hindufaqs-black-logo
ഹിന്ദുക്കൾ എപി II - പൈയുടെ മൂല്യം - hindufaqs.com ആണ് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത്

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ഹിന്ദുക്കൾ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് എപ്പി II: വാല്യു ഓഫ് പൈ

ഹിന്ദുക്കൾ എപി II - പൈയുടെ മൂല്യം - hindufaqs.com ആണ് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത്

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ഹിന്ദുക്കൾ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് എപ്പി II: വാല്യു ഓഫ് പൈ

വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ ഉറവിടമായിരുന്നു വേദ ഗണിതം. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഹിന്ദുക്കൾ നിസ്വാർത്ഥമായി പങ്കിട്ടു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ചില കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉത്തരം നൽകും. ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും പറയുന്നതുപോലെ, ഞങ്ങൾ വിധിക്കുകയില്ല, ഞങ്ങൾ ലേഖനം എഴുതുക, അത് സ്വീകരിക്കുകയോ നിരസിക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഈ ലേഖനം വായിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്ന മനസ്സ് ആവശ്യമാണ്. ഞങ്ങളുടെ അവിശ്വസനീയമായ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് വായിക്കുക, പഠിക്കുക. അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ blow തിക്കും! ! !

എന്നാൽ ആദ്യം, ഞാൻ സ്റ്റിഗ്ലറുടെ പേരിന്റെ നിയമം പ്രസ്താവിക്കട്ടെ:
“ശാസ്ത്രീയ കണ്ടെത്തലുകളൊന്നും അതിന്റെ യഥാർത്ഥ കണ്ടുപിടുത്തക്കാരന്റെ പേരില്ല.”

പുരാതന ഇന്ത്യക്കാർ തങ്ങളുടെ അറിവിന്റെ രഹസ്യമായി ഗണിതശാസ്ത്ര സൂത്രവാക്യങ്ങൾ ശ്രീകൃഷ്ണനുമായുള്ള ഭക്തിഗാനങ്ങളിൽ സോണിക്കലായി എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും കോഡിഫൈഡ് വരികളിൽ ചരിത്രപരമായ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഡാറ്റകളുടെ എൻ‌ക്രിപ്ഷനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനം അതായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തം.

683-ൽ ഹരിദത്ത എഴുതിയ ഗ്രഹകരാണിബന്ദനയിൽ നിന്നാണ് കാസപയടി സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഏറ്റവും പഴയ തെളിവ്. എ.ഡി. 869-ൽ ശങ്കരനാരായണൻ എഴുതിയ ലഗുഭാസ്‌കറിയവിവരാനയിലും ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഹിന്ദു | പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
ഈ സംവിധാനം വരാരുച്ചിയിൽ നിന്നാണെന്ന് ചിലർ വാദിക്കുന്നു. കേരള ഗ്രഹ സ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള ചില ജ്യോതിശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കറ്റപയടി സമ്പ്രദായത്തിൽ എൻകോഡ് ചെയ്തിരുന്നു. പരമ്പരാഗതമായി എ.ഡി നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന വരാരുച്ചിയുടെ ചന്ദ്ര-വാക്യാനിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ കൃതി. അതിനാൽ, ആദ്യ സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ, കറ്റപയടി സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ന്യായമായ കണക്കാണ്.

കറ്റപ്പായ പട്ടിക | ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
കറ്റപ്പായ പട്ടിക

ആര്യഭട്ട തന്റെ കൃതിയായ ആര്യഭട്ടിയയിൽ ജ്യോതിശാസ്ത്ര സംഖ്യകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിന് സമാനമായതും എന്നാൽ സങ്കീർണ്ണവുമായ ഒരു സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചതായി അറിയപ്പെടുന്നു.

ഇപ്പോൾ, ഗ്രൂപ്പിലെ ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും 1 മുതൽ 9 വരെയും പത്താമത്തെ അക്ഷരത്തിന് 0 വരെയും അക്കമിട്ടു. അങ്ങനെ, ka 1, sa 7, ma 5, na 0, എന്നിങ്ങനെ. അതിനാൽ 356 എന്ന നമ്പർ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ മൂന്നാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും ആറാമത്തെയും അക്ഷരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വാക്ക് "ഗാനിറ്റം" അല്ലെങ്കിൽ "ലെസാക്ക" പോലുള്ളവ ഉപയോഗിച്ച് ശ്രമിക്കാം.

എന്നിരുന്നാലും, ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യത്തിൽ, ഒരു സംഖ്യയുടെ അക്കങ്ങൾ അവയുടെ സ്ഥലമൂല്യത്തിന്റെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ക്രമത്തിൽ ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് എഴുതുന്നു - പടിഞ്ഞാറൻ രീതിയിൽ എഴുതാൻ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിക്ക് വിപരീതമാണ്. അതിനാൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ 356, 6, 5 സ്ഥാനങ്ങളിലെ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് 3 സൂചിപ്പിക്കും ഉദാ. “ട്രൈസുലാം”.

ആത്മീയ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വാക്യവും മതേതര ഗണിതശാസ്ത്ര പ്രാധാന്യവും ഇവിടെയുണ്ട്:

രാധയോടൊപ്പം ശ്രീകൃഷ്ണൻ | ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
രാധയോടൊപ്പം ശ്രീകൃഷ്ണൻ

 

“ഗോപി ഭാഗ്യ മധുരത
സൃംഗീസോ ദധി സന്ധിഗ
ഖല ജീവിത ഖതവ
gala hala rasandara ”

വിവർത്തനം ഇപ്രകാരമാണ്: “പാൽപ്പണിക്കാരുടെ ആരാധനയുടെ (കൃഷ്ണ) തൈരിൽ അഭിഷിക്തനായ കർത്താവേ, വീണുപോയവരുടെ രക്ഷകനേ, ശിവന്റെ യജമാനനേ, ദയവായി എന്നെ സംരക്ഷിക്കണമേ.”

സ്വരാക്ഷരങ്ങളിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല, ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഒരു പ്രത്യേക വ്യഞ്ജനാക്ഷരമോ സ്വരാക്ഷരമോ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ രചയിതാവിന് അവശേഷിക്കുന്നു. ഈ വലിയ അക്ഷാംശം ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അധിക അർത്ഥങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് കപ, തപ, പപ്പ, യാപ എന്നിവയെല്ലാം 11 എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

ഇപ്പോൾ രസകരമായ ഒരു വസ്തുത, നിങ്ങൾ go = 3, pi = 1, bha = 4, ya = 1, ma = 5, duv = 9 മുതലായവയിൽ നിന്ന് വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ സംഖ്യകൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ. 31415926535897932384626433832792 എന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ അവസാനിക്കും.

നമ്പർ എന്താണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് Can ഹിക്കാമോ ???

ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ ചുറ്റളവിന്റെ വ്യാസത്തിന്റെ അനുപാതത്തിന് തുല്യമായ ദശാംശമാണിത്, ആധുനിക കണക്കുകൂട്ടലുകളിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെ “പൈ” എന്ന് വിളിക്കുന്നു. മുകളിലുള്ള സംഖ്യ 10 ദശാംശസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് pi / 31 ന്റെ ശരിയായ മൂല്യം നൽകുന്നു. ഇത് രസകരമല്ലേ ???

അതിനാൽ, ഭക്തിയിൽ ദൈവത്തിന് മന്ത്ര സ്തുതി നൽകുമ്പോൾ, ഈ രീതിയിലൂടെ ഒരാൾക്ക് സുപ്രധാനമായ മതേതര സത്യങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനും കഴിയും.

കോഡ് 32 ദശാംശസ്ഥാനങ്ങൾ വരെ പൈക്ക് നൽകി എന്ന് മാത്രമല്ല, 32 ന്റെ പാറ്റേണിംഗിനുള്ളിൽ ഒരു രഹസ്യ മാസ്റ്റർ കീ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് പൈയുടെ അടുത്ത 32 ദശാംശങ്ങൾ അൺലോക്കുചെയ്യാൻ കഴിയും, അങ്ങനെ. അനന്തതയിലേക്കുള്ള ഒരു തന്ത്രം…

കോഡ് കൃഷ്ണനെ പ്രശംസിക്കുക മാത്രമല്ല, മറ്റൊരു തലത്തിൽ ശങ്കരനും ശിവനുമായുള്ള സമർപ്പണമായി പ്രവർത്തിച്ചു.

കടപ്പാട്: ഈ അത്ഭുതകരമായ പോസ്റ്റ് എഴുതിയത് രഹസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്തു

0 0 വോട്ടുകൾ
ആർട്ടിക്കിൾ റേറ്റിംഗ്
Subscribe
അറിയിക്കുക
0 അഭിപ്രായങ്ങള്
ഇൻലൈൻ ഫീഡ്‌ബാക്കുകൾ
എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും കാണുക

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക