ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥರ ಮೇಲೆ ಸ್ತೋತ್ರ (ಭಾಗ 2)

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥರ ಮೇಲೆ ಸ್ತೋತ್ರ (ಭಾಗ 2)

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು- ತಿಲಕ (ಟಿಕ್ಕಾ)- ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿರುವ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಗುರುತು - ಎಚ್‌ಡಿ ವಾಲ್‌ಪೇಪರ್ - ಹಿಂದೂಫಾಕ್ಸ್

ಭಗವಾನ್ ಅರಂಗನಾಥರ್, ರಂಗ ಮತ್ತು ತೇನರಂಗಥನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ, ಶ್ರೀರಂಗಂ. ದೇವಿಯನ್ನು ಸರ್ಪ ದೇವರು ಆದಿಶೇಶನ ಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ರೂಪವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಸ್ಕೃತ:

रे्रे ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಜ್ಞ .
ಸರ್ವಜ್ಞ रे्रे ಸರ್ವಜ್ಞ ಡಾ ಡಾ ಡಾ .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ಅಮೋಘ-ಮುದ್ರೆ ಪರಿಪುರ್ಣ-ನಿದ್ರೆ ಶ್ರೀ-ಯೋಗ-ನಿದ್ರೆ ಸಾ-ಸಮುದ್ರ-ನಿದ್ರೆ |
ಶ್ರೀತೈ[aE]ಕಾ-ಭದ್ರೆ ಜಗದ್-ಏಕ-ನಿದ್ರೆ ಶ್ರೀರಂಗ-ಭದ್ರೆ ರಾಮತಮ್ ಮನೋ ಮಿ || 6 ||

ಅರ್ಥ:

6.1: (ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥರ ಶುಭ ದೈವಿಕ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ) ಅದು ಭಂಗಿ of ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ (ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ), ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿದ್ರೆ (ಇದು ಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದೆ), ಅದು ಶುಭ ಯೋಗ ನಿದ್ರಾ (ಇದು ಸ್ವತಃ ಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ), (ಮತ್ತು) ಆ ಭಂಗಿ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದೆ ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರ (ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು),
6.2: ಆ ಉಳಿದ ಭಂಗಿ ವು  ಒಂದು ಮೂಲ ಶುಭ (ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಲೀಪ್ ಇದು (ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು) ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್,
ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಡಿಲೈಟ್ಸ್ ರಲ್ಲಿ ಶುಭ ದೈವಿಕ ನಿದ್ರೆ of ಶ್ರೀ ರಂಗ (ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ) (ಆ ಶುಭ ದೈವಿಕ ನಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಆನಂದವನ್ನು ಆನಂದದಿಂದ ತುಂಬುತ್ತದೆ).

ಮೂಲ - Pinterest

ಸಂಸ್ಕೃತ:

रशायी्रशायी ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಜ್ಞ कशायी्कशायी .
ಸರ್ವಜ್ಞ रशायी्रशायी ಸರ್ವಜ್ಞ ಡಾ ಡಾ ಡಾ .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ಸಸಿತ್ರ-ಶಾಯೀ ಭುಜಾಗೆ[aI]ndra-Shaayii Nanda-Angka-Shaayii Kamalaa-[ಎ]ngka-Shaayii |
Kssiira-Abdhi-Shaayii Vatta-Patra-Shaayii Shriirangga-Shaayii Ramataam Mano Me || 7 ||

ಅರ್ಥ:

7.1: (ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥರ ಶುಭ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಭಂಗಿಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ) ಅದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಭಂಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ(ಉಡುಪುಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳು); ಅದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಭಂಗಿ ಮೇಲೆ ಕಿಂಗ್ of ಹಾವುಗಳು (ಅಂದರೆ ಆದಿಸೇಶ); ಅದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಭಂಗಿ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಪ್ of ನಂದ ಗೋಪಾ (ಮತ್ತು ಯಶೋಡ); ಅದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಭಂಗಿ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಪ್ of ದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ,
7.2: ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಭಂಗಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರ; (ಮತ್ತು) ಅದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಭಂಗಿ ಮೇಲೆ ಆಲದ ಎಲೆ;
ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಡಿಲೈಟ್ಸ್ ರಲ್ಲಿ ಶುಭ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಭಂಗಿಗಳು of ಶ್ರೀ ರಂಗ (ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ) (ಆ ಶುಭ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಭಂಗಿಗಳು ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಆನಂದದಿಂದ ತುಂಬುತ್ತವೆ).

ಸಂಸ್ಕೃತ:

ಡಾ ಡಾ गं्गं ಸರ್ವಜ್ಞ न्न गं्गं यदि गमेति्गमेति .
ಡಾ गं्गं चरणेम्बु गं्गं ಡಾ गं्गं ಡಾ .्गम्गम .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ಇದಮ್ ಹಾಯ್ ರಂಗಮ್ ತ್ಯಜತಮ್-ಇಹಾ-ಅಂಗಮ್ ಪುನಾರ್-ನಾ ಸಿ-ಅಂಗಮ್ ಯಡಿ ಸಿ-ಅಂಗಮ್-ಇತಿ |
ಪನ್ನೌ ರಥಂಗಮ್ ಕಾರನ್ನೆ-[ಎ]mbu Gaanggam Yaane Vihanggam Shayane Bujanggam || 8 ||

ಅರ್ಥ:

8.1: ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ is ರಂಗ (ಶ್ರೀರಂಗಂ), ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಶೆಡ್‌ಗಳು ಅವನ ದೇಹ, ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ ದೇಹ (ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಜನಿಸುವುದಿಲ್ಲ), if ಎಂದು ದೇಹ ಹೊಂದಿತ್ತು ಸಮೀಪಿಸಿದೆ ಲಾರ್ಡ್ (ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ),
8.2: (ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ) ಯಾರದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೊಂದಿದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್, ಯಾರಿಂದ ಲೋಟಸ್ ಫೀಟ್ ನದಿ ಗಂಗಾ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಯಾರು ಅವನ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪಕ್ಷಿ ವಾಹನ (ಗರುಡ); (ಮತ್ತು) ಯಾರು ಮಲಗುತ್ತಾರೆ ಹಾಸಿಗೆ of ಸರ್ಪ (ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥರಿಗೆ ವೈಭವ).

ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ:
 ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆಯಾ ಮಾಲೀಕರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು / ವಿನ್ಯಾಸಗಳು / ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ನಿಮಗೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಐಟಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.
0 0 ಮತಗಳನ್ನು
ಲೇಖನ ರೇಟಿಂಗ್
ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ
ಸೂಚಿಸಿ
0 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಇನ್ಲೈನ್ ​​ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ