hindufaqs-ಕಪ್ಪು-ಲೋಗೋ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಅಧ್ಯಾಯ ಉದ್ದೇಶ 9- ಭಗವದ್ಗೀತೆ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಅಧ್ಯಾಯ ಉದ್ದೇಶ 9- ಭಗವದ್ಗೀತೆ

ಗೀತೆಯ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಮಾತ್ಮನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಗಳ ಭವ್ಯವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ

ಶ್ರೀ-ಭಗವಾನ್ ಉವಾಕಾ
ಇದಂ ತು ತೇ ಗುಹ್ಯತಮಮ್
ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಅನಸೂಯವೇ
ಜ್ಞಾನಮ್ ವಿಜಯನ-ಸಹಿತಂ
yaj jnatva moksyase 'ಸುಭಾತ್

ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೇಳಿದನು: ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅರ್ಜುನ ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ, ಅದು ಭೌತಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ದುಃಖಗಳಿಂದ ನೀವು ಮುಕ್ತರಾಗುವಿರಿ.
ಉದ್ದೇಶ

ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವನು ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಶ್ರವಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್-ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ: “ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂದೇಶಗಳು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿವೆ, ಮತ್ತು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕುರಿತಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರ ನಡುವೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರೆ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ula ಹಾಪೋಹಕಾರರು ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಒಡನಾಟದಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದೆ. ”

ಭಕ್ತರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜೀವಂತ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಚರ್ಚೆಯು ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಂತಹ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಅವನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ, ಅರ್ಜುನನನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಬಲ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಈ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗೌಪ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯವಾದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರಾರಂಭವು ಉಳಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪರಿಚಯವಾಗಿದೆ; ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ, ವಿವರಿಸಿದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗೌಪ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಏಳನೇ ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾದ ವಿಷಯಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ, ಮತ್ತು ಅವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೋದಯವನ್ನು ತರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗೌಪ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳು ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌಪ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌಪ್ಯ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವವನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅತೀಂದ್ರಿಯ; ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವನು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಭೌತಿಕ ನೋವುಗಳಿಲ್ಲ.

ಭಕ್ತಿ-ರಸಮೃತ-ಸಿಂಧುದಲ್ಲಿ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಬಯಕೆ ಇರುವವನು ಭೌತಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅವನನ್ನು ವಿಮೋಚನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ಈಗ ಈ ಮೊದಲ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಜ್ಞಾನ (ಇಡಮ್ ಜ್ಞಾನಂ) ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಒಂಬತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ: ಕೇಳುವುದು, ಜಪಿಸುವುದು, ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು, ಪೂಜಿಸುವುದು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು, ಪಾಲಿಸುವುದು, ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಸುವುದು. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಈ ಒಂಬತ್ತು ಅಂಶಗಳ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವಸ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಒಬ್ಬರ ಹೃದಯವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಈ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜೀವಂತ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ವಸ್ತುವಲ್ಲ ಎಂದು ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ದೇಹದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅವನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಅವನು ದೇಹವಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ:
 ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆಯಾ ಮಾಲೀಕರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು / ವಿನ್ಯಾಸಗಳು / ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ನಿಮಗೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಐಟಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.
0 0 ಮತಗಳನ್ನು
ಲೇಖನ ರೇಟಿಂಗ್
ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ
ಸೂಚಿಸಿ
3 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಹೊಸ
ಹಳೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಇನ್ಲೈನ್ ​​ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ