hindufaqs-black-logo
ഗുരു ഷിഷ

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ദിവസത്തിലെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി ത്രികാൽ സന്ധ്യ മൂന്ന് സ്ലോകകൾ

ഗുരു ഷിഷ

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ദിവസത്തിലെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി ത്രികാൽ സന്ധ്യ മൂന്ന് സ്ലോകകൾ

നിങ്ങൾ ഉണരുമ്പോൾ, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി പാരായണം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മൂന്ന് ശ്ലോകങ്ങളാണ് ത്രികാൽ സന്ധ്യ. ദിവസത്തിലെ 3 ഘട്ടങ്ങളിലേക്കാണ് ത്രികാൽ. ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോകകൾ ചുവടെയുണ്ട്.

ഗുരു ഷിഷ
ഫോട്ടോ ക്രെഡിറ്റുകൾ: www.hinduhumanrights.info

നിങ്ങൾ ഉണർന്നതിനുശേഷം:

कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमूले सरस्वती
तु: प्रभाते कर दर्शनम
समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमंडले
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व मे
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमद्रनम्
देवकीपरमानन्दम कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्

വിവർത്തനം:

കരാഗ്രെ വാസേറ്റ് ലക്ഷ്മീഹി കറാമൂൾ സരസ്വതി |
കാര-മാദ്യു തു ഗോവിന്ദ പ്രഭാത് കറ-ദർശനം ||

സമുദ്ര-വാസനേ ദേവി പാർവത-സ്താന-മണ്ഡല |
വിഷ്ണുപത്നി
നമസ്-തുഭ്യം പാദ-സ്പർശം ക്ഷമസ്വ മേ ||

വാസുദേവ-സുതാൻ ദേവം കൻസ-ചാനുര-മർദാനം |
ദേവകി-പരമ
നന്ദം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്-ഗുരും ||

അർത്ഥം: സമ്പത്തിന്റെ ദേവി, ലക്ഷ്മി വിരൽത്തുമ്പിൽ വസിക്കുന്നു, അറിവിന്റെ ദേവി, സരസ്വതീ ഈന്തപ്പനയുടെ ചുവട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്, ശ്രീകൃഷ്ണൻ (ഗോവിഡ) ഈന്തപ്പനയുടെ നടുവിൽ വസിക്കുന്നു, അതിനാൽ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ നമ്മുടെ കൈപ്പത്തിയിലേക്ക് നോക്കണം.

ഓ! മാതൃഭൂമി, സമുദ്രങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രമാണ്, പർവതങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാറാണ്, മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ഭാര്യ, ഞാൻ നിന്നെ നമിക്കുന്നു. എന്റെ പാദങ്ങളുടെ സ്പർശനത്തിന് ദയവായി എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ.
വാസുദേവിന്റെ പുത്രൻ, നശിപ്പിക്കുന്ന (പിശാചുക്കൾ) കൻസയും ചാനുരയും, ദേവകിയുടെ (അമ്മ) പരമമായ ആനന്ദം, ലോക ഗുരു, ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ഞാൻ നിന്നെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു.

കഴിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്: -

यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः
ते त्वघं पापा ये पचम्त्यात्मकारणात्
यत्करोषि यदश्नासि यज्जहोषि ददासि यत्
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्
अहं वैश्र्वानरो भूत्वा ग्राणिनां देहमाश्रितः
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्
सह नाववतु सह नौ भनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्वि नावघीतमस्तु मा विहिषावहै
ॐ शांतिः शांतिः शांतिः

വിവർത്തനം:

യജ്ഞ-ഷിഷ്ത-ഷിന സന്തോ മുച്യന്തേ സർവ-കിൽബിഷൈh |
ഭുഞ്ജതേ
തേ ത്വഘം പാപാ യേ പചന്ത്യാത്മ-കാരണാത് ||

യാത്-കരോഷി യദശനാസി യജ് യജ്-ജൂഹോഷി ദാദാസി യത് |
യത്-തപസ്യാസി
കൗന്തേയ തത്-കുറുശ്വ മദർപാനം ||

ഓം സാഹ നാ-വാവത്തു സാഹ ന au ഭുനക്തു സാഹ വിറിയം കരവ-വഹായ് |
തേജസ്വി
നാ-വധി-തമസ്തു മാ വിദ്വിഷയ-വഹൈ ||
ഓം ശാന്തിഹ് ശാന്തിഹ് ശാന്തിഹി

അർത്ഥം: ദൈവത്തിന്റെ ഭക്തർ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരാകുന്നു
ദൈവം) ആദ്യം (യജ്ഞം) ത്യാഗത്തിനായി. തങ്ങൾക്കു വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ളവർ “പാപം കഴിക്കുന്നു.

ഓ! കുന്തിയുടെ മകൻ ക nt ണ്ടേയ (അർജുൻ), നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം, നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതെല്ലാം ബലിയായി അർപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെലവുചുരുക്കൽ നടത്തിയാലും അത് എനിക്ക് ഒരു വഴിപാടായി ചെയ്യുക.
“ഞാൻ മനുഷ്യരിലും മൃഗങ്ങളിലും വസിക്കുന്നു, നാല് തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന തീയാണ് ഞാൻ, ശരീരത്തിന്റെ ശ്വസനവും മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളും ഞാൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നു.”

ഓ! കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും സംരക്ഷിക്കുക. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവിക പ്രവർത്തനം ചെയ്യാം. നമ്മുടെ അറിവ് പ്രസന്നമാകട്ടെ. നമുക്ക് പരസ്പരം അസൂയപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ, എല്ലായ്പ്പോഴും സമാധാനത്തിലും ഐക്യത്തിലും ജീവിക്കാം.

ഉറങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ്:

कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः
करचरणकृतं वाक् कायजं कर्मजं
श्रवणनयनजं वा मानसं वाअपराधम्
विहितमविहितं वा सर्वमेतत्
जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो
त्वमेव माता च पिता
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव
त्वमेव विद्या द्रविणं
त्वमेव सर्वं मम देवदेव

വിവർത്തനം:

കൃഷ്ണായ വാസുദേവയ ഹരയേ പർമാത്മാനെ |
പ്രാണത-ക്ലേശ-നഷായ
ഗോവിന്ദയ നമോ നമ ||

കാര-ചരൺ-ക്രുതം വാക്-കയാ-ജാം കർമ്മജാം വാ
ശ്രാവണ-നയനാജം
വാ മനസം വാ-അപരാധം |
വിഹിതം-അവിഹിതം
വാ സർവ്വ-മേ-തത് ക്ഷമാസ്വ ജയ ജയ കരുണാബ്ധേ
ശ്രീ മഹാദേവ ശംഭോ ||

ത്വമേവ മാതാ ച പിതാ ത്വമേവ ത്വമേവ ബന്ധുഷ്-ച സഖാ ത്വമേവ |
ത്വമേവ
വിദ്യാ ദ്രാവിണം ത്വമേവ ത്വമേവ സർവാം മമ ദേവ-ദേവ ||

അർത്ഥം: തന്റെ സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെടുന്നവരുടെ ദു orrow ഖവും കഷ്ടപ്പാടുകളും കഷ്ടപ്പാടുകളും നീക്കുന്ന വാസുദേവിന്റെ മകൻ കൃഷ്ണനോട് ഞാൻ നമസ്‌കരിക്കുന്നു.

ഓ! അനുകമ്പയുടെ മഹാസമുദ്രമായ മഹാദേവ്, അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ എന്റെ കൈകൾ, കാലുകൾ, എന്റെ സംസാരം, ശരീരം, എന്റെ പ്രവൃത്തികൾ, ചെവികൾ, കണ്ണുകൾ, എന്റെ മനസ്സ് എന്നിവയാൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ. വിജയം നിങ്ങളുടേതായിരിക്കട്ടെ.

ഓ! ദൈവമേ! (ഓ പരമോന്നത വ്യക്തി) നിങ്ങൾ എന്റെ അമ്മ, നിങ്ങൾ എന്റെ പിതാവ്, നിങ്ങൾ എന്റെ സഹോദരൻ, നിങ്ങൾ എന്റെ സുഹൃത്ത്, നിങ്ങൾ അറിവ്, നിങ്ങൾ സമ്പത്ത്, നിങ്ങൾ എല്ലാം
എന്നെ.

കടപ്പാട്: സ്വാദ്യ പരിവാർ

4.2 9 വോട്ടുകൾ
ആർട്ടിക്കിൾ റേറ്റിംഗ്
Subscribe
അറിയിക്കുക
8 അഭിപ്രായങ്ങള്
ഏറ്റവും പുതിയത്
പഴയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് ചെയ്തു
ഇൻലൈൻ ഫീഡ്‌ബാക്കുകൾ
എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും കാണുക

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക