ಈ (ಹದಿನಾರು) ಹೆಸರುಗಳು, ಇವುಗಳು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ  (ಸಾವಿರ ಹೆಸರುಗಳು),

ಸಂಸ್ಕೃತ:

येवं्येवं  धौ्धौ ಡಾ ಡಾ .
वयं्वयं ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಥವಾ ಡಾ ಡಾ तिता्तिता .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ರಾಧೆ[aI]ಟೈ[aI]ವಂ ಕ್ಯಾ ಸಂಸಿದ್ಧೌ ರಾಕಾರೋ ದಾನ-ವಾಚಕಃ |
ಸ್ವಯಮ್ ನಿರ್ವಾಣ-ದಾಟ್ರಿ ಯಾ ಸಾ ರಾಧಾ ಪರಿಕೀರ್ತಿಟಾ || 4 ||

ಅರ್ಥ:

4.1: (ಮೊದಲ ಹೆಸರು) ರಾಧಾ ಕಡೆಗೆ ಅಂಕಗಳು ಸಂಸಿದ್ಧಿ (ಮೋಕ್ಷ), ಮತ್ತು ದಿ Ra-ಕಾರಾ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಶೀಲವಾಗಿದೆ ಗಿವಿಂಗ್ (ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಧಾ ಎಂದರೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡುವವನು),
4.2: ಅವಳು ಸ್ವತಃ ವು  ಕೊಡುವವನು of ನಿರ್ವಾಣ (ಮೋಕ್ಷ) (ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ); ಅವಳು ಯಾರು is ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು as ರಾಧಾ (ನಿಜಕ್ಕೂ ರಾಸನ ದೈವಿಕ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಮುಳುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡುವವನು),

ಸಂಸ್ಕೃತ:

ಸರ್ವಜ್ಞ नीयं्नीयं ಡಾ वरी्वरी मृता्मृता .
ಡಾ  ಡಾ ಸರ್ವಜ್ಞ ಡಾ ಡಾ ಡಾ .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ರೇಸ್[aI]ಶ್ವರಸ್ಯ ಪಟ್ನಿಯಮ್ ತೇನ ರಾಶೇಶ್ವರಿ ಸ್ಮೃತ |
ರಾಸ್ ಕಾ ವಾಸೊ ಯಸ್ಯಾಶ್-ಸಿ ತೆನಾ ಸಾ ರಾಸವಾಸಿನಿ || 5 ||

ಅರ್ಥ:

5.1: ಅವಳು ಪತ್ನಿ ಅದರ ರಾಶೇಶ್ವರ (ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ರಾಸ) (ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ರಾಸನ ದೈವಿಕ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ), ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ತಿಳಿದಿದೆ as ರಾಶೇಶ್ವರಿ,
5.2: ಅವರು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ in ರಾಸ (ಅಂದರೆ ರಾಸನ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ), ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ರಾಸವಾಸಿನಿ (ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಸದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುತ್ತದೆ)

ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ:
 ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆಯಾ ಮಾಲೀಕರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು / ವಿನ್ಯಾಸಗಳು / ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ನಿಮಗೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಐಟಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.

ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮೊದಲು ಚರ್ಚಿಸಲಾದ ವಿಷಯಗಳ ಪೂರಕ ಸಾರಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿಯೂ.

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಕಾ
ಸಂನ್ಯಾಸಸ್ಯ ಮಹಾ-ಬಾಹೋ
ತತ್ತ್ವಂ ಇಚ್ಛಾಮಿ ವೇದಿತುಂ
ತ್ಯಾಗಸ್ಯ ಸಿ ಹರ್ಸಿಕಾ
ಪೃಥಕ್ ಕೇಸಿ-ನಿಸೂದನ


ಅನುವಾದ

ಅರ್ಜುನನು, ಓ ಪ್ರಬಲ-ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ, ತ್ಯಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು [ತ್ಯಾಗ] ಮತ್ತು ತ್ಯಜಿಸಿದ ಜೀವನದ ಕ್ರಮವನ್ನು [ಸನ್ಯಾಸ], ಕೇಸಿ ರಾಕ್ಷಸನ ಕೊಲೆಗಾರ ಹರ್ಸಿಕೇಶನನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.

ಉದ್ದೇಶ

 ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ದಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹದಿನೇಳು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮೊದಲು ಚರ್ಚಿಸಲಾದ ವಿಷಯಗಳ ಪೂರಕ ಸಾರಾಂಶವಾಗಿದೆ. ನ ಪ್ರತಿ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಮಾತ್ಮನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯು ಜೀವನದ ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಅಂಶವನ್ನು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌಪ್ಯ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಆರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು: ಯೋಗಿನಂ ಎಪಿ ಸರ್ವೇಶಂ…

“ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಯೋಗಿಗಳು ಅಥವಾ ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದಿಗಳು, ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಯೋಚಿಸುವವನು ಉತ್ತಮ. ” ಮುಂದಿನ ಆರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಮೂರನೆಯ ಆರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ, ಜ್ಞಾನ, ತ್ಯಜಿಸುವಿಕೆ, ಭೌತಿಕ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸ್ವಭಾವದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು, ಇದನ್ನು ಪದಗಳ ಸಾರಾಂಶ om ಟಾಟ್ ಸ್ಯಾಟ್, ಇದು ವಿಷ್ಣು, ಸರ್ವೋಚ್ಚ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ನ ಮೂರನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಹಿಂದಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಅಕಾರ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮ-ಸೂತ್ರ, ದಿ ವೇದಾಂತ-ಸೂತ್ರ, ಇದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯು ಜೀವನದ ಅಂತಿಮ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಜ್ಞಾನದ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯದವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ವೇದಾಂತ-ಸೂತ್ರ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ವೇದಾಂತ-ಸೂತ್ರ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಸ್ವತಃ ಸಂಯೋಜಕ ವೇದಾಂತ-ಸೂತ್ರ, ಮತ್ತು ಅವನು ಅದನ್ನು ಬಲ್ಲವನು. ಅದನ್ನು ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ವೇದ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ.

ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಂತೆ, ಇಡೀ ವಿಷಯದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ, ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಚನೆಗಳ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೂರು ವಸ್ತು ವಿಧಾನಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲುಗೈ ಮತ್ತು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅರ್ಜುನನು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ ತ್ಯಜಿಸುವುದು (ತ್ಯಾಗ) ಮತ್ತು ಜೀವನದ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಕ್ರಮ (ಸನ್ಯಾಸಿ). ಹೀಗೆ ಅವನು ಈ ಎರಡು ಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಭಗವಂತ-ಹರ್ಸಿಕೇಶ ಮತ್ತು ಕೆಸಿನಿಸುದಾನನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಬಳಸುವ ಎರಡು ಪದಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿವೆ. ಹರ್ಸಿಕಾ ಎಲ್ಲಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ, ಅವರು ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಅರ್ಜುನನು ತಾನು ಸನ್ನದ್ಧನಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೂ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ, ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೆಸಿನಿಸುದಾನ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೇಸಿ ಭಗವಂತನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರ ರಾಕ್ಷಸ; ಈಗ ಅರ್ಜುನನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅನುಮಾನದ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾನೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ:
 ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆಯಾ ಮಾಲೀಕರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು / ವಿನ್ಯಾಸಗಳು / ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ನಿಮಗೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಐಟಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.

ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಆರಾಧನೆಗೆ ನಿಷ್ಠರಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕ್ರಮೇಣ ಜ್ಞಾನದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಕಾ
ಯೇ ಶಾಸ್ತ್ರ-ವಿಧಿಮ್ ಉತ್ಸಾರ್ಯ
ಯಜಂತೇ ಶ್ರದ್ಧಯಾನ್ವಿತಾಃ
ತೇಸಂ ನಿಷ್ಠ ತು ಕಾ ಕೃಷ್ಣ
ಸತ್ವಂ ಅಹೋ ರಾಜಸ್ ತಮಾ

ಅರ್ಜುನನು, ಓ ಕೃಷ್ಣ, ಧರ್ಮಗ್ರಂಥದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ ತನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಪೂಜಿಸುವವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು? ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯತನದಲ್ಲಿ, ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಯೇ?

ಉದ್ದೇಶ

ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಆರಾಧನೆಗೆ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕ್ರಮೇಣ ಜ್ಞಾನದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಹಂತವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದವನನ್ನು an ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಸುರ, ರಾಕ್ಷಸ, ಮತ್ತು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಅನುಸರಿಸುವವನನ್ನು ಎ ದೇವಾ, ಅಥವಾ ಡೆಮಿಗೋಡ್.

ಈಗ, ಒಬ್ಬರು, ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಧರ್ಮಗ್ರಂಥದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸದ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಅವನ ನಿಲುವು ಏನು? ಅರ್ಜುನನ ಈ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಕೃಷ್ಣನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಆರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ರೀತಿಯ ದೇವರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವವರು ಒಳ್ಳೆಯತನ, ಉತ್ಸಾಹ ಅಥವಾ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ? ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜೀವನದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಹಂತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ?

ಅವರು ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನು ಉನ್ನತ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಹಂತಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದ ಆದರೆ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ನಂಬುವ ಮತ್ತು ದೇವರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದೇವದೂತರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ? ಅರ್ಜುನನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ:
 ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆಯಾ ಮಾಲೀಕರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು / ವಿನ್ಯಾಸಗಳು / ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ನಿಮಗೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಐಟಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.

ಶ್ರೀ-ಭಗವಾನ್ ಉವಾಕಾ
ಅಭಯಮ್ ಸತ್ವ-ಸಂಸುದ್ದೀರ್
ಜ್ಞಾನ-ಯೋಗ-ವ್ಯವಸ್ತಿತಿ
danam damas ca yajnas ca.
ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಸ್ ತಪ ಆರ್ಜವಮ್
ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯಂ ಅಕ್ರೋಧಾಸ್
ತ್ಯಾಗ ಸಂತೀರ್ ಅಪೈಸುನಮ್
ದಯ ಭೂತೇಶ್ ಅಲೋಲುಪ್ತ್ವಮ್
ಮರ್ದವಂ ಹರಿರ್ ಅಕಪಾಲಂ
ತೇಜಾ ಕ್ಷಮಾ ಧರ್ತಿಹ್ ಸೌಕಾಮ್
ಅದ್ರೋಹೋ ನಾಟಿ-ಮನೀತಾ
ಭವಂತಿ ಸಂಪದಮ್ ದೈವಿಮ್
ಅಭಿಜಾತಸ್ಯ ಭರತ

 

ಪೂಜ್ಯ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದರು: ನಿರ್ಭಯತೆ, ಒಬ್ಬರ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಶುದ್ಧೀಕರಣ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು, ದಾನ, ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ, ತ್ಯಾಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ವೇದಗಳ ಅಧ್ಯಯನ, ಕಠಿಣತೆ ಮತ್ತು ಸರಳತೆ; ಅಹಿಂಸೆ, ಸತ್ಯತೆ, ಕೋಪದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ; ತ್ಯಜಿಸುವುದು, ನೆಮ್ಮದಿ, ದೋಷಪೂರಿತತೆಗೆ ಒಲವು, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ದುರಾಸೆಯಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ; ಸೌಮ್ಯತೆ, ನಮ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ನಿರ್ಣಯ; ಚೈತನ್ಯ, ಕ್ಷಮೆ, ದೃ itude ತೆ, ಸ್ವಚ್ iness ತೆ, ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಉತ್ಸಾಹ-ಭರತನ ಮಗನೇ, ಈ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಗುಣಗಳು ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೈವಿಕ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸೇರಿವೆ.

ಉದ್ದೇಶ

ಹದಿನೈದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಆಲದ ಮರವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಜೀವಂತ ಘಟಕಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ, ಕೆಲವು ಶುಭ, ಕೆಲವು ಅಸಹ್ಯ. ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ದಿ ದೇವಾಸ್, ಅಥವಾ ದೈವಭಕ್ತಿ, ಮತ್ತು ಅಸುರರು, ಭಕ್ತಿಹೀನ ಅಥವಾ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗ, ವೈದಿಕ ವಿಧಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಳ್ಳೆಯತನದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿಮೋಚನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ದೇವಾ ಪ್ರಕೃತಿ, ಸ್ವಭಾವತಃ ಅತೀಂದ್ರಿಯ.

ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವವರು ವಿಮೋಚನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾವೋದ್ರೇಕ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನದ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಿಮೋಚನೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ಒಂದೋ ಅವರು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವರಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಅವು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜಾತಿಗಳ ನಡುವೆ ಇಳಿಯುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಜೀವ ರೂಪಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಗುಣಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ರಾಕ್ಷಸ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಗುಣಗಳ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಸಹ ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಶಬ್ದ ಅಭಿಜಾತಸ್ಯ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಗುಣಗಳು ಅಥವಾ ದೈವಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ದೈವಿಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವುದನ್ನು ವೈದಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಗರ್ಭಧನ-ಸಂಸ್ಕಾರ. ಪೋಷಕರು ದೈವಿಕ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ ಅವರು ಮನುಷ್ಯನ ಹತ್ತು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಇನ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಗುವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿದ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನವು ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವತಃ ಎಂದು ನಾವು ಮೊದಲು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಖಂಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಯಿಗಳಂತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಾರದು ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಜನನದ ನಂತರ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೊಂದಬಹುದು. ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಲೀನವಾದ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರಬೇಕು.

ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ-ಧರ್ಮ-ಸಮಾಜವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಜಾತಿಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ - ಹುಟ್ಟಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮಾನವ ಸಮಾಜವನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವಿಭಾಗಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಅವರು ಸಮಾಜವನ್ನು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡಬೇಕು.

ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಗುಣಗಳೆಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ವಿಮೋಚನೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ರಲ್ಲಿ ವರ್ಣಸ್ರಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಸನ್ಯಾಸಿ, ಅಥವಾ ಜೀವನದ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆದೇಶಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ಇತರ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು, ದಿ ವೈಶ್ಯರು ಮತ್ತೆ ಸುದ್ರಾಸ್, ಆದರೆ ಒಂದು ಸನ್ಯಾಸಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅವರನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸಹ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸಿ, ಮೊದಲ ಅರ್ಹತೆ ನಿರ್ಭಯತೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಸನ್ಯಾಸಿ ಯಾವುದೇ ಬೆಂಬಲ ಅಥವಾ ಬೆಂಬಲದ ಖಾತರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಅವನು ಕೇವಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಅವನು ಯೋಚಿಸಿದರೆ, “ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ?” ಅವನು ಜೀವನದ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದು. ಪರಮಾತ್ಮನಂತೆ ಅವನ ಸ್ಥಳೀಕರಿಸಿದ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಮಾತ್ಮನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳಗೆ ಇದೆ, ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಬೇಕು.

  ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ:
 ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆಯಾ ಮಾಲೀಕರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು / ವಿನ್ಯಾಸಗಳು / ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ನಿಮಗೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಐಟಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.
ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅಧ್ಯಾ 15 ರ ಉದ್ದೇಶ ಹೀಗಿದೆ.
ಶ್ರೀ-ಭಗವಾನ್ ಉವಾಕಾ
ಊರ್ಧ್ವ-ಮೂಲಂ ಅಧಃ-ಸಖಮ್
ಅಶ್ವತ್ತಂ ಪ್ರಹುರ್ ಅವಯ್ಯಂ
ಛಂದಂಸಿ ಯಸ್ಯ ಪರ್ಣಾನಿ
ಯಸ್ ತಂ ವೇದ ಸ ವೇದ-ವಿತ್

ಅನುವಾದ

ಪೂಜ್ಯ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದರು: ಒಂದು ಆಲದ ಮರವಿದೆ, ಅದು ಅದರ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲೆಗಳು ವೈದಿಕ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಮರವನ್ನು ಬಲ್ಲವನು ವೇದಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವನು.

ಉದ್ದೇಶ

ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ ಭಕ್ತಿ-ಯೋಗ, ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು, “ಏನು ಬಗ್ಗೆ ವೇದಗಳು? ” ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವೈದಿಕ ಅಧ್ಯಯನದ ಉದ್ದೇಶ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿರುವ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿದೆ ವೇದಗಳು.

ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಲದ ಮರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫಲಪ್ರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಒಬ್ಬನಿಗೆ, ಆಲದ ಮರಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವನು ಒಂದು ಶಾಖೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಂಬೆಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಖೆಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಖೆಗೆ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಮರಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಈ ಮರಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವವನಿಗೆ, ವಿಮೋಚನೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಎತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ವೈದಿಕ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಮರದ ಎಲೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಮರದ ಬೇರುಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಉನ್ನತ ಗ್ರಹವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಭ್ರಮೆಯ ಈ ಅವಿನಾಶವಾದ ಮರವನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದರೆ, ಅದರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಹೊರಬರಬಹುದು.

ಹೊರಹಾಕುವ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ, ವಸ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಹಲವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು, ಹದಿಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೆ, ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಮೂಲ ತತ್ವವೆಂದರೆ ಭೌತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸೇವೆಗೆ ಲಗತ್ತಿಸುವುದು. ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ವಸ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಮೂಲವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಇದು ಒಟ್ಟು ವಸ್ತು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಉನ್ನತ ಗ್ರಹದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ, ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಗ್ರಹಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣುಗಳು ಜೀವಂತ ಘಟಕಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ಧರ್ಮ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಮೋಚನೆ.

ಈಗ, ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮರದ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಿದ್ಧ ಅನುಭವವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವಿದೆ. ಆ ಮರವನ್ನು ನೀರಿನ ಜಲಾಶಯದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ದಂಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮರಗಳು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಕೊಂಬೆಗಳಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಮರವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ನೈಜ ಮರದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ. ಮರದ ಪ್ರತಿಫಲನವು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವಂತೆಯೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಈ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಬಯಕೆಯ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತ ವಸ್ತು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲು ಬಯಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ವಸ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಬಯಸುವವರು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ ಈ ಮರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ಅವನು ಅದರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಈ ಮರವು ನಿಜವಾದ ಮರದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಖರವಾದ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಈ ಭೌತಿಕ ಮರದ ಮೂಲವೆಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಮೂಲದಿಂದ, ಪ್ರಕಾರ ಸಂಧ್ಯಾ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಬನ್ನಿ ಪ್ರಕೃತಿ, ಪುರುಷ, ನಂತರ ಮೂರು ಗುಣಗಳು, ನಂತರ ಐದು ಒಟ್ಟು ಅಂಶಗಳು (ಪಂಚ-ಮಹಾಭೂತ), ನಂತರ ಹತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು (ದಾಸೇಂದ್ರ), ಮನಸ್ಸು, ಇತ್ಯಾದಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಅವರು ಇಡೀ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ವಿಭಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮವು ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚವು 180 ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟು ಕೇಂದ್ರದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇತರ 180 ಡಿಗ್ರಿಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚವು ವಿಕೃತ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಪಂಚವು ಒಂದೇ ವೈವಿಧ್ಯಮಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ.

ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಭಗವಂತನ ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿ, ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಸ್ವತಃ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಭಗವಂತ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಈ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ವಸ್ತುವಾದ್ದರಿಂದ, ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮೂಲವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಮರದ ವಸ್ತು ಪ್ರತಿಫಲನವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ವೇದಗಳು, ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು is ಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರು ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ವೇದಗಳು.

 ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾದವನು ವೇದಗಳು ಮರದ ಸುಂದರವಾದ ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಅದರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ವೇದಗಳು. ಉದ್ದೇಶ ವೇದಗಳು, ಪರಮಾತ್ಮನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದಂತೆ, ಈ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಮರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ನೈಜ ಮರವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು.

ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ:
 ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆಯಾ ಮಾಲೀಕರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು / ವಿನ್ಯಾಸಗಳು / ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ನಿಮಗೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಐಟಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.

ಶ್ರೀ-ಭಗವಾನ್ ಉವಾಕಾ
ಪರಮ್ ಭುಯಾ ಪ್ರವಾಕ್ಯಮಿ
ಜ್ಞಾನಾನಂ ಜ್ಞಾನಂ ಉತ್ತಮಂ
ಯಜ್ ಜ್ಞಾನತ್ವ ಮುನಾಯ ಸರ್ವೆ
ಪರಮ್ ಸಿದ್ಧಿಮ್ ಇಟೊ ಗತಾಹ್

ಪೂಜ್ಯ ಭಗವಂತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: ಎಲ್ಲಾ ges ಷಿಮುನಿಗಳು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಉದ್ದೇಶ

ಕೃಷ್ಣ ಈಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ, ನಿರಾಕಾರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಕಾ
ಪ್ರಕೃತಿಂ ಪುರುಷಮ್ ಕೈವಾ
ksetram ksetra-jnam eva ca.
ಏತದ್ ವೇದಿತಂ ಇಚ್ಛಾಮಿ
ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಕ ಕೇಶವ
ಶ್ರೀ-ಭಗವಾನ್ ಉವಾಕಾ
ಇದಂ ಸರಿರಾಮ್ ಕೌಂತೇಯ
ksetram ity ಅಭಿಧಿಯತೆ
ಎಟಾಡ್ ಯೋ ವೆಟ್ಟಿ ತಮ್ ಪ್ರಹುಹ್
ಕ್ಸೆತ್ರ-ಜ್ಞಾನ ಇತಿ ತದ್-ವಿದಃ

ಅರ್ಜುನನು ಹೇಳಿದನು: ಓ ಪ್ರಿಯ ಕೃಷ್ಣ, ನಾನು ಪ್ರಕೃತಿ [ಪ್ರಕೃತಿ], ಪುರುಷ [ಆನಂದಿಸುವವ], ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಲ್ಲವ, ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಅಂತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಆಗ ಪೂಜ್ಯ ಭಗವಂತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: ಕುಂತಿಯ ಮಗನೇ, ಈ ದೇಹವನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಈ ದೇಹವನ್ನು ಬಲ್ಲವನನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಲ್ಲವನೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದ್ದೇಶ

ಅರ್ಜುನನು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿ, ಪುರುಷ, ಆನಂದಿಸುವವರು, ಕ್ಷೇತ್ರ, ಕ್ಷೇತ್ರ, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ, ಅದರ ಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ವಸ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ಈ ದೇಹವನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ದೇಹವನ್ನು ಬಲ್ಲವನನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವವರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದರು. ಈ ದೇಹವು ನಿಯಮಾಧೀನ ಆತ್ಮದ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಾಧೀನ ಆತ್ಮವು ಭೌತಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ, ಮತ್ತು ಅವನು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಅಧಿಪತಿ ಹೊಂದಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಸ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುವ ಅವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಅವನು ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರವು ದೇಹವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ದೇಹ ಯಾವುದು?

ದೇಹವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಿಯಮಾಧೀನ ಆತ್ಮವು ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು, ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುವ ಅವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಅವನಿಗೆ ದೇಹ ಅಥವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅಥವಾ ನಿಯಮಾಧೀನ ಆತ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈಗ, ದೇಹದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ, ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವವರು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಚಿತ, ದೇಹ ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವವರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದವರೆಗೆ ದೇಹದ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.

ಹೀಗಾಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವವರು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಿಜವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಜೀವಂತ ನಿಯಮಾಧೀನ ಆತ್ಮವು ದೇಹದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ-ಡೆಹೆ 'ಸ್ಮಿನ್ಜೀವಂತ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ದೇಹದೊಳಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೇಹವು ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಬಾಲ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಯುವಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಯೌವನದಿಂದ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದೇಹವು ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಮಾಲೀಕರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಹುಚ್ಚನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಮಹಿಳೆ, ನಾನು ನಾಯಿ, ನಾನು ಬೆಕ್ಕು ಎಂದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ: ಇವರು ತಿಳಿದವರು. ತಿಳಿದಿರುವವರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನರು. ನಾವು ಅನೇಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೂ-ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ-ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ- ನಾವು ಬಳಸಿದ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ನಾವು ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನರು ಎಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದಲೂ ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ನ ಮೊದಲ ಆರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ದೇಹದ ಬಲ್ಲವನು, ಜೀವಂತ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯದ ಆರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೀತಾ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್‌ಸೌಲ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪರಮಾತ್ಮನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆತ್ಮದ ಅಧೀನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೀವಂತ ಘಟಕಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಧೀನವಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಮರೆವು ಅವರು ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಬುದ್ಧರಾದಾಗ, ಅವರು ವಿವಿಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ-ತೊಂದರೆಗೀಡಾದವರು, ಹಣದ ಆಸೆ ಇರುವವರು, ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿರುವವರು.

ಅದನ್ನೂ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ, ಹದಿಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಜೀವಂತ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಭೌತಿಕ ಸ್ವಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಫಲಪ್ರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನಗಳು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮೂಲಕ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಅವನನ್ನು ಹೇಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೀವಂತ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಭೌತಿಕ ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವನು ಹೇಗಾದರೂ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಸಹ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ:
 ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆಯಾ ಮಾಲೀಕರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು / ವಿನ್ಯಾಸಗಳು / ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ನಿಮಗೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಐಟಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.

 

ಅರ್ಜುನನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಿರಾಕಾರ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಕಾ
ಇವಮ್ ಸತತ-ಯುಕ್ತ ಯೇ
ಭಕ್ತಾಸ್ ಟಿವಂ ಪರಿಯುಪಸಟೆ
ಯೇ ಕ್ಯಾಪಿ ಅಕ್ಷರಾಮ್ ಅವ್ಯಕ್ತಂ
ಟೆಸ್ಸಮ್ ಕೆ ಯೋಗ-ವಿಟ್ಟಮಾ

ಅರ್ಜುನನು ವಿಚಾರಿಸಿದನು: ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಪೂರ್ಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ: ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು, ಅಥವಾ ನಿರಾಕಾರವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರು?

ಉದ್ದೇಶ:

ಕೃಷ್ಣ ಈಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ, ನಿರಾಕಾರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಭಕ್ತರನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಯೋಗಿಗಳು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದಿಗಳನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಒಬ್ಬರು ನಿರಾಕಾರವಾದಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿವಾದಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಿ ಭಕ್ತನು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

ನಿರಾಕಾರವಾದಿ ತನ್ನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರಕಟವಾಗದ ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾನೆ.

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ, ಭಕ್ತಿ-ಯೋಗ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ, ಅತ್ಯುನ್ನತವಾಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಯಾರಾದರೂ ಬಯಸಿದರೆ, ಅವನು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿವಾದಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರನ್ನು ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜುನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಾನ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ ಭಕ್ತಿ-ಯೋಗ, ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದು ಅತ್ಯಂತ ನೇರವಾದದ್ದು, ಮತ್ತು ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗಿನ ಒಡನಾಟದ ಸುಲಭ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.

ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಜೀವಂತ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಭೌತಿಕ ದೇಹವಲ್ಲ ಆದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಿಡಿಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಗವಂತ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಜೀವಂತ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಇಡೀ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಭಾಗವೆಂದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಡೀ ಕಡೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಸಾವಿನ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಒಮ್ಮೆಗೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣನ ವಾಸಸ್ಥಾನ. ಮತ್ತು ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಯೋಗಿಗಳು, ತನ್ನೊಳಗೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಯೋಚಿಸುವವನನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಗೀತಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ರೂಪವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನೂ ಕೃಷ್ಣನ ನಿರಾಕಾರಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಎಫ್ಲುಲ್ಜೆನ್ಸ್, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಅರ್ಜುನನು ಈ ಎರಡು ವಿಧದ ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಪೂರ್ಣನೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಲಗತ್ತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅವನು ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೊಂದಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿರಾಕಾರವಾದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಒಬ್ಬನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯದ ನಿರಾಕಾರ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ, "ಅಂತಹ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ?"

ಅರ್ಜುನನು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಲಗತ್ತಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲನು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲಿನ ಅವನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ.

ಅರ್ಜುನನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೇಳಿದ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯದ ನಿರಾಕಾರ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ:
 ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆಯಾ ಮಾಲೀಕರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು / ವಿನ್ಯಾಸಗಳು / ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ನಿಮಗೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಐಟಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.

ಗೀತೆಯ ಈ ಅಧ್ಯಾಯವು ಕೃಷ್ಣನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಕಾ
ಹುಚ್ಚು-ಅನುಗ್ರಹ ಪರಮ
ಗುಹ್ಯಂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ-ಸಂಜ್ಞಿತಮ್
ಯತ್ ತ್ವಯೋಕ್ತಂ ವಕಾಸ್ ತೇನಾ
ಮೊಹೊ 'ಯಾಮ್ ವಿಗಾಟೊ ಮಾಮಾ

ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದರು: ನೀವು ನನಗೆ ದಯೆಯಿಂದ ತಲುಪಿಸಿದ ಗೌಪ್ಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಈಗ ಹೊರಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ಉದ್ದೇಶ:

ಶ್ರೀ-ಭಗವಾನ್ ಉವಾಕಾ
ಭುಯಾ ಇವಾ ಮಹ-ಬಹೋ
ಸೃಣು ಮೇ ಪರಮಂ ವಚಃ
ಯಾಟ್ ತೆ 'ಹ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಿಯಮನಾಯ
ವಕ್ಯಸ್ಯಾಮಿ ಹಿಟಾ-ಕಾಮಯ್ಯ

ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೇಳಿದನು: ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತ, ಪ್ರಬಲ-ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಅರ್ಜುನನೇ, ನನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಾತನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆಲಿಸಿರಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಉದ್ದೇಶ
ಪರಮಂ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಹೀಗೆ ಪರಾಸರ ಮುನಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ: ಆರು ಐಶ್ವರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ, ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿ, ಪೂರ್ಣ ಖ್ಯಾತಿ, ಸಂಪತ್ತು, ಜ್ಞಾನ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ಯಜಿಸುವವನು ಪರಮ, ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಮಾತ್ಮ.

ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾಗ, ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಆರು ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಾಸರ ಮುನಿಯಂತಹ ಮಹಾನ್ ges ಷಿಮುನಿಗಳು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅವನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೌಪ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹಿಂದೆ, ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೃ iction ನಿಶ್ಚಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತನ್ನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳುವವನು, ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತರ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳಬೇಕು; ಅದು ಒಬ್ಬರ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನಗಳು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿರಲು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆತಂಕದಲ್ಲಿರುವವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯಬಹುದು. ಇತರರು ಅಂತಹ ಪ್ರವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಭಗವಂತನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ತನಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಹ ಪ್ರವಚನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ:
 ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆಯಾ ಮಾಲೀಕರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು / ವಿನ್ಯಾಸಗಳು / ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ನಿಮಗೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಐಟಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.

ಗೀತೆಯ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಮಾತ್ಮನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಗಳ ಭವ್ಯವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ

ಶ್ರೀ-ಭಗವಾನ್ ಉವಾಕಾ
ಇದಂ ತು ತೇ ಗುಹ್ಯತಮಮ್
ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಅನಸೂಯವೇ
ಜ್ಞಾನಮ್ ವಿಜಯನ-ಸಹಿತಂ
yaj jnatva moksyase 'ಸುಭಾತ್

ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೇಳಿದನು: ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅರ್ಜುನ ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ, ಅದು ಭೌತಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ದುಃಖಗಳಿಂದ ನೀವು ಮುಕ್ತರಾಗುವಿರಿ.
ಉದ್ದೇಶ

ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವನು ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಶ್ರವಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್-ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ: “ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂದೇಶಗಳು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿವೆ, ಮತ್ತು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕುರಿತಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರ ನಡುವೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರೆ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ula ಹಾಪೋಹಕಾರರು ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಒಡನಾಟದಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದೆ. ”

ಭಕ್ತರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜೀವಂತ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಚರ್ಚೆಯು ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಂತಹ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಅವನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ, ಅರ್ಜುನನನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಬಲ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಈ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗೌಪ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯವಾದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರಾರಂಭವು ಉಳಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪರಿಚಯವಾಗಿದೆ; ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ, ವಿವರಿಸಿದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗೌಪ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಏಳನೇ ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾದ ವಿಷಯಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ, ಮತ್ತು ಅವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೋದಯವನ್ನು ತರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗೌಪ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳು ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌಪ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌಪ್ಯ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವವನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅತೀಂದ್ರಿಯ; ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವನು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಭೌತಿಕ ನೋವುಗಳಿಲ್ಲ.

ಭಕ್ತಿ-ರಸಮೃತ-ಸಿಂಧುದಲ್ಲಿ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಬಯಕೆ ಇರುವವನು ಭೌತಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅವನನ್ನು ವಿಮೋಚನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ಈಗ ಈ ಮೊದಲ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಜ್ಞಾನ (ಇಡಮ್ ಜ್ಞಾನಂ) ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಒಂಬತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ: ಕೇಳುವುದು, ಜಪಿಸುವುದು, ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು, ಪೂಜಿಸುವುದು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು, ಪಾಲಿಸುವುದು, ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಸುವುದು. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಈ ಒಂಬತ್ತು ಅಂಶಗಳ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವಸ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಒಬ್ಬರ ಹೃದಯವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಈ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜೀವಂತ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ವಸ್ತುವಲ್ಲ ಎಂದು ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ದೇಹದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅವನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಅವನು ದೇಹವಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ:
 ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆಯಾ ಮಾಲೀಕರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು / ವಿನ್ಯಾಸಗಳು / ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ನಿಮಗೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಐಟಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.

ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಈ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣನು ಎಲ್ಲಾ ಸಮೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದಾನೆ

ಶ್ರೀ-ಭಗವಾನ್ ಉವಾಕಾ
ಮೇಯ್ ಅಸಕ್ತ-ಮನ ಪಾರ್ಥ
ಯೋಗಂ ಯುಂಜನ್ ಹುಚ್ಚು-ಅಸ್ರಯ
ಅಸಂಶಯಂ ಸಮಗ್ರಾಮ ಮಾಮ್
ಯಥಾ ಜ್ಞಾನಸಿ ಟಾಕ್ ಚರ್ನು

ಈಗ ಕೇಳಿ, ಪೃಥಾ [ಅರ್ಜುನ] ಮಗನೇ, ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಅನುಮಾನದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಉದ್ದೇಶ
 ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಈ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣನು ಎಲ್ಲಾ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ಅವನು ಅಂತಹ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೃಷ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸುವ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಜನರು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಕರೆದೊಯ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಜನರನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮೊದಲ ಆರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ, ಜೀವಂತ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾನ್ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆತ್ಮ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಯೋಗಗಳಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿರವಾದ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಯೋಗದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ರೂಪವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಒಬ್ಬನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ.

ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮಜೋತಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಕರಿಸಿದ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಭಾಗಶಃ. ಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜ್ಞಾನವು ಕೃಷ್ಣ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಪೂರ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಕೃಷ್ಣನು ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಅಂತಿಮ ಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಯೋಗಗಳು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿವೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುವವನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯೋಗದ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ, ಒಬ್ಬರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು-ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯ, ಜೀವಂತ ಘಟಕಗಳು, ವಸ್ತು ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದಂತೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆಯು ಒಂಬತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣಂ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾದುದು. ಆದುದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ “ತತ್ ಸ್ರ್ನು” ಅಥವಾ “ನನ್ನಿಂದ ಕೇಳು” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರೂ ಇರಲಾರರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಂದ ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಬ್ಬರು ಕೃಷ್ಣರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕಿದೆ - ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅವನ ಭಕ್ತರಿಂದ ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ:

ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆಯಾ ಮಾಲೀಕರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು / ವಿನ್ಯಾಸಗಳು / ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ನಿಮಗೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಐಟಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.

 

ಶ್ರೀ-ಭಗವಾನ್ ಉವಾಕಾ
anasritah ಕರ್ಮ-ಫಲಂ
ಕರ್ಯಾಮ್ ಕರ್ಮ ಕರೋತಿ ಯಾ
ಸಾ ಸನ್ಯಾಸಿ ಸಿ ಯೋಗಿ ಸಿ
ನಾ ನಿರಾಗ್ನೀರ್ ನಾ ಕ್ಯಾಕ್ರಿಯಾ

 

ಪೂಜ್ಯ ಭಗವಂತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಕೆಲಸದ ಫಲವನ್ನು ಜೋಡಿಸದವನು ಮತ್ತು ಅವನು ಬಾಧ್ಯತೆಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವನು ಜೀವನದ ಪರಿತ್ಯಕ್ತ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ಅವನು ನಿಜವಾದ ಅತೀಂದ್ರಿಯನು: ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವವನು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡದವನು.
ಉದ್ದೇಶ
ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಎಂಟು ಪಟ್ಟುಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಭಗವಂತ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ ಯೋಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಹೇಗಾದರೂ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಕಾಳಿ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಇದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಎಂಟು ಪಟ್ಟು ಆದರೂ ಯೋಗ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಲಾರ್ಡ್ ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಕರ್ಮ-ಯೋಗ, ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಯಾರೂ ಕೆಲವು ಸ್ವ-ಆಸಕ್ತಿ, ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಮಾನದಂಡವೆಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಫಲವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಂತ ಘಟಕದ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಸೆಲ್‌ಗಳಾಗಿವೆ.
ಇಡೀ ದೇಹದ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಬಾಡಿವರ್ಕ್ನ ಭಾಗಗಳು. ದೇಹದ ಅವಯವಗಳು ಸ್ವಯಂ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ. ಅಂತೆಯೇ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜೀವಂತ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಸನ್ಯಾಸಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಯೋಗಿ.
ನಮ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಿಸ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಭೌತಿಕ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಕೃತಕವಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಯಜ್ಞಗಳು (ಬೆಂಕಿಯ ತ್ಯಾಗ), ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅವರು ಸ್ವ-ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಗುರಿ ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಂತಹ ಬಯಕೆ ಯಾವುದೇ ಭೌತಿಕ ಬಯಕೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ, ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಯೋಗಿ ಯಾರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಯೋಗ ಅರ್ಧ ತೆರೆದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಎಲ್ಲಾ ಭೌತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ, ಅವನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.
ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮಾನದಂಡವೆಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ತೃಪ್ತಿ, ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸನ್ಯಾಸಿ, ಅಥವಾ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಯೋಗಿ. ತ್ಯಜಿಸುವಿಕೆಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂಕೇತವಾದ ಲಾರ್ಡ್ ಕೈತನ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ:
ನಾ ಧನಂ ನಾ ಜನಮ್ ನಾ ಸುಂದರಿಮ್ ಕವಿತಂ ವಾ ಜಗದಿಸಾ ಕಾಮಾಯೆ.
mama janmani janmanisvare bhavatad Bhaktir ahaituki tvayi.
“ಓ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಕರ್ತನೇ, ನನಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅಥವಾ ಸುಂದರವಾದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದ ಕರುಣೆ, ಜನನದ ನಂತರ ಜನನ. ”
ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ:
 ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆಯಾ ಮಾಲೀಕರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು / ವಿನ್ಯಾಸಗಳು / ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ನಿಮಗೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಐಟಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.

ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 6 ರ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಶ್ರೀ-ಭಗವಾನ್ ಉವಾಕಾ
anasritah ಕರ್ಮ-ಫಲಂ
ಕರ್ಯಾಮ್ ಕರ್ಮ ಕರೋತಿ ಯಾ
ಸಾ ಸನ್ಯಾಸಿ ಸಿ ಯೋಗಿ ಸಿ
ನಾ ನಿರಾಗ್ನೀರ್ ನಾ ಕ್ಯಾಕ್ರಿಯಾ

ಪೂಜ್ಯ ಭಗವಂತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಕೆಲಸದ ಫಲವನ್ನು ಜೋಡಿಸದವನು ಮತ್ತು ಅವನು ಬಾಧ್ಯತೆಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವನು ಜೀವನದ ಪರಿತ್ಯಕ್ತ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ಅವನು ನಿಜವಾದ ಅತೀಂದ್ರಿಯನು: ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವವನು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡದವನು.

ಉದ್ದೇಶ

ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಎಂಟು ಪಟ್ಟು ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಗವಂತ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೇಗಾದರೂ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಕಾಳಿ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಇದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಪಟ್ಟು ಯೋಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಕರ್ಮ-ಯೋಗದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಭಗವಂತ ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಯಾರೂ ಕೆಲವು ಸ್ವ-ಆಸಕ್ತಿ, ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಮಾನದಂಡವೆಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಫಲವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಂತ ಘಟಕದ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಸೆಲ್‌ಗಳಾಗಿವೆ. ಇಡೀ ದೇಹದ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಬಾಡಿವರ್ಕ್ನ ಭಾಗಗಳು. ದೇಹದ ಅವಯವಗಳು ಸ್ವಯಂ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜೀವಂತ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸನ್ಯಾಸಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಯೋಗಿ.

ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಭೌತಿಕ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಂದ ವಿಮೋಚನೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೃತಕವಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು (ಅಗ್ನಿ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು) ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅವರು ಸ್ವ-ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಗುರಿ ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಅಂತಹ ಬಯಕೆ ಯಾವುದೇ ಭೌತಿಕ ಬಯಕೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಯೋಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅರ್ಧ ತೆರೆದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ, ಎಲ್ಲಾ ಭೌತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಯೋಗಿ, ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮಾನದಂಡವೆಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ತೃಪ್ತಿ, ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸನ್ಯಾಸಿ, ಅಥವಾ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಯೋಗಿ.

“ಓ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಕರ್ತನೇ, ನನಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅಥವಾ ಸುಂದರವಾದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದ ಕರುಣೆ, ಜನನದ ನಂತರ ಜನನ. ”

ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ:
 ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆಯಾ ಮಾಲೀಕರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು / ವಿನ್ಯಾಸಗಳು / ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ನಿಮಗೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಐಟಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.

ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 4 ರ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಕಾ
ಸಂನ್ಯಾಸಂ ಕರ್ಮಣಂ ಕೃಷ್ಣ
ಪುನರ್ ಯೋಗ ಕ್ಯಾ ಸಂಸಸಿ
ಯಾಕ್ ಕ್ರೀಯಾ ಎಟಾಯೋರ್ ಏಕಮ್
ನನಗೆ ತನ್ ಬ್ರೂಹಿ ಸು-ನಿಸ್ಸಿಟಮ್

ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದರು: ಓ ಕೃಷ್ಣ, ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀರಿ, ತದನಂತರ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಈಗ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ನೀವು ದಯೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತೀರಾ?
ಉದ್ದೇಶ
ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಈ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಒಣ ಮಾನಸಿಕ .ಹಾಪೋಹಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಗವಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಎರಡನೆಯದಕ್ಕಿಂತ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಒಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬುದ್ಧ-ಯೋಗ ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಈ ವಸ್ತು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದಿಂದ ಹೊರಬರುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಜ್ಞಾನದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತು, ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಭಗವಂತನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ತ್ಯಾಗದ ಕೆಲಸವು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಭಗವಂತನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಹೋರಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದನು, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ, ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡುಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ದೃ mination ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜುನನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

ಆದರೆ ಒಬ್ಬರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸನ್ಯಾಸಂ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ತ್ಯಜಿಸುವಿಕೆಯು ಅವನಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಯಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಅವನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೇ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಾನೆ.

ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ:
 ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆಯಾ ಮಾಲೀಕರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು / ವಿನ್ಯಾಸಗಳು / ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ನಿಮಗೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಐಟಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.

ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 4 ರ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಶ್ರೀ-ಭಗವಾನ್ ಉವಾಕಾ
ಇಮಾಮ್ ವಿವಸ್ವತ ಯೋಗಂ
ಪ್ರೋಕ್ತವಾನ್ ಅಹಮ್ ಅವ್ಯಯಮ್
ವಿವಸ್ವನ್ ಮನವೇ ಪ್ರಹಾ
manur iksvakave 'bravit

ಪೂಜ್ಯ ಭಗವಂತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: ನಾನು ಯೋಗದ ಈ ನಶ್ವರವಾದ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೂರ್ಯ-ದೇವರು, ವಿವಾಸ್ವನ್ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ವಿವಾಸ್ವನ್ ಅದನ್ನು ಮಾನವಕುಲದ ತಂದೆ ಮನುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಮನು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇಕ್ಸ್ವಾಕುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದನು.

ಉದ್ದೇಶ:

ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ದೂರದ ಕಾಲದಿಂದ ರಾಜಮನೆತನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿದಾಗ, ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜರು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ವಿಜ್ಞಾನವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿವಾಸಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಆಳಲು ಮತ್ತು ಕಾಮದಿಂದ ಭೌತಿಕ ಬಂಧನದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ರಾಜಮನೆತನದವರು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಾನವ ಜೀವನವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗಿನ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಜನರು ಈ ಮಹಾನ್ ವಿಜ್ಞಾನದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು, ಮಾನವನ ಜೀವನ ರೂಪದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

"ನಾನು ಪೂಜಿಸಲಿ" ಎಂದು ಭಗವಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳಿದರು, "ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಮಾತ್ಮನ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಗೋವಿಂದ [ಕೃಷ್ಣ], ಯಾರು ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜನಾಗಿರುವ ಸೂರ್ಯನು ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಾಖವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೂರ್ಯನು ಭಗವಂತನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿ ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ”

ಸೂರ್ಯನು ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ, ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ-ದೇವರು (ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿವಸ್ವನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ) ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹವನ್ನು ಆಳುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಶಾಖ ಮತ್ತು ಬೆಳಕನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮೂಲಕ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಅವನು ಕೃಷ್ಣನ ಆದೇಶದಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್-ಗೀತೆಯ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನು ಮೂಲತಃ ವಿವಾಸ್ವನನ್ನು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಶಿಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಗೀತಾ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಒಂದು ula ಹಾತ್ಮಕ ಗ್ರಂಥವಲ್ಲ ಆದರೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬರುವ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದೆ.

“ತ್ರೇತ-ಯುಗದ [ಸಹಸ್ರಮಾನದ] ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸುಪ್ರೀಂನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಈ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿವಾಸ್ವನ್ ಅವರು ಮನುಗೆ ತಲುಪಿಸಿದರು. ಮನು, ಮಾನವಕುಲದ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಈ ಭೂಮಿಯ ಗ್ರಹದ ರಾಜ ಮತ್ತು ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಾನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ರಘು ರಾಜವಂಶದ ಪೂರ್ವಜನಾದ ತನ್ನ ಮಗ ಮಹಾರಾಜ ಇಕ್ಸ್ವಾಕುಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಹಾರಾಜ ಇಕ್ಸ್ವಾಕು ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮಾನವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು. ”

ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಕೇವಲ 432,000 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇರುವ ಕಾಳಿ-ಯುಗದ ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ದ್ವಾರಪೂಗ (800,000 ವರ್ಷಗಳು), ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ತ್ರೇತ-ಯುಗ (1,200,000 ವರ್ಷಗಳು) ಇತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸುಮಾರು 2,005,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಮನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಈ ಗ್ರಹ ಭೂಮಿಯ ರಾಜನಾದ ಮಹಾರಾಜ ಎಲ್ಕ್ಸ್ವಾಕು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮನುವಿನ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಸುಮಾರು 305,300,000 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 120,400,000 ಕಳೆದಿದೆ. ಮನುವಿನ ಜನನದ ಮೊದಲು, ಗೀತೆಯನ್ನು ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾದ ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ವಿವಾಸ್ವನ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ, ಸ್ಥೂಲವಾದ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಗೀತಾವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 120,400,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾತನಾಡಲಾಗಿತ್ತು; ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಇದು ಎರಡು ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಇದೆ.

ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಗವಂತ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಗೀತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಭಾಷಣಕಾರ ಲಾರ್ಡ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಗೀತೆಯ ಇತಿಹಾಸದ ಸ್ಥೂಲ ಅಂದಾಜು. ಇದನ್ನು ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ವಿವಾಸ್ವನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಕ್ಷತ್ರಿಯನೂ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ-ದೇವರ ವಂಶಸ್ಥರು ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯ-ವಂಶ ಕ್ಷತ್ರಿಯರೂ ಆಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ತಂದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ವೇದಗಳಂತೆ ಉತ್ತಮವಾದುದರಿಂದ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಮಾತನಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಈ ಜ್ಞಾನವು ಅಪೌರುಸೇಯ, ಅತಿಮಾನುಷ.

ವೈದಿಕ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅವು ಮಾನವನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಿಲ್ಲದೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಗೀತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ದರೋಡೆಕೋರರು ಗೀತಾವನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ulate ಹಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಶಿಸ್ತಿನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಭಗವಂತನು ಸೂರ್ಯ-ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಸೂರ್ಯ-ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗ ಮನು ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಮನು ತನ್ನ ಮಗ ಇಕ್ಸ್ವಾಕು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ .

ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ:
 ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆಯಾ ಮಾಲೀಕರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು / ವಿನ್ಯಾಸಗಳು / ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ನಿಮಗೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಐಟಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.

ಕೃಷ್ಣ

ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬುದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಹಿಂದೂ ದೇವರ ಹೆಸರು. ಹಿಂದೂಗಳು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಂದು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಮಹಾಭಾರತ ಮಹಾಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರ ಅರ್ಜುನನ ಸಹಚರ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ. ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ, ವಿನೋದಮಯವಾದ ಚೇಷ್ಟೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದಾನೆ.

ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಧರ್ಮವು ಅವನತಿಗೊಂಡರೆ, ಅವನು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.