hindufaqs-black-logo

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

അദ്യായുടെ ഉദ്ദേശ്യം 7- ഭഗവദ്ഗീത

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

അദ്യായുടെ ഉദ്ദേശ്യം 7- ഭഗവദ്ഗീത

ശ്രീ-ഭഗവാൻ യുവക
അനശ്രിതah കർമ്മഫലം
കാര്യം കർമ്മ കരോതി യah
sa sannyasi ca yogi ca.
ന നിരഗ്നിർ ന കക്രിയriya

 

വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് പറഞ്ഞു: തന്റെ ജോലിയുടെ ഫലങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലാത്തവനും ബാധ്യസ്ഥനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനുമായ ഒരാൾ ജീവിതത്തിന്റെ ത്യജിച്ച ക്രമത്തിലാണ്, അവൻ യഥാർത്ഥ നിഗൂ is തയാണ്: തീ കത്തിക്കാത്തവനും പ്രവൃത്തി ചെയ്യാത്തവനുമല്ല.
ഉദ്ദേശ്യം
ഈ അധ്യായത്തിൽ, എട്ട് മടങ്ങ് പ്രക്രിയയാണെന്ന് കർത്താവ് വിശദീകരിക്കുന്നു യോഗ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് സിസ്റ്റം. എന്നിരുന്നാലും, പൊതുവേ ആളുകൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് കാളി യുഗത്തിൽ. എട്ട് മടങ്ങ് ആണെങ്കിലും യോഗ ഈ അധ്യായത്തിൽ സിസ്റ്റം ശുപാർശചെയ്യുന്നു, ഈ പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് izes ന്നിപ്പറയുന്നു കർമ്മയോഗം, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്‌ണ ബോധത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
ഓരോരുത്തരും ഈ ലോകത്ത് തന്റെ കുടുംബത്തെയും അവരുടെ സാമഗ്രികളെയും പരിപാലിക്കുന്നതിനാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, എന്നാൽ ആരും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയോ വിപുലീകരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ചില സ്വാർത്ഥതാൽപര്യമില്ലാതെ, വ്യക്തിപരമായ സംതൃപ്തിയില്ലാതെ ആരും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. പരിപൂർണ്ണതയുടെ മാനദണ്ഡം കൃഷ്‌ണ ബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതാണ്, അല്ലാതെ ജോലിയുടെ ഫലം ആസ്വദിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയല്ല. കൃഷ്‌ണ ബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നത് ഓരോ ജീവജാലത്തിന്റെയും കടമയാണ്, കാരണം എല്ലാം ഭരണഘടനാപരമായി പരമോന്നതത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളും പാഴ്സലുകളുമാണ്.
മുഴുവൻ ശരീരത്തിന്റെയും സംതൃപ്തിക്കായി ബോഡി വർക്കിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ. ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സ്വയം സംതൃപ്തിക്കായിട്ടല്ല, മറിച്ച് പൂർണ്ണമായ സംതൃപ്തിക്കായിട്ടാണ്. അതുപോലെ, വ്യക്തിപരമായ സംതൃപ്തിക്കായിട്ടല്ല, പരമമായ സംതൃപ്തിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജീവനുള്ള എന്റിറ്റി തികഞ്ഞതാണ് സന്യാസി, തികഞ്ഞ യോഗി.
ദി സന്യാസിയാണ് ചിലപ്പോൾ അവർ എല്ലാ ഭ material തിക ചുമതലകളിൽ നിന്നും മോചിതരായി എന്ന് കൃത്രിമമായി കരുതുന്നു, അതിനാൽ അവ നിർവ്വഹിക്കുന്നു അഗ്നിഹോത്ര യജ്ഞങ്ങൾ (അഗ്നി ബലി), എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ, അവർ സ്വയം താൽപ്പര്യമുള്ളവരാണ്, കാരണം അവരുടെ ലക്ഷ്യം ആൾമാറാട്ട ബ്രഹ്മവുമായി ഒന്നായി മാറുന്നു.
അത്തരമൊരു ആഗ്രഹം ഏതൊരു ഭ material തിക ആഗ്രഹത്തേക്കാളും വലുതാണ്, പക്ഷേ അത് സ്വാർത്ഥതാൽപര്യമില്ല. അതുപോലെ, മിസ്റ്റിക് യോഗി ആരാണ് പരിശീലിക്കുന്നത് യോഗ പകുതി തുറന്ന കണ്ണുകളുള്ള സിസ്റ്റം, എല്ലാ ഭ material തിക പ്രവർത്തനങ്ങളും നിർത്തുന്നു, അവന്റെ വ്യക്തിപരമായ ആത്മസംതൃപ്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ കൃഷ്‌ണ ബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി സ്വാർത്ഥതാൽപര്യമില്ലാതെ മൊത്തത്തിലുള്ള സംതൃപ്‌തിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
ഒരു കൃഷ്‌ണ ബോധമുള്ള വ്യക്തിക്ക് സ്വയം സംതൃപ്‌തി ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജയത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം കൃഷ്‌ണയുടെ സംതൃപ്തിയാണ്, അതിനാൽ അവൻ തികഞ്ഞവനാണ് സന്യാസി, അല്ലെങ്കിൽ തികഞ്ഞത് യോഗി. ത്യാഗത്തിന്റെ പരമോന്നത ചിഹ്നമായ കൈതന്യ പ്രഭു ഈ വിധത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു:
നാ ധനം ന ജനം ന സുന്ദരിം കവിതം വാ ജഗദീസ കമയേ.
mama janmani janmanisvare bhavatad භക്തിർ അഹൈതുക്കി tvayi.
“സർവശക്തനായ കർത്താവേ, എനിക്ക് സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കാനോ സുന്ദരികളായ സ്ത്രീകളെ ആസ്വദിക്കാനോ ആഗ്രഹമില്ല. എനിക്ക് എത്ര അനുയായികളെയും ആവശ്യമില്ല. എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ നിന്റെ ഭക്തിസേവനത്തിന്റെ അനന്തമായ കരുണയാണ്, ജനനത്തിനു ശേഷമുള്ള ജനനം. ”
നിരാകരണം:
 ഈ പേജിലെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഡിസൈനുകളും വീഡിയോകളും അതത് ഉടമസ്ഥരുടെ പകർപ്പവകാശമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങൾ / ഡിസൈനുകൾ / വീഡിയോകൾ ഇല്ല. നിങ്ങൾ‌ക്കായി ആശയങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി തിരയൽ‌ എഞ്ചിനിൽ‌ നിന്നും മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ‌ നിന്നും ഞങ്ങൾ‌ അവ ശേഖരിക്കുന്നു. പകർപ്പവകാശ ലംഘനമൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശം ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അറിവ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ നിയമപരമായ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കരുത്. ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇനം നീക്കം ചെയ്യാം.
0 0 വോട്ടുകൾ
ആർട്ടിക്കിൾ റേറ്റിംഗ്
Subscribe
അറിയിക്കുക
0 അഭിപ്രായങ്ങള്
ഇൻലൈൻ ഫീഡ്‌ബാക്കുകൾ
എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും കാണുക

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക