hindufaqs-black-logo
ഹിന്ദു പുരാണത്തിലെ ഏഴ് അനശ്വരന്മാർ ആരാണ് - hindufaqs.com

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ഹിന്ദു പുരാണത്തിലെ ഏഴ് അനശ്വരന്മാർ (ചിരഞ്ജിവി) ആരാണ്? ഭാഗം 3

ഹിന്ദു പുരാണത്തിലെ ഏഴ് അനശ്വരന്മാർ ആരാണ് - hindufaqs.com

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ഹിന്ദു പുരാണത്തിലെ ഏഴ് അനശ്വരന്മാർ (ചിരഞ്ജിവി) ആരാണ്? ഭാഗം 3

ഹിന്ദു പുരാണത്തിലെ ഏഴ് അനശ്വരതകൾ (ചിരഞ്ജിവി):

  1. അശ്വതാമ
  2. മഹാബലി രാജാവ്
  3. വേദവ്യാസ
  4. ഹനുമാൻ
  5. വിഭീഷണൻ
  6. കൃപചാര്യ
  7. പരശുരം

ആദ്യത്തെ രണ്ട് അനശ്വരരെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ആദ്യ ഭാഗം വായിക്കുക, അതായത് 'അശ്വതാമ', 'മഹാബലി' എന്നിവ ഇവിടെ:
ഹിന്ദു പുരാണത്തിലെ ഏഴ് അനശ്വരന്മാർ (ചിരഞ്ജിവി) ആരാണ്? ഭാഗം 1

മൂന്നാമത്തെയും പിന്നിലെയും അനശ്വരരെക്കുറിച്ച് വായിക്കുക, അതായത് 'വേദവ്യാസ', 'ഹനുമാൻ' എന്നിവ ഇവിടെ:
ഹിന്ദു പുരാണത്തിലെ ഏഴ് അനശ്വരന്മാർ (ചിരഞ്ജിവി) ആരാണ്? ഭാഗം 2

ഹിന്ദു പുരാണത്തിലെ ഏഴ് അനശ്വരന്മാർ (ചിരഞ്ജിവി). ഭാഗം 3

5.വിഭിന:
സ്വർഗ്ഗീയ രക്ഷാധികാരികളിൽ ഒരാളായ മുനി പുലാത്സ്യയുടെ മകനായിരുന്ന വിശ്രവന്റെ ഇളയ മകനായിരുന്നു വിഭീഷണൻ. ലങ്ക പ്രഭുവിന്റെയും രാവണന്റെയും കുംഭകർണ്ണൻ ഉറക്കത്തിന്റെ രാജാവിന്റെയും ഇളയ സഹോദരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അവൻ പൈശാചിക വംശത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെങ്കിലും, ജാഗരൂകനും ഭക്തനുമായിരുന്നു, പിതാവ് അവബോധപൂർവ്വം അത്തരത്തിലുള്ളവനായതിനാൽ സ്വയം ബ്രാഹ്മണനായി സ്വയം കരുതി. ഒരു രാക്ഷസൻ തന്നെയാണെങ്കിലും, വിഭീഷണൻ ഒരു മാന്യ സ്വഭാവക്കാരനായിരുന്നു, സീതയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ രാവണനെ, തന്റെ ഭർത്താവ് രാമന്റെ അടുക്കലേക്ക് ക്രമമായി തിരിച്ചയക്കണമെന്ന് ഉപദേശിച്ചു. സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശം ശ്രദ്ധിക്കാത്തപ്പോൾ വിഭീഷണൻ രാമന്റെ സൈന്യത്തിൽ ചേർന്നു. പിന്നീട് രാമൻ രാവണനെ തോൽപ്പിച്ചപ്പോൾ രാമൻ
വിഭീഷണനെ ലങ്കയിലെ രാജാവായി കിരീടധാരണം ചെയ്തു. ചരിത്രത്തിന്റെ ചില കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സിംഹളക്കാർ വിഭീഷണനെ നാല് സ്വർഗ്ഗീയ രാജാക്കന്മാരിൽ ഒരാളായി കണക്കാക്കുന്നു (സതാര വരാം ദേവിയോ).

വിഭിഷന | ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
വിഭീഷണൻ

വിഭിഷനന് സാത്വിക (ശുദ്ധമായ) മനസും സാത്വിക ഹൃദയവും ഉണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടിക്കാലം മുതലേ, കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ ധ്യാനിക്കാൻ അദ്ദേഹം തന്റെ സമയം മുഴുവൻ ചെലവഴിച്ചു. ക്രമേണ, ബ്രഹ്മാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും അവന് ആവശ്യമുള്ള ഏത് വരവും നൽകുകയും ചെയ്തു. താമരയുടെ ഇലകൾ (ചരൺ കമൽ) പോലെ ശുദ്ധമായ കർത്താവിന്റെ കാൽക്കൽ തന്റെ മനസ്സ് ഉറപ്പിക്കുകയെന്നതാണ് തനിക്ക് ആഗ്രഹിച്ചതെന്ന് വിഭീഷണൻ പറഞ്ഞു.
താൻ എപ്പോഴും കർത്താവിന്റെ കാൽക്കൽ ഇരിക്കാനുള്ള ശക്തി നൽകണമെന്നും വിഷ്ണുവിന്റെ ദർശനം (വിശുദ്ധ കാഴ്ച) ലഭിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഈ പ്രാർത്ഥന പൂർത്തീകരിച്ചു, തന്റെ സമ്പത്തും കുടുംബവുമെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാനും അവതാരമായ (ദൈവം അവതാരമായ) രാമനോടൊപ്പം ചേരാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു.

വിഭീഷണൻ രാമന്റെ സൈന്യത്തിൽ ചേരുന്നു | ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
വിഭീഷണൻ രാമന്റെ സൈന്യത്തിൽ ചേരുന്നു

രാവണനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ശേഷം വിഭീഷണനെ ശ്രീരാമൻ ലങ്കയിലെ രാജാവായി പ്രഖ്യാപിച്ചു [ഇന്നത്തെ ശ്രീലങ്ക] അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലങ്ക രാജ്യത്തെ നന്നായി പരിപാലിക്കുന്നതിനായി ഒരു നീണ്ട ജീവിതത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, വിഭീഷണൻ യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ചിരഞ്ജീവിയല്ല. ഒരു കൽപ്പയുടെ അവസാനം വരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകാലം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. [ഇത് ഇപ്പോഴും വളരെ നീണ്ട കാലമാണ്.]

6) കൃപചാര്യ:
മഹാഭാരതത്തിലെ ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രമാണ് കൃപ, കൃപചാര്യ അല്ലെങ്കിൽ കൃപചാര്യ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഒരു മുനിക്ക് ജനിച്ച വില്ലാളിയായിരുന്നു കൃപ, ദ്രോണന് (അശ്വത്വാമയുടെ പിതാവ്) മുമ്പ് പാണ്ഡവരുടെയും ക aura രവരുടെയും രാജകീയ അദ്ധ്യാപികയായിരുന്നു.

കൃപയുടെ ബയോളജിക്കൽ പിതാവായ ഷർദ്വാൻ അമ്പുകളുപയോഗിച്ച് ജനിച്ചു, താൻ ജനിച്ച വില്ലാളിയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. എല്ലാത്തരം യുദ്ധങ്ങളുടെയും കല അദ്ദേഹം ധ്യാനിക്കുകയും നേടുകയും ചെയ്തു. ആർക്കും അവനെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര വലിയ വില്ലാളിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഇത് ദേവന്മാർക്കിടയിൽ പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ചും ദേവന്മാരുടെ രാജാവായ ഇന്ദ്രന് ഏറ്റവും ഭീഷണി നേരിട്ടതായി തോന്നി. ബ്രഹ്മചര്യം വിശുദ്ധന്റെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനായി അദ്ദേഹം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മനോഹരമായ അപ്‌സര (ദിവ്യ നിംഫ്) അയച്ചു. ജനപടി എന്നു പേരുള്ള നിംഫ് വിശുദ്ധന്റെ അടുത്തെത്തി അവനെ പലവിധത്തിൽ വശീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.
ഷാർദ്വാൻ അശ്രദ്ധയിലായി, അത്തരമൊരു സുന്ദരിയായ സ്ത്രീയുടെ കാഴ്ച അവനെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുത്തി. അവൻ ഒരു മഹാനായ വിശുദ്ധനായിരുന്നതിനാൽ, പ്രലോഭനങ്ങളെ ചെറുക്കാനും അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ അവന്റെ ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെട്ടു, അവൻ വില്ലും അമ്പും ഉപേക്ഷിച്ചു. അയാളുടെ ശുക്ലം ചില കളകളിൽ വീണു, കളകളെ രണ്ടായി വിഭജിച്ചു - അതിൽ നിന്ന് ഒരു ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും ജനിച്ചു. വിശുദ്ധൻ തന്നെ സന്യാസസമൂഹവും വില്ലും അമ്പും ഉപേക്ഷിച്ച് തപസ്സിനായി കാട്ടിലേക്ക് പോയി.
യാദൃശ്ചികമായി, പാണ്ഡവരുടെ മുത്തച്ഛനായ ശാന്തനു രാജാവ് അവിടെ നിന്ന് കടന്ന് കുട്ടികളെ വഴിയരികിൽ കണ്ടു. അവർ ഒരു വലിയ ബ്രാഹ്മണ വില്ലാളിയുടെ മക്കളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അവരെ നോക്കിയാൽ മതി. അദ്ദേഹം അവർക്ക് കൃപ, കൃപി എന്ന് പേരിട്ടു. അവരെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനിച്ചു.

കൃപാചാര്യ | ഹിന്ദുഫാക്കുകൾ
കൃപാചാര്യ

ഈ കുട്ടികളെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൊട്ടാരത്തിലെത്തി, അവരുടെ വ്യക്തിത്വം വെളിപ്പെടുത്തി, ബ്രാഹ്മണരുടെ കുട്ടികൾക്കായി ചെയ്യുന്ന വിവിധ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു. അമ്പെയ്ത്ത്, വേദങ്ങൾ, മറ്റ് ശാസ്ത്രങ്ങൾ, പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങൾ എന്നിവയും അദ്ദേഹം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചു. കുട്ടികൾ യുദ്ധകലയിൽ വിദഗ്ധരായി വളർന്നു. കൃപചാര്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃപ എന്ന ബാലനെ ഇപ്പോൾ യുവ രാജകുമാരന്മാരെ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ചുമതല നൽകി. വളർന്നപ്പോൾ കൃപ ഹസ്തിനപുരയിലെ കൊട്ടാരത്തിലെ പ്രധാന പുരോഹിതനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരട്ട സഹോദരി കൃപി കോടതിയിലെ ആയുധ മാസ്റ്ററായ ദ്രോണയെ വിവാഹം കഴിച്ചു - അവളെയും സഹോദരനെയും പോലെ ഗർഭപാത്രത്തിലല്ല, മറിച്ച് മനുഷ്യശരീരത്തിന് പുറത്തായിരുന്നു.

മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ ക aura രവരിൽ നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്ത അദ്ദേഹം യുദ്ധാനന്തര കാലഘട്ടത്തിലെ അവശേഷിക്കുന്ന ചുരുക്കം കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒരാളായിരുന്നു. പിന്നീട് അർജ്ജുനന്റെ ചെറുമകനും അഭിമന്യുവിന്റെ മകനുമായ പരിക്ഷിത്തിനെ യുദ്ധകലയിൽ പരിശീലിപ്പിച്ചു. നിഷ്പക്ഷതയ്ക്കും രാജ്യത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തതയ്ക്കും അദ്ദേഹം പ്രശസ്തനായിരുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിന് അമർത്യത നൽകി.

ഫോട്ടോ ക്രെഡിറ്റുകൾ: ഉടമകൾക്ക്, Google ഇമേജുകൾ

0 0 വോട്ടുകൾ
ആർട്ടിക്കിൾ റേറ്റിംഗ്
Subscribe
അറിയിക്കുക
229 അഭിപ്രായങ്ങള്
ഏറ്റവും പുതിയത്
പഴയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് ചെയ്തു
ഇൻലൈൻ ഫീഡ്‌ബാക്കുകൾ
എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും കാണുക

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക