hindufaqs-ಕಪ್ಪು-ಲೋಗೋ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ - ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಅಥರ್ವಶಿರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ - ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಅಥರ್ವಶಿರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು

ಗಣಪತಿ ಅಥರ್ವಶಿರ್ಷ | ಹಿಂದೂಫಾಕ್ಸ್
ಗಣಪತಿ ಅಥರ್ವಶಿರ್ಷ | ಹಿಂದೂಫಾಕ್ಸ್

ಸಂಸ್ಕೃತ:
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः. स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्‍ँसस्तनूभिः देवहितं यदायूः
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದ:
ಓಂ ಭದ್ರಾಮ್ ಕರ್ನೆಭಿಹ್ ಶ್ರುನುಯಮ್ ದೇವಾಹಾ | ಭದ್ರಾಮ್ ಪಶ್ಚೇಮಕ್ಷಭೀರ್ಯ ಜಾತ್ರಾಹ |
ಸ್ತಿರೈರಂಗೈಸ್ತುಷ್ಟಂವಸ್ತಾನುಭಿ | ವ್ಯಾಶೆಮ್ ದೇವಾಹಿತಂ ಯಡಹುಹು

ಸಂಸ್ಕೃತ:
न इन्द्रो वृद्धश्रवाः नः पूषा विश्ववेदाः नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः नो वृहस्पतिर्दधातु
शान्तिः शान्तिः शान्तिः
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದ:
ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ನಾ ಇಂದ್ರೋ ವೃದ್ಧಶ್ರವ | ಸ್ವಸ್ತಿ ನಾ ಪುಷ ವಿಶ್ವವೇದ | ಸ್ವಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಕ್ಷ್ಯೋ ಅರಿಷ್ಟನೇಮಿಹ್ |
ಸ್ವಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೂಹಸ್ಪತಿರ್ದಧಾತು | || ಓಂ ಶಾಂತಿಹ್ ಶಾಂತಿಹ್ ಶಾಂತಿಹ್ ||

ಸಂಸ್ಕೃತ:
नमस्ते गणपतये ॥१
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದ:
ಓಂ ನಮಸ್ತೆ ಗಣಪತಾಯ

ಲಾಲ್‌ಬೌಚ ರಾಜ
ಸಂಸ್ಕೃತ:
प्रत्यक्षं तत्त्वमसि केवलं कर्ताऽसि केवलं धर्ताऽसि केवलं हर्ताऽसि सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि
साक्षादात्माऽसि नित्यम् ॥1
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದ:
ಟ್ವಾಮೆವಾ ಪ್ರತೀಕ್ಷಂ ತತ್ವಾಮಾಸಿ | ಟ್ವಾಮೆವಾ ಕೆವಲಂ ಕರ್ತಸಿ | ಟ್ವಾಮೆವಾ ಕೆವಲಂ ಧಾರ್ತಸಿ | ಟ್ವಾಮೆವಾ ಕೆವಲಂ ಹರ್ತಸಿ |
ಟ್ವಾಮೆವಾ ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮಸಿ | ತ್ವಾಮ್ ಸಕಶಾದತಮಾಸಿ ನಿತ್ಯಂ || 1 ||

ಸಂಸ್ಕೃತ:
ऋतं वच्मि. वच्मि ॥2
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದ:
ರುತಮ್ ವಚಮಿ | ಸತ್ಯಂ ವಾಚ್ಮಿ || 2 ||

ಸಂಸ್ಕೃತ:
त्वं माम् अव वक्तारम्. अव श्रोतारम्. अव दातारम्. अव धातारम्. अवानूचानमव शिष्यम्. अव पुरस्तात्. अव दक्षिणात्तात्.
अव पश्चात्तात्. अवोत्तरात्तात्. अव चोर्ध्वात्तात्. अवाधरात्तात्. मां पाहि पाहि समन्तात् ॥३
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದ:
ಅವ ತ್ವಾಮ್ ಮಾಮ್ | ಅವ ವಕ್ತರಂ | ಅವ ಶ್ರೋತರಾಮ್ | ಅವ ದತರಾಮ್ | ಅವ ಧತರಂ | ಅವನುಚನವಂಶಿಷ್ಯ
ಅವ ಪಾಷ್ಚಟ್ಟತ್ | ಅವ ಪುರಸ್ತತ್ | ಅವೋಟರಟ್ಟತ್ | ಅವ ದಕ್ಷಿಣತತ್ತತ್ | ಅವ ಚೋರ್ಧವತ್ತತ್ | ಅವ ಧರತ್ತತ್ |
ಸರ್ವತೋ ಮಾಮ್ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಸಮಂತತ್ || 3 ||

ಸಂಸ್ಕೃತ:
वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः. त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोसि. प्रत्यक्षं ब्रह्मासि ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि ॥४
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದ:
ಟ್ವಾಮ್ ವಂಗಮೈಸ್ಟ್ಯಂ ಚಿನ್ಮಯಾಹ | ತ್ವಾಮ್ ಆನಂದಮಯಸ್ತ್ವಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಯ | ಟ್ವಾಮ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಡ್ವತಿಯೋಸಿ |
ತ್ವಾಮ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಸಿ | ಟ್ವಾಮ್ ಜ್ಞಾನಮಯೋ ವಿದ್ಯಾನ್ಮಯೋಸಿ || 4 ||

ಸಂಸ್ಕೃತ:
जगदिदं त्वत्तो जायते जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति जगदिदं त्वयि लयमेष्यति जगदिदं त्वयि प्रत्येति भूमिरापोऽनलोऽनिलो नभः
चत्वारि वाक् {परिमिता} पदानि XNUMX ..
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದ:
ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ ಟ್ವಾಟ್ಟೋ ಜಯತೆ | ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ ಟ್ವತ್ತಸ್ತಿಷ್ಠತಿ | ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ ಟ್ವೇಯಿ ಲೇಯಮೇಶೆತಿ |
ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ ಟ್ವೇಯಿ ಪ್ರತ್ಯೇಟಿ | ಟ್ವಾಮ್ ಭೂಮಿರಪೋನಾಲೋ ನಿಲೋ ನಭಾಹ | ಟ್ವಾಮ್ ಚತ್ವಾರಿ ವಕ್ಪದಾನಿ || 5 ||

ಕೇಶವ್ಜಿ ನಾಯಕ್ ಚಾಲ್

ಸಂಸ್ಕೃತ:
त्वं गुणत्रयातीतः. त्वं अवस्थात्रयातीतः. त्वं देहत्रयातीतः. त्वं कालत्रयातीतः. मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः.
योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वंवायुस्त्वं सूर्यस्त्वं भूर्भुवस्सुवरोम् ॥६
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದ:
ತ್ವಾಮ್ ಗುಣತ್ರಾಯತಿತಾ | ಟ್ವಾಮ್ ದೇಹತ್ರಾಯತಿತಾ | ತ್ವಾಮ್ ಕಲತ್ರಾಯತಿತಾ | ಟ್ವಾಮ್ ಮುಲಾಧಾರಸ್ಥಿತೋಸಿ ನಿತ್ಯಂ |
ತ್ವಾಮ್ ಶಕ್ತಿಟ್ರಿಯಾತ್ಮಕಹಾ | ಟ್ವಾಮ್ ಯೋಗಿನೋ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ನಿತ್ಯಂ | ತ್ವಾಮ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಟಿವಂ, ಟ್ವಾಮ್ ವಿಷ್ಣುಸ್ತ್ವಂ ರುದ್ರಾಸ್ತ್ವಂ
ಇಂದ್ರಸ್ತ್ವಾಮ್ ಅಗ್ನಿಸ್ತ್ವಂ ವಾಯಸ್ತ್ವಂ ಸೂರ್ಯಸ್ವಂ ಚಂದ್ರಮಾಸ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಭರ್ಭುವಾಸ್ವರಂ || 6 ||

ಸಂಸ್ಕೃತ:
पूर्वमुच्चार्य वर्णादींस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः. अर्धेन्दुलसितम्. तारेण ऋद्धम्. एतत्तव मनुस्वरूपम्. गकारः पूर्वरूपम्. अकारो मध्यरूपम्.
अनुस्वारश्चान्त्यरूपम्. बिन्दुरुत्तररूपम्. नादस्संधानम्. हिता हिता सैषा गणेशविद्या. गणक ऋषिः. निचृद्गायत्रीच्छन्दः. गणपतिर्देवता.
गं गणपतये नमः XNUMX ..
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದ:
ಗಣಧಿಮ್ ಪೂರ್ವಾಮುಚಾರ್ಯ ವರ್ನಾಡಿಮ್ ತಡನುಂತರಂ | ಅನುಸ್ವರ ಪರಾತರಹ | ಅರ್ಧೇಂಡುಲಸಿತಂ | ತರೇನಾ ರುಧಮ್ |
ಎತ್ತತ್ತವ ಮನುಸ್ವರೂಪಂ | ಗಕರ ಪೂರ್ವರೂಪಂ | ಆಕರೊ ಮಧ್ಯಮರೂಪಂ | ಅನುಸ್ವರಸ್ಕ್ಯಾಂತ್ಯರುಪಂ |
ಬಿಂದುರುಟ್ಟರುರುಪಂ | ನಾಡ ಸಂಧನಂ | ಸಂಹಿತಾ ಸಂಧಿಹ್ | ಸೈಶಾ ಗಣೇಶ್ವಿಧ್ಯ | ಗಣಕರುಶಿಹ್ |
ನಿಕೃದ್ಗಯಾತ್ರಿಚಂಡಹ | ಗಣಪತಿರ್ದೇವತಾ | ಓಂ ಗಣ ಗಣಪತಾಯ ನಮಹಾ || 7 ||

ಸಂಸ್ಕೃತ:
विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि दन्तिः प्रचोदयात् ॥८
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದ:
ಏಕಾದಂತಯ ವಿಡ್ಮಹೇ | ವಕರತುಂಡಯ ಧೀಮಾಹಿ | ಟ್ಯಾನ್ನೋ ದಂತಿಹ್ ಪ್ರಚೋದಯತ್ || 8 ||

ಸಂಸ್ಕೃತ:
चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम् लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैस्सुपूजितम्.
देवं जगत्कारणमच्युतम् च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात्परम् ध्यायति यो नित्यं स योगी ॥९
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದ:
ಏಕಾದಂತಂ ಚತುರ್ಹಸ್ತಂ ಪಶ್ಮಾಂಕುಶ್ಧರಿಣಂ | ರಾಡಮ್ ಚ ವರದಂ ಹಸ್ತಿರ್ಬಿಭ್ರಣಂ ಮುಷಕದ್ವಾಜಂ |
ರಕ್ತ ಲಂಬೋದರಂಶೂರ್ಪಕರ್ಣಕಂ ರಕ್ತವಾಸಂ | ರಕ್ತಗಂಧನುಲಿಪ್ತಂಗಮಕ್ತಪುಷ್ಪೈ ಸುಪುಜಿತಂ |
ಭಕ್ತನುಕಂಪಿನಂ ದೇವಮ್ ಜಗತ್ಕಾರಣಂಚ್ಯುಟಂ | ಅವೀರ್ಭೂತಂ ಚಾ ಶ್ರುತ್ಯಾದೌಪ್ರಕೃತಿಹ್ ಪುರುಷಪಟ್ಟರಂ |
ಇವಾಮ್ ಧ್ಯಾತಿ ಯೋ ನಿತ್ಯಂ ಸಾ ಯೋಗಿ ಯೋಗಿನಂ ವರಾಹ್ || 9 ||

ಸಂಸ್ಕೃತ:
नमो व्रातपतये. नमो गणपतये. नमः प्रमथपतये. लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದ:
ನಮೋ ವ್ರತಪಟಾಯೆ ನಮೋ ಗಣಪತಾಯ ನಮಹಾ ಪ್ರಮತ್ಪಟಾಯೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಸ್ತು ಲಂಬೋದರಾಯ ಏಕಾದಾಂತ
ವಿಘ್ನಶೈನ್ ಶಿವಸುತಾಯ ವರದಮೂರ್ತಾಯೆ ನಮೋ ನಮಹಾ || 10 ||

 

0 0 ಮತಗಳನ್ನು
ಲೇಖನ ರೇಟಿಂಗ್
ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ
ಸೂಚಿಸಿ
2 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಹೊಸ
ಹಳೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಇನ್ಲೈನ್ ​​ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ