പൊതുവായ സെലക്ടർമാർ
കൃത്യമായ പൊരുത്തങ്ങൾ മാത്രം
തിരച്ചില് തിരയുക
ഉള്ളടക്കം തിരയുക
പോസ്റ്റ് തരം സെലക്ടറുകൾ
പോസ്റ്റുകളിൽ തിരയുക
പേജുകളിൽ തിരയുക

ജനപ്രിയ ലേഖനം

ശിവനെക്കുറിച്ചുള്ള 8 വസ്തുതകൾ

1. ശിവന്റെ ത്രിശൂലം അല്ലെങ്കിൽ ത്രിശൂലം ഒരു മനുഷ്യന്റെ 3 ലോകങ്ങളുടെ ഐക്യത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു-അവന്റെ ആന്തരിക ലോകം, ചുറ്റുമുള്ള ഉടനടി ലോകം, വിശാലം

കൂടുതല് വായിക്കുക "

വാക്യം 1:

धृतराष्ट्र |
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता |
मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत || 1 ||

ധൃതരക്ത ഉവിച
ധർമ്മ-കോഹേത്രേ കുരു-കോഹത്രേ സമാവേതി യുയുത്സവḥ
മാമകāḥ പāṇḍവāśശ്ചൈവ കിമകുർവാതാ സജയñ

ഈ വാക്യത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം:

ധൃതരാഷ്ട്ര രാജാവ് ജനനം മുതൽ അന്ധനായിരിക്കുന്നതിനു പുറമേ ആത്മീയ ജ്ഞാനവും നഷ്ടപ്പെട്ടു. സ്വന്തം മക്കളോടുള്ള അടുപ്പം അവനെ പുണ്യത്തിന്റെ പാതയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിപ്പിക്കുകയും പാണ്ഡവരുടെ ശരിയായ രാജ്യം പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വന്തം മരുമക്കളായ പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളോട് താൻ ചെയ്ത അനീതിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധമുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറ്റബോധമുള്ള മന ci സാക്ഷി യുദ്ധത്തിന്റെ ഫലത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കാകുലനായിരുന്നു, അതിനാൽ കുരുക്ഷേത്രയിലെ യുദ്ധഭൂമിയിലെ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് സഞ്ജയ് ചോദിച്ചു.

ഈ വാക്യത്തിൽ, സഞ്ജയ് ചോദിച്ച ചോദ്യം, യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഒത്തുകൂടിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാരും പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളും എന്തു ചെയ്തു? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന ഏക ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് അവർ അവിടെ ഒത്തുകൂടിയതെന്ന് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായിരുന്നു. അതിനാൽ അവർ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികം. അവർ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ധൃതരാഷ്ട്രന് തോന്നിയത്?

അവൻ ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകളിൽ നിന്ന് അവന്റെ സംശയം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും-ധർമ്മ കോഹ്ട്രെ, ദേശം ധർമ്മ (പുണ്യ പെരുമാറ്റം). കുരുക്ഷേത്ര ഒരു പുണ്യഭൂമിയായിരുന്നു. ശതപഥ ബ്രഹ്മത്തിൽ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു: കുരുക്കഹേത്രṁ ദേവ യജ്ഞം [v1]. “ആകാശദേവന്മാരുടെ ബലിമണ്ഡലമാണ് കുരുക്ഷേത്ര.” അങ്ങനെ പോഷിപ്പിച്ച ദേശം ധർമ്മ. കുരുക്ഷേത്രയുടെ പുണ്യഭൂമിയുടെ സ്വാധീനം തന്റെ മക്കളിൽ വിവേചനത്തിന്റെ ഉൽബോധനത്തെ ഉളവാക്കുമെന്നും അവരുടെ ബന്ധുക്കളായ പാണ്ഡവരെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യുന്നത് അനുചിതമാണെന്നും ധൃതരാഷ്ട്ര മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, സമാധാനപരമായ ഒത്തുതീർപ്പിന് അവർ സമ്മതിച്ചേക്കാം. ഈ സാധ്യതയിൽ ധൃതരാഷ്ട്രന് വലിയ അതൃപ്തി തോന്നി. തന്റെ മക്കൾ തമ്മിൽ സന്ധി നടത്തിയാൽ പാണ്ഡവർ അവർക്ക് ഒരു തടസ്സമായി തുടരുമെന്നും അതിനാൽ യുദ്ധം നടന്നതാണ് നല്ലതെന്നും അദ്ദേഹം കരുതി. അതേസമയം, യുദ്ധത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് അനിശ്ചിതത്വമുണ്ടായിരുന്നു, ഒപ്പം തന്റെ മക്കളുടെ ഭാവി എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. തൽഫലമായി, രണ്ട് സൈന്യങ്ങളും ഒത്തുകൂടിയ കുറുക്ഷേത്രയുടെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നടന്ന യാത്രയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സഞ്ജയ് ചോദിച്ചു.

അവലംബം: ഭഗവത്ഗീത. org

നിരാകരണം:
 ഈ പേജിലെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഡിസൈനുകളും വീഡിയോകളും അതത് ഉടമസ്ഥരുടെ പകർപ്പവകാശമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങൾ / ഡിസൈനുകൾ / വീഡിയോകൾ ഇല്ല. നിങ്ങൾ‌ക്കായി ആശയങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി തിരയൽ‌ എഞ്ചിനിൽ‌ നിന്നും മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ‌ നിന്നും ഞങ്ങൾ‌ അവ ശേഖരിക്കുന്നു. പകർപ്പവകാശ ലംഘനമൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശം ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അറിവ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ നിയമപരമായ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കരുത്. ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇനം നീക്കം ചെയ്യാം.

മുമ്പ് ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയങ്ങളുടെ ഒരു സംഗ്രഹമാണ് പതിനെട്ടാം അധ്യായം. ഭഗവദ്ഗീതയുടെ ഓരോ അധ്യായത്തിലും.

അർജ്ജുന യുവക
സന്യാസസ്യ മഹാ-ബഹോ
തത്വം ഇച്ഛാമി വേദിതും
ത്യാഗസ്യ കാ ഹർഷികേസ
പൃഥക് കേസി-നിസൂദന


വിവർത്തനം

അർജ്ജുനൻ പറഞ്ഞു, ശക്തനായ ആയുധധാരിയേ, ത്യാഗത്തിന്റെ ത്യാഗത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യവും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ജീവിത ക്രമവും [സന്യാസ], കേസി രാക്ഷസന്റെ കൊലയാളിയായ ഹർസികേശയെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

ഉദ്ദേശ്യം

 യഥാർത്ഥത്തിൽ, ഭഗവദ്ഗീത പതിനേഴ് അധ്യായങ്ങളിൽ പൂർത്തിയായി. മുമ്പ് ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയങ്ങളുടെ അനുബന്ധ സംഗ്രഹമാണ് പതിനെട്ടാം അധ്യായം. ന്റെ ഓരോ അധ്യായത്തിലും ഭഗവദ്ഗീത, ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വത്തോടുള്ള ഭക്തിസേവനമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമെന്ന് കൃഷ്ണ പ്രഭു es ന്നിപ്പറയുന്നു. അറിവിന്റെ ഏറ്റവും രഹസ്യാത്മക പാതയായി പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഇതേ കാര്യം സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ആദ്യ ആറ് അധ്യായങ്ങളിൽ, ഭക്തിസേവനത്തിന് സമ്മർദ്ദം നൽകി: യോഗിനം എപി സർവേസം…

“എല്ലാത്തിലും യോഗികൾ അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയവാദികൾ, എന്നെത്തന്നെ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നവനാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ” അടുത്ത ആറ് അധ്യായങ്ങളിൽ, ശുദ്ധമായ ഭക്തിസേവനവും അതിന്റെ സ്വഭാവവും പ്രവർത്തനവും ചർച്ചചെയ്യപ്പെട്ടു. മൂന്നാമത്തെ ആറ് അധ്യായങ്ങളിൽ, അറിവ്, ത്യാഗം, ഭ nature തിക സ്വഭാവത്തിന്റെയും അതിരുകടന്ന സ്വഭാവത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഭക്തിസേവനം എന്നിവ വിവരിച്ചു. എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും വാക്കുകളാൽ സംഗ്രഹിച്ച് പരമോന്നതനായ കർത്താവുമായി ചേർന്ന് ചെയ്യണമെന്ന നിഗമനത്തിലെത്തി om ടാറ്റ് സാറ്റ്, അത് പരമോന്നത വ്യക്തിയായ വിഷ്ണുവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ന്റെ മൂന്നാം ഭാഗത്ത് ഭഗവദ്ഗീത, ഭൂതകാലത്തിന്റെ ഉദാഹരണത്തിലൂടെയാണ് ഭക്തി സേവനം സ്ഥാപിച്ചത് ആചാര്യന്മാർ ഒപ്പം ബ്രഹ്മസൂത്ര, The വേദാന്ത-സൂത്രം, ഭക്തിസേവനമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമെന്നും മറ്റൊന്നുമല്ലെന്നും ഇത് ഉദ്ധരിക്കുന്നു. ചില ആൾമാറാട്ടക്കാർ തങ്ങളെ അറിവിന്റെ കുത്തകയെന്ന് കരുതുന്നു വേദാന്ത-സൂത്രം, എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വേദാന്ത-സൂത്രം ഭക്തിസേവനം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, കർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനാണ് രചയിതാവ് വേദാന്ത-സൂത്രം, അവനത് അറിയുന്നവനാകുന്നു. അത് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാ തിരുവെഴുത്തുകളിലും, എല്ലാം വേദം, ഭക്തിസേവനമാണ് ലക്ഷ്യം. അത് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഭഗവദ്ഗീത.

രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെന്നപോലെ, മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളുടെയും സംഗ്രഹം വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു, അതുപോലെ, പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിലും എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെയും സംഗ്രഹം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം പ്രകൃതിയുടെ മൂന്ന് ഭൗതിക മോഡുകൾക്ക് മുകളിലുള്ള അമാനുഷിക സ്ഥാനം ത്യജിക്കുകയും കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്.

രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാൻ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഭഗവദ്ഗീത, ത്യാഗം (ത്യാഗ) ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ജീവിത ക്രമവും (സന്യാസ). അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഈ രണ്ട് വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം ചോദിക്കുന്നു.

പരമോന്നത പ്രഭുവിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ ഈ വാക്യത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധേയമാണ്. മാനസിക ശാന്തത കൈവരിക്കാൻ എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാനാകുന്ന എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും യജമാനനായ കൃഷ്‌ണയാണ് ഹർസികേശ. തനിക്ക് സമനിലയിൽ തുടരാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ എല്ലാം സംഗ്രഹിക്കാൻ അർജ്ജുനൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും അവന് ചില സംശയങ്ങളുണ്ട്, സംശയങ്ങളെ എപ്പോഴും പിശാചുക്കളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

അതിനാൽ അദ്ദേഹം കൃഷ്‌ണയെ കെസിനിസുദാന എന്നാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്. കർത്താവിനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഏറ്റവും ശക്തനായ രാക്ഷസനായിരുന്നു കേസി; ഇപ്പോൾ അർജ്ജുനൻ കൃഷ്ണയെ സംശയത്തിന്റെ അസുരനെ കൊല്ലുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

നിരാകരണം:
 ഈ പേജിലെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഡിസൈനുകളും വീഡിയോകളും അതത് ഉടമസ്ഥരുടെ പകർപ്പവകാശമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങൾ / ഡിസൈനുകൾ / വീഡിയോകൾ ഇല്ല. നിങ്ങൾ‌ക്കായി ആശയങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി തിരയൽ‌ എഞ്ചിനിൽ‌ നിന്നും മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ‌ നിന്നും ഞങ്ങൾ‌ അവ ശേഖരിക്കുന്നു. പകർപ്പവകാശ ലംഘനമൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശം ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അറിവ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ നിയമപരമായ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കരുത്. ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇനം നീക്കം ചെയ്യാം.

നാലാം അധ്യായത്തിൽ, ഒരു പ്രത്യേകതരം ആരാധനയോട് വിശ്വസ്തനായ ഒരു വ്യക്തി ക്രമേണ അറിവിന്റെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

അർജ്ജുന യുവക
നിങ്ങൾ ശാസ്ത്ര വിധിം ഉത്‌ശ്രജ്യ
യജന്തേ ശ്രദ്ധയാൻവിതah
തേസം നിഷ്ഠ തു കാ കൃഷ്ണ
സത്വം അഹോ രാജസ് തമh

അർജ്ജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണാ, തിരുവെഴുത്തുകളുടെ തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കാതെ സ്വന്തം ഭാവനയനുസരിച്ച് ആരാധിക്കുന്ന ഒരാളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? അവൻ നന്മയിലാണോ, അഭിനിവേശത്തിലാണോ അതോ അജ്ഞതയിലാണോ?

ഉദ്ദേശ്യം

നാലാം അധ്യായത്തിൽ, മുപ്പത്തിയൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ, ഒരു പ്രത്യേകതരം ആരാധനയോട് വിശ്വസ്തനായ ഒരു വ്യക്തി ക്രമേണ അറിവിന്റെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും സമാധാനത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ഏറ്റവും മികച്ച ഘട്ടത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ, തിരുവെഴുത്തുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കാത്തവനെ ഒരു എന്ന് വിളിക്കുന്നു അസുര, പിശാച്, തിരുവെഴുത്തു നിർദേശങ്ങൾ വിശ്വസ്തതയോടെ പിന്തുടരുന്നവനെ a ദേവ, അല്ലെങ്കിൽ ഡെമിഗോഡ്.

ഇപ്പോൾ, ഒരു, വിശ്വാസം കൊണ്ട്, വേദങ്ങളെ തസ്മാന്നാർഹാ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നില്ല ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ എങ്കിൽ തന്റെ സ്ഥാനം എന്താണ്? അർജ്ജുനന്റെ ഈ സംശയം കൃഷ്‌ണ വ്യക്തമാക്കണം. ഒരു മനുഷ്യനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവനിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ദൈവത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നവർ നന്മ, അഭിനിവേശം അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞത എന്നിവയിൽ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടോ? അത്തരം വ്യക്തികൾ ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണത കൈവരിക്കുന്നുണ്ടോ?

അവർക്ക് യഥാർത്ഥ അറിവിൽ സ്ഥാനം നേടാനും സ്വയം ഏറ്റവും മികച്ച ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഉയർത്താനും കഴിയുമോ? തിരുവെഴുത്തുകളുടെ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കാത്തവരും എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുകയും ദേവന്മാരെയും ദേവന്മാരെയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ അവരുടെ പരിശ്രമത്തിൽ വിജയം നേടുന്നുണ്ടോ? അർജ്ജുനൻ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ കൃഷ്‌ണയോട് ചോദിക്കുന്നു.

നിരാകരണം:
 ഈ പേജിലെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഡിസൈനുകളും വീഡിയോകളും അതത് ഉടമസ്ഥരുടെ പകർപ്പവകാശമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങൾ / ഡിസൈനുകൾ / വീഡിയോകൾ ഇല്ല. നിങ്ങൾ‌ക്കായി ആശയങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി തിരയൽ‌ എഞ്ചിനിൽ‌ നിന്നും മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ‌ നിന്നും ഞങ്ങൾ‌ അവ ശേഖരിക്കുന്നു. പകർപ്പവകാശ ലംഘനമൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശം ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അറിവ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ നിയമപരമായ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കരുത്. ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇനം നീക്കം ചെയ്യാം.

ശ്രീ-ഭഗവാൻ യുവക
അഭയം സത്വ-സംസുദ്ദീർ
ജ്ഞാന-യോഗ-വ്യാവസ്തിതി
danam damas ca yajnas ca.
സ്വാധ്യായസ് തപ ആർജവം
അഹിംസ സത്യം അക്രോധാസ്
ത്യാഗ ശാന്തിർ അപൈസൂനം
ദയ ഭൂതേഷ് അലോലുപ്തം
മർദം ഹരിർ അകപ്പാലം
തേജjah ക്ഷമ ദൃഷ്ടി sa സucകം
അദ്രോഹോ നാതി-മാനിത
ഭവന്തി സമ്പദം ഡൈവിം
അഭിജാതസ്യ ഭാരതം

 

വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് പറഞ്ഞു: നിർഭയത്വം, ഒരാളുടെ അസ്തിത്വം ശുദ്ധീകരിക്കൽ, ആത്മീയ വിജ്ഞാനം നട്ടുവളർത്തുക, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, ത്യാഗത്തിന്റെ പ്രകടനം, വേദങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം, ചെലവുചുരുക്കൽ, ലാളിത്യം; അഹിംസ, സത്യസന്ധത, കോപത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം; ത്യാഗം, സമാധാനം, തെറ്റിദ്ധാരണകളോടുള്ള വെറുപ്പ്, അനുകമ്പ, അത്യാഗ്രഹത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം; സൗമ്യത, എളിമ, സ്ഥിരമായ ദൃ mination നിശ്ചയം; ig ർജ്ജസ്വലത, ക്ഷമ, മനോഭാവം, ശുചിത്വം, അസൂയയിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, ബഹുമാനത്തോടുള്ള അഭിനിവേശം - ഭാരതപുത്രാ, ഈ അതിരുകടന്ന ഗുണങ്ങൾ ദൈവിക സ്വഭാവമുള്ള ദൈവഭക്തരായ മനുഷ്യരുടേതാണ്.

ഉദ്ദേശ്യം

പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ, ഈ ഭ world തിക ലോകത്തിന്റെ ബനിയൻ വൃക്ഷം വിശദീകരിച്ചു. അതിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്ന അധിക വേരുകളെ ജീവനുള്ള എന്റിറ്റികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി, ചിലത് ശുഭവും, ചില മോശം കാര്യങ്ങളും. ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലും ദേവസ്, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവഭക്തി, ഒപ്പം അസുരന്മാർ, ഭക്തികെട്ട അഥവാ ഭൂതങ്ങളെ വിശദീകരിച്ചു. ഇപ്പോൾ, വേദകർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, നന്മയുടെ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിമോചനത്തിന്റെ പാതയിലെ പുരോഗതിക്ക് ശുഭമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നു ദേവ പ്രകൃതി, പ്രകൃതിയാൽ അതിരുകടന്നത്.

അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവർ വിമോചനത്തിന്റെ പാതയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു. അഭിനിവേശത്തിന്റെയും അജ്ഞതയുടെയും രീതികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക്, മറുവശത്ത്, വിമോചനത്തിന് സാധ്യതയില്ല. ഒന്നുകിൽ അവർ ഈ ഭ material തിക ലോകത്ത് മനുഷ്യരായി തുടരേണ്ടിവരും, അല്ലെങ്കിൽ അവർ മൃഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇറങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന ജീവിത രൂപങ്ങൾ പോലും. ഈ പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് അതിരുകടന്ന സ്വഭാവത്തെയും പരിചാരക ഗുണങ്ങളെയും പൈശാചിക സ്വഭാവത്തെയും ഗുണങ്ങളെയും വിശദീകരിക്കുന്നു. ഈ ഗുണങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു.

വാക്ക് അഭിജാതസ്യ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നോ ദൈവിക പ്രവണതകളിൽ നിന്നോ ജനിച്ച ഒരാളെ പരാമർശിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ദൈവിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയെ ജനിപ്പിക്കുന്നത് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഗർഭാധന-സംസ്‌കാരം. ദൈവികഗുണങ്ങളിൽ മാതാപിതാക്കൾ ഒരു കുട്ടിയെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർ മനുഷ്യന്റെ പത്ത് തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കണം. ൽ ഭഗവദ്ഗീത ഒരു നല്ല കുട്ടിയെ ജനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ലൈംഗിക ജീവിതം കൃഷ്‌ണ തന്നെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്‌ണ ബോധത്തിൽ ഈ പ്രക്രിയ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈംഗിക ജീവിതം അപലപിക്കപ്പെടുന്നില്ല.

കൃഷ്‌ണ ബോധമുള്ളവർ കുറഞ്ഞത് പൂച്ചകളെയും നായ്ക്കളെയും പോലുള്ള കുട്ടികളെ ജനിപ്പിക്കരുത്, പക്ഷേ അവയെ ജനിപ്പിക്കണം, അതിനാൽ ജനനത്തിനുശേഷം അവർ കൃഷ്‌ണ ബോധമുള്ളവരാകാം. കൃഷ്‌ണ ബോധത്തിൽ ലയിച്ച ഒരു പിതാവിൽ നിന്നോ അമ്മയിൽ നിന്നോ ജനിച്ച കുട്ടികളുടെ ഗുണം അതായിരിക്കണം.

എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹിക സ്ഥാപനം വർണ്ണാശ്രമ-ധർമ്മ-സമൂഹത്തെ നാല് ഡിവിഷനുകളായോ ജാതികളായോ വിഭജിക്കുന്ന സ്ഥാപനം - ജനനത്തിനനുസരിച്ച് മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ വിഭജിക്കുന്നതിനല്ല. അത്തരം ഡിവിഷനുകൾ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അവർ സമൂഹത്തെ സമാധാനത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും അവസ്ഥയിൽ നിലനിർത്തണം.

ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയെ ആത്മീയ ധാരണയിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നതിനായുള്ള ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനാകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള അതിരുകടന്ന ഗുണങ്ങളായി വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ൽ വർണ്ണാശ്രമം സ്ഥാപനം സന്യാസി, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ ത്യജിച്ച ക്രമത്തിലുള്ള വ്യക്തിയെ എല്ലാ സാമൂഹിക നിലകളുടെയും ഓർഡറുകളുടെയും തലവനോ ആത്മീയ ഗുരുവോ ആയി കണക്കാക്കുന്നു. എ ബ്രാഹ്മണൻ ഒരു സമൂഹത്തിലെ മറ്റ് മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളുടെ ആത്മീയ ഗുരുവായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, അതായത് ക്ഷത്രിയസ്, The വൈശ്യസ് ഒപ്പം സുദ്രാസ്, എന്നാൽ ഒരു സന്യാസി, സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള വ്യക്തിയെ ആത്മീയ ഗുരുവായി കണക്കാക്കുന്നു ബ്രാഹ്മണൻ കൂടാതെ. ഒരു സന്യാസി, ആദ്യത്തെ യോഗ്യത നിർഭയത്വമായിരിക്കണം. കാരണം ഒരു സന്യാസി യാതൊരു പിന്തുണയോ ഉറപ്പോ ഇല്ലാതെ തനിച്ചായിരിക്കണം, ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

“എന്റെ കണക്ഷനുകൾ ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം ആരാണ് എന്നെ സംരക്ഷിക്കുക?” എന്ന് അദ്ദേഹം കരുതുന്നുവെങ്കിൽ. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ജീവിത ക്രമം അവൻ സ്വീകരിക്കരുത്. പരമത്മയെന്ന നിലയിൽ പ്രാദേശികവൽക്കരിച്ച വർഷത്തിൽ കൃഷ്‌ണനോ ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വമോ ഉള്ളിലുണ്ടെന്നും, അവൻ എല്ലാം കാണുന്നുണ്ടെന്നും ഒരാൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് അവനറിയാം എന്നും ഒരാൾക്ക് പൂർണ ബോധ്യമുണ്ട്.

  നിരാകരണം:
 ഈ പേജിലെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഡിസൈനുകളും വീഡിയോകളും അതത് ഉടമസ്ഥരുടെ പകർപ്പവകാശമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങൾ / ഡിസൈനുകൾ / വീഡിയോകൾ ഇല്ല. നിങ്ങൾ‌ക്കായി ആശയങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി തിരയൽ‌ എഞ്ചിനിൽ‌ നിന്നും മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ‌ നിന്നും ഞങ്ങൾ‌ അവ ശേഖരിക്കുന്നു. പകർപ്പവകാശ ലംഘനമൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശം ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അറിവ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ നിയമപരമായ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കരുത്. ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇനം നീക്കം ചെയ്യാം.
ഭഗവദ്ഗീതയുടെ അധ്യായ 15 ന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഇപ്രകാരമാണ്.
ശ്രീ-ഭഗവാൻ യുവക
dർദ്ധ്വ-മൂല അധh-സഖാം
അശ്വതം പ്രഹൂർ അവ്യം
ചന്ദംസി യസ്യ പർണ്ണാനി
യസ് താം വേദ സ വേദ-വിത്

വിവർത്തനം

വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് പറഞ്ഞു: വേരുകൾ മുകളിലേക്കും ശാഖകളിലേക്കും താഴെയുള്ള ഒരു ആൽമരവുമുണ്ട്, അവയുടെ ഇലകൾ വേദ ഗീതങ്ങളാണ്. ഈ വീക്ഷണം അറിയുന്ന ഒരാൾ വേദങ്ങളെ അറിയുന്നവനാണ്.

ഉദ്ദേശ്യം

അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഭക്തി-യോഗ, ഒരാൾ ചോദ്യം ചെയ്തേക്കാം, “എന്താണ്? വേദങ്ങൾ? ” ഈ അധ്യായത്തിൽ വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം കൃഷ്‌ണനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ്. അതിനാൽ ഭക്തിസേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കൃഷ്‌ണ ബോധത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരാൾ‌ക്ക് ഇതിനകം അറിയാം വേദങ്ങൾ.

ഈ ഭ world തിക ലോകത്തിന്റെ സങ്കീർണ്ണതയെ ഇവിടെ ഒരു ബനിയൻ വൃക്ഷവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഫലവത്തായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക്, ആൽമരത്തിന് അവസാനമില്ല. അവൻ ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്കും മറ്റൊരു ശാഖയിലേക്കും അലഞ്ഞുനടക്കുന്നു. ഈ ഭ world തിക ലോകത്തിന്റെ വീക്ഷണത്തിന് അവസാനമില്ല, ഈ വൃക്ഷത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വിമോചനത്തിന് സാധ്യതയില്ല. സ്വയം ഉയർത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള വേദ സ്തുതിഗീതങ്ങളെ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇലകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകൾ മുകളിലേക്ക് വളരുന്നു, കാരണം അവ ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഗ്രഹമായ ബ്രഹ്മ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നാണ്. മായയുടെ ഈ അവഗണിക്കാനാവാത്ത വീക്ഷണം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കാൻ കഴിയും.

ഈ എക്‌സ്‌ട്രാക്റ്റുചെയ്യൽ പ്രക്രിയ മനസ്സിലാക്കണം. ഭൗതിക സങ്കീർണതയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നിരവധി പ്രക്രിയകളുണ്ടെന്ന് മുൻ അധ്യായങ്ങളിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പതിമൂന്നാം അധ്യായം വരെ, പരമമായ കർത്താവിനോടുള്ള ഭക്തിസേവനമാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമെന്ന് നാം കണ്ടു. ഭ material തിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അകൽച്ചയും കർത്താവിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തോടുള്ള അടുപ്പവുമാണ് ഭക്തിസേവനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം. ഭ world തിക ലോകവുമായുള്ള അറ്റാച്ചുമെന്റ് തകർക്കുന്ന പ്രക്രിയ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ചർച്ചചെയ്യുന്നു.

ഈ ഭ material തിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ വേര് മുകളിലേക്ക് വളരുന്നു. ഇതിനർത്ഥം ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത് മൊത്തം ഭ material തിക പദാർത്ഥത്തിൽ നിന്നാണ്, പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഗ്രഹത്തിൽ നിന്നാണ്. അവിടെ നിന്ന്, പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വികസിക്കുന്നു, നിരവധി ശാഖകളോടെ, വിവിധ ഗ്രഹവ്യവസ്ഥകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. മതം, സാമ്പത്തിക വികസനം, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി, വിമോചനം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന ഫലങ്ങളെ പഴങ്ങൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

ഇപ്പോൾ, ഈ മരത്തിൽ ഒരു ശാഖയുടെ ശാഖകളും വേരുകളും മുകളിലായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു അനുഭവവുമില്ല, എന്നാൽ അത്തരമൊരു കാര്യമുണ്ട്. ജലാശയത്തിനരികിൽ ആ വൃക്ഷം കാണാം. കരയിലെ മരങ്ങൾ അവയുടെ ശാഖകൾ താഴേക്ക്‌ വേരുകളുള്ള വെള്ളത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഈ ഭ world തിക ലോകത്തിന്റെ വീക്ഷണം ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വീക്ഷണത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം മാത്രമാണ്. വൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം വെള്ളത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതുപോലെ ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ ഈ പ്രതിഫലനം ആഗ്രഹത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

ഈ പ്രതിഫലിച്ച ഭ light തിക വെളിച്ചത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിതിചെയ്യാൻ കാരണം മോഹമാണ്. ഈ ഭ material തിക അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ വിശകലന പഠനത്തിലൂടെ ഈ വീക്ഷണത്തെ നന്നായി അറിയണം. അപ്പോൾ അവനുമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കാൻ കഴിയും.

യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമായ ഈ വൃക്ഷം കൃത്യമായ ഒരു പകർപ്പാണ്. ആത്മീയ ലോകത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട്. ആൾമാറാട്ടക്കാർ ബ്രഹ്മത്തെ ഈ ഭ tree തിക വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകളായി കണക്കാക്കുന്നു, കൂടാതെ വേരിൽ നിന്ന് സംഖ്യ തത്ത്വചിന്ത, വരൂ പ്രാകൃതി, പുരുഷ, പിന്നെ മൂന്ന് ഗണസ്, അഞ്ച് മൊത്തം ഘടകങ്ങൾ (പഞ്ച-മഹാഭൂത), പിന്നെ പത്ത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ (ദശേന്ദ്രിയ), മനസ്സ് മുതലായവ ഈ രീതിയിൽ, അവർ ഭ material തിക ലോകത്തെ മുഴുവൻ വിഭജിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് എല്ലാ പ്രകടനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രമാണെങ്കിൽ, ഈ ഭ world തിക ലോകം 180 ഡിഗ്രി കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രകടനമാണ്, മറ്റ് 180 ഡിഗ്രികൾ ആത്മീയ ലോകമാണ്. ഭ world തിക ലോകം വികലമായ പ്രതിഫലനമാണ്, അതിനാൽ ആത്മീയ ലോകത്തിന് ഒരേ വൈവിധ്യമാർന്നത ഉണ്ടായിരിക്കണം, പക്ഷേ വാസ്തവത്തിൽ.

ദി പ്രാകൃതി പരമമായ കർത്താവിന്റെ ബാഹ്യ energy ർജ്ജമാണ് പുരുഷ പരമമായ കർത്താവാണ്, അത് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഭഗവദ്ഗീത. ഈ പ്രകടനം മെറ്റീരിയലായതിനാൽ ഇത് താൽക്കാലികമാണ്. ഒരു പ്രതിഫലനം താൽക്കാലികമാണ്, കാരണം ഇത് ചിലപ്പോൾ കാണുകയും ചിലപ്പോൾ കാണാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ പ്രതിഫലനം എവിടെ നിന്ന് പ്രതിഫലിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ഉത്ഭവം ശാശ്വതമാണ്. യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഭ material തിക പ്രതിഫലനം മുറിച്ചുമാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് അറിയാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ വേദങ്ങൾ, ഈ ഭ world തിക ലോകത്തോടുള്ള അടുപ്പം എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാമെന്ന് അവനറിയാമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. ആ പ്രക്രിയ ഒരാൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ, അയാൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിയാം വേദങ്ങൾ.

 ആചാരപരമായ സൂത്രവാക്യങ്ങളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാൾ വേദങ്ങൾ മരത്തിന്റെ മനോഹരമായ പച്ച ഇലകളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. അതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായി അറിയില്ല വേദങ്ങൾ. ഉദ്ദേശ്യം വേദങ്ങൾ, ദൈവത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വം വെളിപ്പെടുത്തിയതുപോലെ, പ്രതിഫലിക്കുന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ വെട്ടിമാറ്റി ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വീക്ഷണം കൈവരിക്കുക എന്നതാണ്.

നിരാകരണം:
 ഈ പേജിലെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഡിസൈനുകളും വീഡിയോകളും അതത് ഉടമസ്ഥരുടെ പകർപ്പവകാശമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങൾ / ഡിസൈനുകൾ / വീഡിയോകൾ ഇല്ല. നിങ്ങൾ‌ക്കായി ആശയങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി തിരയൽ‌ എഞ്ചിനിൽ‌ നിന്നും മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ‌ നിന്നും ഞങ്ങൾ‌ അവ ശേഖരിക്കുന്നു. പകർപ്പവകാശ ലംഘനമൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശം ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അറിവ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ നിയമപരമായ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കരുത്. ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇനം നീക്കം ചെയ്യാം.

ശ്രീ-ഭഗവാൻ യുവക
പരം ഭൂയh പ്രവക്ഷ്യാമി
ജ്ഞാനം ജ്ഞാനം ഉത്തമം
യജ് ജ്ഞാത്വാ മുനയah സർവേ
പരം സിദ്ധിം ഇതോ ഗതാh

കര്ത്താവിന്റെ പറഞ്ഞു: വീണ്ടും ഞാൻ എല്ലാ ഈ ജന്മ സുപ്രീം പൂർണതയിലേക്കു പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ചെയ്ത അറിഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഈ സുപ്രീം ജ്ഞാനവും എല്ലാ അറിവിൽ വിവരിക്കും.
ഉദ്ദേശ്യം

വ്യക്തിപരമായും ആൾമാറാട്ടത്തിലും സാർവത്രികമായും കൃഷ്‌ണ ഇപ്പോൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ എല്ലാത്തരം ഭക്തരെയും യോഗികളെയും ഈ അധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അർജ്ജുന യുവക
പ്രകൃതി പുരുഷം ചൈവ
ksetram ksetra-jnam eva ca.
എടാട് വെടിയും ഇച്ചാമി
ജ്ഞാനം ജ്ഞാനം കാ കേശവ
ശ്രീ-ഭഗവാൻ യുവക
ഇദം ശരിരം കൗന്തേയ
ക്ഷേത്രം ഇതി അഭിധിയതേ
ഏതദ് യോ വെട്ടി തം പ്രഹുh
ക്ഷേത്ര-ജ്ഞാന ഇതി തദ്-വിദah

അർജ്ജുനൻ പറഞ്ഞു: എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്‌ണാ, പ്രാകൃതി [പ്രകൃതി], പുരുഷൻ [ആസ്വാദകൻ], വയലിനെയും വയലിനെയും അറിയുന്നവൻ, അറിവ്, അറിവിന്റെ അവസാനം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് പറഞ്ഞു: കുന്തിയുടെ മകനേ, ഈ ശരീരത്തെ വയൽ എന്നും ഈ ശരീരത്തെ അറിയുന്നവനെ വയലിനെ അറിയുന്നവൻ എന്നും വിളിക്കുന്നു.

ഉദ്ദേശ്യം

അർജ്ജുനൻ അന്വേഷിച്ചു പ്രാകൃതി അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി, പുരുസ, ആസ്വദിക്കുന്നയാൾ, ക്ഷേത്രം, പാടം, ക്ഷെത്രജ്ഞ, അതിന്റെ അറിവ്, അറിവ്, അറിവിന്റെ വസ്തു. ഇവയെല്ലാം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ കൃഷ്‌ണ പറഞ്ഞു, ഈ ശരീരത്തെ ഫീൽഡ് എന്നും ഈ ശരീരത്തെ അറിയുന്ന ഒരാളെ ഫീൽഡ് അറിയുന്നയാൾ എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഈ ശരീരം അവസ്ഥയിലുള്ള ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയാണ്. വ്യവസ്ഥാപിത ആത്മാവ് ഭ material തിക അസ്തിത്വത്തിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഭ material തിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ അവൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഭ nature തിക സ്വഭാവത്തിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അവന്റെ കഴിവ് അനുസരിച്ച്, അയാൾക്ക് ഒരു പ്രവർത്തന മേഖല ലഭിക്കുന്നു. ആ പ്രവർത്തന മേഖലയാണ് ശരീരം. എന്താണ് ശരീരം?

ശരീരം ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ നിർമ്മിച്ചതാണ്. കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി ആസ്വദിക്കാനുള്ള അവന്റെ കഴിവ് അനുസരിച്ച്, അവന് ഒരു ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തന മേഖല വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ശരീരത്തെ വിളിക്കുന്നു ക്ഷേത്രം, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തന മേഖല. ഇപ്പോൾ, ശരീരവുമായി സ്വയം തിരിച്ചറിയാത്ത വ്യക്തിയെ വിളിക്കുന്നു ക്ഷെത്രജ്ഞ, ഫീൽഡ് അറിയുന്നവൻ. ഫീൽഡും അതിന്റെ അറിവും ശരീരവും ശരീരത്തെ അറിയുന്നവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമില്ല. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ വാർദ്ധക്യം വരെ അവൻ ശരീരത്തിൽ വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയനാണെന്നും ഇപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നും അവശേഷിക്കുന്നുവെന്നും ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും പരിഗണിക്കാം.

അങ്ങനെ പ്രവർത്തന മേഖലയെ അറിയുന്നതും യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തന മേഖലയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു ആത്മാവിന് അവൻ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇത് തുടക്കത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു-dehe 'സ്മിൻ- ജീവനുള്ള അസ്തിത്വം ശരീരത്തിനകത്താണെന്നും ശരീരം കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ബാല്യം വരെയും കുട്ടിക്കാലം മുതൽ യുവത്വം വരെയും ചെറുപ്പത്തിൽ നിന്ന് വാർദ്ധക്യം വരെയും മാറുന്നുവെന്നും ശരീരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥന് ശരീരം മാറുന്നുവെന്ന് അറിയാം. ഉടമ വ്യക്തമായി ക്ഷെത്രജ്ഞ. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ സന്തോഷവാനാണെന്നും എനിക്ക് ഭ്രാന്താണെന്നും ഞാൻ ഒരു സ്ത്രീയാണെന്നും ഞാൻ ഒരു നായയാണെന്നും ഞാൻ ഒരു പൂച്ചയാണെന്നും ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു: ഇവരാണ് അറിവുള്ളവർ. അറിവ് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഞങ്ങൾ‌ ധാരാളം ലേഖനങ്ങൾ‌ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും-നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ‌ മുതലായവ-നമുക്കറിയാം- ഉപയോഗിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ‌ നിന്നും ഞങ്ങൾ‌ വ്യത്യസ്തരാണെന്ന്. അതുപോലെ, നാം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരാണെന്നും അല്പം ആലോചിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നു.

ന്റെ ആദ്യത്തെ ആറ് അധ്യായങ്ങളിൽ ഭഗവദ്ഗീത, ശരീരത്തെ അറിയുന്നവൻ, ജീവനുള്ള അസ്തിത്വം, പരമമായ കർത്താവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥാനം എന്നിവ വിവരിക്കുന്നു. മധ്യ ആറ് അധ്യായങ്ങളിൽ ഗീത, ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വവും ഭക്തിസേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യക്തിഗത ആത്മാവും സൂപ്പർസൗളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും വിവരിക്കുന്നു.

ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉന്നത സ്ഥാനവും വ്യക്തിഗത ആത്മാവിന്റെ കീഴ്വഴക്കവും ഈ അധ്യായങ്ങളിൽ തീർച്ചയായും നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ജീവനുള്ള എന്റിറ്റികൾ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും കീഴ്പെടുന്നു, പക്ഷേ അവരുടെ വിസ്മൃതിയിൽ അവർ കഷ്ടപ്പെടുന്നു. പുണ്യപ്രവൃത്തികളാൽ പ്രബുദ്ധരാകുമ്പോൾ, അവർ പരമമായ കർത്താവിനെ വിവിധ കഴിവുകളിൽ സമീപിക്കുന്നു - ദുരിതത്തിലായവർ, പണം ആവശ്യമില്ലാത്തവർ, അന്വേഷിക്കുന്നവർ, അറിവ് തേടുന്നവർ എന്നിങ്ങനെ.

അതും വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ, പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന്, ജീവനുള്ള വസ്തു എങ്ങനെ ഭ nature തിക സ്വഭാവവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നു, ഫലപ്രാപ്തിയിലെ വിവിധ രീതികളിലൂടെ പരമമായ കർത്താവ് അവനെ എങ്ങനെ വിടുവിക്കുന്നു, അറിവ് വളർത്തൽ, ഭക്തിസേവനത്തിന്റെ ഡിസ്ചാർജ് എന്നിവ വിശദീകരിക്കുന്നു. ജീവനുള്ള വസ്തു ഭ material തിക ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും, അയാൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതും വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

നിരാകരണം:
 ഈ പേജിലെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഡിസൈനുകളും വീഡിയോകളും അതത് ഉടമസ്ഥരുടെ പകർപ്പവകാശമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങൾ / ഡിസൈനുകൾ / വീഡിയോകൾ ഇല്ല. നിങ്ങൾ‌ക്കായി ആശയങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി തിരയൽ‌ എഞ്ചിനിൽ‌ നിന്നും മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ‌ നിന്നും ഞങ്ങൾ‌ അവ ശേഖരിക്കുന്നു. പകർപ്പവകാശ ലംഘനമൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശം ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അറിവ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ നിയമപരമായ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കരുത്. ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇനം നീക്കം ചെയ്യാം.

 

അർജ്ജുനൻ കൃഷ്‌ണയോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഭഗവദ്ഗീതയുടെ ഈ അധ്യായത്തിലെ ആൾമാറാട്ടവും വ്യക്തിപരവുമായ സങ്കൽപ്പങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വ്യക്തമാക്കും

അർജ്ജുന യുവക
ഏവം സതത-യുക്താ യേ
ഭക്തസ് ടിവി പരിയുപാസേറ്റ്
നിങ്ങൾ ക്യാപി അക്രം അവ്യക്തം
tesam ke യോഗ-വിറ്റാമ

അർജ്ജുനൻ ചോദിച്ചു: ഇത് കൂടുതൽ തികഞ്ഞതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു: നിങ്ങളുടെ ഭക്തിസേവനത്തിൽ ശരിയായി ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ ആൾമാറാട്ടമില്ലാത്ത ബ്രാഹ്മണനെ ആരാധിക്കുന്നവർ?

ഉദ്ദേശ്യം:

വ്യക്തിപരമായും ആൾമാറാട്ടത്തിലും സാർവത്രികമായും കൃഷ്‌ണ ഇപ്പോൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ എല്ലാത്തരം ഭക്തരെയും വിവരിക്കുന്നു യോഗികൾ. സാധാരണയായി, ട്രാൻസെൻഡെന്റലിസ്റ്റുകളെ രണ്ട് ക്ലാസുകളായി തിരിക്കാം. ഒരാൾ ആൾമാറാട്ടക്കാരൻ, മറ്റൊരാൾ വ്യക്തിവാദി. വ്യക്തിപരമായ ഭക്തൻ പരമശിവന്റെ സേവനത്തിൽ എല്ലാ with ർജ്ജവും ചെലുത്തുന്നു.

ആൾമാറാട്ടക്കാരൻ കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ നേരിട്ട് ഏർപ്പെടുന്നില്ല, മറിച്ച് ആൾമാറാട്ടമില്ലാത്ത ബ്രാഹ്മണനെ ധ്യാനിക്കുന്നു.

സമ്പൂർണ്ണ സത്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യത്യസ്ത പ്രക്രിയകൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നു, ഭക്തി-യോഗ, ഭക്തിസേവനമാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നത്. പരമമായ വ്യക്തിത്വവുമായി സഹവസിക്കാൻ ഒരാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അദ്ദേഹം ഭക്തിസേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം.

ഭക്തിസേവനത്തിലൂടെ പരമശിവനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുന്നവരെ വ്യക്തിവാദികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആൾമാറാട്ട ബ്രഹ്മത്തെക്കുറിച്ച് ധ്യാനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ ആൾമാറാട്ടക്കാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഏത് സ്ഥാനമാണ് നല്ലതെന്ന് അർജ്ജുനൻ ഇവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ സത്യം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ കൃഷ്‌ണ ഈ അധ്യായത്തിൽ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഭക്തി-യോഗ, അല്ലെങ്കിൽ അവനുവേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിസേവനമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം.

ഇത് ഏറ്റവും നേരിട്ടുള്ളതാണ്, ഇത് ദൈവവുമായി സഹവസിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പ മാർഗമാണ്.

രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ, ഒരു ജീവനുള്ള വസ്തു ഭ material തിക ശരീരമല്ല, മറിച്ച് ഒരു ആത്മീയ തീപ്പൊരിയാണ്, സമ്പൂർണ്ണ സത്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് കർത്താവ് വിശദീകരിക്കുന്നു. ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ, ജീവനുള്ള അസ്തിത്വത്തെ പരമോന്നത മൊത്തത്തിന്റെ ഭാഗമായും പാർസലായും അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല തന്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനായും കൈമാറാൻ അദ്ദേഹം ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ, മരണസമയത്ത് കൃഷ്‌ണനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവരെല്ലാം ആത്മീയ ആകാശത്തിലേക്ക്, ക്രിസ്നയുടെ വാസസ്ഥലമായി മാറുന്നതായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്നു യോഗികൾ, തന്നിൽത്തന്നെ കൃഷ്‌ണയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവൻ ഏറ്റവും തികഞ്ഞവനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ഉടനീളം ഗീത ആത്മീയ തിരിച്ചറിവിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രൂപമായി കൃഷ്‌ണയോടുള്ള വ്യക്തിപരമായ ഭക്തി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

എന്നിട്ടും കൃഷ്‌ണയുടെ ആൾമാറാട്ടത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ബ്രഹ്മജ്യോതി സമ്പൂർണ്ണ സത്യത്തിന്റെ സർവ്വവ്യാപിയായ വശം, അത് വ്യക്തമല്ലാത്തതും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പരിധിക്കപ്പുറവുമാണ്. ഈ രണ്ട് തരം ട്രാൻസെൻഡെന്റലിസ്റ്റുകളിൽ ആരാണ് അറിവിൽ കൂടുതൽ തികഞ്ഞതെന്ന് അർജുനൻ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, കൃഷ്‌ണയുടെ വ്യക്തിപരമായ രൂപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം സ്വന്തം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുകയാണ്.

അയാൾ ആൾമാറാട്ട ബ്രഹ്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല. തന്റെ സ്ഥാനം സുരക്ഷിതമാണോ എന്ന് അറിയാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ ഭ material തിക ലോകത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പരമശിവന്റെ ആത്മീയ ലോകത്തിലോ ഉള്ള ആൾമാറാട്ട പ്രകടനം ധ്യാനത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ, സമ്പൂർണ്ണ സത്യത്തിന്റെ ആൾമാറാട്ട സവിശേഷതയെക്കുറിച്ച് ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണമായി സങ്കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ അർജ്ജുനൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, “ഇത്രയും സമയം പാഴാക്കുന്നത് എന്താണ്?”

പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ അർജുനൻ അനുഭവിച്ചത്, കൃഷ്‌ണയുടെ വ്യക്തിപരമായ രൂപവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ് നല്ലത്, കാരണം മറ്റ് എല്ലാ രൂപങ്ങളും ഒരേ സമയം മനസ്സിലാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു, മാത്രമല്ല കൃഷ്‌ണയോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രണയത്തിന് ഒരു അസ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

അർജ്ജുനൻ കൃഷ്‌ണ ചോദിച്ച ഈ സുപ്രധാന ചോദ്യം സമ്പൂർണ്ണ സത്യത്തിന്റെ ആൾമാറാട്ടവും വ്യക്തിപരവുമായ ധാരണകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വ്യക്തമാക്കും.

നിരാകരണം:
 ഈ പേജിലെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഡിസൈനുകളും വീഡിയോകളും അതത് ഉടമസ്ഥരുടെ പകർപ്പവകാശമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങൾ / ഡിസൈനുകൾ / വീഡിയോകൾ ഇല്ല. നിങ്ങൾ‌ക്കായി ആശയങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി തിരയൽ‌ എഞ്ചിനിൽ‌ നിന്നും മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ‌ നിന്നും ഞങ്ങൾ‌ അവ ശേഖരിക്കുന്നു. പകർപ്പവകാശ ലംഘനമൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശം ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അറിവ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ നിയമപരമായ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കരുത്. ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇനം നീക്കം ചെയ്യാം.

ഗീതയുടെ ഈ അധ്യായം എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണമായി കൃഷ്‌ണയുടെ ഉദ്ദേശ്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

അർജ്ജുന യുവക
ഭ്രാന്തൻ-അനുഗ്രഹ പരമം
ഗുഹ്യം അദ്ധ്യാത്മ-സംജ്ഞിതം
യത് ത്വയോക്തം വചസ് തേന
moho 'yam vigato mama

അർജ്ജുനൻ പറഞ്ഞു: രഹസ്യമായ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം ഞാൻ വളരെ ദയയോടെ എനിക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്, എന്റെ മിഥ്യാധാരണ ഇപ്പോൾ ഇല്ലാതായി.
ഉദ്ദേശ്യം:

ശ്രീ-ഭഗവാൻ യുവക
ഭുയ ഇവാ മഹാ-ബഹോ
സൃണു മേ പരമം വച.
yat te 'ham priyamanaya
വക്ഷ്യാമി ഹിത-കാമ്യയാ

പരമമായ കർത്താവ് പറഞ്ഞു: എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തേ, ശക്തനായ ആയുധധാരിയായ അർജ്ജുന, എന്റെ പരമമായ വചനം വീണ്ടും കേൾക്കുക, അത് നിങ്ങളുടെ പ്രയോജനത്തിനായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും, അത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷം നൽകും.
ഉദ്ദേശ്യം
പരമം എന്ന വാക്ക് ഇപ്രകാരം വിശദീകരിക്കുന്നു: ആറ് സമൃദ്ധിയിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന, പൂർണ്ണ ശക്തി, സമ്പൂർണ്ണ പ്രശസ്തി, സമ്പത്ത്, അറിവ്, സൗന്ദര്യം, ത്യാഗം എന്നിവയുള്ള ഒരാൾ പരമം, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വം.

കൃഷ്‌ണ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ, അദ്ദേഹം ആറ് അഭിവൃദ്ധികളും പ്രദർശിപ്പിച്ചു. അതിനാൽ പരസര മുനിയെപ്പോലുള്ള മഹാ ges ഷിമാർ എല്ലാവരും കൃഷ്‌ണയെ ദൈവത്തിൻറെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വമായി അംഗീകരിച്ചു. അർജ്ജുനന്റെ സമ്പന്നതയെയും പ്രവർത്തനത്തെയും കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ രഹസ്യമായ അറിവിലാണ് ഇപ്പോൾ കൃഷ്‌ണ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. മുമ്പ്, ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ തുടങ്ങി, കർത്താവ് തന്റെ വ്യത്യസ്ത g ർജ്ജത്തെക്കുറിച്ചും അവ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും വിശദീകരിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ, അർജ്ജുനനോടുള്ള തന്റെ പ്രത്യേക സമൃദ്ധി അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു.

ഉറച്ച ബോധ്യത്തിൽ ഭക്തി സ്ഥാപിക്കാനുള്ള തന്റെ വ്യത്യസ്ത g ർജ്ജത്തെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ അധ്യായത്തിൽ വീണ്ടും അർജ്ജുനനോട് തന്റെ പ്രകടനങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിവിധ സമൃദ്ധികളെക്കുറിച്ചും പറയുന്നു.

പരമോന്നത ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കേൾക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഒരാൾ ഭക്തിസേവനത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു. ഭക്തരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരാൾ എപ്പോഴും കർത്താവിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കണം; അത് ഒരാളുടെ ഭക്തിസേവനം വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഭക്തരുടെ സമൂഹത്തിൽ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കൃഷ്‌ണ ബോധത്തിൽ ആകാംക്ഷയുള്ളവരിൽ മാത്രമാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് അത്തരം പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയില്ല.

അർജ്ജുനനോട് കർത്താവ് വ്യക്തമായി പറയുന്നു, കാരണം അവന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്, കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രയോജനത്തിനായി അത്തരം പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നു.

നിരാകരണം:
 ഈ പേജിലെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഡിസൈനുകളും വീഡിയോകളും അതത് ഉടമസ്ഥരുടെ പകർപ്പവകാശമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങൾ / ഡിസൈനുകൾ / വീഡിയോകൾ ഇല്ല. നിങ്ങൾ‌ക്കായി ആശയങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി തിരയൽ‌ എഞ്ചിനിൽ‌ നിന്നും മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ‌ നിന്നും ഞങ്ങൾ‌ അവ ശേഖരിക്കുന്നു. പകർപ്പവകാശ ലംഘനമൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശം ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അറിവ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ നിയമപരമായ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കരുത്. ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇനം നീക്കം ചെയ്യാം.

ഗീതയുടെ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ, ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ സമൃദ്ധമായ ശക്തിയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത g ർജ്ജത്തെക്കുറിച്ചും നാം ഇതിനകം ചർച്ചചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ശ്രീ-ഭഗവാൻ യുവക
ഇദം തു തേ ഗുഹ്യതമം
പ്രവക്ഷ്യാമി അനസൂയവേ
ജ്ഞാനം വിജ്ഞാന-സാഹിതം
yaj jnatva moksyase 'സുഭാത്

പരമോന്നതനായ കർത്താവ് പറഞ്ഞു: എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അർജ്ജുനൻ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്നോട് അസൂയപ്പെടാത്തതിനാൽ, ഭ material തിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മോചനം ലഭിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ രഹസ്യ ജ്ഞാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.
ഉദ്ദേശ്യം

ഒരു ഭക്തൻ പരമാധികാരിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കേൾക്കുമ്പോൾ അവൻ പ്രബുദ്ധനായിത്തീരുന്നു. ശ്രീമദ്-ഭാഗവതത്തിൽ ഈ ശ്രവണ പ്രക്രിയ ശുപാർശചെയ്യുന്നു: “ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ശക്തി നിറഞ്ഞതാണ്, പരമോന്നത ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഭക്തർക്കിടയിൽ ചർച്ച ചെയ്താൽ ഈ സാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കാനാകും. മാനസിക ula ഹക്കച്ചവടക്കാരുടെയോ അക്കാദമിക് പണ്ഡിതന്മാരുടെയോ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ഇത് നേടാൻ കഴിയില്ല, കാരണം ഇത് അറിവാണ്. ”

ഭക്തർ നിരന്തരം പരമശിവന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. കൃഷ്‌ണ ബോധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ജീവനുള്ള വ്യക്തിയുടെ മാനസികാവസ്ഥയും ആത്മാർത്ഥതയും കർത്താവ് മനസ്സിലാക്കുകയും ഭക്തരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ കൃഷ്‌ണയുടെ ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്‌ണയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച വളരെ ശക്തമാണ്, ഭാഗ്യവാനായ ഒരാൾക്ക് അത്തരം സഹവാസം ഉണ്ടാവുകയും അറിവ് സ്വാംശീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, അവൻ തീർച്ചയായും ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് മുന്നേറും. അർജ്ജുനനെ തന്റെ ശക്തിയേറിയ സേവനത്തിൽ ഉയർന്നതും ഉയർന്നതുമായ പ്രോത്സാഹനത്തിനായി കൃഷ്ണ പ്രഭു, ഈ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇതിനകം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു.

ഒന്നാം അധ്യായമായ ഭഗവദ്ഗീതയുടെ തുടക്കം പുസ്തകത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളുടെ ആമുഖമാണ്. രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും അധ്യായങ്ങളിൽ വിവരിച്ച ആത്മീയ അറിവിനെ രഹസ്യാത്മകമെന്ന് വിളിക്കുന്നു.

ഏഴാമത്തെയും എട്ടാമത്തെയും അധ്യായങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഭക്തിസേവനവുമായി പ്രത്യേകമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല അവ കൃഷ്‌ണ ബോധത്തിൽ പ്രബുദ്ധത കൈവരുത്തുന്നതിനാൽ അവയെ കൂടുതൽ രഹസ്യാത്മകമെന്ന് വിളിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജോലിയില്ലാത്തതും ശുദ്ധവുമായ ഭക്തിയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ ഇതിനെ ഏറ്റവും രഹസ്യാത്മകമെന്ന് വിളിക്കുന്നു. കൃഷ്‌ണയെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും രഹസ്യമായ അറിവിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരാൾ സ്വാഭാവികമായും അതിരുകടന്നവനാണ്; അതിനാൽ, ഭ material തിക ലോകത്തിലാണെങ്കിലും അവന് ഭ physical തിക വേദനകളൊന്നുമില്ല.

പരമാധികാരിയോട് സ്‌നേഹപൂർവമായ സേവനം ചെയ്യാൻ ആത്മാർത്ഥമായ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാൾ ഭ material തിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ സോപാധികമായ അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും ഭക്തനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഭക്തി-രസാമ്രത-സിന്ധുവിൽ പറയുന്നു. അതുപോലെ, പത്താം അധ്യായത്തിലെ ഭഗവദ്ഗീതയിൽ, ആ രീതിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏതൊരാളും ഒരു വിമോചിത വ്യക്തിയാണെന്ന് നാം കണ്ടെത്തും.

ഇപ്പോൾ ഈ ആദ്യ വാക്യത്തിന് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അറിവ് (ഇടാം ജ്ഞാനം) ശുദ്ധമായ ഭക്തിസേവനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അതിൽ ഒൻപത് വ്യത്യസ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു: കേൾക്കൽ, മന്ത്രം, ഓർമ്മിക്കുക, സേവിക്കുക, ആരാധിക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക, അനുസരിക്കുക, സൗഹൃദം നിലനിർത്തുക, എല്ലാം കീഴടങ്ങുക. ഭക്തിസേവനത്തിന്റെ ഈ ഒമ്പത് ഘടകങ്ങളുടെ പരിശീലനത്തിലൂടെ ഒരാൾ ആത്മീയ ബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു, കൃഷ്‌ണ ബോധം.

ഭൗതിക മലിനീകരണത്തെക്കുറിച്ച് ഒരാളുടെ ഹൃദയം മായ്‌ക്കുന്ന സമയത്ത്, കൃഷ്‌ണയുടെ ഈ ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഒരു ജീവനുള്ള വസ്തു മെറ്റീരിയലല്ലെന്ന് മനസിലാക്കാൻ മാത്രം പോരാ. അത് ആത്മീയ തിരിച്ചറിവിന്റെ തുടക്കമായിരിക്കാം, എന്നാൽ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയണം, അതിലൂടെ താൻ ശരീരമല്ലെന്ന് ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു.

നിരാകരണം:
 ഈ പേജിലെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഡിസൈനുകളും വീഡിയോകളും അതത് ഉടമസ്ഥരുടെ പകർപ്പവകാശമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങൾ / ഡിസൈനുകൾ / വീഡിയോകൾ ഇല്ല. നിങ്ങൾ‌ക്കായി ആശയങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി തിരയൽ‌ എഞ്ചിനിൽ‌ നിന്നും മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ‌ നിന്നും ഞങ്ങൾ‌ അവ ശേഖരിക്കുന്നു. പകർപ്പവകാശ ലംഘനമൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശം ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അറിവ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ നിയമപരമായ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കരുത്. ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇനം നീക്കം ചെയ്യാം.

ഭഗവദ്ഗീതയുടെ ഈ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ കൃഷ്ണ ബോധത്തിന്റെ സ്വഭാവം പൂർണ്ണമായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ഐശ്വര്യത്തിലും കൃഷ്‌ണ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു

ശ്രീ-ഭഗവാൻ യുവക
മെയ് അസക്ത-മന പാർത്ഥ
യോഗം യുഞ്ജൻ ഭ്രാന്തൻ-ആശ്രയh
ആശംസായം സമഗ്രം മാം
യഥാ ജ്ഞാസ്യാസി ടാക് ക്രുനു

ഇപ്പോൾ കേൾക്കുക, പ്രീതാ [അർജ്ജുനന്റെ] മകനേ, എന്നെ പൂർണ്ണ ബോധത്തിൽ യോഗ പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ, എന്നോട് മനസ്സോടെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയും, സംശയമില്ല.
ഉദ്ദേശ്യം
 ഭഗവദ്ഗീതയുടെ ഈ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ കൃഷ്‌ണ ബോധത്തിന്റെ സ്വഭാവം പൂർണ്ണമായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാ സമൃദ്ധിയിലും കൃഷ്‌ണ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അത്തരം സമൃദ്ധി അദ്ദേഹം എങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുവെന്നത് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, കൃഷ്‌ണയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന നാല് തരം ഭാഗ്യമുള്ള ആളുകളെയും, കൃഷ്‌ണയിലേക്ക് ഒരിക്കലും പോകാത്ത നാല് തരം നിർഭാഗ്യകരമായ ആളുകളെയും ഈ അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു.

ഭഗവദ്ഗീതയുടെ ആദ്യത്തെ ആറ് അധ്യായങ്ങളിൽ, ജീവജാലത്തെ നോൺമെറ്റീരിയൽ സ്പിരിറ്റ് ആത്മാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, അത് വിവിധതരം യോഗകളാൽ സ്വയം സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയർത്താൻ പ്രാപ്തമാണ്. ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ, മനസ്സിന്റെ സ്ഥിരമായ ഏകാഗ്രത കൃഷ്‌ണനിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്‌ണ ബോധം എല്ലാ യോഗയുടെയും ഏറ്റവും ഉയർന്ന രൂപമാണെന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരാളുടെ മനസ്സ് കൃഷ്‌ണയിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് സമ്പൂർണ്ണ സത്യം പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയും, അല്ലാത്തപക്ഷം.

ആൾമാറാട്ട ബ്രഹ്മജ്യതി അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശികവൽക്കരിച്ച പരമത്മ തിരിച്ചറിവ് സമ്പൂർണ്ണ സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായ അറിവല്ല, കാരണം അത് ഭാഗികമാണ്. പൂർണ്ണവും ശാസ്ത്രീയവുമായ അറിവ് കൃഷ്‌ണയാണ്, എല്ലാം കൃഷ്‌ണ ബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അപൂർണ്ണമായ കൃഷ്‌ണ ബോധം, ഏതൊരു സംശയത്തിനും അതീതമായ ആത്യന്തിക അറിവാണ് കൃഷ്‌ണയെന്ന് ഒരാൾക്ക് അറിയാം. വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള യോഗകൾ കൃഷ്‌ണ ബോധത്തിന്റെ പാതയിലെ കല്ലുകൾ മാത്രമാണ്. കൃഷ്‌ണ ബോധത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരാൾക്ക് ബ്രഹ്മജ്യതിയെക്കുറിച്ചും പരമത്മത്തെക്കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായി അറിയാം. കൃഷ്‌ണ ബോധ യോഗയിലൂടെ ഒരാൾക്ക് എല്ലാം പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയും - അതായത് സമ്പൂർണ്ണ സത്യം, ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾ, ഭ nature തിക സ്വഭാവം, സാമഗ്രികളുമായുള്ള അവയുടെ പ്രകടനങ്ങൾ.

അതിനാൽ, ആറാം അധ്യായത്തിലെ അവസാന വാക്യത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ ഒരാൾ യോഗ പരിശീലനം ആരംഭിക്കണം. ഒൻപത് വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഭക്തിസേവനത്തിലൂടെയാണ് കൃഷ്ണയിൽ മനസ്സിന്റെ ഏകാഗ്രത സാധ്യമാകുന്നത്, അതിൽ ശ്രാവനമാണ് ആദ്യത്തേതും പ്രധാനപ്പെട്ടതും. അതിനാൽ, കർത്താവ് അർജ്ജുനനോട്, “ടാറ്റ് സ്രു” അല്ലെങ്കിൽ “എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ” എന്ന് പറയുന്നു. കൃഷ്‌ണനേക്കാൾ വലിയ അധികാരിയാകാൻ മറ്റാർക്കും കഴിയില്ല, അതിനാൽ അവനിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതിലൂടെ, കൃഷ്‌ണ ബോധത്തിൽ പുരോഗതി നേടാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അവസരം ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു.

അതിനാൽ, ഒരാൾ‌ക്ക് കൃഷ്‌ണയിൽ‌ നിന്നും നേരിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ‌ കൃഷ്‌ണയുടെ ശുദ്ധമായ ഒരു ഭക്തനിൽ‌ നിന്നോ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് - അല്ലാതെ മുകളിലത്തെ ഒരു നോൺ‌ഡെവോട്ടീയിൽ‌ നിന്നല്ല, അക്കാദമിക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ‌ മുഴുകി.

അതിനാൽ കൃഷ്‌ണയിൽ നിന്നോ കൃഷ്‌ണ ബോധത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തനിൽ നിന്നോ കേട്ടാൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്‌ണയുടെ ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ.

നിരാകരണം:

ഈ പേജിലെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഡിസൈനുകളും വീഡിയോകളും അതത് ഉടമസ്ഥരുടെ പകർപ്പവകാശമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങൾ / ഡിസൈനുകൾ / വീഡിയോകൾ ഇല്ല. നിങ്ങൾ‌ക്കായി ആശയങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി തിരയൽ‌ എഞ്ചിനിൽ‌ നിന്നും മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ‌ നിന്നും ഞങ്ങൾ‌ അവ ശേഖരിക്കുന്നു. പകർപ്പവകാശ ലംഘനമൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശം ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അറിവ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ നിയമപരമായ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കരുത്. ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇനം നീക്കം ചെയ്യാം.

 

ശ്രീ-ഭഗവാൻ യുവക
അനശ്രിതah കർമ്മഫലം
കാര്യം കർമ്മ കരോതി യah
sa sannyasi ca yogi ca.
ന നിരഗ്നിർ ന കക്രിയriya

 

വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് പറഞ്ഞു: തന്റെ ജോലിയുടെ ഫലങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലാത്തവനും ബാധ്യസ്ഥനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനുമായ ഒരാൾ ജീവിതത്തിന്റെ ത്യജിച്ച ക്രമത്തിലാണ്, അവൻ യഥാർത്ഥ നിഗൂ is തയാണ്: തീ കത്തിക്കാത്തവനും പ്രവൃത്തി ചെയ്യാത്തവനുമല്ല.
ഉദ്ദേശ്യം
ഈ അധ്യായത്തിൽ, എട്ട് മടങ്ങ് പ്രക്രിയയാണെന്ന് കർത്താവ് വിശദീകരിക്കുന്നു യോഗ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് സിസ്റ്റം. എന്നിരുന്നാലും, പൊതുവേ ആളുകൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് കാളി യുഗത്തിൽ. എട്ട് മടങ്ങ് ആണെങ്കിലും യോഗ ഈ അധ്യായത്തിൽ സിസ്റ്റം ശുപാർശചെയ്യുന്നു, ഈ പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് izes ന്നിപ്പറയുന്നു കർമ്മയോഗം, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്‌ണ ബോധത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
ഓരോരുത്തരും ഈ ലോകത്ത് തന്റെ കുടുംബത്തെയും അവരുടെ സാമഗ്രികളെയും പരിപാലിക്കുന്നതിനാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, എന്നാൽ ആരും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയോ വിപുലീകരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ചില സ്വാർത്ഥതാൽപര്യമില്ലാതെ, വ്യക്തിപരമായ സംതൃപ്തിയില്ലാതെ ആരും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. പരിപൂർണ്ണതയുടെ മാനദണ്ഡം കൃഷ്‌ണ ബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതാണ്, അല്ലാതെ ജോലിയുടെ ഫലം ആസ്വദിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയല്ല. കൃഷ്‌ണ ബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നത് ഓരോ ജീവജാലത്തിന്റെയും കടമയാണ്, കാരണം എല്ലാം ഭരണഘടനാപരമായി പരമോന്നതത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളും പാഴ്സലുകളുമാണ്.
മുഴുവൻ ശരീരത്തിന്റെയും സംതൃപ്തിക്കായി ബോഡി വർക്കിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ. ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സ്വയം സംതൃപ്തിക്കായിട്ടല്ല, മറിച്ച് പൂർണ്ണമായ സംതൃപ്തിക്കായിട്ടാണ്. അതുപോലെ, വ്യക്തിപരമായ സംതൃപ്തിക്കായിട്ടല്ല, പരമമായ സംതൃപ്തിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജീവനുള്ള എന്റിറ്റി തികഞ്ഞതാണ് സന്യാസി, തികഞ്ഞ യോഗി.
ദി സന്യാസിയാണ് ചിലപ്പോൾ അവർ എല്ലാ ഭ material തിക ചുമതലകളിൽ നിന്നും മോചിതരായി എന്ന് കൃത്രിമമായി കരുതുന്നു, അതിനാൽ അവ നിർവ്വഹിക്കുന്നു അഗ്നിഹോത്ര യജ്ഞങ്ങൾ (അഗ്നി ബലി), എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ, അവർ സ്വയം താൽപ്പര്യമുള്ളവരാണ്, കാരണം അവരുടെ ലക്ഷ്യം ആൾമാറാട്ട ബ്രഹ്മവുമായി ഒന്നായി മാറുന്നു.
അത്തരമൊരു ആഗ്രഹം ഏതൊരു ഭ material തിക ആഗ്രഹത്തേക്കാളും വലുതാണ്, പക്ഷേ അത് സ്വാർത്ഥതാൽപര്യമില്ല. അതുപോലെ, മിസ്റ്റിക് യോഗി ആരാണ് പരിശീലിക്കുന്നത് യോഗ പകുതി തുറന്ന കണ്ണുകളുള്ള സിസ്റ്റം, എല്ലാ ഭ material തിക പ്രവർത്തനങ്ങളും നിർത്തുന്നു, അവന്റെ വ്യക്തിപരമായ ആത്മസംതൃപ്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ കൃഷ്‌ണ ബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി സ്വാർത്ഥതാൽപര്യമില്ലാതെ മൊത്തത്തിലുള്ള സംതൃപ്‌തിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
ഒരു കൃഷ്‌ണ ബോധമുള്ള വ്യക്തിക്ക് സ്വയം സംതൃപ്‌തി ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജയത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം കൃഷ്‌ണയുടെ സംതൃപ്തിയാണ്, അതിനാൽ അവൻ തികഞ്ഞവനാണ് സന്യാസി, അല്ലെങ്കിൽ തികഞ്ഞത് യോഗി. ത്യാഗത്തിന്റെ പരമോന്നത ചിഹ്നമായ കൈതന്യ പ്രഭു ഈ വിധത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു:
നാ ധനം ന ജനം ന സുന്ദരിം കവിതം വാ ജഗദീസ കമയേ.
mama janmani janmanisvare bhavatad භക്തിർ അഹൈതുക്കി tvayi.
“സർവശക്തനായ കർത്താവേ, എനിക്ക് സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കാനോ സുന്ദരികളായ സ്ത്രീകളെ ആസ്വദിക്കാനോ ആഗ്രഹമില്ല. എനിക്ക് എത്ര അനുയായികളെയും ആവശ്യമില്ല. എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ നിന്റെ ഭക്തിസേവനത്തിന്റെ അനന്തമായ കരുണയാണ്, ജനനത്തിനു ശേഷമുള്ള ജനനം. ”
നിരാകരണം:
 ഈ പേജിലെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഡിസൈനുകളും വീഡിയോകളും അതത് ഉടമസ്ഥരുടെ പകർപ്പവകാശമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങൾ / ഡിസൈനുകൾ / വീഡിയോകൾ ഇല്ല. നിങ്ങൾ‌ക്കായി ആശയങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി തിരയൽ‌ എഞ്ചിനിൽ‌ നിന്നും മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ‌ നിന്നും ഞങ്ങൾ‌ അവ ശേഖരിക്കുന്നു. പകർപ്പവകാശ ലംഘനമൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശം ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അറിവ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ നിയമപരമായ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കരുത്. ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇനം നീക്കം ചെയ്യാം.

ഭഗവദ്ഗീതയുടെ അധ്യായ 6 ന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഇതാ.

ശ്രീ-ഭഗവാൻ യുവക
അനശ്രിതah കർമ്മഫലം
കാര്യം കർമ്മ കരോതി യah
sa sannyasi ca yogi ca.
ന നിരഗ്നിർ ന കക്രിയriya

വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് പറഞ്ഞു: തന്റെ ജോലിയുടെ ഫലങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലാത്തവനും ബാധ്യസ്ഥനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനുമായ ഒരാൾ ജീവിതത്തിന്റെ ത്യജിച്ച ക്രമത്തിലാണ്, അവൻ യഥാർത്ഥ നിഗൂ is തയാണ്: തീ കത്തിക്കാത്തവനും പ്രവൃത്തി ചെയ്യാത്തവനുമല്ല.

ഉദ്ദേശ്യം

ഭഗവദ്ഗീതയുടെ ഈ അധ്യായത്തിൽ, എട്ട് മടങ്ങ് യോഗ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ പ്രക്രിയ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണെന്ന് കർത്താവ് വിശദീകരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, പൊതുവേ ആളുകൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് കാളി യുഗത്തിൽ. ഈ അധ്യായത്തിൽ എട്ട് മടങ്ങ് യോഗ സമ്പ്രദായം ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, കർമ്മയോഗ പ്രക്രിയ അഥവാ കൃഷ്ണ ബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് കർത്താവ് izes ന്നിപ്പറയുന്നു.

ഓരോരുത്തരും ഈ ലോകത്ത് തന്റെ കുടുംബത്തെയും അവരുടെ സാമഗ്രികളെയും പരിപാലിക്കുന്നതിനാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, എന്നാൽ ആരും സ്വാർത്ഥതാൽപര്യമില്ലാതെ, വ്യക്തിപരമായ സംതൃപ്തിയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. പരിപൂർണ്ണതയുടെ മാനദണ്ഡം കൃഷ്‌ണ ബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതാണ്, അല്ലാതെ ജോലിയുടെ ഫലം ആസ്വദിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയല്ല. കൃഷ്‌ണ ബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നത് ഓരോ ജീവജാലത്തിന്റെയും കടമയാണ്, കാരണം എല്ലാം ഭരണഘടനാപരമായി പരമോന്നതത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളും പാഴ്സലുകളുമാണ്. മുഴുവൻ ശരീരത്തിന്റെയും സംതൃപ്തിക്കായി ബോഡി വർക്കിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ. ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സ്വയം സംതൃപ്തിക്കായിട്ടല്ല, മറിച്ച് പൂർണ്ണമായ സംതൃപ്തിക്കായിട്ടാണ്. അതുപോലെ, വ്യക്തിപരമായ സംതൃപ്തിക്കല്ല, പരമമായ സംതൃപ്തിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജീവനുള്ള വ്യക്തി തികഞ്ഞ സന്യാസി, തികഞ്ഞ യോഗിയാണ്.

സന്യാസിമാർ ചിലപ്പോൾ എല്ലാ ഭ material തിക കടമകളിൽ നിന്നും മോചിതരായി എന്ന് കൃത്രിമമായി കരുതുന്നു, അതിനാൽ അവർ അഗ്നിഹോത്ര യജ്ഞങ്ങൾ (അഗ്നി ബലി) ചെയ്യുന്നത് നിർത്തുന്നു, പക്ഷേ വാസ്തവത്തിൽ, അവർ സ്വയം താൽപ്പര്യമുള്ളവരാണ്, കാരണം അവരുടെ ലക്ഷ്യം ആൾമാറാട്ട ബ്രഹ്മവുമായി ഒന്നായിത്തീരുന്നു.

അത്തരമൊരു ആഗ്രഹം ഏതൊരു ഭ material തിക ആഗ്രഹത്തേക്കാളും വലുതാണ്, പക്ഷേ അത് സ്വാർത്ഥതാൽപര്യമില്ല. അതുപോലെ, ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച്, പകുതി തുറന്ന കണ്ണുകളോടെ യോഗ സമ്പ്രദായം പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന മിസ്റ്റിക് യോഗി, വ്യക്തിപരമായി സ്വയം സംതൃപ്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ കൃഷ്‌ണ ബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി സ്വാർത്ഥതാൽപര്യമില്ലാതെ മൊത്തത്തിലുള്ള സംതൃപ്‌തിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഒരു കൃഷ്‌ണ ബോധമുള്ള വ്യക്തിക്ക് സ്വയം സംതൃപ്‌തി ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജയത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം കൃഷ്‌ണയുടെ സംതൃപ്തിയാണ്, അതിനാൽ അവൻ തികഞ്ഞ സന്യാസി അഥവാ തികഞ്ഞ യോഗിയാണ്.

“സർവശക്തനായ കർത്താവേ, എനിക്ക് സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കാനോ സുന്ദരികളായ സ്ത്രീകളെ ആസ്വദിക്കാനോ ആഗ്രഹമില്ല. എനിക്ക് എത്ര അനുയായികളെയും ആവശ്യമില്ല. എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ നിന്റെ ഭക്തിസേവനത്തിന്റെ അനന്തമായ കരുണയാണ്, ജനനത്തിനു ശേഷമുള്ള ജനനം. ”

നിരാകരണം:
 ഈ പേജിലെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഡിസൈനുകളും വീഡിയോകളും അതത് ഉടമസ്ഥരുടെ പകർപ്പവകാശമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങൾ / ഡിസൈനുകൾ / വീഡിയോകൾ ഇല്ല. നിങ്ങൾ‌ക്കായി ആശയങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി തിരയൽ‌ എഞ്ചിനിൽ‌ നിന്നും മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ‌ നിന്നും ഞങ്ങൾ‌ അവ ശേഖരിക്കുന്നു. പകർപ്പവകാശ ലംഘനമൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശം ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അറിവ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ നിയമപരമായ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കരുത്. ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇനം നീക്കം ചെയ്യാം.

ഭഗവദ്ഗീതയുടെ അധ്യായ 4 ന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഇതാ.

അർജ്ജുന യുവക
സന്യാസം കർമ്മം കൃഷ്ണ
പുനർ യോഗം കാ സംസസി
യാക് ക്രീയ എടയോർ ഏകം
എന്നെ ടാൻ ചെയ്യുക ബ്രുഹി സു-നിസ്സിതം

അർജ്ജുനൻ പറഞ്ഞു: ഓ കൃഷ്‌ണ, ആദ്യം എല്ലാം ജോലി ഉപേക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, തുടർന്ന് വീണ്ടും ഭക്തിയോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോള് ഇവയിൽ ഏതാണ് കൂടുതൽ പ്രയോജനകരമെന്ന് നിങ്ങൾ ദയവായി എന്നോടു പറയുമോ?
ഉദ്ദേശ്യം
ഭഗവദ്ഗീതയുടെ ഈ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ, വരണ്ട മാനസിക ulation ഹക്കച്ചവടത്തേക്കാൾ ഭക്തിസേവനത്തിലെ ജോലി നല്ലതാണെന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു. ഭക്തിസേവനം രണ്ടാമത്തേതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ്, കാരണം പ്രകൃതിയിൽ അതിരുകടന്നതിനാൽ അത് പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളെ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ, ആത്മാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക അറിവും ഭ body തിക ശരീരത്തിലെ അതിന്റെ സങ്കീർണതയും വിശദീകരിച്ചു. ബുദ്ധ-യോഗ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിസേവനം വഴി ഈ ഭ material തിക ഇടപെടലിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാമെന്നും അതിൽ വിശദീകരിച്ചു. അറിവിന്റെ വേദിയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇനി നിർവഹിക്കേണ്ട ചുമതലകളൊന്നുമില്ലെന്ന് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു.

നാലാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് അർജ്ജുനനോട് പറഞ്ഞു, എല്ലാത്തരം ത്യാഗ പ്രവർത്തനങ്ങളും അറിവിൽ കലാശിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ, തികഞ്ഞ അറിവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് അർജ്ജുനനെ ഉണർന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഉപദേശിച്ചു. അതിനാൽ, ഭക്തിയുടെയും അറിവിലെ നിഷ്‌ക്രിയത്വത്തിന്റെയും ജോലിയുടെ പ്രാധാന്യം ഒരേസമയം ing ന്നിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, കൃഷ്‌ണൻ അർജ്ജുനനെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുകയും ദൃ mination നിശ്ചയത്തെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുകയും ചെയ്‌തു. അറിവ് ത്യജിക്കുന്നതിൽ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളായി ചെയ്യുന്ന എല്ലാത്തരം ജോലികളും അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായി അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു.

എന്നാൽ ഒരാൾ ഭക്തിസേവനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, ജോലി എങ്ങനെ നിർത്തും? മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, സന്യാസം അഥവാ അറിവ് ത്യജിക്കുന്നത് എല്ലാത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണമായും സ്വതന്ത്രമായിരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതുന്നു, കാരണം ജോലിയും ത്യാഗവും അവനുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. പൂർണ്ണമായ അറിവിലുള്ള ജോലി നിഷ്‌ക്രിയമാണെന്നും അതിനാൽ നിഷ്‌ക്രിയത്വത്തിന് തുല്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ, ജോലി പൂർണ്ണമായും നിർത്തണോ അതോ പൂർണ്ണമായ അറിവോടെ പ്രവർത്തിക്കണോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു.

നിരാകരണം:
 ഈ പേജിലെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഡിസൈനുകളും വീഡിയോകളും അതത് ഉടമസ്ഥരുടെ പകർപ്പവകാശമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങൾ / ഡിസൈനുകൾ / വീഡിയോകൾ ഇല്ല. നിങ്ങൾ‌ക്കായി ആശയങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി തിരയൽ‌ എഞ്ചിനിൽ‌ നിന്നും മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ‌ നിന്നും ഞങ്ങൾ‌ അവ ശേഖരിക്കുന്നു. പകർപ്പവകാശ ലംഘനമൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശം ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അറിവ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ നിയമപരമായ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കരുത്. ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇനം നീക്കം ചെയ്യാം.

ഭഗവദ്ഗീതയിൽ നിന്നുള്ള അഭ്യ 4 ന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഇതാ.

ശ്രീ-ഭഗവാൻ യുവക
ഇമാം വിവസ്വതേ യോഗം
പ്രോക്തവൻ അഹം അവായം
വിവസ്വൻ മാനവേ പ്രാഹ
manur iksvakave 'bravit

വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് പറഞ്ഞു: ഈ അനശ്വരമായ യോഗശാസ്ത്രത്തെ ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന് നിർദ്ദേശിച്ചു, വിവാസ്വൻ അത് മനുഷ്യരാശിയുടെ പിതാവായ മനുവിന് നിർദ്ദേശം നൽകി, മനു അത് ഇക്വാക്കുവിന് നിർദ്ദേശം നൽകി.

ഉദ്ദേശ്യം:

ഭഗവദ്ഗീതയുടെ ചരിത്രം രാജകീയ ക്രമത്തിൽ, എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലെയും രാജാക്കന്മാർക്ക് കൈമാറിയ ഒരു വിദൂര കാലം മുതൽ കണ്ടെത്തിയ ചരിത്രം ഇവിടെ കാണാം. ഈ ശാസ്ത്രം പ്രത്യേകിച്ചും നിവാസികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്, അതിനാൽ പൗരന്മാരെ ഭരിക്കാനും ഭൗതിക അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് കാമത്തിലേക്കുള്ള സംരക്ഷണം നേടാനും രാജകീയ ക്രമം അത് മനസ്സിലാക്കണം. മനുഷ്യജീവിതം ആത്മീയ വിജ്ഞാനം നട്ടുവളർത്തുന്നതിനാണ്, ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വവുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തിൽ, എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് മേധാവികളുടെയും എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും വിദ്യാഭ്യാസം, സംസ്കാരം, ഭക്തി എന്നിവയാൽ പൗരന്മാർക്ക് ഈ പാഠം നൽകാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്.

മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് മേധാവികൾ കൃഷ്‌ണ ബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്, അതിലൂടെ ആളുകൾക്ക് ഈ മഹത്തായ ശാസ്ത്രം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും വിജയകരമായ പാത പിന്തുടരുകയും ചെയ്യും, മനുഷ്യന്റെ ജീവിതരീതി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു.

“ഞാൻ ആരാധിക്കട്ടെ,” ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വം, ഗോവിന്ദൻ [കൃഷ്‌ണൻ], ആരാണ് യഥാർത്ഥ വ്യക്തി, ആരുടെ ക്രമപ്രകാരം എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും രാജാവായ സൂര്യൻ അപാരമായ ശക്തിയും ചൂടും ഏറ്റെടുക്കുന്നു. സൂര്യൻ കർത്താവിന്റെ കണ്ണിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അവന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നതിലൂടെ അതിന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ”

സൂര്യൻ ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവാണ്, സൂര്യദേവൻ (നിലവിൽ വിവാസ്വൻ എന്ന പേരിൽ) സൂര്യ ഗ്രഹത്തെ ഭരിക്കുന്നു, ഇത് ചൂടും വെളിച്ചവും നൽകി മറ്റെല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു.

കൃഷ്‌ണയുടെ ക്രമപ്രകാരം അദ്ദേഹം കറങ്ങുകയാണ്‌, ഭഗവദ്‌ഗീതയുടെ ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ശിഷ്യനായിരുന്ന കൃഷ്‌ണൻ. അതിനാൽ, ഗീത നിസ്സാരമായ പണ്ഡിതന്റെ ula ഹക്കച്ചവടഗ്രന്ഥമല്ല, മറിച്ച് പണ്ടുമുതലേ ഇറങ്ങിവരുന്ന അറിവിന്റെ ഒരു സാധാരണ പുസ്തകമാണ്.

“ത്രേതായുഗത്തിന്റെ [സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ] തുടക്കത്തിൽ പരമോന്നതനുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ഈ ശാസ്ത്രം വിവാസ്വൻ മനുവിന് കൈമാറി. മനുഷ്യരാശിയുടെ പിതാവായ മനു, ഈ ഭൂമിയിലെ ഗ്രഹത്തിന്റെ രാജാവും രാമചന്ദ്ര പ്രഭു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട രഘു രാജവംശത്തിന്റെ പൂർവ്വികനുമായ തന്റെ മകനായ മഹാരാജ ഇക്വാകുവിന് നൽകി. അതിനാൽ, മഹാരാജ ഇക്വാക്കുവിന്റെ കാലം മുതൽ ഭഗവദ്ഗീത മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നു. ”

ഈ നിമിഷത്തിൽ, 432,000 വർഷം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന കാളി യുഗത്തിന്റെ അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കടന്നുപോയി. ഇതിനുമുമ്പ് ദ്വാപരയുഗവും (800,000 വർഷം), അതിനുമുമ്പ് ത്രേതായുഗവും (1,200,000 വർഷം) ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ, ഏകദേശം 2,005,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, മനു തന്റെ ശിഷ്യനോടും ഈ ഗ്രഹത്തിലെ രാജാവായ മഹാരാജ ലക്സ്വാക്കുവിനോടും ഭഗവദ്ഗീത സംസാരിച്ചു. നിലവിലെ മനുവിന്റെ പ്രായം ഏകദേശം 305,300,000 വർഷങ്ങൾ നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതായി കണക്കാക്കുന്നു, അതിൽ 120,400,000 കടന്നു. മനുവിന്റെ ജനനത്തിനുമുമ്പ്, ഗീത തന്റെ ശിഷ്യനായ സൂര്യദേവനായ വിവാസ്വനോട് കർത്താവ് സംസാരിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അംഗീകരിച്ച്, ഏകദേശം 120,400,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗീത സംസാരിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് ഏകദേശ കണക്ക്; മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ ഇത് രണ്ട് ദശലക്ഷം വർഷങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്നു.

ഏകദേശം അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇത് അർജുനനോട് കർത്താവ് വീണ്ടും സംസാരിച്ചു. അതാണ് ഗീതയുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഏകദേശ കണക്ക്, ഗീത തന്നെ അനുസരിച്ച്, സ്പീക്കർ പ്രഭു ശ്രീ കൃഷ്ണൻ. സൂര്യദേവനായ വിവാസ്വനോട് സംസാരിച്ചത് അദ്ദേഹം ഒരു ക്ഷത്രിയനും സൂര്യദേവന്റെ പിൻഗാമികളായ എല്ലാ ക്ഷത്രിയന്മാരുടെയും പിതാവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യ-വംശ ക്ഷത്രിയരാണ്. ഭഗവദ്ഗീത വേദങ്ങളെപ്പോലെ നല്ലതാണെന്നതിനാൽ, ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വം സംസാരിക്കുന്നതിനാൽ, ഈ അറിവ് അപ ur രസ്യ, അതിമാനുഷികമാണ്.

മാനുഷിക വ്യാഖ്യാനമില്ലാതെ വേദ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, ഗീതയെ ല und കിക വ്യാഖ്യാനമില്ലാതെ സ്വീകരിക്കണം. ല und കിക തർക്കക്കാർ ഗീതയെക്കുറിച്ച് അവരുടേതായ രീതിയിൽ ulate ഹിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ അത് ഭഗവദ്ഗീതയല്ല. അതിനാൽ, ഭഗവദ്ഗീതയെ അച്ചടക്കപരമായ പിന്തുടർച്ചയിൽ നിന്ന് അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്, കൂടാതെ കർത്താവ് സൂര്യദേവനോട് സംസാരിച്ചുവെന്നും സൂര്യദേവൻ തന്റെ പുത്രനായ മനുവിനോട് സംസാരിച്ചുവെന്നും മനു തന്റെ മകൻ ഇക്വാകുവിനോട് സംസാരിച്ചുവെന്നും ഇവിടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. .

നിരാകരണം:
 ഈ പേജിലെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഡിസൈനുകളും വീഡിയോകളും അതത് ഉടമസ്ഥരുടെ പകർപ്പവകാശമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങൾ / ഡിസൈനുകൾ / വീഡിയോകൾ ഇല്ല. നിങ്ങൾ‌ക്കായി ആശയങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി തിരയൽ‌ എഞ്ചിനിൽ‌ നിന്നും മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ‌ നിന്നും ഞങ്ങൾ‌ അവ ശേഖരിക്കുന്നു. പകർപ്പവകാശ ലംഘനമൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശം ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അറിവ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ നിയമപരമായ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കരുത്. ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇനം നീക്കം ചെയ്യാം.

ഭഗവദ് ഗീത