ಜೆನೆರಿಕ್ ಆಯ್ಕೆದಾರರು
ನಿಖರವಾದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹುಡುಕಿ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ
ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರದ ಆಯ್ಕೆಗಾರರು
ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ
ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಲೇಖನ

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ 25 ಅದ್ಭುತ ಸಂಗತಿಗಳು

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ 25 ಅದ್ಭುತ ಸಂಗತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ 1. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವ ವಿಶ್ವದ 3 ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಟಾಪ್ 2 ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು "

ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಶಿಷ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನು 19 ನೇ ಶತಮಾನದ ಬಂಗಾಳ ನವೋದಯದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವನ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಧ್ಯಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಸ್ಕೃತ:

ಡಾ रणामः्रणामः ॥

ಅನುವಾದ:

ಆಥಾ ಪ್ರನ್ನಾಮ ||

ಅರ್ಥ:

ಈಗ we ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ದೇವರುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂತರು.

ಸಂಸ್ಕೃತ:

 थापकाय्थापकाय  ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಜ್ಞ .
ठाय्ठाय णाय्णाय ಡಾ ಡಾ ॥

ಅನುವಾದ:

ಓಂ ಸ್ಥಾಪಕಾಯ ಸಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಸರ್ವ-ಧರ್ಮ-ಸ್ವರೂಪಿನ್ನೆ |
ಅವತಾರ-ವರಿಸ್ತಾಯ ರಾಮಕೃಸ್ನಾಯಾಯ ತೆ ನಮ ||

ಅರ್ಥ:

1: (ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು) ದಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು (ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾರ) ಧರ್ಮ (ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾದಿ); (ಅವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು) ಯಾರ ಜೀವನವು (ನಿಜವಾದ ಸಾರ) ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳು (ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳು).
2: ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಅವತಾರ ಯಾರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು ಅಗಲವಾದ ವಿಸ್ತಾರ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಆಳ (ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ); ನಾನು ನನ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ, ಒ ರಾಮಕೃಷ್ಣ.

ಸಂಸ್ಕೃತ:

 ಸರ್ವಜ್ಞ तिः्तिः णे्णे थिता्थिता ಡಾ ಅಥವಾ .
ಸರ್ವಜ್ಞ वरूपां्वरूपां ಡಾ ಡಾ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ॥

ಅನುವಾದ:

ಓಂ ಯಥಾ-[ಆ]gner-Daahikaa ಶಕ್ತಿ ರಾಮಕರ್ಸ್ನೆ ಸ್ತಿತಾ ಹಾಯ್ ಯಾ |
ಸರ್ವ-ವಿದ್ಯಾ ಸ್ವರೂಪಾಮ್ ತಾಮ್ ಶಾರದಾಮ್ ಪ್ರಾಣಾಮಾಮಿ[ನಾನು]-ಅಹಮ್ ||

ಅರ್ಥ:

Om, (ಶ್ರೀ ಶರದಾ ದೇವಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು) ಯಾರು, ಹಾಗೆ ದಿ ಸುಡುವ ಶಕ್ತಿ of ಫೈರ್ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದಂತೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ,
ಯಾರು ಪ್ರಕೃತಿ ನ ಸಾರಾಂಶ ಎಲ್ಲಾ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ; ಗೆ ಆಟಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಶರದಾ ದೇವಿI ನನ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು.

ಸಂಸ್ಕೃತ:

 ಡಾ रीयतिराजाय्रीयतिराजाय द्द ಡಾ .
ಸರ್ವಜ್ಞ वामिने्वामिने ಡಾ ॥

ಮೂಲ: Pinterest

ಅನುವಾದ:

ಓಂ ನಮ ಶ್ರೀ-ಯತಿ-ರಾಜಯ್ಯ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸೂರಾಯೆ |
ಸಕ್-ಸಿಟ್-ಸುಖಾ-ಸ್ವರೂಪಾಯ ಸ್ವಾಮೈನ್ ತಾಪಾ-ಹರಿನ್ನೆ ||

ಅರ್ಥ:

1: Omಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಗೆ ರಾಜ of ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, (ಯಾರು) ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಹಾಗೆ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ ಸನ್,
2: ಯಾರು ಪ್ರಕೃತಿ ಅದರ ಜಾಯ್ of ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ (ಬ್ರಹ್ಮನ್); (ನಮಸ್ಕಾರಗಳು) ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ, WHO ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ದಿ ದುಃಖಗಳು ಲೌಕಿಕ ಜೀವನದ.

ಸಂಸ್ಕೃತ:

 ಸರ್ವಜ್ಞ भाव्भाव .्. .
ಡಾ वामिनं्वामिनं ಸರ್ವಜ್ಞ .्ञितम्ञितम ॥

ಅನುವಾದ:

ಓಂ ರಾಮಕರ್ಸ್ನಾ-ಗತಾ-ಪ್ರನ್ನಮ್ ಹನುಮದ್-ಭಾವಾ ಭಾವಿತಂ |
ನಮಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿನಂ ರಾಮಕೃಸ್ನಾನಂದೇ[aI]ಟಿ ಸಂಜ್ನಿಟಂ ||

ಅರ್ಥ:

1: Om, (ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾನಂದರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು) ಯಾರ ಹೃದಯ ಮುಳುಗಿದೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣಚಾಲಿತ ಮೂಲಕ ಭಾವನೆ of ಹನುಮಾನ್ (ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ),
2: ನಾನು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾರು ಎಂಬ as ರಾಮಕೃಷ್ಣಾನಂದ (ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಹೆಸರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ).

ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ:
 ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆಯಾ ಮಾಲೀಕರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು / ವಿನ್ಯಾಸಗಳು / ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ನಿಮಗೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಐಟಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.
ಇದನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳು ಎಪಿ II - ಪೈ ಮೌಲ್ಯ - ಹಿಂದುಫಾಕ್ಸ್.ಕಾಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ

ವೈದಿಕ ಗಣಿತವು ಜ್ಞಾನದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿತ್ತು. ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಕೆಲವು ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತವೆ, ಅದು ವೇದ ಹಿಂದೂಸಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುವಂತೆ, ನಾವು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕೆ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಓದಲು ನಮಗೆ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸು ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ನಂಬಲಾಗದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿ ಮತ್ತು ಕಲಿಯಿರಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸುತ್ತದೆ! ! !

ಆದರೆ ಮೊದಲು, ಸ್ಟಿಗ್ಲರ್‌ನ ನಾಮಸೂಚಕ ನಿಯಮವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ:
"ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಅದರ ಮೂಲ ಅನ್ವೇಷಕನ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿಲ್ಲ."

ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯರು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಗಣಿತದ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೂ ry ಲಿಪೀಕರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಿದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಅದು ಡೇಟಾಸ್ನ ಗೂ ry ಲಿಪೀಕರಣದ ಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ.

683 ರಲ್ಲಿ ಹರಿದತ್ತರಿಂದ ಗ್ರಹಾಪರಾಣಿಬಂಧನದಿಂದ ಕಾಸಪಯಾಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಪುರಾವೆ. ಇದನ್ನು ಕ್ರಿ.ಶ 869 ರಲ್ಲಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಬರೆದ ಲಘುಭಾಸ್ಕರಿಯವೀರನಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಿಂದೂ | FAQ ಗಳು
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವರರುಚಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ಕೆಲವರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೇರಳ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ಖಗೋಳ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕಟಪಯಾಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಮೊದಲ ಕೃತಿಯನ್ನು ವರರುಚಿಯ ಚಂದ್ರ-ವಾಕ್ಯಾನಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇವರನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಸಿಇ ನಾಲ್ಕನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೊದಲ ಸಹಸ್ರಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಟಪಯಾಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ಅಂದಾಜು.

ಕಟಪಾಯ ಟೇಬಲ್ | ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು
ಕಟಪಾಯ ಟೇಬಲ್

ಆರ್ಯಭಟ, ಆರ್ಯಭಟಿಯಾ ಎಂಬ ತನ್ನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ, ಖಗೋಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಈಗ, ಗುಂಪಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು 1 ರಿಂದ 9 ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ 0 ಎಂದು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕಾ 1, ಸಾ 7, ಮಾ 5, ನಾ 0 ಮತ್ತು ಹೀಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 356 ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಒಬ್ಬರು "ಗಾನಿತಮ್" ಅಥವಾ "ಲೆಸಕಾ" ನಂತಹ ಗುಂಪುಗಳ ಮೂರನೇ, ಐದನೇ ಮತ್ತು ಆರನೇ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪದವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬರಬಹುದು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಸ್ಥಳ ಮೌಲ್ಯದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ - ನಾವು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಬಳಸಿದ ರೀತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುಂಪಿನ 356, 6 ಮತ್ತು 5 ನೇ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ 3 ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಉದಾ. “ಟ್ರೈಸುಲಾಮ್”.

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯದ ನಿಜವಾದ ಪದ್ಯ ಮತ್ತು ಜಾತ್ಯತೀತ ಗಣಿತದ ಮಹತ್ವ ಇಲ್ಲಿದೆ:

ರಾಧಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ | ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು
ರಾಧಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ

 

“ಗೋಪಿ ಭಾಗ್ಯ ಮಧುವ್ರತ
ಸೃಂಗಿಸೋ ದಧಿ ಸಂಧಿಗ
ಖಲಾ ಜೀವಿತಾ ಖತವ
gala hala rasandara ”

ಅನುವಾದ ಹೀಗಿದೆ: “ಓ ಭಗವಾನ್ ಮಿಲ್ಕ್‌ಮೇಡ್‌ಗಳ ಆರಾಧನೆಯ ಮೊಸರಿನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ (ಕೃಷ್ಣ), ಬಿದ್ದವರ ರಕ್ಷಕ, ಶಿವನ ಓ ಓ ಓ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.”

ಸ್ವರಗಳು ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಂಜನ ಅಥವಾ ಸ್ವರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಲೇಖಕರಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷಾಂಶವು ತನ್ನ ಆಯ್ಕೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತರಲು ಒಬ್ಬನನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಪಾ, ತಪಾ, ಪಾಪಾ ಮತ್ತು ಯಪ ಎಲ್ಲವೂ 11 ಎಂದರ್ಥ.

ಈಗ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ನೀವು ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ go = 3, pi = 1, bha = 4, ya = 1, ma = 5, duv = 9 ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ನೀವು 31415926535897932384626433832792 ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.

ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು Can ಹಿಸಬಲ್ಲಿರಾ ???

ಇದು ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತಳತೆಯ ವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ದಶಮಾಂಶ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಆಧುನಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಲ್ಲಿ “ಪೈ” ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೀರಿ. ಮೇಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ದಶಮಾಂಶ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಪೈ / 31 ಸರಿಯಾದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಲ್ಲವೇ ???

ಆದ್ದರಿಂದ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಮಂತ್ರದ ಹೊಗಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವಾಗ, ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಜಾತ್ಯತೀತ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು.

ಕೋಡ್ 32 ದಶಮಾಂಶ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಪೈ ಅನ್ನು ನೀಡಿತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆದರೆ 32 ರ ಮಾದರಿಯೊಳಗೆ ರಹಸ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೀ ಇತ್ತು, ಅದು ಪೈನ ಮುಂದಿನ 32 ದಶಮಾಂಶಗಳನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತು ಹೀಗೆ. ಅನಂತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್…

ಸಂಹಿತೆಯು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಶಂಕರ ಅಥವಾ ಶಿವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತು.

ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್: ಈ ಅದ್ಭುತ ಪೋಸ್ಟ್ ಬರೆದವರು ರಹಸ್ಯಗಳು ಪರಿಶೋಧಿಸಲಾಗಿದೆ

ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣದ ಏಳು ಅಮರರು ಯಾರು - hindufaqs.com

ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣದ ಏಳು ಅಮರರು (ಚಿರಂಜೀವಿ):

 1. ಅಶ್ವಥಾಮ
 2. ರಾಜ ಮಹಾಬಲಿ
 3. ವೇದ ವ್ಯಾಸ
 4. ಹನುಮಾನ್
 5. ವಿಭೀಷಣ
 6. ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ
 7. ಪರಶುರಾಮ್

ಮೊದಲ ಎರಡು ಅಮರರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಮೊದಲ ಭಾಗವನ್ನು ಓದಿ, ಅಂದರೆ 'ಅಶ್ವಥಾಮ' ಮತ್ತು 'ಮಹಾಬಲಿ' ಇಲ್ಲಿ:
ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣದ ಏಳು ಅಮರರು (ಚಿರಂಜೀವಿ) ಯಾರು? ಭಾಗ 1

ಮೂರನೆಯ ಮತ್ತು ಮುಂದಿರುವ ಅಮರರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿ, ಅಂದರೆ 'ವೇದ ವ್ಯಾಸ' ಮತ್ತು 'ಹನುಮಾನ್' ಇಲ್ಲಿ:
ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣದ ಏಳು ಅಮರರು (ಚಿರಂಜೀವಿ) ಯಾರು? ಭಾಗ 2

ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣದ ಏಳು ಅಮರರು (ಚಿರಂಜೀವಿ). ಭಾಗ 3

5.ವಿಭೀಷಣ:
ವಿಭೀಷಣನು age ಷಿ ವಿಶ್ರವನ ಕಿರಿಯ ಮಗನಾಗಿದ್ದನು, ಅವನು ಹೆವೆನ್ಲಿ ಗಾರ್ಡಿಯನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ age ಷಿ ಪುಲತ್ಸ್ಯನ ಮಗ. ಅವನು (ವಿಭೀಷಣ) ಲಂಕ ಭಗವಾನ್, ರಾವಣನ ಮತ್ತು ಕುಂಬಕರ್ಣನ ನಿದ್ರೆಯ ರಾಜನ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ. ಅವನು ರಾಕ್ಷಸ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವನು ಜಾಗರೂಕ ಮತ್ತು ಧರ್ಮನಿಷ್ಠನಾಗಿದ್ದನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಂದೆ ಅಂತರ್ಬೋಧೆಯಿಂದ ಅಂತಹವನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದನು. ಸ್ವತಃ ರಾಕ್ಷಸನಾಗಿದ್ದರೂ, ವಿಭೀಷಣನು ಉದಾತ್ತ ಸ್ವಭಾವದವನಾಗಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಅಪಹರಿಸಿದ ರಾವಣನಿಗೆ, ತನ್ನ ಪತಿ ರಾಮನ ಬಳಿಗೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದನು. ಅವನ ಸಹೋದರ ಅವನ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೇಳದಿದ್ದಾಗ, ವಿಭೀಷಣನು ರಾಮನ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದನು. ನಂತರ, ರಾಮನು ರಾವಣನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದಾಗ, ರಾಮ
ವಿಭೀಷಣನನ್ನು ಲಂಕಾ ರಾಜನಾಗಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದರು. ಇತಿಹಾಸದ ಕೆಲವು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಳೀಯ ಜನರು ವಿಭೀಷಣವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಹೆವೆನ್ಲಿ ರಾಜರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ (ಸತಾರ ವರಂ ದೇವಿಯೊ).

ವಿಭೀಷಣ | ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು
ವಿಭೀಷಣ

ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ (ಶುದ್ಧ) ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಾತ್ವಿಕ ಹೃದಯವಿತ್ತು. ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ, ಅವನು ತನ್ನ ಸಮಯವನ್ನು ಭಗವಂತನ ಹೆಸರನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಕಳೆದನು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಬ್ರಹ್ಮನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ವರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದನು. ಕಮಲದ ಎಲೆಗಳಂತೆ (ಚರಣ್ ಕಮಲ್) ಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಭಗವಂತನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಎಂದು ವಿಭೀಷಣ ಹೇಳಿದರು.
ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವಿನ ದರ್ಶನ (ಪವಿತ್ರ ದೃಷ್ಟಿ) ಪಡೆಯಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ನೆರವೇರಿತು, ಮತ್ತು ಅವನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವತಾರ (ದೇವರ ಅವತಾರ) ಆಗಿದ್ದ ರಾಮನನ್ನು ಸೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

ವಿಭೀಷಣನು ರಾಮನ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಾನೆ | ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು
ವಿಭೀಷಣನು ರಾಮನ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಾನೆ

ರಾವಣನ ಸೋಲಿನ ನಂತರ, ವಿಭೀಷಣನನ್ನು ಭಗವಾನ್ ರಾಮನು ಲಂಕಾ [ಇಂದಿನ ಶ್ರೀಲಂಕಾ] ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವನ ಲಂಕಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ವಿಭೀಷಣ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಲ್ಲ. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ, ಅವನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯು ಒಂದು ಕಲ್ಪದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ. [ಇದು ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.]

6) ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ:
ಕೃಪಾ, ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ. ಕೃಪಾ ಒಬ್ಬ age ಷಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲುಗಾರ ಮತ್ತು ದ್ರೋಣ (ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ತಂದೆ) ಮೊದಲು ಪಾಂಡವರು ಮತ್ತು ಕೌರವರ ರಾಜ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರು.

ಕೃಪಾ ಅವರ ಜೈವಿಕ ತಂದೆ ಶರದ್ವಾನ್ ಅವರು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಜನಿಸಿದರು, ಅವರು ಜನಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲುಗಾರ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಯುದ್ಧಗಳ ಕಲೆಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವನು ಯಾರನ್ನೂ ಸೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಲುಗಾರನಾಗಿದ್ದನು.
ಇದು ದೇವರುಗಳಲ್ಲಿ ಭೀತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರ ರಾಜನಾದ ಇಂದ್ರನು ಹೆಚ್ಚು ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು. ನಂತರ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಸಂತನನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯಲು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಸುಂದರವಾದ ಅಪ್ಸರಾವನ್ನು (ದೈವಿಕ ಅಪ್ಸರೆ) ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಜನಪಾಡಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅಪ್ಸರೆ, ಸಂತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು.
ಶರದ್ವಾನ್ ವಿಚಲಿತರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಸುಂದರ ಮಹಿಳೆಯ ನೋಟವು ಅವನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಅವರು ಮಹಾನ್ ಸಂತರಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಲೋಭನೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಆಸೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವನ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕಳೆದುಹೋಯಿತು ಮತ್ತು ಅವನು ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲು ಮತ್ತು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟನು. ಅವನ ವೀರ್ಯವು ಕೆಲವು ಕಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು, ಕಳೆಗಳನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿತು - ಅದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿ ಜನಿಸಿದರು. ಸಂತನು ವಿರಕ್ತಮಂದಿರ ಮತ್ತು ಅವನ ಬಿಲ್ಲು ಮತ್ತು ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಪಸ್ಸುಗಾಗಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದನು.
ಕಾಕತಾಳೀಯವಾಗಿ, ಪಾಂಡವರ ಮುತ್ತಜ್ಜ ರಾಜ ಶಾಂತನು ಅಲ್ಲಿಂದ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಕ್ಕದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಿಲ್ಲುಗಾರನ ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನೋಟ ಸಾಕು. ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಕೃಪಾ ಮತ್ತು ಕೃಪಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅರಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.

ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ | ಹಿಂದೂಎಫ್‌ಎಕ್ಯೂಗಳು
ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ

ಶರದ್ವಾನ್ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಾಗ ಅವರು ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದು, ತಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ವಿವಿಧ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ, ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು. ಮಕ್ಕಳು ಯುದ್ಧದ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣತರಾದರು. ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹುಡುಗ ಕೃಪಾ, ಈಗ ಯುವ ರಾಜಕುಮಾರರಿಗೆ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೃಪಾ ಅವರು ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವನ ಅವಳಿ ಸಹೋದರಿ ಕೃಪಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮಾಸ್ಟರ್ ದ್ರೋಣನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದಳು - ಅವಳು ಮತ್ತು ಅವಳ ಸಹೋದರನಂತೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಾನವ ದೇಹದ ಹೊರಗೆ.

ಅವರು ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೌರವರಿಂದ ಹೋರಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧಾನಂತರದ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ನಂತರ ಅವರು ಅರ್ಜುನನ ಮೊಮ್ಮಗ ಮತ್ತು ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಮಗ ಪರಿಕ್ಷಿತ್‌ಗೆ ಯುದ್ಧ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರು. ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಅವನು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅವನಿಗೆ ಅಮರತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು.

ಫೋಟೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗಳು: ಮಾಲೀಕರಿಗೆ, Google ಚಿತ್ರಗಳು

ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣದ ಏಳು ಅಮರರು (ಚಿರಂಜೀವಿ) ಯಾರು - hindufaqs.com

ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣದ ಏಳು ಅಮರರು (ಚಿರಂಜೀವಿ) ಯಾರು?
ವೆರ್ಡ್ ಚಿರಂಜಿವಿಯ ಅರ್ಥದೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಚಿರಂಜಿವಿ ಅಥವಾ Hindi ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಮರ ಜೀವಿಗಳು, ಅವರು ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕಿದೆ.

ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣದ ಏಳು ಅಮರರು (ಚಿರಂಜೀವಿ):

 1. ಅಶ್ವಥಾಮ
 2. ರಾಜ ಮಹಾಬಲಿ
 3. ವೇದ ವ್ಯಾಸ
 4. ಹನುಮಾನ್
 5. ವಿಭೀಷಣ
 6. ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ
 7. ಪರಶುರಾಮ್

ಚಿರಂಜಿವಿ ಶ್ಲೋಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕವಿದೆ
“ಅಶ್ವಥಮಾ ಬಲಿರ್ ವ್ಯಾಸೊ ಹನುಮನಶ್ ಚಾ ವಿಭೀಷ್ಣ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ ಚಾ ಪರಶುರಾಮಂ ಸಪ್ತತಾ ಚಿರ್ಜೀವನಂ”
“: कृपश्चपरशुरामश्च सप्तैतेचिरंजीविन :।”
ಇದರರ್ಥ ಅಶ್ವಥಾಮ, ರಾಜ ಮಹಾಬಲಿ, ವೇದ ವ್ಯಾಸ, ಹನುಮಾನ್, ವಿಭೀಷಣ, ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ಪರಶುರಾಮ್ ಸಾವು-ಧಿಕ್ಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ನಶ್ವರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು.

ಈ ಏಳರ ಹೊರತಾಗಿ, ಶಿವನಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಾನ್ ish ಷಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮತ್ತು ರಾಮಾಯಣದ ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಾತ್ರವಾದ ಜಂಬವನನ್ನೂ ಚಿರಂಜಿವಿನ್ಸ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

1) ಅಶ್ವಥಾಮ:
ಮಹಾಭಾರತದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಎಂದರೆ “ಕುದುರೆ ದನಿ”. ಇದು ಬಹುಶಃ ಕುದುರೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನು ಎಂದರ್ಥ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಚಿರಂಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ, ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಪಾತ್ರ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಯೋಧ ಮತ್ತು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಎಂಬ ಪೌರಾಣಿಕ ಯೋಧ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕನ ಮಗ. ಶಿವನಿಂದ ಅವನ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ರತ್ನವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಎಕೆಎ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧವು ಬಹುತೇಕ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಕೌರವರಿಂದ ಹೋರಾಡಿದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು ಐದು ಪಾಂಡವ ಸಹೋದರರು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದು ಯುದ್ಧದ ನೈತಿಕತೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ. ಐವರು ಸಹೋದರರ ಗುರುತನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಅವರು ಪಾಂಡವರ ಪುತ್ರರನ್ನು ದೂರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕೊಂದರು. ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ, ಪಾಂಡವರು ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ನೋಡಿದರು ಮತ್ತು ಘಟನೆಯಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದರು. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ತನ್ನ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಬಯಸಿದನು ಆದರೆ ಆಗಲೇ ತಡವಾಗಿತ್ತು.

ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಪಾಂಡವರ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮಶಿರಾಸ್ತ್ರವನ್ನು [ಒಂದು ರೀತಿಯ ದೈವಿಕ ಹೆಚ್ಚು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಆಯುಧ] ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಅವನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು. ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ, ಅರ್ಜುನನು ಸಹ ದ್ರಾನಾಚಾರ್ಯನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದನು. ಹೇಗಾದರೂ, ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಭೂಮಿಯ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಒಂದು ದುರಂತ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಆಯುಧವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡನು, ಆದರೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಹೊರತಾಗಿಯೂ / ಅಸಹಾಯಕತೆಯಿಂದ, ಅವರು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಏಕವಚನದ ಕಡೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಸೊಸೆ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದ ಉತ್ತರಾ. ಆಯುಧವು ಹುಟ್ಟಲಿರುವ ಮಗುವಿನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಪಾಂಡವರ ವಂಶಾವಳಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಈ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ಕೃಷ್ಣನು ಅಶ್ವತ್ಥಮನನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಶಪಿಸಿದನು:

“ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಪ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿರಿ, ನೀನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವವನು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ಪಾಪಗಳ ಫಲವನ್ನು ನೀನು ಭರಿಸಬೇಕು. 3,000 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೀನು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ, ಒಡನಾಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಅಲೆದಾಡಬೇಕು. ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲದೆ, ನೀನು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಬೇಕು, ದರಿದ್ರ, ಮನುಷ್ಯರ ಮಧ್ಯೆ ನಿನಗೆ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ. ಕೀವು ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ದುರ್ವಾಸನೆಯು ನಿನ್ನಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗದ ಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಮಂದವಾದ ಮೂರ್ಗಳು ನಿನ್ನ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿರುತ್ತವೆ! ಪಾಪಿ ಆತ್ಮದವರೇ, ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳ ಭಾರವನ್ನು ನೀನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಾಡಬೇಕು. ”

ಸರಳ ಪದಗಳಲ್ಲಿ.
“ಆತನು ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಪಾಪಗಳ ಭಾರವನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಯುಗದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸೌಜನ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಭೂತದಂತೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾನೆ; ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆತಿಥ್ಯ ಅಥವಾ ವಸತಿ ಇಲ್ಲ; ಅವನು ಮಾನವಕುಲ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ; ಅವನ ದೇಹವು ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಗುಣವಾಗದ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಹುಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ”

ಹೀಗೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ದುಃಖ ಮತ್ತು ನೋವಿನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

2) ಮಹಾಬಲಿ:
ಮಹಾಬಲಿ ಅಥವಾ ಬಾಲಿ “ದೈತ್ಯ” ರಾಜ ಮತ್ತು ಅವನ ರಾಜಧಾನಿ ಇಂದಿನ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ದೇವಂಬ ಮತ್ತು ವಿರೋಚನರ ಮಗ. ಅವನು ತನ್ನ ಅಜ್ಜ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದನು, ಆತನು ಸದಾಚಾರ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದನು. ಅವರು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನೀತಿವಂತ, ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಉದಾರ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತ ರಾಜ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟರು.

ಬಾಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತನ್ನ ಅಜ್ಜನ ನಂತರ ಅಸುರರ ರಾಜನಾಗಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾದನು, ಮತ್ತು ಅವನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಆಳ್ವಿಕೆಯು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ನಂತರ ಅವನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ತನ್ನ ಪರೋಪಕಾರಿ ಆಡಳಿತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರ ಮತ್ತು ದೇವರಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಭೂಗತ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದನು. ದೇವತೆಗಳು, ಬಾಲಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೋತ ನಂತರ, ಅವರ ಪೋಷಕ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಸ್ವರ್ಗದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ವಾಮನ ಅವತಾರ
ವಾಮನನು ಒಂದು ಪಾದದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ

ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಬಾಲಿ, ತನ್ನ ಗುರು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಾರ ಸುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮೂರು ಲೋಕಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದನು.
ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞ, ಬಾಲಿ ಒಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಉದಾರತೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದನು, ಅವನು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹುಡುಗನ ರೂಪ ಐದನೇ ಅವತಾರ ಅಥವಾ ಅವತಾರ ವಾಮನ. ಸ್ವಾಗತದಲ್ಲಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹುಡುಗ ರಾಜ ಬಾಲಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಷ್ಟು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದನು. ಅವನ ಆಸೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ವಾಮನನು ಅಸಹ್ಯವಾದ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದನು ಮತ್ತು ಎರಡು ವೇಗಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಂತ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. [ಸ್ವರ್ಗ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಭೂಗತವನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ]. ತನ್ನ ಮೂರನೆಯ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಹೆಜ್ಜೆಗಾಗಿ, ರಾಜ ಬಾಲಿ ತನ್ನ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡು ವಾಮನನ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ .

ವಾಮನ ಮತ್ತು ಬಾಲಿ
ವಾಮನ ರಾಜ ಬಾಲಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ

ವಾಮನ್ ನಂತರ ಮೂರನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟನು ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದನು ಸುತಲಾ, ಸ್ವರ್ಗದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ರೂಪ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವನ er ದಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ, ಬಾಲಿಯ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ವಾಮನನು ತನ್ನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಭೂಮಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ರಾಜ ಬಾಲಿಯ ಸಾಂಕೇತಿಕ ರೂಪವಾದ ಒನಪೊಟ್ಟಂ ಆಗಮನವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಓಣಂ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪೂಕಲಂ, ಓಂಗಂನಲ್ಲಿ ಹೂಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡಿದ ರಂಗೋಲಿ
ಪೂಕಲಂ, ಓಂಗಂನಲ್ಲಿ ಹೂಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡಿದ ರಂಗೋಲಿ

ಆತನು ನವಶಿಭಕ್ತಿಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಸಾಧನೆಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಉದಾಹರಣೆ, ಅಂದರೆ ಆತ್ಮನಿವೇದನಂ ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಲಿ ರಾಜ ಯೋಗವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ವಲ್ಲಂ ಕಾಳಿ, ಓಣಂ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೋಟ್ ರೇಸ್
ವಲ್ಲಂ ಕಾಳಿ, ಓಣಂ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೋಟ್ ರೇಸ್

ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್:
ಫೋಟೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್: ಮರನ್ಸ್ಡಾಗ್.ನೆಟ್
ವಿಕಿ

ಸತ್ಯವತಿ (ವ್ಯಾಸನ ತಾಯಿ) ಆಡ್ರಿಕಾ ಎಂಬ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ಅಪ್ಸರಾ (ಆಕಾಶ ಅಪ್ಸರೆ) ದ ಮಗಳು. ಆಡ್ರಿಕಾವನ್ನು ಶಾಪದಿಂದ ಮೀನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಯಮುನಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಚೆಡಿ ರಾಜ, ವಾಸು (ಉಪರಿಕಾರ-ವಾಸು ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ), ಬೇಟೆಯಾಡುವ ದಂಡಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಕನಸು ಕಾಣುವಾಗ ರಾತ್ರಿಯ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಹದ್ದಿನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ರಾಣಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು ಆದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಹದ್ದಿನೊಂದಿಗಿನ ಜಗಳದಿಂದಾಗಿ, ವೀರ್ಯವು ನದಿಗೆ ಇಳಿಯಿತು ಮತ್ತು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ಆಡ್ರಿಕಾ-ಮೀನುಗಳಿಂದ ನುಂಗಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮೀನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಯಿತು.

ಮುಖ್ಯ ಮೀನುಗಾರ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಿತು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ. ಮೀನಿನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಎರಡು ಶಿಶುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡನು: ಒಬ್ಬ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು. ಮೀನುಗಾರನು ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಜನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದನು. ಹುಡುಗ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪಕನಾಗಿ ಬೆಳೆದ. ರಾಜನು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಮೀನುಗಾರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು, ಹುಡುಗಿಯ ದೇಹದಿಂದ ಬಂದ ಮೀನಿನ ವಾಸನೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವಳ ಮತ್ಸ್ಯಾ-ಗಾಂಧಿ ಅಥವಾ ಮತ್ಸ್ಯಾ-ಗಾಂಧಾ (“ಅವಳು ಮೀನಿನ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ”) ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದಳು. ಮೀನುಗಾರನು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವಳ ಮೈಬಣ್ಣದಿಂದಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಕಾಳಿ (“ಗಾ dark ವಾದ”) ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದನು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಕಾಳಿ ಸತ್ಯವತಿ (“ಸತ್ಯವಂತ”) ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿದನು. ಮೀನುಗಾರನು ದೋಣಿಗಾರನಾಗಿದ್ದನು, ಜನರನ್ನು ತನ್ನ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಸತ್ಯವತಿ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಳು ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಮೊದಲ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಬೆಳೆದಳು.

ಒಂದು ದಿನ, ಅವಳು ಯಮುನಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ish ಷಿ (age ಷಿ) ಪರಾಶರನನ್ನು ದೋಣಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, age ಷಿ ಕಾಳಿ ತನ್ನ ಕಾಮವನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವಳ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದನು. ಪರಾಶರನನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅವಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಳು, ಅವನ ನಿಲುವಿನ ಕಲಿತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಮೀನುಗಳನ್ನು ದುರ್ವಾಸನೆ ಬೀರುವ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಅವಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ age ಷಿಯ ಹತಾಶೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಳು ಮತ್ತು ಅವನ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಅವಳು ಗಮನಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ದೋಣಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉರುಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ. ಕಾಳಿ ಒಪ್ಪಿ, ದೋಣಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಲುಪುವವರೆಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ ಎಂದು ಪರಶಾರನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ age ಷಿ ಮತ್ತೆ ಅವಳನ್ನು ಹಿಡಿದಳು, ಆದರೆ ಅವಳ ದೇಹವು ಗಬ್ಬು ಮತ್ತು ಕೋಯಿಟಸ್ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅವಳು ಘೋಷಿಸಿದಳು. ಈ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ, ಮತ್ಸ್ಯಗಂಧವನ್ನು (age ಷಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ) ಯೋಜನಗಂಧವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಯಿತು (“ಅವಳು ಸುಗಂಧವನ್ನು ಯೋಜನೆಯಾದ್ಯಂತ ವಾಸನೆ ಮಾಡಬಹುದು”). ಅವಳು ಈಗ ಕಸ್ತೂರಿಯ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಳು, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಕಸ್ತೂರಿ-ಗಾಂಧಿ (“ಕಸ್ತೂರಿ-ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ”) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು.

ಬಯಕೆಯಿಂದ ಪೀಡಿಸಿದ ಪರಾಶರ ಮತ್ತೆ ಅವಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕೃತ್ಯ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದಳು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಇತರರು ಅವರನ್ನು ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ; ಅವರು ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕು. Age ಷಿ, ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ, ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮಂಜಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದನು. ಪರಾಶರನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಆನಂದಿಸುವ ಮೊದಲು ಸತ್ಯವತಿ ಮತ್ತೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಆನಂದಿಸಿ ಹೊರಟು ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಲು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದನು, ಅವಳ ಕನ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಅವಳನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆಪಡಿಸಿದನು. ನಂತರ age ಷಿ ಅವಳನ್ನು ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ಅಖಂಡವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು. ಕೋಯಿಟಸ್ ರಹಸ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ಕನ್ಯತ್ವವು ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡುವಂತೆ ಅವಳು ಪರಾಶರನನ್ನು ಕೇಳಿದಳು; ಅವರ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಮಗ ಮಹಾನ್ age ಷಿಯಂತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ; ಮತ್ತು ಅವಳ ಸುಗಂಧ ಮತ್ತು ಯೌವನವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪರಾಶರ ಈ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಸತ್ಯವತಿಯಿಂದ ಸಂತೃಪ್ತರಾದರು. ಕೃತ್ಯದ ನಂತರ age ಷಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಹೊರಟುಹೋದಳು, ಮತ್ತೆ ಅವಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಾರದು. ಮಹಾಭಾರತವು ಕಥೆಯನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಸತ್ಯವತಿಗೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ: ಅವಳ ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ಅಖಂಡ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಸಿಹಿ ಸುಗಂಧ.

ವ್ಯಾಸ

ತನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮೋಹಗೊಂಡ ಸತ್ಯವತಿ ಅದೇ ದಿನ ಯಮುನಾದ ದ್ವೀಪವೊಂದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದಳು. ಮಗ ತಕ್ಷಣ ಯುವಕನಾಗಿ ಬೆಳೆದನು ಮತ್ತು ಅವಳು ಅವನನ್ನು ಕರೆದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ತನ್ನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಾಯಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದನು; ನಂತರ ಅವರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಲು ಹೊರಟರು. ಮಗನನ್ನು ಅವನ ಬಣ್ಣದಿಂದಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ (“ಗಾ dark ವಾದವನು”) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಅಥವಾ ದ್ವೈಪಯನ (“ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವನು”) ಮತ್ತು ನಂತರ ವ್ಯಾಸ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟನು - ವೇದಗಳ ಸಂಕಲನಕಾರ ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳ ಲೇಖಕ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತ. ಪರಾಶರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ.

ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್: ನವರತ್ನ್ ಸಿಂಗ್

ಋಷಿ

ಪ್ರಾಚೀನ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳು ಅಥವಾ ಋಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿವೆ. ಅವರು ವೇದಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವೈದಿಕ ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಕವಿಗಳು. ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ಋಷಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರ ಪುತ್ರರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಅವರ ಗುರುವೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಈ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಶಿಸ್ತು, ನೀತಿವಂತ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವೇದಗಳು ದೈವಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಹಿಂದೂ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಸರಣಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ "ಜ್ಞಾನ" ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವೇದಗಳು ವೇದವ್ಯಾಸರಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮೊದಲು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮೌಖಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ವ್ಯಾಸರು ಪುರಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೈದಿಕ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ (ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದನ್ನು "ದೇವರ ಹಾಡು" ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ). ಹಿಂದೂ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 5,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರು ಜನಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೇದಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಯವು ಆವರ್ತಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಯುಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸತ್ಯ, ತ್ರೇತಾ, ದ್ವಾಪರ ಮತ್ತು ಕಲಿ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುಗ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.