hindufaqs-ಕಪ್ಪು-ಲೋಗೋ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯದೇವನ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯದೇವನ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು

ಸೂರ್ಯದೇವನ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಜಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಜನರು, ಸಂತರು ಮತ್ತು ಅಸುರರು ಅಥವಾ ರಾಕ್ಷಸರು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಕ್ಷುದಾನ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರಾಕ್ಷಸರ ಕೆಲವು ಗುಂಪುಗಳು ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ದೃ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದವು.

ಮೂಲ: Pinterest

ಸಂಸ್ಕೃತ:

ಡಾ ಸರ್ವಜ್ಞ ಡಾ तया्तया .्थितम्थितम .
ಡಾ रतो्रतो ಸರ್ವಜ್ಞ धाय्धाय .्थितम्थितम .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ಟಾಟೊ ಯುದ್ದ ಪರಿಶ್ರಂಟಂ ಸಮರೆ ಚಿಂತಾಯ ಸ್ತಿತಂ |
ರಾವನಂ ಚಾಗ್ರತೋ ದರ್ಶವಾ ಯುದ್ದಯ ಸಮುಪಸ್ತಿತಂ || 1 ||

ಅರ್ಥ:

1.1: (ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು) ನಂತರ, (ರಾಮ) ಅಸ್ತಿತ್ವ ದಣಿದ ರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಯುದ್ಧ-ಕ್ಷೇತ್ರ ...
1.2: … (ಇವರಿಂದ) ರಾವಣನನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡಿದ ಅವನ, ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಡ ಗೆ ಹೋರಾಟ (ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ)

ಸಂಸ್ಕೃತ:

च्च य्य ಸರ್ವಜ್ಞ .्. .
ಸರ್ವಜ್ಞನಕ್ಷಯ ಡಾ .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ದೈವತೈಶ್-ಚ ಸಮಗಮ್ಯಾ ದ್ರಷ್ಟುಮಾ ಭ್ಯಾಗತೋ ರಣಮ್ |
ಉಪಗಮ್ಯ ಬ್ರಾವಿದ್ರಾ ಮಾಮಾ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ಯೋ ಭಗವಾನ್ರ್ಶಿ || 2 ||

ಅರ್ಥ:

2.1: (ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ) ಜೊತೆಗೆ ಬಂದರು ದಿ ದೇವಗಳು ಗೆ ನೋಡಿ ದಿ ಸನ್ನಿಹಿತ ಯುದ್ಧ (ರಾಮ ಮತ್ತು ರಾವಣನ ನಡುವೆ)…
2.2: ... ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮುನಿ, ಮಹಾನ್ ರಿಷಿ ತುಂಬಿದ ದೈವಿಕ ವೈಭವ, ಬಂದೆ ರಾಮ ಬಳಿ ಮತ್ತು ಹೇಳಿದರು…

ಸಂಸ್ಕೃತ:

ಡಾ ಡಾ ಡಾ ಡಾ यं्यं .्. .
ಡಾ ಸರ್ವಜ್ಞ ಡಾ यसि्यसि .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ರಾಮ ರಾಮ ಮಹಾ ಬಹೋ ಶ್ರುನು ಗುಹ್ಯಾಮ್ ಸನಾತಾನಮ್ |
ಯೆನಾ ಸರ್ವಾ ನರಿನ್ವತ್ಸ ಸಮರೆ ವಿಜಯಶಿ || 3 ||

ಅರ್ಥ:

3.1: (ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು) ಓ ರಾಮಓ ರಾಮ, ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ (ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಯೋಧ); ಕೇಳು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಶ್ವತ ರಹಸ್ಯ,
3.2: ಯಾವುದರಿಂದನನ್ನ ಮಗ, ನೀವು ಆಗುವಿರಿ ವಿಜಯಶಾಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲಾ ಶತ್ರುಗಳು ರಲ್ಲಿ ಕದನ.

ಸಂಸ್ಕೃತ:

यहृदयं्यहृदयं यं्यं ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ .
ಡಾ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಡಾ .् .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವ ಶತ್ರು ವಿನಾಶನಂ |
ಜಯ ವಹಮ್ ಜಪೆನ್ನಿತ್ಯಂ ಕ್ಷಯಂ ಪರಮಂ ಶಿವಂ || 4 ||

ಅರ್ಥ:

4.1: (ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು) (ಆಲಿಸಿ) ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯಂ (ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ಸ್ತುತಿಗೀತೆಗಳು), ಅದು ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯರ್ of ಎಲ್ಲಾ ಶತ್ರುಗಳು,
4.2: ಇದು ವಿಕ್ಟರಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ if ಪ್ರತಿದಿನ ಪಠಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ ಅಶಕ್ತತೆ ಅದರ ಅತಿ ರೀತಿಯ.

ಸಂಸ್ಕೃತ:

ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ .
ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟಪ್ರಜ್ಞೆ .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ಸರ್ವ ಮಂಗಳಾ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ಸರ್ವ ಪಾಪ ಪ್ರಣಶನಂ |
ಚಿಂತಾ ಶೋಕ ಪ್ರಶಮನಮಾ ಯೂರ್ವರ್ಧನ ಮುತ್ತಮ || 5 ||

ಅರ್ಥ:

5.1: (ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು) ಅವನು ಬೆಸ್ಟೋವರ್ of ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಕಲ್ಯಾಣ (ಸರ್ವ ಮಂಗಳ ಮಂಗಳಯಂ), ಮತ್ತು ದಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವವ of ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳು (ಸರ್ವ ಪಾಪಾ ಪ್ರಣಶನಂ),
5.2: He ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ ದಿ ಚಿಂತೆ ಮತ್ತು ದೂರುಗಳನ್ನು (ಇದು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಜೀವನ ಅನುಭವಗಳಿಂದಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ) (ಚಿಂತಾ ಶೋಕಾ ಪ್ರಶಮಣಂ) ಮತ್ತು (ಸೂರ್ಯನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೈಭವದಿಂದ ಒಂದನ್ನು ಅಳವಡಿಸುತ್ತದೆ) ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ದಿ ಆಯಸ್ಸು (ಆಯುರ್ ವರ್ಧನಂ ಉತ್ತಮಂ)

ಸಂಸ್ಕೃತ:

ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಜ್ಞ .्कृतम्कृतम .
व्व ಸರ್ವಜ್ಞ करं्करं .्वरम्वरम .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ರಶ್ಮಿಮಂತಂ ಸಮುದ್ರಯಂತಂ ದೇವ ಸೂರ ನಮಸ್ಕಾರಂ |
ಪೂಜಯಸ್ವ ವಿವಸ್ವಂತಂ ಭಾಸ್ಕರಂ ಭುವನೇಶ್ವರಂ || 6 ||

ಅರ್ಥ:

6.1: (ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು) ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ (ರಶ್ಮಿಮಂತ) ಮತ್ತು ಸಮಾನವಾಗಿ ಏರುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಅವನ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು (ಸಮಂತಾ) ಹರಡುವುದು; ಅವನು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ವಂದಿಸಿದರು ಎರಡರಿಂದಲೂ ದೇವಗಳು ಮತ್ತೆ ಅಸುರರು (ದೇವ ಅಸುರ ನಮಸ್ಕೃತ),
6.2: ಸೂರ್ಯ ಇರಬೇಕು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ (ವಿವಸ್ವಂತ) ರಚಿಸುವುದು ಅವನ ಸ್ವಂತ ಲೈಟ್ (ಭಾಸ್ಕರ), ಮತ್ತು ಯಾರು ಲಾರ್ಡ್ ಅದರ ಯೂನಿವರ್ಸ್ (ಭುವನೇಶ್ವರ)

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ:

ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆಯಾ ಮಾಲೀಕರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು / ವಿನ್ಯಾಸಗಳು / ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ನಿಮಗೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಐಟಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.

0 0 ಮತಗಳನ್ನು
ಲೇಖನ ರೇಟಿಂಗ್
ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ
ಸೂಚಿಸಿ
3 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಹೊಸ
ಹಳೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಇನ್ಲೈನ್ ​​ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ