ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕೇಯರ ಮೇಲೆ ಸ್ತೋತ್ರ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕೇಯರ ಮೇಲೆ ಸ್ತೋತ್ರ

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು- ತಿಲಕ (ಟಿಕ್ಕಾ)- ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿರುವ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಗುರುತು - ಎಚ್‌ಡಿ ವಾಲ್‌ಪೇಪರ್ - ಹಿಂದೂಫಾಕ್ಸ್

ಸಂಕ್ರಿತ್:

वरो्वरो ಡಾ कार्तिकेयोग्निनंदनः .
कंदः्कंदः ಡಾ ಡಾ वामी्वामी ಡಾ .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ಯೋಗೀಶ್ವರೊ ಮಹಾ-ಸೇನಾ ಕಾರ್ತಿಕೇಯೋ[a-Aa]ಗ್ನಿ-ನಂದನಃ |
ಸ್ಕಂದ ಕುಮಾರ ಸೇನಾನಿಹ್ ಸ್ವಾಮಿ ಶಂಕರ-ಸಂಭವ || 1 ||

ಅರ್ಥ:

1.1: (ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕೇಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ) ಯಾರು ಎ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯೋಗಿ, ಯಾರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮಹಾಸೇನ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಾಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಗ್ನಿ ದೇವ ಮತ್ತು ಯಾರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಆರು ಕೃತಿಕರ ಮಗ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಾಗ,
1.2: ಯಾರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ಕಂದ ದೇವಿ ಪಾರ್ವತಿಯ ಮಗ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಾಗ, ಅವರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಕುಮಾರ ದೇವಿ ಗಂಗಾ ಅವರ ಮಗ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಾಗ, ಯಾರು ಸೇನೆಯ ನಾಯಕ ದೇವಸ್, ನಮ್ಮ ಯಾರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಯಾರು ಹುಟ್ಟು of ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರ.

ಸಂಕ್ರಿತ್:

ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಜ್ಞ वजः्वजः .
रः्रः ಸರ್ವಜ್ಞ ಡಾ .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ಗಂಗೇಯಸ್-ತಮ್ರಾ-ಕುಡ್ಡಾಶ್ಕಾ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಶಿಖಿ-ಧ್ವಾಜಾ |
ತಾರಕಾ-ಅರಿರ್-ಉಮಾ-ಪುತ್ರಾ ಕ್ರೌಂಕಾ-ರಿಷ್ಕಾ ಸ್ಸಡ್ಡಾನಾನಾ || 2 ||

ಅರ್ಥ:

2.1: (ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕೇಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು) ತಾಯಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಗಂಗಾ ಮತ್ತು ಅವನ ಅನುಯಾಯಿ ತಮ್ರಾಚುಡಾ, ಯಾರು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಹೊಂದಿದೆ ನವಿಲು ಅವನಂತೆ ಲಾಂಛನ,
2.2: ಯಾರು ಶತ್ರು of ತಾರಕಾಸುರ ಮತ್ತು ಕ್ರೌನ್‌ಕಾಸುರ, ಯಾರು ಇತ್ತೀಚಿನ of ದೇವಿ ಉಮಾ ಮತ್ತು ಹೊಂದಿದೆ ಆರು ಮುಖಗಳು.

ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟಪ್ರಜ್ಞೆ धः्धः वतो्वतो ಡಾ .
कुमारो्कुमारो .्. ಸರ್ವಜ್ಞ .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ಶಬದಬ್ರಹ್ಮಸಮುದ್ರಶ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಸರಸ್ವತೋ ಗುಹಾ |
ಸನತ್ಕುಮಾರೊ ಭಗವಾನ್ ಭೋಗಮೋಕ್ಸ್ಸಫಲಪ್ರದ || 3 ||

ಮೂಲ: Pinterest

ಅರ್ಥ:

3.1: (ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕೇಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ) ಯಾರು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗರ of ಸಬ್ದ-ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಯಾರು ನಿರರ್ಗಳ ಸಬ್ದಾ-ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಹಾನ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಗುಹಾ ಶಿವನ ಮಗ (ಸಬ್ದ-ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಾಕಾರ) ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಾಗ,
3.2: ಯಾರು ಯಾವಾಗಲೂ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧರು ಸನತ್ಕುಮಾರ, ಯಾರು ದೈವಿಕ ಮತ್ತು ಯಾರು ಧನಸಹಾಯ ಎರಡೂ ಹಣ್ಣುಗಳು ಫಾರ್ ಲೌಕಿಕ ಆನಂದ(ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ) ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ವಿಮೋಚನೆ.

ಸಂಕ್ರಿತ್:

मा्मा ಡಾ वजो्वजो ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ .
ಸರ್ವಜ್ಞ  ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠತೆ .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ಶರಜನ್ಮ ಗನ್ನಾಧಿಷಾ ಪುರ್ವಾಜೊ ಮುಕ್ತಿಮಾರ್ಗಕ್ರತ್ |
ಸರ್ವಗಮಪ್ರನ್ನೇಟಾ ಕಾ ವಾಂಚಿತಾರ್ಥಾರ್ಥಪ್ರದರ್ಶನ || 4 ||

ಅರ್ಥ:

4.1: (ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕೇಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ) ಯಾರು ಹುಟ್ಟು on ಶಾರ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸರವಣ, ಯಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಿರಿಯ is ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಯಾರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ (ಅಂದರೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ) ದಿ ಪಾಥ್ of ವಿಮೋಚನೆ,
4.2: ಯಾರು ಪೂಜ್ಯ ವಂದನೆ by ಎಲ್ಲಾ ದಿ ಅಗಮಾಸ್ (ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು) ಮತ್ತು ಯಾರು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಕಡೆಗೆ ದಾರಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ವಸ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ (ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವಂತೆ).

ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ:
 ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆಯಾ ಮಾಲೀಕರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು / ವಿನ್ಯಾಸಗಳು / ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ನಿಮಗೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಐಟಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.
0 0 ಮತಗಳನ್ನು
ಲೇಖನ ರೇಟಿಂಗ್
ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ
ಸೂಚಿಸಿ
1 ಕಾಮೆಂಟ್
ಹೊಸ
ಹಳೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಇನ್ಲೈನ್ ​​ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ