hindufaqs-black-logo

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

അദ്യായുടെ ഉദ്ദേശ്യം 4- ഭഗവദ്ഗീത

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

അദ്യായുടെ ഉദ്ദേശ്യം 4- ഭഗവദ്ഗീത

ഭഗവദ്ഗീതയിൽ നിന്നുള്ള അഭ്യ 4 ന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഇതാ.

ശ്രീ-ഭഗവാൻ യുവക
ഇമാം വിവസ്വതേ യോഗം
പ്രോക്തവൻ അഹം അവായം
വിവസ്വൻ മാനവേ പ്രാഹ
manur iksvakave 'bravit

വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് പറഞ്ഞു: ഈ അനശ്വരമായ യോഗശാസ്ത്രത്തെ ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന് നിർദ്ദേശിച്ചു, വിവാസ്വൻ അത് മനുഷ്യരാശിയുടെ പിതാവായ മനുവിന് നിർദ്ദേശം നൽകി, മനു അത് ഇക്വാക്കുവിന് നിർദ്ദേശം നൽകി.

ഉദ്ദേശ്യം:

ഭഗവദ്ഗീതയുടെ ചരിത്രം രാജകീയ ക്രമത്തിൽ, എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലെയും രാജാക്കന്മാർക്ക് കൈമാറിയ ഒരു വിദൂര കാലം മുതൽ കണ്ടെത്തിയ ചരിത്രം ഇവിടെ കാണാം. ഈ ശാസ്ത്രം പ്രത്യേകിച്ചും നിവാസികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്, അതിനാൽ പൗരന്മാരെ ഭരിക്കാനും ഭൗതിക അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് കാമത്തിലേക്കുള്ള സംരക്ഷണം നേടാനും രാജകീയ ക്രമം അത് മനസ്സിലാക്കണം. മനുഷ്യജീവിതം ആത്മീയ വിജ്ഞാനം നട്ടുവളർത്തുന്നതിനാണ്, ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വവുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തിൽ, എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് മേധാവികളുടെയും എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും വിദ്യാഭ്യാസം, സംസ്കാരം, ഭക്തി എന്നിവയാൽ പൗരന്മാർക്ക് ഈ പാഠം നൽകാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്.

മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് മേധാവികൾ കൃഷ്‌ണ ബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്, അതിലൂടെ ആളുകൾക്ക് ഈ മഹത്തായ ശാസ്ത്രം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും വിജയകരമായ പാത പിന്തുടരുകയും ചെയ്യും, മനുഷ്യന്റെ ജീവിതരീതി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു.

“ഞാൻ ആരാധിക്കട്ടെ,” ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വം, ഗോവിന്ദൻ [കൃഷ്‌ണൻ], ആരാണ് യഥാർത്ഥ വ്യക്തി, ആരുടെ ക്രമപ്രകാരം എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും രാജാവായ സൂര്യൻ അപാരമായ ശക്തിയും ചൂടും ഏറ്റെടുക്കുന്നു. സൂര്യൻ കർത്താവിന്റെ കണ്ണിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അവന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നതിലൂടെ അതിന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ”

സൂര്യൻ ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവാണ്, സൂര്യദേവൻ (നിലവിൽ വിവാസ്വൻ എന്ന പേരിൽ) സൂര്യ ഗ്രഹത്തെ ഭരിക്കുന്നു, ഇത് ചൂടും വെളിച്ചവും നൽകി മറ്റെല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു.

കൃഷ്‌ണയുടെ ക്രമപ്രകാരം അദ്ദേഹം കറങ്ങുകയാണ്‌, ഭഗവദ്‌ഗീതയുടെ ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ശിഷ്യനായിരുന്ന കൃഷ്‌ണൻ. അതിനാൽ, ഗീത നിസ്സാരമായ പണ്ഡിതന്റെ ula ഹക്കച്ചവടഗ്രന്ഥമല്ല, മറിച്ച് പണ്ടുമുതലേ ഇറങ്ങിവരുന്ന അറിവിന്റെ ഒരു സാധാരണ പുസ്തകമാണ്.

“ത്രേതായുഗത്തിന്റെ [സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ] തുടക്കത്തിൽ പരമോന്നതനുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ഈ ശാസ്ത്രം വിവാസ്വൻ മനുവിന് കൈമാറി. മനുഷ്യരാശിയുടെ പിതാവായ മനു, ഈ ഭൂമിയിലെ ഗ്രഹത്തിന്റെ രാജാവും രാമചന്ദ്ര പ്രഭു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട രഘു രാജവംശത്തിന്റെ പൂർവ്വികനുമായ തന്റെ മകനായ മഹാരാജ ഇക്വാകുവിന് നൽകി. അതിനാൽ, മഹാരാജ ഇക്വാക്കുവിന്റെ കാലം മുതൽ ഭഗവദ്ഗീത മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നു. ”

ഈ നിമിഷത്തിൽ, 432,000 വർഷം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന കാളി യുഗത്തിന്റെ അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കടന്നുപോയി. ഇതിനുമുമ്പ് ദ്വാപരയുഗവും (800,000 വർഷം), അതിനുമുമ്പ് ത്രേതായുഗവും (1,200,000 വർഷം) ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ, ഏകദേശം 2,005,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, മനു തന്റെ ശിഷ്യനോടും ഈ ഗ്രഹത്തിലെ രാജാവായ മഹാരാജ ലക്സ്വാക്കുവിനോടും ഭഗവദ്ഗീത സംസാരിച്ചു. നിലവിലെ മനുവിന്റെ പ്രായം ഏകദേശം 305,300,000 വർഷങ്ങൾ നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതായി കണക്കാക്കുന്നു, അതിൽ 120,400,000 കടന്നു. മനുവിന്റെ ജനനത്തിനുമുമ്പ്, ഗീത തന്റെ ശിഷ്യനായ സൂര്യദേവനായ വിവാസ്വനോട് കർത്താവ് സംസാരിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അംഗീകരിച്ച്, ഏകദേശം 120,400,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗീത സംസാരിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് ഏകദേശ കണക്ക്; മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ ഇത് രണ്ട് ദശലക്ഷം വർഷങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്നു.

ഏകദേശം അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇത് അർജുനനോട് കർത്താവ് വീണ്ടും സംസാരിച്ചു. അതാണ് ഗീതയുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഏകദേശ കണക്ക്, ഗീത തന്നെ അനുസരിച്ച്, സ്പീക്കർ പ്രഭു ശ്രീ കൃഷ്ണൻ. സൂര്യദേവനായ വിവാസ്വനോട് സംസാരിച്ചത് അദ്ദേഹം ഒരു ക്ഷത്രിയനും സൂര്യദേവന്റെ പിൻഗാമികളായ എല്ലാ ക്ഷത്രിയന്മാരുടെയും പിതാവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യ-വംശ ക്ഷത്രിയരാണ്. ഭഗവദ്ഗീത വേദങ്ങളെപ്പോലെ നല്ലതാണെന്നതിനാൽ, ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വം സംസാരിക്കുന്നതിനാൽ, ഈ അറിവ് അപ ur രസ്യ, അതിമാനുഷികമാണ്.

മാനുഷിക വ്യാഖ്യാനമില്ലാതെ വേദ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, ഗീതയെ ല und കിക വ്യാഖ്യാനമില്ലാതെ സ്വീകരിക്കണം. ല und കിക തർക്കക്കാർ ഗീതയെക്കുറിച്ച് അവരുടേതായ രീതിയിൽ ulate ഹിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ അത് ഭഗവദ്ഗീതയല്ല. അതിനാൽ, ഭഗവദ്ഗീതയെ അച്ചടക്കപരമായ പിന്തുടർച്ചയിൽ നിന്ന് അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്, കൂടാതെ കർത്താവ് സൂര്യദേവനോട് സംസാരിച്ചുവെന്നും സൂര്യദേവൻ തന്റെ പുത്രനായ മനുവിനോട് സംസാരിച്ചുവെന്നും മനു തന്റെ മകൻ ഇക്വാകുവിനോട് സംസാരിച്ചുവെന്നും ഇവിടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. .

നിരാകരണം:
 ഈ പേജിലെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഡിസൈനുകളും വീഡിയോകളും അതത് ഉടമസ്ഥരുടെ പകർപ്പവകാശമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങൾ / ഡിസൈനുകൾ / വീഡിയോകൾ ഇല്ല. നിങ്ങൾ‌ക്കായി ആശയങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി തിരയൽ‌ എഞ്ചിനിൽ‌ നിന്നും മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ‌ നിന്നും ഞങ്ങൾ‌ അവ ശേഖരിക്കുന്നു. പകർപ്പവകാശ ലംഘനമൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശം ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അറിവ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ നിയമപരമായ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കരുത്. ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇനം നീക്കം ചെയ്യാം.
0 0 വോട്ടുകൾ
ആർട്ടിക്കിൾ റേറ്റിംഗ്
Subscribe
അറിയിക്കുക
1 അഭിപ്രായം
ഏറ്റവും പുതിയത്
പഴയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് ചെയ്തു
ഇൻലൈൻ ഫീഡ്‌ബാക്കുകൾ
എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും കാണുക

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക