hindufaqs-ಕಪ್ಪು-ಲೋಗೋ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರ

ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಶಿಷ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನು 19 ನೇ ಶತಮಾನದ ಬಂಗಾಳ ನವೋದಯದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವನ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಧ್ಯಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಸ್ಕೃತ:

ಡಾ रणामः्रणामः ॥

ಅನುವಾದ:

ಆಥಾ ಪ್ರನ್ನಾಮ ||

ಅರ್ಥ:

ಈಗ we ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ದೇವರುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂತರು.

ಸಂಸ್ಕೃತ:

 थापकाय्थापकाय  ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಜ್ಞ .
ठाय्ठाय णाय्णाय ಡಾ ಡಾ ॥

ಅನುವಾದ:

ಓಂ ಸ್ಥಾಪಕಾಯ ಸಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಸರ್ವ-ಧರ್ಮ-ಸ್ವರೂಪಿನ್ನೆ |
ಅವತಾರ-ವರಿಸ್ತಾಯ ರಾಮಕೃಸ್ನಾಯಾಯ ತೆ ನಮ ||

ಅರ್ಥ:

1: (ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು) ದಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು (ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾರ) ಧರ್ಮ (ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾದಿ); (ಅವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು) ಯಾರ ಜೀವನವು (ನಿಜವಾದ ಸಾರ) ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳು (ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳು).
2: ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಅವತಾರ ಯಾರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು ಅಗಲವಾದ ವಿಸ್ತಾರ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಆಳ (ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ); ನಾನು ನನ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ, ಒ ರಾಮಕೃಷ್ಣ.

ಸಂಸ್ಕೃತ:

 ಸರ್ವಜ್ಞ तिः्तिः णे्णे थिता्थिता ಡಾ ಅಥವಾ .
ಸರ್ವಜ್ಞ वरूपां्वरूपां ಡಾ ಡಾ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ॥

ಅನುವಾದ:

ಓಂ ಯಥಾ-[ಆ]gner-Daahikaa ಶಕ್ತಿ ರಾಮಕರ್ಸ್ನೆ ಸ್ತಿತಾ ಹಾಯ್ ಯಾ |
ಸರ್ವ-ವಿದ್ಯಾ ಸ್ವರೂಪಾಮ್ ತಾಮ್ ಶಾರದಾಮ್ ಪ್ರಾಣಾಮಾಮಿ[ನಾನು]-ಅಹಮ್ ||

ಅರ್ಥ:

Om, (ಶ್ರೀ ಶರದಾ ದೇವಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು) ಯಾರು, ಹಾಗೆ ದಿ ಸುಡುವ ಶಕ್ತಿ of ಫೈರ್ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದಂತೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ,
ಯಾರು ಪ್ರಕೃತಿ ನ ಸಾರಾಂಶ ಎಲ್ಲಾ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ; ಗೆ ಆಟಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಶರದಾ ದೇವಿI ನನ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು.

ಸಂಸ್ಕೃತ:

 ಡಾ रीयतिराजाय्रीयतिराजाय द्द ಡಾ .
ಸರ್ವಜ್ಞ वामिने्वामिने ಡಾ ॥

ಮೂಲ: Pinterest

ಅನುವಾದ:

ಓಂ ನಮ ಶ್ರೀ-ಯತಿ-ರಾಜಯ್ಯ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸೂರಾಯೆ |
ಸಕ್-ಸಿಟ್-ಸುಖಾ-ಸ್ವರೂಪಾಯ ಸ್ವಾಮೈನ್ ತಾಪಾ-ಹರಿನ್ನೆ ||

ಅರ್ಥ:

1: Omಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಗೆ ರಾಜ of ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, (ಯಾರು) ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಹಾಗೆ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ ಸನ್,
2: ಯಾರು ಪ್ರಕೃತಿ ಅದರ ಜಾಯ್ of ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ (ಬ್ರಹ್ಮನ್); (ನಮಸ್ಕಾರಗಳು) ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ, WHO ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ದಿ ದುಃಖಗಳು ಲೌಕಿಕ ಜೀವನದ.

ಸಂಸ್ಕೃತ:

 ಸರ್ವಜ್ಞ भाव्भाव .्. .
ಡಾ वामिनं्वामिनं ಸರ್ವಜ್ಞ .्ञितम्ञितम ॥

ಅನುವಾದ:

ಓಂ ರಾಮಕರ್ಸ್ನಾ-ಗತಾ-ಪ್ರನ್ನಮ್ ಹನುಮದ್-ಭಾವಾ ಭಾವಿತಂ |
ನಮಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿನಂ ರಾಮಕೃಸ್ನಾನಂದೇ[aI]ಟಿ ಸಂಜ್ನಿಟಂ ||

ಅರ್ಥ:

1: Om, (ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾನಂದರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು) ಯಾರ ಹೃದಯ ಮುಳುಗಿದೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣಚಾಲಿತ ಮೂಲಕ ಭಾವನೆ of ಹನುಮಾನ್ (ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ),
2: ನಾನು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾರು ಎಂಬ as ರಾಮಕೃಷ್ಣಾನಂದ (ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಹೆಸರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ).

ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ:
 ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆಯಾ ಮಾಲೀಕರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು / ವಿನ್ಯಾಸಗಳು / ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ನಿಮಗೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಐಟಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.
0 0 ಮತಗಳನ್ನು
ಲೇಖನ ರೇಟಿಂಗ್
ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ
ಸೂಚಿಸಿ
2 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಹೊಸ
ಹಳೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಇನ್ಲೈನ್ ​​ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ