hindufaqs-ಕಪ್ಪು-ಲೋಗೋ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಅಧ್ಯಾಯ ಉದ್ದೇಶ 6- ಭಗವದ್ಗೀತೆ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಅಧ್ಯಾಯ ಉದ್ದೇಶ 6- ಭಗವದ್ಗೀತೆ

ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 6 ರ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಶ್ರೀ-ಭಗವಾನ್ ಉವಾಕಾ
anasritah ಕರ್ಮ-ಫಲಂ
ಕರ್ಯಾಮ್ ಕರ್ಮ ಕರೋತಿ ಯಾ
ಸಾ ಸನ್ಯಾಸಿ ಸಿ ಯೋಗಿ ಸಿ
ನಾ ನಿರಾಗ್ನೀರ್ ನಾ ಕ್ಯಾಕ್ರಿಯಾ

ಪೂಜ್ಯ ಭಗವಂತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಕೆಲಸದ ಫಲವನ್ನು ಜೋಡಿಸದವನು ಮತ್ತು ಅವನು ಬಾಧ್ಯತೆಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವನು ಜೀವನದ ಪರಿತ್ಯಕ್ತ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ಅವನು ನಿಜವಾದ ಅತೀಂದ್ರಿಯನು: ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವವನು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡದವನು.

ಉದ್ದೇಶ

ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಎಂಟು ಪಟ್ಟು ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಗವಂತ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೇಗಾದರೂ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಕಾಳಿ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಇದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಪಟ್ಟು ಯೋಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಕರ್ಮ-ಯೋಗದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಭಗವಂತ ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಯಾರೂ ಕೆಲವು ಸ್ವ-ಆಸಕ್ತಿ, ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಮಾನದಂಡವೆಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಫಲವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಂತ ಘಟಕದ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಸೆಲ್‌ಗಳಾಗಿವೆ. ಇಡೀ ದೇಹದ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಬಾಡಿವರ್ಕ್ನ ಭಾಗಗಳು. ದೇಹದ ಅವಯವಗಳು ಸ್ವಯಂ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜೀವಂತ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸನ್ಯಾಸಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಯೋಗಿ.

ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಭೌತಿಕ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಂದ ವಿಮೋಚನೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೃತಕವಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು (ಅಗ್ನಿ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು) ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅವರು ಸ್ವ-ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಗುರಿ ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಅಂತಹ ಬಯಕೆ ಯಾವುದೇ ಭೌತಿಕ ಬಯಕೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಯೋಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅರ್ಧ ತೆರೆದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ, ಎಲ್ಲಾ ಭೌತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಯೋಗಿ, ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮಾನದಂಡವೆಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ತೃಪ್ತಿ, ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸನ್ಯಾಸಿ, ಅಥವಾ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಯೋಗಿ.

“ಓ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಕರ್ತನೇ, ನನಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅಥವಾ ಸುಂದರವಾದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದ ಕರುಣೆ, ಜನನದ ನಂತರ ಜನನ. ”

ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ:
 ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆಯಾ ಮಾಲೀಕರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು / ವಿನ್ಯಾಸಗಳು / ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ನಿಮಗೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಐಟಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.
0 0 ಮತಗಳನ್ನು
ಲೇಖನ ರೇಟಿಂಗ್
ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ
ಸೂಚಿಸಿ
1 ಕಾಮೆಂಟ್
ಹೊಸ
ಹಳೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಇನ್ಲೈನ್ ​​ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ