പൊതുവായ സെലക്ടർമാർ
കൃത്യമായ പൊരുത്തങ്ങൾ മാത്രം
തിരച്ചില് തിരയുക
ഉള്ളടക്കം തിരയുക
പോസ്റ്റ് തരം സെലക്ടറുകൾ
പോസ്റ്റുകളിൽ തിരയുക
പേജുകളിൽ തിരയുക

ജനപ്രിയ ലേഖനം

ശ്രീ രംഗനാഥസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അതിശയകരമായ 12 വസ്തുതകൾ

1) ശ്രീ വിഷ്ണു വിഗ്രഹമായ രംഗനാഥന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഹിന്ദു ക്ഷേത്രമാണ് ശ്രീ രംഗനാഥസ്വാമി ക്ഷേത്രം അഥവാ തിരുവരംഗം. 2) ക്ഷേത്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു

കൂടുതല് വായിക്കുക "
ആരാണ് ഹിന്ദുമതം സ്ഥാപിച്ചത്? ഹിന്ദുമതത്തിന്റെയും സനാതന ധർമ്മ-ഹിന്ദുഫാക്കുകളുടെയും ഉത്ഭവം

അവതാരിക

സ്ഥാപകൻ ഞങ്ങൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഒരു സ്ഥാപകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ആരെങ്കിലും പുതിയൊരു വിശ്വാസം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് നിലവിലില്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടം മതവിശ്വാസങ്ങളും തത്വങ്ങളും ആചാരങ്ങളും രൂപപ്പെടുത്തിയെന്നും ഞങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കുന്നു. ശാശ്വതമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഹിന്ദുമതം പോലുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ അത് സംഭവിക്കാൻ കഴിയില്ല. തിരുവെഴുത്തുകൾ അനുസരിച്ച്, ഹിന്ദുമതം മനുഷ്യരുടെ മാത്രമല്ല മതം. ദേവന്മാരും ഭൂതങ്ങളും പോലും ഇത് ആചരിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനായ ഈശ്വരൻ (ഈശ്വരൻ) അതിന്റെ ഉറവിടമാണ്. അദ്ദേഹം അത് പരിശീലിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഹിന്ദുമതം മനുഷ്യന്റെ ക്ഷേമത്തിനായി വിശുദ്ധ ഗംഗാ നദി പോലെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കിവിട്ട ദൈവത്തിന്റെ ധർമ്മമാണിത്.

ആരാണ് ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ (സനാതന ധർമ്മം))?

 ഹിന്ദുമതം ഒരു വ്യക്തിയോ പ്രവാചകനോ സ്ഥാപിച്ചതല്ല. അതിന്റെ ഉറവിടം ദൈവം തന്നെയാണ് (ബ്രഹ്മം). അതിനാൽ ഇത് ഒരു ശാശ്വത മതമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു (സനാതന ധർമ്മം). ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ശിവൻ എന്നിവരായിരുന്നു അതിന്റെ ആദ്യ അധ്യാപകർ. ബ്രഹ്മാവ്, സ്രഷ്ടാവായ ദൈവം വേദങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യവിജ്ഞാനം സൃഷ്ടികൾക്കും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ദേവന്മാർക്കും മനുഷ്യർക്കും ഭൂതങ്ങൾക്കും വെളിപ്പെടുത്തി. സ്വയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യവിജ്ഞാനവും അവൻ അവർക്ക് നൽകി, എന്നാൽ അവരുടെ പരിമിതികൾ കാരണം അവർ അത് അവരുടെ സ്വന്തം വഴികളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി.

വിഷ്ണുവാണ് സംരക്ഷകൻ. ലോകങ്ങളുടെ ക്രമവും ക്രമവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി എണ്ണമറ്റ പ്രകടനങ്ങൾ, അനുബന്ധ ദൈവങ്ങൾ, വശങ്ങൾ, വിശുദ്ധന്മാർ, ദർശകർ എന്നിവരിലൂടെ അദ്ദേഹം ഹിന്ദുമതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് സംരക്ഷിക്കുന്നു. അവയിലൂടെ, വിവിധ യോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നഷ്ടപ്പെട്ട അറിവ് അദ്ദേഹം പുന ores സ്ഥാപിക്കുകയോ പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ, ഹിന്ദു ധർമ്മം ഒരു ഘട്ടത്തിനപ്പുറം കുറയുമ്പോൾ, അത് പുന restore സ്ഥാപിക്കാനും മറന്നുപോയതോ നഷ്ടപ്പെട്ടതോ ആയ പഠിപ്പിക്കലുകൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനോ അദ്ദേഹം ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ മേഖലകളിലെ ജീവനക്കാർ എന്ന നിലയിൽ മനുഷ്യർ അവരുടെ വ്യക്തിഗത ശേഷിയിൽ ഭൂമിയിൽ നിർവഹിക്കേണ്ട കടമകളെ വിഷ്ണു മാതൃകയാക്കുന്നു.

ഹിന്ദു ധർമ്മം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിൽ ശിവനും പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. നശിപ്പിക്കുന്നയാൾ എന്ന നിലയിൽ, നമ്മുടെ പവിത്രമായ അറിവിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന മാലിന്യങ്ങളും ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും അവൻ നീക്കംചെയ്യുന്നു. സാർവത്രിക അധ്യാപകനും വിവിധ കലാ-നൃത്തരൂപങ്ങളുടെ (ലളിതകലസ്), യോഗകൾ, തൊഴിലുകൾ, ശാസ്ത്രങ്ങൾ, കൃഷി, കൃഷി, ആൽക്കെമി, മാജിക്, രോഗശാന്തി, വൈദ്യം, തന്ത്രം തുടങ്ങിയവയുടെ ഉറവിടമായും അദ്ദേഹം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

അങ്ങനെ, വേദങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന നിഗൂ D മായ അശ്വത വൃക്ഷം പോലെ, ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ വേരുകൾ സ്വർഗത്തിലാണ്, അതിന്റെ ശാഖകൾ ഭൂമിയിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ കാതൽ ദൈവിക അറിവാണ്, അത് മനുഷ്യരുടെ മാത്രമല്ല മറ്റ് ലോകങ്ങളിലെ മനുഷ്യരുടെയും പെരുമാറ്റത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു, ദൈവം അതിന്റെ സ്രഷ്ടാവ്, സംരക്ഷകൻ, മറച്ചുവെക്കുക, വെളിപ്പെടുത്തൽ, തടസ്സങ്ങൾ നീക്കുക എന്നിവയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതിന്റെ പ്രധാന തത്ത്വചിന്ത (ശ്രുതി) ശാശ്വതമാണ്, അതേസമയം ഭാഗങ്ങൾ (സ്മൃതി) മാറുന്നത് സമയത്തിനും സാഹചര്യത്തിനും അനുസരിച്ച് ലോകത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കും അനുസൃതമായി മാറുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ വൈവിധ്യം അതിൽ തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, അത് എല്ലാ സാധ്യതകൾക്കും പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കും ഭാവി കണ്ടെത്തലുകൾക്കുമായി തുറന്നിരിക്കുന്നു.

വായിക്കുക: പ്രജാപതികൾ - ബ്രഹ്മാവിന്റെ 10 പുത്രന്മാർ

ഗണപതി, പ്രജാപതി, ഇന്ദ്രൻ, ശക്തി, നാരദ, സരസ്വതി, ലക്ഷ്മി തുടങ്ങി നിരവധി ദിവ്യത്വങ്ങളും നിരവധി വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രചയിതാവാണ്. ഇതിനുപുറമെ, എണ്ണമറ്റ പണ്ഡിതന്മാർ, കാഴ്ചക്കാർ, ges ഷിമാർ, തത്ത്വചിന്തകർ, ഗുരുക്കൾ, സന്ന്യാസ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, അധ്യാപക പാരമ്പര്യങ്ങൾ എന്നിവ അവരുടെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ, രചനകൾ, വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ, പ്രഭാഷണങ്ങൾ, അവതരണങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ ഹിന്ദുമതത്തെ സമ്പന്നമാക്കി. അങ്ങനെ പല സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും ഹിന്ദുമതം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു. അതിന്റെ പല വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായി ഇടപഴകുന്നതോ ആയ മറ്റ് മതങ്ങളിലേക്കുള്ള വഴി കണ്ടെത്തി.

ഹിന്ദുമതത്തിന് ശാശ്വതമായ അറിവിൽ വേരുകളുള്ളതിനാൽ അതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളും ലക്ഷ്യവും എല്ലാവരുടേയും സ്രഷ്ടാവെന്ന നിലയിൽ ദൈവവുമായി വളരെ അടുത്ത് കിടക്കുന്നതിനാൽ, ഇത് ഒരു ശാശ്വത മതമായി (സനാതന ധർമ്മം) കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ലോകത്തിന്റെ അസ്വാഭാവിക സ്വഭാവം കാരണം ഹിന്ദുമതം ഭൂമുഖത്തുനിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായേക്കാം, എന്നാൽ അതിന്റെ അടിത്തറ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പവിത്രമായ അറിവ് എന്നെന്നേക്കുമായി നിലനിൽക്കുകയും സൃഷ്ടിയുടെ ഓരോ ചക്രത്തിലും വ്യത്യസ്ത പേരുകളിൽ പ്രകടമാവുകയും ചെയ്യും. ഹിന്ദുമതത്തിന് സ്ഥാപകനോ മിഷനറി ലക്ഷ്യങ്ങളോ ഇല്ലെന്നും പറയപ്പെടുന്നു, കാരണം ആളുകൾ ആത്മീയ സന്നദ്ധത (മുൻ കർമ്മം) കാരണം പ്രൊവിഡൻസ് (ജനനം) അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനം എന്നിവയിലൂടെ അതിലേക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട്.

ചരിത്രപരമായ കാരണങ്ങളാൽ “സിന്ധു” എന്ന മൂലപദത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഹിന്ദുമതം എന്ന പേര് ഉപയോഗത്തിലായി. ഒരു ആശയപരമായ സ്ഥാപനമെന്ന നിലയിൽ ഹിന്ദുമതം ബ്രിട്ടീഷ് കാലം വരെ നിലവിലില്ല. എ ഡി പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഈ പദം സാഹിത്യത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം ഹിന്ദുസ്ഥാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. ബുദ്ധമതം, ജൈനമതം, ഷൈവിസം, വൈഷ്ണവത, ബ്രാഹ്മണിസം, നിരവധി സന്ന്യാസി പാരമ്പര്യങ്ങൾ, വിഭാഗങ്ങൾ, ഉപവിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന വ്യത്യസ്ത വിശ്വാസങ്ങളായിരുന്നു എല്ലാവരും.

നേറ്റീവ് പാരമ്പര്യങ്ങളും സനാതന ധർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ച ആളുകളും വ്യത്യസ്ത പേരുകളിൽ പോയി, പക്ഷേ ഹിന്ദുക്കളായിട്ടല്ല. ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിൽ, എല്ലാ നേറ്റീവ് വിശ്വാസങ്ങളും ഇസ്‌ലാമിൽ നിന്നും ക്രിസ്തുമതത്തിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചറിയുന്നതിനും നീതി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രാദേശിക തർക്കങ്ങൾ, സ്വത്ത്, നികുതി കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ പരിഹരിക്കുന്നതിനുമായി “ഹിന്ദുമതം” എന്ന പൊതുനാമത്തിൽ തരംതിരിക്കപ്പെട്ടു.

സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ബുദ്ധമതം, ജൈനമതം, സിഖ് മതം എന്നിവയിൽ നിന്ന് നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കി അതിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തി. അങ്ങനെ, ഹിന്ദുമതം എന്ന പദം ചരിത്രപരമായ ആവശ്യകതയിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചത്, നിയമനിർമ്മാണത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ ഭരണഘടനാ നിയമങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചു.

ഹിന്ദുമതം - പ്രധാന വിശ്വാസങ്ങളും വസ്തുതകളും തത്വങ്ങളും - ഹിന്ദുഫാക്കുകൾ

ഹിന്ദുമതം - പ്രധാന വിശ്വാസങ്ങൾ: ഹിന്ദുമതം ഒരു സംഘടിത മതമല്ല, അതിന്റെ വിശ്വാസ സമ്പ്രദായത്തിന് അത് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരൊറ്റ, ഘടനാപരമായ സമീപനമില്ല. പത്ത് കൽപ്പനകൾ പോലെ ഹിന്ദുക്കൾക്കും ലളിതമായ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാനാവില്ല. ഹിന്ദു ലോകത്തുടനീളം, പ്രാദേശിക, പ്രാദേശിക, ജാതി, കമ്മ്യൂണിറ്റി നയിക്കുന്ന രീതികൾ വിശ്വാസങ്ങളുടെ ഗ്രാഹ്യത്തെയും പ്രയോഗത്തെയും ബാധിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും ഒരു പരമമായ വ്യക്തിയിലുള്ള വിശ്വാസവും യാഥാർത്ഥ്യം, ധർമ്മം, കർമ്മം തുടങ്ങിയ ചില തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതും ഈ വ്യതിയാനങ്ങളിലെല്ലാം പൊതുവായ ഒരു ത്രെഡാണ്. വേദങ്ങളുടെ ശക്തിയിലുള്ള വിശ്വാസം (പവിത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ) ഒരു ഹിന്ദുവിന്റെ അർത്ഥം പോലെ തന്നെ ഒരു പരിധിവരെ സഹായിക്കുന്നു, എന്നിരുന്നാലും വേദങ്ങളെ എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു എന്നതിൽ ഇത് വളരെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഹിന്ദുക്കൾ പങ്കിടുന്ന പ്രധാന അടിസ്ഥാന വിശ്വാസങ്ങളിൽ ചുവടെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു;

സത്യം ശാശ്വതമാണെന്ന് ഹിന്ദുമതം വിശ്വസിക്കുന്നു.

ഹിന്ദുക്കൾ വസ്തുതകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും ഗ്രാഹ്യവും തേടുന്നു, ലോകത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പും ഒരേയൊരു സത്യവുമാണ്. വേദമനുസരിച്ച് സത്യം ഒന്നാണ്, പക്ഷേ അത് ജ്ഞാനികൾ പല വിധത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.

ഹിന്ദുമതം വിശ്വസിക്കുന്നു ബ്രഹ്മമാണ് സത്യവും യാഥാർത്ഥ്യവും.

രൂപമില്ലാത്ത, അനന്തമായ, എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, ശാശ്വതനായ ഏക സത്യദൈവമെന്ന നിലയിൽ ഹിന്ദുക്കൾ ബ്രഹ്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. സങ്കൽപ്പത്തിലെ അമൂർത്തമല്ലാത്ത ബ്രഹ്മം; പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാം (കാണുന്നതും കാണാത്തതും) ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ എന്റിറ്റിയാണിത്.

ഹിന്ദുമതം വിശ്വസിക്കുന്നു വേദങ്ങൾ ആത്യന്തിക അധികാരികളാണെന്ന്.

പുരാതന സന്യാസിമാർക്കും മുനിമാർക്കും ലഭിച്ച വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഹിന്ദുക്കളിലെ വേദങ്ങളാണ് വേദങ്ങൾ. വേദങ്ങൾ ആരംഭമില്ലാതെയും അവസാനമില്ലാതെയുമാണെന്ന് ഹിന്ദുക്കൾ അവകാശപ്പെടുന്നു, പ്രപഞ്ചത്തിൽ മറ്റെല്ലാം നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ (കാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ) വേദങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

ഹിന്ദുമതം വിശ്വസിക്കുന്നു ധർമ്മം നേടാൻ എല്ലാവരും കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കണം.

ധർമ്മസങ്കല്പം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഹിന്ദുമതത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരാളെ അനുവദിക്കുന്നു. ഖേദകരമെന്നു പറയട്ടെ, ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പദവും അതിന്റെ സന്ദർഭത്തെ വേണ്ടവിധം ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല. ശരിയായ പെരുമാറ്റം, ന്യായബോധം, ധാർമ്മിക നിയമം, കടമ എന്നിങ്ങനെ ധർമ്മത്തെ നിർവചിക്കാൻ കഴിയും. ധർമ്മത്തെ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുന്ന എല്ലാവരും, ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയ്ക്കും കഴിവുകൾക്കും അനുസൃതമായി എല്ലായ്‌പ്പോഴും ശരിയായ കാര്യം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

ഹിന്ദുമതം വിശ്വസിക്കുന്നു വ്യക്തിഗത ആത്മാക്കൾ അനശ്വരമാണെന്ന്.

വ്യക്തിഗത ആത്മാവിന്റെ (ആത്മ) അസ്തിത്വമോ നാശമോ ഇല്ലെന്ന് ഒരു ഹിന്ദു അവകാശപ്പെടുന്നു; അതു സംഭവിച്ചു, ഇരിക്കുന്നു; ഒരു ശരീരത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറ്റൊരു ശരീരത്തിൽ ഒരേ ആത്മാവിനെ അടുത്ത ജീവിതത്തിൽ ആ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലങ്ങൾ കൊയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ആത്മാവിന്റെ ചലന പ്രക്രിയയെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആത്മാവ് അടുത്തതായി വസിക്കുന്ന ശരീരത്തെ (മുൻ ജീവിതത്തിൽ ശേഖരിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ) കർമ്മം തീരുമാനിക്കുന്നു.

വ്യക്തിഗത ആത്മാവിന്റെ ലക്ഷ്യം മോക്ഷമാണ്.

മോക്ഷം വിമോചനമാണ്: മരണത്തിൽ നിന്നും പുനർജന്മ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നും ആത്മാവിന്റെ മോചനം. അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സത്ത തിരിച്ചറിയുന്നതിലൂടെ ആത്മാവ് ബ്രഹ്മവുമായി ഐക്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ അവബോധത്തിലേക്കും ഏകീകരണത്തിലേക്കും പല വഴികളും നയിക്കും: ബാധ്യതയുടെ പാത, അറിവിന്റെ പാത, ഭക്തിയുടെ പാത (നിരുപാധികമായി ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുക).

വായിക്കുക: ജയദ്രതയുടെ സമ്പൂർണ്ണ കഥ (जयद्रथ) സിന്ധു രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവ്

ഹിന്ദുമതം - പ്രധാന വിശ്വാസങ്ങൾ: ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ മറ്റ് വിശ്വാസങ്ങൾ ഇവയാണ്:

 • സ്രഷ്ടാവും മാനിഫെസ്റ്റ് റിയാലിറ്റിയുമായ ഒരൊറ്റ, സർവ്വവ്യാപിയായ പരമമായ വ്യക്തിയിൽ ഹിന്ദുക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നു, അവർ അത്യന്താപേക്ഷിതവും അതിരുകടന്നതുമാണ്.
 • ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പുരാതന വേദഗ്രന്ഥമായ നാല് വേദങ്ങളുടെ ദിവ്യത്വത്തിൽ ഹിന്ദുക്കൾ വിശ്വസിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതുപോലെ, അഗമാകളെ ആരാധിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ വചനവും ശാശ്വത വിശ്വാസത്തിന്റെ മൂലക്കല്ലായ സനാതന ധർമ്മവുമാണ് ഈ പ്രഥമ ഗീതങ്ങൾ.
 • രൂപീകരണം, സംരക്ഷണം, പിരിച്ചുവിടൽ എന്നിവയുടെ അനന്തമായ ചക്രങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിന് വിധേയമാണെന്ന് ഹിന്ദുക്കളുടെ നിഗമനം.
 • ഹിന്ദുക്കൾ കർമ്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഓരോ മനുഷ്യനും തന്റെ ചിന്തകൾ, വാക്കുകൾ, പ്രവൃത്തികൾ എന്നിവയാൽ സ്വന്തം വിധി സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
 • എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും പരിഹരിച്ചതിനുശേഷം, ആത്മാവ് പുനർജന്മം പ്രാപിക്കുകയും ഒന്നിലധികം ജനനങ്ങളിൽ വികസിക്കുകയും മോക്ഷം പുനർജന്മ ചക്രത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഹിന്ദുക്കൾ നിഗമനം ചെയ്യുന്നു. ഈ വിധി കവർന്ന ഒരൊറ്റ ആത്മാവും ഉണ്ടാകില്ല.
 • അജ്ഞാത ലോകങ്ങളിൽ അമാനുഷിക ശക്തികളുണ്ടെന്നും ഈ ദേവന്മാരുമായും ദേവന്മാരുമായും ക്ഷേത്രാരാധന, ആചാരങ്ങൾ, കർമ്മങ്ങൾ, വ്യക്തിപരമായ ഭക്തി എന്നിവ ഒരു കൂട്ടായ്മ സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്നും ഹിന്ദുക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.
 • വ്യക്തിപരമായ അച്ചടക്കം, നല്ല പെരുമാറ്റം, ശുദ്ധീകരണം, തീർത്ഥാടനം, സ്വയം അന്വേഷണം, ധ്യാനം, ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങൽ എന്നിവ പോലെ അതിരുകടന്ന സമ്പൂർണ്ണത മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രബുദ്ധനായ ഒരു പ്രഭുവിന് അല്ലെങ്കിൽ സത്ഗുരുവിന് ആവശ്യമാണെന്ന് ഹിന്ദുക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.
 • ചിന്തയിലും വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും ഹിന്ദുക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എല്ലാ ജീവിതവും പവിത്രമാണെന്നും പരിപാലിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്നും ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്നും അതിനാൽ അഹിംസ, അഹിംസ പരിശീലിക്കുക.
 • ഒരു മതവും മറ്റെല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി വീണ്ടെടുപ്പിനുള്ള ഏക മാർഗ്ഗം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്നും എന്നാൽ എല്ലാ യഥാർത്ഥ പാതകളും ദൈവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിന്റെ വശങ്ങളാണെന്നും സഹിഷ്ണുതയ്ക്കും വിവേകത്തിനും യോഗ്യമാണെന്നും ഹിന്ദുക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.
 • ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പുരാതന മതമായ ഹിന്ദുമതത്തിന് ഒരു തുടക്കവുമില്ല record അത് രേഖപ്പെടുത്തിയ ചരിത്രമാണ്. ഇതിന് ഒരു മനുഷ്യ സ്രഷ്ടാവില്ല. ആത്മീയ മതമാണ് ഭക്തനെ വ്യക്തിപരമായി ഉള്ളിൽ യാഥാർത്ഥ്യം അനുഭവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്, ഒടുവിൽ മനുഷ്യനും ദൈവവും ഉള്ള ബോധത്തിന്റെ ഉന്നതി കൈവരിക്കുന്നു.
 • ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ നാല് പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് - ശൈവത, ശക്തി, വൈഷ്ണവവാദം, സ്മാർട്ടിസം.
ഹിന്ദു എന്ന വാക്കിന് എത്ര വയസ്സുണ്ട്? ഹിന്ദു എന്ന പദം എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു? - ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ പദോൽപ്പത്തിയും ചരിത്രവും

ഈ എഴുത്തിൽ നിന്ന് “ഹിന്ദു” എന്ന പുരാതന പദം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രകാരന്മാരും പാശ്ചാത്യ ഇൻഡോളജിസ്റ്റുകളും പറയുന്നത് എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ “ഹിന്ദു” എന്ന വാക്ക് അറബികൾ ഉപയോഗിച്ചതാണെന്നും അതിന്റെ വേരുകൾ പേർഷ്യൻ പാരമ്പര്യത്തിൽ “എസ്” എന്നതിന് പകരം “എച്ച്” എന്നായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, “ഹിന്ദു” എന്ന വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവുകൾ ഈ സമയത്തേക്കാൾ ആയിരം വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള പല ലിഖിതങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചു. കൂടാതെ, പേർഷ്യയിലല്ല, ഗുജറാത്തിലെ സൗരാഷ്ട്ര മേഖലയിലാണ്, ഈ വാക്കിന്റെ മൂലം മിക്കവാറും കിടക്കുന്നത്. ഈ രസകരമായ കഥ എഴുതിയത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ അമ്മാവനാണ്, ഒമർ-ബിൻ-ഇ-ഹാഷം, ശിവനെ സ്തുതിക്കുന്നതിനായി ഒരു കവിതയെഴുതിയിരുന്നു.

കബ ഒരു പുരാതന ശിവക്ഷേത്രമായിരുന്നുവെന്ന് ധാരാളം വെബ്‌സൈറ്റുകൾ ഉണ്ട്. ഈ വാദഗതികൾ എന്തുചെയ്യണമെന്ന് അവർ ഇപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ അമ്മാവൻ ശിവന് ഒരു ഓഡ് എഴുതി എന്നത് തീർച്ചയായും അവിശ്വസനീയമാണ്.

ഹിന്ദു വിരുദ്ധ ചരിത്രകാരന്മാരായ റോമില ഥാപ്പർ, ഡിഎൻ 'ഹിന്ദു' എന്ന വാക്കിന്റെ പുരാതനതയും ഉത്ഭവവും എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ 'ഹിന്ദു' എന്ന പദം അറബികൾ കറൻസി നൽകിയെന്ന് ha ാ കരുതി. എന്നിരുന്നാലും, അവർ അവരുടെ നിഗമനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം വ്യക്തമാക്കുകയോ അവരുടെ വാദത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന് ഏതെങ്കിലും വസ്തുതകൾ ഉദ്ധരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. മുസ്ലീം അറബ് എഴുത്തുകാർ പോലും അത്തരമൊരു അതിശയോക്തിപരമായ വാദം ഉന്നയിക്കുന്നില്ല.

യൂറോപ്യൻ എഴുത്തുകാർ വാദിക്കുന്ന മറ്റൊരു സിദ്ധാന്തം, 'ഹിന്ദു' എന്ന പദം 'സിന്ധു' പേർഷ്യൻ അഴിമതിയാണ്, പേർഷ്യൻ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് 'എസ്' എന്നതിന് പകരം എച്ച്. ഒരു തെളിവും ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല. പേർഷ്യ എന്ന വാക്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ 'എസ്' അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ഈ സിദ്ധാന്തം ശരിയാണെങ്കിൽ 'പെർഹിയ' ആയിരിക്കണം.

പേർഷ്യൻ, ഇന്ത്യൻ, ഗ്രീക്ക്, ചൈനീസ്, അറബിക് സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ എപ്പിഗ്രാഫിന്റെയും സാഹിത്യ തെളിവുകളുടെയും വെളിച്ചത്തിൽ, ഇപ്പോഴത്തെ പ്രബന്ധം മുകളിൽ പറഞ്ഞ രണ്ട് സിദ്ധാന്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ചചെയ്യുന്നു. 'സിന്ധു' പോലുള്ള വേദകാലം മുതൽ 'ഹിന്ദു' ഉപയോഗത്തിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും 'സിന്ധു' എന്നതിന്റെ പരിഷ്കരിച്ച രൂപമാണ് 'ഹിന്ദു' എന്നും അതിന്റെ മൂലം 'എച്ച്' എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്നതിനുപകരം നിലനിൽക്കുന്നുവെന്ന അനുമാനത്തെ തെളിവുകൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. സൗരാഷ്ട്രനിൽ 'എസ്'.

എപ്പിഗ്രാഫിക് തെളിവുകൾ ഹിന്ദു എന്ന വാക്കിന്റെ

പേർഷ്യൻ രാജാവായ ദാരിയസിന്റെ ഹമദാൻ, പെർസെപോളിസ്, നഖ്ഷ്-ഇ-റുസ്തം ലിഖിതങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു 'ഹിഡു' ജനസംഖ്യയെ പരാമർശിക്കുന്നു. ഈ ലിഖിതങ്ങളുടെ തീയതി ബിസി 520-485 കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ഈ യാഥാർത്ഥ്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ക്രിസ്തുവിന് 500 വർഷത്തിലേറെ മുമ്പ്, 'ഹായ് (എൻ) ഡു' എന്ന വാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഡാരിയസിന്റെ പിൻഗാമിയായ സെറെക്സെസ് തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പേരുകൾ പെർസെപോളിസിലെ തന്റെ ലിഖിതങ്ങളിൽ നൽകുന്നു. 'ഹിഡുവി'ന് ഒരു ലിസ്റ്റ് ആവശ്യമാണ്. ക്രി.മു. 485-465 കാലഘട്ടത്തിൽ ഭരിച്ച സെറക്സുകൾ പെർസെപോളിസിലെ ഒരു ശവകുടീരത്തിന് മുകളിൽ മൂന്ന് രൂപങ്ങളുണ്ട്. അർട്ടാക്സെറക്സുകൾ (ബിസി 404-395) എന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ലിഖിതത്തിൽ 'ഇയാം ഖതഗുവിയ' (ഇത് സാറ്റിജിഡിയൻ), 'അയാം ഗാ (എൻ) ദാരിയ '(ഇതാണ് ഗാന്ധാര),' ഇയാം ഹായ് (എൻ) ഡുവിയ '(ഇതാണ് ഹായ് (എൻ) ഡു). അശോകൻ (ബിസി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട്) ലിഖിതങ്ങൾ 'ഇന്ത്യ'യ്ക്ക്' ഹിഡ ',' ഇന്ത്യൻ രാജ്യം 'എന്നതിന്' ഹിഡ ലോക 'തുടങ്ങിയ പദങ്ങൾ പതിവായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

അശോകൻ ലിഖിതങ്ങളിൽ, 'ഹിഡ' യും അവളുടെ ഉത്ഭവ രൂപങ്ങളും 70 ലധികം തവണ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അശോകന്റെ ലിഖിതങ്ങൾ ബിസി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെങ്കിലും 'ഹിന്ദ്' എന്ന പേരിന്റെ പ്രാചീനത നിർണ്ണയിക്കുന്നു. ഷാഹ്പൂർ രണ്ടാമന്റെ (എ.ഡി 310) പെർസെപോളിസ് പഹ്‌ൽവി ലിഖിതങ്ങൾ.

അക്കീമെനിഡ്, അശോകൻ, സസാനിയൻ പഹ്‌ൽവി എന്നിവരുടെ രേഖകളിൽ നിന്നുള്ള എപ്പിഗ്രാഫിക് തെളിവുകൾ എ ഡി എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ 'ഹിന്ദു' എന്ന പദം അറബ് ഉപയോഗത്തിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചതെന്ന അനുമാനത്തിൽ ഒരു വ്യവസ്ഥ സ്ഥാപിച്ചു. 'ഹിന്ദു' എന്ന പദത്തിന്റെ പുരാതന ചരിത്രം സാഹിത്യ തെളിവുകൾ കുറഞ്ഞത് ബിസി 8 എങ്കിലും, ചിലപ്പോൾ ബിസി 1000 ലും എടുക്കുന്നു

പഹ്‌ൽവി അവെസ്റ്റയിൽ നിന്നുള്ള തെളിവുകൾ

അവെസ്തയിലെ സംസ്‌കൃത സപ്ത-സിന്ധുവിനായി ഹപ്‌ത-ഹിന്ദു ഉപയോഗിക്കുന്നു, അവെസ്ത ബിസി 5000-1000 കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ഇതിനർത്ഥം 'ഹിന്ദു' എന്ന പദം 'സിന്ധു' എന്നതിന് പഴക്കമുള്ളതാണ് എന്നാണ്. Ig ഗ്വേദത്തിൽ വേദികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആശയമാണ് സിന്ധു. അങ്ങനെ, ig ഗ്വേദത്തിന്റെ അത്രയും പഴക്കം ചെന്ന 'ഹിന്ദു' ആണ്. അവെസ്താൻ ഗാത 'ശതിർ' 163-ാം വാക്യത്തിൽ വേദ വ്യാസ് ഗുസ്താഷ്പിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്കുള്ള സന്ദർശനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും വേദ വ്യാസ് സോറസ്ട്രയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ 'മാൻ മാർഡെ ആം ഹിന്ദ് ജിജാദ്' എന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. (ഞാൻ 'ഹിന്ദിൽ' ജനിച്ച ആളാണ്.) ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ (ബിസി 3100) മൂത്ത സമകാലികനായിരുന്നു വേദവ്യാസ്.

ഗ്രീക്ക് ഉപയോഗം (ഇന്തോയ്)

ഗ്രീക്ക് അക്ഷരമാലയിൽ അഭിലാഷങ്ങളില്ലാത്തതിനാൽ യഥാർത്ഥ 'എച്ച്' ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട മൃദുവായ 'ഹിന്ദു' രൂപമാണ് 'ഇന്തോയ്' എന്ന ഗ്രീക്ക് പദം. ഗ്രീക്ക് സാഹിത്യത്തിൽ ഹെകറ്റേയസും (ബിസി ആറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ) ഹെറോഡൊട്ടസും (ബിസി അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ) ഗ്രീക്ക് സാഹിത്യത്തിൽ 'ഇൻഡോയ്' എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചു, ഗ്രീക്കുകാർ ഈ 'ഹിന്ദു' വേരിയന്റ് ബിസി ആറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

എബ്രായ ബൈബിൾ (ഹോഡു)

ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, എബ്രായ ബൈബിൾ 'ഹോഡു' എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നു, അത് ഒരു 'ഹിന്ദു' യഹൂദ തരം ആണ്. ബിസി 300 ന് മുമ്പുള്ള, എബ്രായ ബൈബിൾ (പഴയ നിയമം) ഇസ്രായേലിൽ സംസാരിക്കുന്ന എബ്രായ ഭാഷയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, ഇന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്കും ഹോഡു ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ചൈനീസ് സാക്ഷ്യം (ഹിയാൻ-ടു)

100 ബിസി 11 ഓടെ ചൈനക്കാർ 'ഹിന്ദു' എന്നതിന് 'ഹിൻ-ടു' എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചു. സായ്-വാങ് (ബിസി 100) പ്രസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ, സായ്-വാങ് തെക്കോട്ട് പോയി കി-പിൻ കടന്ന് ഹിയാൻ-ടു കടന്ന് ചൈനീസ് വാർഷികങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു . പിൽക്കാല ചൈനീസ് സഞ്ചാരികളായ ഫാ-ഹിയാൻ (എ.ഡി അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട്), ഹുവാൻ-സാങ് (എ.ഡി ഏഴാം നൂറ്റാണ്ട്) എന്നിവ അല്പം മാറ്റം വരുത്തിയ 'യിന്റു' പദം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും 'ഹിന്ദു' ബന്ധം ഇപ്പോഴും നിലനിർത്തി. ഇന്നുവരെ, 'യിന്റു' എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടരുന്നു.

വായിക്കുക: https://www.hindufaqs.com/some-common-gods-that-appears-in-all-major-mythologies/

പ്രീ-ഇസ്ലാമിക് അറബി സാഹിത്യം

ഇസ്താംബൂളിലെ മക്താബ്-ഇ-സുൽത്താനിയ ടർക്കിഷ് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നുള്ള പുരാതന അറബി കവിതകളുടെ ഒരു സമാഹാരമാണ് സൈർ-ഉൽ-ഒകുൽ. മുഹമ്മദ് നബിയുടെ അങ്കിൾ ഒമർ-ബിൻ-ഇ-ഹാഷാമിന്റെ ഒരു കവിത ഈ സമാഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രശംസയിൽ മഹാദേവ് (ശിവൻ) ആണ് കവിത, ഇന്ത്യയ്ക്ക് 'ഹിന്ദും' ഇന്ത്യക്കാർക്ക് 'ഹിന്ദുവും' ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉദ്ധരിച്ച ചില വാക്യങ്ങൾ ഇതാ:

വാ അബലോഹ അജാബു ആർമിമാൻ മഹാദേവോ മനോജയിൽ ഇലാമുദ്ദീൻ മിൻഹും വാ സായത്തരു സമർപ്പണത്തോടെ ഒരാൾ മഹാദേവിനെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആത്യന്തിക വീണ്ടെടുപ്പ് ലഭിക്കും.

കാമിൽ ഹിന്ദ ഇ യ au മാൻ, വാ യാകുളം നാ ലതബഹാൻ ഫോയാനക് തവാജരു, വാ സഹാബി കേ യാം ഫെമ. (ഓ, കർത്താവേ, ആത്മീയ ആനന്ദം കൈവരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഹിന്ദിൽ ഒരു ദിവസത്തെ താമസം എനിക്ക് നൽകൂ.)

മസായാരെ അഖലകൻ ഹസനൻ കുല്ലാഹും, സുമ്മ ഗാബുൾ ഹിന്ദു നജുമാം അജ. (എന്നാൽ ഒരു തീർത്ഥാടനം എല്ലാവർക്കും അർഹമാണ്, മഹാനായ ഹിന്ദു വിശുദ്ധരുടെ കൂട്ടായ്മ.)

ലാബി-ബിൻ-ഇ അക്താബ് ബിൻ-ഇ ടർഫയുടെ മറ്റൊരു കവിതയ്ക്ക് സമാനമായ ഒരു സമാഹാരമുണ്ട്, ഇത് മുഹമ്മദിന് 2300 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളതാണ്, അതായത് ബിസി 1700 ബിസി ഇന്ത്യയ്ക്ക് 'ഹിന്ദ്', ഇന്ത്യക്കാർക്ക് 'ഹിന്ദു' എന്നിവയും ഈ കവിതയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സമ, യജൂർ, ig ഗ്, അഥർ എന്നീ നാല് വേദങ്ങളും കവിതയിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ കവിത ന്യൂഡൽഹിയിലെ ലക്ഷ്മി നാരായൺ മന്ദിറിലെ കോളങ്ങളിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു, ഇത് സാധാരണയായി ബിർള മന്ദിർ (ക്ഷേത്രം) എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ചില വാക്യങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ്:

ഹിന്ദ ഇ, വാ അരഡകല്ല മന്യൊനൈഫൈൽ ജിക്കരാത്തൂൺ, ആയ മുവേർക്കൽ അരാജ് യുഷയ്യ നോഹ മിനാർ. (ഹിന്ദുവിന്റെ ദിവ്യരാജ്യമേ, നീ ഭാഗ്യവാൻ, നീ ദിവ്യജ്ഞാനത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ദേശമാണ്.)

വഹാലത്ജലി യത്തുൻ ഐനാന സഹാബി അഖതുൻ ജിക്ര, ഹിന്ദത്തുൻ മിനൽ വഹാജയഹി യോനജലൂർ റസു. (ആ ആഘോഷ പരിജ്ഞാനം ഹിന്ദു വിശുദ്ധരുടെ വാക്കുകളുടെ നാലിരട്ടി സമൃദ്ധിയിൽ അത്തരം മിഴിവോടെ തിളങ്ങുന്നു.)

യാകുലൂനല്ലാഹ അഹ്‌ലാൽ അറഫ് അലമീൻ കുല്ലാഹും, വേദ ബുക്കുൻ മാലം യോനജയ്ലാത്തൻ ഫത്താബെ-യു ജിക്കരാത്തുൽ. (ദൈവം എല്ലാവരോടും കൽപിക്കുന്നു, ദിവ്യബോധത്തോടെ ഭക്തിയോടെ വേദം കാണിച്ച ദിശ പിന്തുടരുന്നു.)

വഹോവ അലാമസ് സമ വാൽ യജുർ മിനല്ലഹായ് താനജീലൻ, യോബസാരിയോണ ജാറ്റുൻ, ഫാ ഇ നോമാ യാ അഖിഗോ മുട്ടിബയൻ. (മനുഷ്യനായ സമയും യജൂറും സഹോദരന്മാരേ, നിങ്ങളെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പാത പിന്തുടർന്ന് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.)

രണ്ട് റിഗുകളും അഥർ (വാ) യും സാഹോദര്യത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, അവരുടെ മോഹത്തിന് അഭയം നൽകുന്നു, ഇരുട്ട് പരത്തുന്നു. വാ ഇസ നെയ്ൻ ഹുമ റിഗ് അഥർ നസാഹിൻ കാ ഖുവാത്തൂൺ, വാ അസനത്ത് അല-ഉദാൻ വബോവ മാഷ ഇ രതൂൺ.

നിരാകരണം: മുകളിലുള്ള വിവരങ്ങൾ വിവിധ സൈറ്റുകളിൽ നിന്നും ചർച്ചാ ഫോറങ്ങളിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്നു. മുകളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പോയിന്റുകളെ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന ദൃ solid മായ തെളിവുകളൊന്നുമില്ല.

അക്ഷയ തൃതീയതയുടെ പ്രാധാന്യം, ഹിന്ദു കലണ്ടറിലെ ഏറ്റവും ശുഭകരമായ ദിവസങ്ങൾ - ഹിന്ദുഫാക്കുകൾ

അക്ഷയ തൃതീയ

ഹിന്ദുവും ജൈനന്മാരും എല്ലാ വസന്തകാലത്തും അക്തി അല്ലെങ്കിൽ അഖാ തേജ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അക്ഷയ തൃതീയ ആഘോഷിക്കുന്നു. വൈശാഖ മാസത്തിലെ ബ്രൈറ്റ് ഹാഫിന്റെ (ശുക്ല പക്ഷ) മൂന്നാമത്തെ തിതി (ചാന്ദ്ര ദിനം) ഈ ദിവസം വരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെയും നേപ്പാളിലെയും ഹിന്ദുക്കളും ജൈനരും ഇതിനെ “അനന്തമായ അഭിവൃദ്ധിയുടെ മൂന്നാം ദിവസമായി” ആഘോഷിക്കുന്നു, ഇത് ഒരു ശുഭ നിമിഷമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

“അക്ഷയ്” എന്നാൽ സംസ്‌കൃതത്തിൽ “അഭിവൃദ്ധി, പ്രത്യാശ, സന്തോഷം, നേട്ടം” എന്ന അർത്ഥത്തിൽ “ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്തത്” എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, ത്രിതിയ എന്നാൽ സംസ്‌കൃതത്തിൽ “ചന്ദ്രന്റെ മൂന്നാം ഘട്ടം” എന്നാണ്. ഹിന്ദു കലണ്ടറിന്റെ വസന്ത മാസമായ വൈശാഖയുടെ “മൂന്നാം ചാന്ദ്രദിന” ത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്.

ഉത്സവ തീയതി ഓരോ വർഷവും മാറുകയും ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടറിൽ ഏപ്രിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെയ് മാസങ്ങളിൽ വരുന്ന ലൂണിസോളാർ ഹിന്ദു കലണ്ടർ നിർണ്ണയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ജൈന പാരമ്പര്യം

ജൈനമതത്തിലെ കപ്പ് കൈകളിലേക്ക് ഒഴിച്ച കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ് കുടിച്ച് ആദ്യത്തെ തീർത്ഥങ്കരന്റെ (റിഷഭദേവ് പ്രഭുവിന്റെ) ഒരു വർഷത്തെ സന്ന്യാസത്തെ ഇത് സ്മരിക്കുന്നു. ചില ജൈനമതക്കാർ ഉത്സവത്തിന് നൽകിയ പേരാണ് വർഷി തപ. ജയിലുകൾ ഉപവാസവും സന്ന്യാസവും ചെലുത്തുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും പലിതാന (ഗുജറാത്ത്) പോലുള്ള തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ.

ഈ ദിവസം, വർഷത്തിൽ ഒന്നിടവിട്ട ഉപവാസമായ വർഷി-ടാപ്പ് പരിശീലിക്കുന്ന ആളുകൾ പരാന ചെയ്തുകൊണ്ടോ കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ് കുടിച്ചോ തപസ്യ പൂർത്തിയാക്കുന്നു.

ഹിന്ദു പാരമ്പര്യത്തിൽ

ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും, ഹിന്ദുക്കളും ജൈനരും പുതിയ പദ്ധതികൾ, വിവാഹങ്ങൾ, സ്വർണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഭൂമി പോലുള്ള വലിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ, ഏതെങ്കിലും പുതിയ തുടക്കങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ശുഭദിനമായി കണക്കാക്കുന്നു. അന്തരിച്ച പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരു ദിവസം കൂടിയാണിത്. വിവാഹിതരോ അവിവാഹിതരോ ആയ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ പുരുഷന്മാരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ഒരു അഫിലിയേറ്റ് ലഭിക്കാനിടയുള്ള പുരുഷനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ദിവസം പ്രധാനമാണ്. അവർ മുളയ്ക്കുന്ന ഗ്രാമം (മുളകൾ), പുതിയ പഴങ്ങൾ, ഇന്ത്യൻ മധുരപലഹാരങ്ങൾ എന്നിവ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം വിതരണം ചെയ്യുന്നു. അക്ഷയ തൃതീയ തിങ്കളാഴ്ച (രോഹിണി) സംഭവിക്കുമ്പോൾ, അത് കൂടുതൽ ശുഭകരമാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. മറ്റൊരു ഉത്സവ പാരമ്പര്യം ഈ ദിവസം ഉപവാസം, ദാനം, മറ്റുള്ളവരെ പിന്തുണയ്ക്കുക എന്നിവയാണ്. ദുർവാസ മുനി സന്ദർശന വേളയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അക്ഷയ പത്രയെ ദ്രൗപതിയിലേക്ക് അവതരിപ്പിച്ചത് വളരെ പ്രധാനമാണ്, ഇത് ഉത്സവത്തിന്റെ പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നാട്ടുരാജാക്കന്മാരായ പാണ്ഡവർ ഭക്ഷണത്തിന്റെ അഭാവം മൂലം വിശന്നിരുന്നു, കാടുകളിൽ പ്രവാസത്തിനിടയിൽ നിരവധി വിശുദ്ധ അതിഥികൾക്ക് ആതിഥ്യമരുളാനുള്ള ആതിഥ്യമര്യാദ കാരണം ഭാര്യ ദ്രൗപതി ദു was ഖിതനായി.

ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ യുധിഷ്ഠിര സൂര്യനോട് തപസ്സുചെയ്തു, ദ്രൗപതി കഴിക്കുന്നതുവരെ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ഈ പാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകി. ദുർവാസ മുനിയുടെ സന്ദർശന വേളയിൽ അഞ്ച് പാണ്ഡവരുടെ ഭാര്യ ദ്രൗപദിക്കായി ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഈ പാത്രം അജയ്യനാക്കി, അതിനാൽ അക്ഷര പത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മാന്ത്രിക പാത്രത്തിൽ അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം എല്ലായ്പ്പോഴും നിറയും, ആവശ്യമെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പോലും.

ഹിന്ദുമതത്തിൽ, വിഷ്ണുവിന്റെ ആറാമത്തെ അവതാരമായ പരശുരാമിന്റെ ജന്മദിനമായി അക്ഷയ തൃതീയ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു, അദ്ദേഹത്തെ വൈഷ്ണവ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആരാധിക്കുന്നു. പരശുരാമന്റെ ബഹുമാനാർത്ഥം ആഘോഷിക്കുന്നവർ ഉത്സവത്തെ പരശുരാം ജയന്തി എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. മറ്റുചിലർ തങ്ങളുടെ ആരാധനയെ വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമായ വാസുദേവന് സമർപ്പിക്കുന്നു. അക്ഷയ തൃതീയത്തിൽ, വേദവ്യാസ, ഐതിഹ്യമനുസരിച്ച്, മഹാഭാരതത്തെ ഗണപതിക്ക് പാരായണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി.

ഈ ദിവസം, മറ്റൊരു ഐതിഹ്യമനുസരിച്ച്, ഗംഗാ നദി ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി. ഹിമാലയൻ ശൈത്യകാലത്ത് അടച്ചതിനുശേഷം, ഛോട്ട ചാർ ധാം തീർത്ഥാടന വേളയിൽ അക്ഷയ തൃതീയയുടെ ശുഭദിനത്തിൽ യമുനോത്രി, ഗംഗോത്രി ക്ഷേത്രങ്ങൾ വീണ്ടും തുറക്കുന്നു. അക്ഷയ് ത്രിതിയയിലെ അഭിജിത് മുഹുറത്ത് ക്ഷേത്രങ്ങൾ തുറക്കുന്നു.

സുഡാമ ഈ ദിവസം ദ്വാരകയിലെ തന്റെ ബാല്യകാല സുഹൃത്തായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സന്ദർശിക്കുകയും പരിധിയില്ലാത്ത പണം സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ശുഭദിനത്തിൽ കുബേര തന്റെ സമ്പത്തും 'സമ്പത്തിന്റെ പ്രഭു' എന്ന പദവിയും നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഒഡീഷയിൽ, വരാനിരിക്കുന്ന ഖാരിഫ് സീസണിലെ നെല്ല് വിതയ്ക്കുന്നതിന്റെ തുടക്കമായി അക്ഷയ തൃതീയ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. വിജയകരമായ വിളവെടുപ്പിനുള്ള അനുഗ്രഹം നേടുന്നതിനായി കർഷകർ മാതൃഭൂമി, കാളകൾ, മറ്റ് പരമ്പരാഗത കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾ, വിത്തുകൾ എന്നിവയുടെ ആചാരപരമായ ആരാധന നടത്തി ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നു.

സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഖാരിഫ് വിളയുടെ പ്രതീകാത്മക തുടക്കമായി നെല്ല് വിതയ്ക്കുന്നത് പാടങ്ങൾ ഉഴുതുമറിച്ച ശേഷമാണ്. ഈ ആചാരം അഖി മുത്തി അനുകുല (അഖി - അക്ഷയ ത്രിതിയ; മുത്തി - നെല്ലിന്റെ മുഷ്ടി; അനുകുല - ആരംഭം അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ഘാടനം) എന്നറിയപ്പെടുന്നു, ഇത് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം വ്യാപകമായി ആചരിക്കുന്നു. സമീപ വർഷങ്ങളിൽ കർഷക സംഘടനകളും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും സംഘടിപ്പിച്ച ആചാരപരമായ അഖി മുത്തി അനുക്കുല പരിപാടികൾ കാരണം, പരിപാടി വളരെയധികം ശ്രദ്ധ നേടി. ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിലെ രഥയാത്ര ആഘോഷങ്ങൾക്ക് രഥങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം പുരിയിൽ ഈ ദിവസം ആരംഭിക്കും.

ഹിന്ദു ത്രിത്വത്തിന്റെ സംരക്ഷകനായ ഗോഡ് വിഷ്ണു അക്ഷയ തൃതീയ ദിനത്തിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്നു. ഹിന്ദു പുരാണ പ്രകാരം അക്ഷയ തൃതീയ ദിനത്തിലാണ് ത്രേതയുഗം ആരംഭിച്ചത്. സാധാരണയായി, വിഷ്ണുവിന്റെ ആറാമത്തെ അവതാരത്തിന്റെ ജന്മദിനാഘോഷമായ അക്ഷയ തൃതീയയും പരശുരാം ജയന്തിയും ഒരേ ദിവസം തന്നെ വീഴുന്നു, എന്നാൽ ത്രിതിയ തിതിയുടെ ആരംഭ സമയത്തെ ആശ്രയിച്ച്, പർഷുരം ജയന്തി അക്ഷയ ത്രിത്യയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം മുമ്പ് വീഴും.

എല്ലാ ദ്രോഹ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തമായതിനാൽ അക്ഷയ തൃതീയയെ വേദ ജ്യോതിഷികൾ ഒരു ശുഭദിനമായി കണക്കാക്കുന്നു. ഹിന്ദു ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച്, യുഗാദി, അക്ഷയ തൃതീയ, വിജയ് ദശാമി എന്നിവയുടെ മൂന്ന് ചാന്ദ്ര ദിനങ്ങൾ എല്ലാ ശുഭപ്രവൃത്തികളും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഏതെങ്കിലും ശുഭപ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കാനോ പൂർത്തിയാക്കാനോ ഒരു മുഹൂർത്തയും ആവശ്യമില്ല.

ഉത്സവ ദിനത്തിൽ ആളുകൾ എന്തുചെയ്യുന്നു

ഈ ഉത്സവം അനന്തമായ അഭിവൃദ്ധിയുടെ ഉത്സവമായി ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ ആളുകൾ കാറുകൾ വാങ്ങുന്നതിനോ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഗാർഹിക ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് വാങ്ങുന്നതിനോ ദിവസം നീക്കിവയ്ക്കുന്നു. തിരുവെഴുത്തുകളനുസരിച്ച്, മഹാവിഷ്ണുവിനോ ഗണപതിയോ വീട്ടുദേവനോ സമർപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനകൾ 'ശാശ്വതമായ' ഭാഗ്യം നൽകുന്നു. അക്ഷയ തൃതീയയിൽ ആളുകൾ പിത്ര ടാർപാൻ നടത്തുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പൂർവ്വികർക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നു. അവർ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം മൂല്യനിർണ്ണയവും അനന്തമായ അഭിവൃദ്ധിയും സന്തോഷവും നൽകുമെന്നായിരുന്നു വിശ്വാസം.

ഉത്സവത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്

വിഷ്ണുവിന്റെ ആറാമത്തെ അവതാരമായ പരശുരാം ഈ ദിവസം ജനിച്ചുവെന്ന് പൊതുവെ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ ഈ ഉത്സവം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു.

ഈ വിശ്വാസം കാരണം, ആളുകൾ വിലയേറിയതും ഗാർഹികവുമായ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, സ്വർണം, ധാരാളം മധുരപലഹാരങ്ങൾ എന്നിവ വാങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്.

ഫ്രീപിക് സൃഷ്ടിച്ച സ്വർണ്ണ വെക്റ്റർ - www.freepik.com

യോഗാസൻ-എല്ലാം -12-ഘട്ടങ്ങൾ-ശരിയായ-വഴി-ഹിന്ദുഫാക്കുകൾ

നല്ല ഹൃദയ വ്യായാമം നൽകുന്ന 12 ശക്തമായ യോഗ ആസനങ്ങളുടെ (പോസ്ചറുകളുടെ) ഒരു ശ്രേണിയായ സൂര്യ നമസ്‌കർ, നിങ്ങൾ സമയക്കുറവും ആരോഗ്യത്തോടെ തുടരാൻ ഒരൊറ്റ മന്ത്രം തേടുന്നതുമാണ് പരിഹാരം. മനസ്സിനെ ശാന്തവും സുസ്ഥിരവുമായി നിലനിർത്തുന്നതിനിടയിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആകൃതി നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള മികച്ച മാർഗമാണ് സൂര്യ നമസ്‌കറുകൾ.

സൂര്യ നമസ്‌കർ രാവിലെ ഒഴിഞ്ഞ വയറിലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ചെയ്യുന്നത്. എളുപ്പത്തിൽ പിന്തുടരാവുന്ന ഈ സൺ സല്യൂട്ടേഷൻ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിക്കാം.

സൺ സല്യൂട്ടേഷൻ രണ്ട് സെറ്റുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു, അവയിൽ ഓരോന്നും 12 യോഗ പോസുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. സൂര്യ സല്യൂട്ടേഷൻ എങ്ങനെ നടത്താമെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യസ്ത പതിപ്പുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, മികച്ച പ്രകടനത്തിനായി, ഒരു പതിപ്പിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതും പതിവായി പരിശീലിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്.

സൂര്യ നമസ്‌കർ നല്ല ആരോഗ്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, ഈ ഗ്രഹത്തിലെ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതിന് സൂര്യനോട് നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കാനും ഇത് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. തുടർച്ചയായി 10 ദിവസത്തേക്ക്, ഓരോ ദിവസവും സൂര്യന്റെ for ർജ്ജത്തോടുള്ള കൃപയോടും നന്ദിയോടും കൂടി ആരംഭിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

12 റൗണ്ട് സൺ സല്യൂട്ടേഷനുകൾക്ക് ശേഷം മറ്റ് യോഗ പോസുകളും യോഗ നിദ്രയും തമ്മിൽ ഒന്നിടവിട്ട്. ആരോഗ്യത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും ശാന്തതയോടെയും തുടരുന്നതിനുള്ള നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന മന്ത്രമായി ഇത് മാറുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയേക്കാം.

സൂര്യ നമസ്‌കറിന്റെ ഉത്ഭവം

സൂര്യ അഭിവാദ്യം ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയത് und ന്ദിലെ രാജാവാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ തന്റെ ഭരണകാലത്ത് ഈ ക്രമം സ്ഥിരമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ നില യഥാർത്ഥമാണോ അല്ലയോ, ഈ പരിശീലനത്തിന്റെ വേരുകൾ ആ പ്രദേശത്തേക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും, കൂടാതെ സൂര്യ നമസ്‌കർ ഓരോ ദിവസവും ആരംഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും സാധാരണമായ വ്യായാമമാണ്.

ഇന്ത്യയിലെ പല സ്കൂളുകളും ഇപ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും യോഗ പഠിപ്പിക്കുകയും പരിശീലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, മാത്രമല്ല അവർ സൺ സല്യൂട്ടേഷൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മനോഹരവും കാവ്യാത്മകവുമായ വ്യായാമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ ദിവസങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു.

“സൂര്യ നമസ്‌കർ” എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ അക്ഷരീയ വിവർത്തനമാണ് സൂര്യന് അഭിവാദ്യങ്ങൾ. എന്നിരുന്നാലും, അതിന്റെ പദോൽപ്പത്തി സന്ദർഭത്തെ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചാൽ ആഴത്തിലുള്ള അർത്ഥം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. “നമസ്‌കർ” എന്ന വാക്ക് പറയുന്നു: “ഞാൻ പൂർണ്ണമായ വിലമതിപ്പോടെ തല കുനിക്കുകയും പക്ഷപാതപരമോ ഭാഗികമോ ആകാതെ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. “ഭൂമിയെ വ്യാപിപ്പിക്കുകയും പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ” എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഒരു സംസ്കൃത പദമാണ് സൂര്യ.

തൽഫലമായി, നാം സൂര്യ നമസ്‌കാരം നടത്തുമ്പോൾ, പ്രപഞ്ചത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവനെ ബഹുമാനിക്കുന്നു.

 സൂര്യ നമസ്‌കറിന്റെ 12 ഘട്ടങ്ങൾ ചുവടെ ചർച്ചചെയ്യുന്നു;

1. പ്രാണമാസന (പ്രാർത്ഥന പോസ്)

പായയുടെ അരികിൽ നിൽക്കുക, നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വയ്ക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഭാരം രണ്ട് കാലിലും തുല്യമായി വിതരണം ചെയ്യുക.

നിങ്ങളുടെ തോളുകൾ വിശ്രമിക്കുകയും നെഞ്ച് വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ശ്വസിക്കുമ്പോൾ വശങ്ങളിൽ നിന്ന് കൈകൾ ഉയർത്തി, ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങളുടെ കൈകൾ നെഞ്ചിന് മുന്നിൽ വയ്ക്കുക.

2. ഹസ്ത ut ട്ടനാസന (ഉയർത്തിയ ആയുധ പോസ്)

ശ്വസിക്കുമ്പോൾ കൈകൾ മുകളിലേക്കും പിന്നിലേക്കും ഉയർത്തുക, കൈകൾ ചെവികളോട് ചേർത്തുപിടിക്കുക. ഈ പോസിലെ വിരലുകളുടെ നുറുങ്ങുകൾ വരെ ശരീരം മുഴുവൻ കുതികാൽ വരെ നീട്ടുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

ഈ യോഗ വലിച്ചുനീട്ടൽ എങ്ങനെ കൂടുതൽ തീവ്രമാക്കാം?

നിങ്ങളുടെ അരക്കെട്ട് അല്പം മുന്നോട്ട് നീക്കണം. പിന്നിലേക്ക് വളയുന്നതിനുപകരം വിരൽത്തുമ്പിലാണ് നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

3. ഹസ്ത പടാസന (കൈ മുതൽ കാൽ വരെ പോസ്)

ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നടത്തുമ്പോൾ നട്ടെല്ല് നിവർന്ന് പിടിച്ച് ഇടുപ്പിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് വളയുക. നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാലുകൾ അരികിൽ തറയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക.

ഈ യോഗ വലിച്ചുനീട്ടൽ എങ്ങനെ കൂടുതൽ തീവ്രമാക്കാം?

ആവശ്യമെങ്കിൽ, ഈന്തപ്പനകളെ തറയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കാൽമുട്ടുകൾ വളയ്ക്കുക. സ gentle മ്യമായ പരിശ്രമത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കാൽമുട്ടുകൾ നേരെയാക്കുക. ഈ സ്ഥലത്ത് കൈകൾ പിടിക്കുക, സീക്വൻസ് പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ അവ നീക്കരുത് എന്നത് ഒരു സുരക്ഷിത ആശയമാണ്.

4. അശ്വ സഞ്ചലനസനൻ (കുതിരസവാരി പോസ്)

ശ്വസിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വലതു കാൽ പിന്നിലേക്ക് തള്ളുക. നിങ്ങളുടെ വലത് കാൽമുട്ട് തറയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തല ഉയർത്തുക.

ഈ യോഗ വലിച്ചുനീട്ടൽ എങ്ങനെ കൂടുതൽ തീവ്രമാക്കാം?

ഇടത് കാൽ കൃത്യമായി തെങ്ങുകൾക്ക് നടുവിലാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

5. ദണ്ഡാസന (സ്റ്റിക്ക് പോസ്)

നിങ്ങൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ഇടത് കാൽ പിന്നോട്ടും ശരീരം മുഴുവനും ഒരു നേർരേഖയിലേക്ക് വലിക്കുക.

ഈ യോഗ വലിച്ചുനീട്ടൽ എങ്ങനെ കൂടുതൽ തീവ്രമാക്കാം?

നിങ്ങളുടെ കൈകളും തറയും തമ്മിലുള്ള ലംബ ബന്ധം നിലനിർത്തുക.

6. അഷ്ടാംഗ നമസ്‌കര (എട്ട് ഭാഗങ്ങളോ പോയിന്റുകളോ ഉപയോഗിച്ച് സല്യൂട്ട് ചെയ്യുക)

മുട്ടുകൾ തറയിലേക്ക് സ ently മ്യമായി താഴ്ത്തുമ്പോൾ ശ്വാസം എടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഇടുപ്പ് ചെറുതായി താഴ്ത്തുക, മുന്നോട്ട് സ്ലൈഡുചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചും താടിയും ഉപരിതലത്തിൽ വിശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പുറകുവശത്ത് ഒരു സ്മിഡ്ജോൺ ഉയർത്തുക.

രണ്ട് കൈകൾ, രണ്ട് കാൽ, രണ്ട് കാൽമുട്ട്, ആമാശയം, താടി എന്നിവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നു (ശരീരത്തിന്റെ എട്ട് ഭാഗങ്ങൾ തറയിൽ സ്പർശിക്കുന്നു).

7.ഭുജംഗാസന (കോബ്ര പോസ്)

നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ നെഞ്ച് കോബ്ര സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തുക. ഈ സ്ഥാനത്ത്, നിങ്ങളുടെ കൈമുട്ടുകൾ വളച്ച് തോളുകൾ ചെവിയിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തണം. ഒന്ന് നോക്കൂ.

ഈ യോഗ വലിച്ചുനീട്ടൽ എങ്ങനെ കൂടുതൽ തീവ്രമാക്കാം?

ശ്വസിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സ gentle മ്യമായ ശ്രമം നടത്തുക, ശ്വസിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നാഭി താഴേക്ക് തള്ളിവിടാനുള്ള സ gentle മ്യമായ ശ്രമം നടത്തുക. നിങ്ങളുടെ കാൽവിരലുകളിൽ പ്രവേശിക്കുക. ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടാതെ നിങ്ങൾ കഴിയുന്നത്ര ദൂരം നീട്ടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

8. പാർവതാസന (പർവത പോസ്)

ഒരു 'വിപരീത V' നിലപാടിൽ, ശ്വാസം പുറത്തെടുത്ത് ഇടുപ്പും ടെയിൽബോണും മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുക, തോളുകൾ താഴേക്ക്.

ഈ യോഗ വലിച്ചുനീട്ടൽ എങ്ങനെ കൂടുതൽ തീവ്രമാക്കാം?

കുതികാൽ നിലത്ത് വയ്ക്കുക, ടെയിൽ‌ബോൺ ഉയർത്താൻ സ gentle മ്യമായ ശ്രമം നടത്തുക എന്നിവ നിങ്ങളെ കൂടുതൽ ആഴത്തിലേക്ക് പോകാൻ അനുവദിക്കും.

9. അശ്വ സഞ്ചലനാസന (കുതിരസവാരി പോസ്)

ആഴത്തിൽ ശ്വസിക്കുകയും രണ്ട് കൈപ്പത്തികൾക്കിടയിൽ വലതു കാൽ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും ഇടത് കാൽമുട്ട് തറയിലേക്ക് താഴ്ത്തുകയും ഇടുപ്പ് മുന്നോട്ട് അമർത്തി മുകളിലേക്ക് നോക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഈ യോഗ വലിച്ചുനീട്ടൽ എങ്ങനെ കൂടുതൽ തീവ്രമാക്കാം?

രണ്ട് കൈകളുടെയും മധ്യഭാഗത്ത് വലതു കാൽ വയ്ക്കുക, വലത് കാളക്കുട്ടിയെ നിലത്ത് ലംബമാക്കുക. വലിച്ചുനീട്ടാൻ, ഈ സ്ഥാനത്ത് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇടുപ്പ് തറയിലേക്ക് താഴേക്ക് താഴ്ത്തുക.

10. ഹസ്ത പടാസന (കൈ മുതൽ കാൽ വരെ പോസ്)

നിങ്ങളുടെ ഇടത് കാൽ ഉപയോഗിച്ച് ശ്വാസം എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുക. നിങ്ങളുടെ കൈപ്പത്തി നിലത്ത് പരത്തുക. സാധ്യമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് കാൽമുട്ടുകൾ വളയ്ക്കാം.

ഈ യോഗ വലിച്ചുനീട്ടൽ എങ്ങനെ കൂടുതൽ തീവ്രമാക്കാം?

നിങ്ങളുടെ കാൽമുട്ടുകൾ സ ently മ്യമായി നേരെയാക്കുക, സാധ്യമെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ മൂക്ക് മുട്ടുകുത്തി തൊടാൻ ശ്രമിക്കുക. സാധാരണ ശ്വസിക്കുന്നത് തുടരുക.

11. ഹസ്ത ut ട്ടനാസന (ഉയർത്തിയ ആയുധ പോസ്)

ആഴത്തിൽ ശ്വസിക്കുക, നിങ്ങളുടെ നട്ടെല്ല് മുന്നോട്ട് ഉരുട്ടുക, കൈപ്പത്തി ഉയർത്തുക, അല്പം പിന്നിലേക്ക് വളയ്ക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഇടുപ്പ് ചെറുതായി പുറത്തേക്ക് തിരിക്കുക.

ഈ യോഗ വലിച്ചുനീട്ടൽ എങ്ങനെ കൂടുതൽ തീവ്രമാക്കാം?

നിങ്ങളുടെ കൈകൾ നിങ്ങളുടെ ചെവിക്ക് സമാന്തരമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. പിന്നിലേക്ക് വലിച്ചുനീട്ടുന്നതിനുപകരം, കൂടുതൽ നീട്ടുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

12. തദാസന

നിങ്ങൾ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ശരീരം നേരെയാക്കുക, തുടർന്ന് കൈകൾ താഴ്ത്തുക. ഈ സ്ഥലത്ത് വിശ്രമിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ സംവേദനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുക.

സൂര്യ നമസ്‌കറിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ: അൾട്ടിമേറ്റ് ആസന

ഇംഗ്ലീഷിൽ അറിയപ്പെടുന്ന 'സൂര്യ നമസ്‌കർ' അഥവാ സൂര്യ അഭിവാദ്യം ഒരു മുതുകും പേശിയും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന വ്യായാമമാണെന്ന് പലരും വിശ്വസിക്കുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, ഏതെങ്കിലും ഉപകരണത്തിന്റെ ഉപയോഗം ആവശ്യമില്ലാത്ത മുഴുവൻ ശരീരത്തിനും ഇത് ഒരു പൂർണ്ണ വ്യായാമമാണെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല. നമ്മുടെ ല und കികവും ക്ഷീണിച്ചതുമായ ദിനചര്യകളിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനും ഇത് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.

സൂര്യ നമസ്‌കറിന് കൃത്യമായും ഉചിതമായ സമയത്തും പ്രകടനം നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ പൂർണ്ണമായും പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഫലങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും, പക്ഷേ മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്തവിധം ചർമ്മം ഉടൻ തന്നെ വിഷാംശം ഇല്ലാതാക്കും. സൂര്യ നമസ്‌കർ നിങ്ങളുടെ സോളാർ പ്ലെക്‌സസിന്റെ വലുപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് നിങ്ങളുടെ ഭാവന, അവബോധം, തീരുമാനമെടുക്കൽ, നേതൃത്വപരമായ കഴിവ്, ആത്മവിശ്വാസം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.

സൂര്യ നമസ്‌കാരം ദിവസത്തിൽ ഏത് സമയത്തും നടത്താൻ കഴിയുമെങ്കിലും, ഏറ്റവും മികച്ചതും പ്രയോജനകരവുമായ സമയം സൂര്യോദയത്തിലാണ്, സൂര്യരശ്മികൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ മായ്ക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ഇത് പരിശീലിക്കുന്നത് ശരീരത്തെ ഉടനടി g ർജ്ജസ്വലമാക്കുന്നു, സന്ധ്യാസമയത്ത് ചെയ്യുന്നത് വിശ്രമിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കൽ, തിളങ്ങുന്ന ചർമ്മം, മെച്ചപ്പെട്ട ദഹനം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഗുണങ്ങൾ സൂര്യ നമസ്‌കറിനുണ്ട്. ഇത് ദിവസേനയുള്ള ആർത്തവചക്രം ഉറപ്പാക്കുന്നു. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നു, ഉത്കണ്ഠ കുറയ്ക്കുന്നു, ശരീരത്തിന്റെ വിഷാംശം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുള്ള സഹായവും ഉറക്കമില്ലായ്മയെ നേരിടുന്നു.

ജാഗ്രത:

ഭുജങ്ങൾ‌ നടത്തുമ്പോൾ‌ നിങ്ങളുടെ കഴുത്തിൽ‌ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം, അതിനാൽ‌ അത് നിങ്ങളുടെ കൈകൾ‌ക്ക് പുറകിലേക്ക്‌ ഒഴുകാതിരിക്കാൻ‌ കഴിയും, കാരണം ഇത് കഴുത്തിന് ഗുരുതരമായ പരിക്കുണ്ടാക്കാം. പെട്ടെന്നോ വലിച്ചുനീട്ടാതെയോ വളയുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതും നല്ലതാണ്, കാരണം ഇത് പിന്നിലെ പേശികളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും.

സൂര്യ നമസ്‌കറിന്റെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും ചെയ്യരുത്.

തിരികെ

 • ആസനങ്ങൾ പിടിക്കുമ്പോൾ ശരിയായ ശരീര നില നിലനിർത്താൻ, നിർദ്ദേശങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അനുസരിക്കുക.
 • അനുഭവം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന്, ശരിയായി താളാത്മകമായി ശ്വസിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക.
 • ഒരു ഫ്ലോയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള ഘട്ടങ്ങളുടെ ഒഴുക്ക് തകർക്കുന്നത് കാലതാമസത്തിന് കാരണമാകും.
 • നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ പ്രക്രിയയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ പതിവായി പരിശീലനം നടത്തുക, അതിന്റെ ഫലമായി നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുക.
 • പ്രക്രിയയ്ക്കിടെ ജലാംശം നിലനിർത്താനും g ർജ്ജസ്വലത കൈവരിക്കാനും ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക.

ചെയ്യാതിരിക്കുക

 • സങ്കീർണ്ണമായ ഭാവങ്ങൾ ദീർഘനേരം നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പരിക്ക് കാരണമാകും.
 • വളരെയധികം ആവർത്തനങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കരുത്; നിങ്ങളുടെ ശരീരം ആസനങ്ങളുമായി കൂടുതൽ പരിചിതമാകുമ്പോൾ ക്രമേണ സൈക്കിളുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുക.
 • പോസ്റ്ററുകൾ‌ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ‌ ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിക്കാതിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, കാരണം ഇത് മികച്ച ഫലങ്ങൾ‌ നേടുന്നതിൽ‌ നിന്നും നിങ്ങളെ തടയും.
 • വളരെയധികം ഇറുകിയതോ വളരെ ഭംഗിയുള്ളതോ ആയ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് ഭാവങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കും. സൂര്യ നമസ്‌കാരം നടത്തുമ്പോൾ സുഖമായി വസ്ത്രം ധരിക്കുക.

ഒരു ദിവസം ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന റൗണ്ടുകളുടെ എണ്ണം.

എല്ലാ ദിവസവും കുറഞ്ഞത് 12 റൗണ്ട് സൂര്യ നമസ്‌കാരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് (ഒരു സെറ്റിൽ രണ്ട് റൗണ്ടുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു).

നിങ്ങൾ യോഗയിൽ പുതിയ ആളാണെങ്കിൽ, രണ്ടോ നാലോ റൗണ്ടുകളിൽ ആരംഭിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നിടത്തോളം പ്രവർത്തിക്കുക (നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ 108 വരെ!). സെറ്റുകളിലാണ് പരിശീലനം ഏറ്റവും മികച്ചത്.

ഹോളി ദഹാൻ, ഹോളി ബോൺഫയർ

എന്താണ് ഹോളിക ദഹാൻ?

അഭിനിവേശം, ചിരി, സന്തോഷം എന്നിവ ആഘോഷിക്കുന്ന വർണ്ണാഭമായ ഉത്സവമാണ് ഹോളി. എല്ലാ വർഷവും ഹിന്ദു മാസമായ ഫാൽഗുണയിൽ നടക്കുന്ന ഉത്സവം വസന്തത്തിന്റെ വരവിനെ അറിയിക്കുന്നു. ഹോളിക്ക് മുമ്പുള്ള ദിവസമാണ് ഹോളി ദഹാൻ. ഈ ദിവസം, അവരുടെ സമീപത്തുള്ള ആളുകൾ ഒരു കത്തിക്കയറുകയും അതിന് ചുറ്റും പാടുകയും നൃത്തം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹോളിക ദഹാൻ ഹിന്ദു മതത്തിലെ ഒരു ഉത്സവം മാത്രമല്ല; അത് തിന്മയ്ക്കെതിരായ നന്മയുടെ വിജയത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ ഗുരുതരമായ കേസിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടത് ഇവിടെയുണ്ട്.

ഫാൽഗുണ മാസത്തിലെ പൂർണിമ തിതിയിൽ (പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ രാത്രി) നടക്കുന്ന ഒരു ഹിന്ദു ഉത്സവമാണ് ഹോളിക ദഹാൻ, ഇത് സാധാരണയായി മാർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ വരുന്നു.

ഹോളിക ഒരു രാക്ഷസനും ഹിരണ്യകശിപു രാജാവിന്റെ ചെറുമകനും പ്രഹ്ലാദിന്റെ അമ്മായിയും ആയിരുന്നു. ഹോളിക ദഹന്റെ പ്രതീകമായി ഹോളിയുടെ തലേദിവസം രാത്രി ചിത കത്തിക്കുന്നു. പാടാനും നൃത്തം ചെയ്യാനും ആളുകൾ തീയുടെ ചുറ്റും കൂടിവരുന്നു. പിറ്റേന്ന് ആളുകൾ ഹോളി ആഘോഷിക്കുന്നു, വർണ്ണാഭമായ അവധിദിനം. ഉത്സവകാലത്ത് ഒരു രാക്ഷസനെ ആരാധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം. എല്ലാ ആശയങ്ങളെയും അകറ്റുന്നതിനാണ് ഹോളിക സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. അവൾ ശക്തിയുടെയും സമ്പത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും അടയാളമായിരുന്നു, ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവളുടെ ഭക്തർക്ക് നൽകാനുള്ള കഴിവ് അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. തൽഫലമായി, ഹോളിക ദഹാന് മുമ്പ് പ്രഹ്ലാദനോടൊപ്പം ഹോളികയെ ആരാധിക്കുന്നു.

ഹോളി ദഹാൻ, ഹോളി ബോൺഫയർ
കത്തിക്കയറുന്നതിനെ പ്രശംസിച്ച് ആളുകൾ സർക്കിളിൽ നടക്കുന്നു

ഹോളിക ദഹന്റെ കഥ

ഭഗവത് പുരാണം അനുസരിച്ച്, ഹിരണ്യകശിപു ഒരു രാജാവായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുന്നതിനായി, ബ്രഹ്മാവ് ഒരു അനുഗ്രഹം നൽകുന്നതിനുമുമ്പ് ആവശ്യമായ തപസ് (തപസ്സ്) ചെയ്തു.

വരവിന്റെ ഫലമായി ഹിരണ്യകശ്യപുവിന് അഞ്ച് പ്രത്യേക കഴിവുകൾ ലഭിച്ചു: അവനെ ഒരു മനുഷ്യനോ മൃഗമോ കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല, വീടിനകത്തോ പുറത്തോ കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല, പകലും രാത്രിയും കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല, അസ്ട്രയാൽ കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല (വിക്ഷേപിച്ച ആയുധങ്ങൾ) അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രം (കൈയ്യിൽ പിടിച്ച ആയുധങ്ങൾ), കരയിലോ കടലിലോ വായുവിലോ കൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

അവന്റെ ആഗ്രഹം ലഭിച്ചതിന്റെ ഫലമായി, താൻ അജയ്യനാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു, അത് അവനെ അഹങ്കാരിയാക്കി. അവൻ വളരെ ധാർഷ്ട്യമുള്ളവനായിരുന്നു, തന്റെ സാമ്രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ തന്നെ ആരാധിക്കാൻ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അവന്റെ ഉത്തരവുകൾ അനുസരിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു. മറുവശത്ത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ പ്രഹ്ലാദ് പിതാവിനോട് വിയോജിക്കുകയും അവനെ ഒരു ദൈവമായി ആരാധിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഹിരണ്യകശിപു പ്രകോപിതനായി, തന്റെ മകൻ പ്രഹ്ലാദിനെ കൊല്ലാൻ പലതവണ ശ്രമിച്ചു, പക്ഷേ വിഷ്ണു എല്ലായ്പ്പോഴും ഇടപെട്ട് അവനെ രക്ഷിച്ചു. ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ സഹോദരി ഹോളികയുടെ സഹായം തേടി.

ഹോളികയ്ക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹം നൽകിയിരുന്നു, അത് അവളുടെ അഗ്നിശമന സേനയാക്കിയിരുന്നു, പക്ഷേ അവൾ തീകൊളുത്തി മരിച്ചു.

ഹോളി ബോൺഫയറിൽ പ്രഹാദിനൊപ്പം ഹോളിക
ഹോളി ബോൺഫയറിൽ പ്രഹാദിനൊപ്പം ഹോളിക

നാരായണന്റെ നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്രഹ്ലാദ്, അചഞ്ചലനായിത്തീർന്നു, കാരണം അചഞ്ചലമായ ഭക്തിക്ക് കർത്താവ് പ്രതിഫലം നൽകി. വിഷ്ണുവിന്റെ നാലാമത്തെ അവതാരമായ നരസിംഹൻ, രാക്ഷസ രാജാവായ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ നശിപ്പിച്ചു.

തൽഫലമായി, ഹോളിക്കയിൽ നിന്ന് ഹോളിക്ക് അതിന്റെ പേര് ലഭിക്കുന്നു, ഒപ്പം തിന്മയെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല വിജയത്തിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി ആളുകൾ ഇപ്പോഴും എല്ലാ വർഷവും 'ഹോളിക ചാരമായി കത്തിക്കുന്നു' എന്ന രംഗം പുനർനിർമ്മിക്കുന്നു. ഐതിഹ്യം അനുസരിച്ച്, ആർക്കും, എത്ര ശക്തനാണെങ്കിലും, ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തനെ ദ്രോഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. ദൈവത്തിലുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയെ ദ്രോഹിക്കുന്നവരെ ചാരമാക്കി മാറ്റും.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹോളികയെ ആരാധിക്കുന്നത്?

ഹോളി ഉത്സവത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് ഹോളിക ദഹാൻ. ഹോളിയുടെ തലേദിവസം രാത്രി ഹോളിക ദഹാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ കത്തിക്കയറാൻ ആളുകൾ കത്തിച്ചു.

ഹോളിക്ക് ഹോളിക പൂജ നടത്തുന്നത് ഹിന്ദു മതത്തിൽ ശക്തിയും സമൃദ്ധിയും സമ്പത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. എല്ലാത്തരം ആശയങ്ങളെയും മറികടക്കാൻ ഹോളിയിലെ ഹോളിക പൂജ സഹായിക്കും. എല്ലാത്തരം ഭീകരതകളും ഒഴിവാക്കുന്നതിനാണ് ഹോളികയെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ, ഹോളിക ദഹാന് മുമ്പായി പ്രഹ്ലാദയോടൊപ്പം അവളെ ആരാധിക്കുന്നു, അവൾ ഒരു രാക്ഷസനാണെങ്കിലും.

ഹോളിക ദഹന്റെ പ്രാധാന്യവും ഇതിഹാസവും.

പ്രഹ്ലാദിന്റെയും ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെയും ഇതിഹാസം ഹോളിക ദഹാൻ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഹൃദയഭാഗത്താണ്. വിഷ്ണുവിനെ തന്റെ മർത്യശത്രുവായി കണ്ട ഒരു രാക്ഷസ രാജാവായിരുന്നു ഹിരണ്യകശിപു, കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂത്ത സഹോദരൻ ഹിരണ്യക്ഷനെ നശിപ്പിക്കാൻ വരാഹ അവതാർ എടുത്തു.

ഒരു ദേവനോ മനുഷ്യനോ മൃഗമോ ജന്മം എടുക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സൃഷ്ടിയോ പകലോ രാത്രിയോ ഏത് സമയത്തും കൈയ്യിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആയുധമോ പ്രൊജക്റ്റൈൽ ആയുധമോ ഉപയോഗിച്ച് കൊല്ലപ്പെടില്ലെന്ന അനുഗ്രഹം നൽകാൻ ഹിരണ്യകശിപു ബ്രഹ്മാവിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ അകത്തും പുറത്തും. ബ്രഹ്മാവ് ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയതിനുശേഷം താൻ ദൈവമാണെന്ന് അസുര രാജാവ് വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങി, തന്റെ ആളുകൾ തന്നെ സ്തുതിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നിരുന്നാലും, സ്വന്തം മകൻ പ്രഹ്ലാദ്, രാജാവിൻറെ കൽപന അനുസരിക്കാതിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം ലോർഡ് വിഷ്ണുവിനോട് ഭക്തനായിരുന്നു. തൽഫലമായി, തന്റെ മകനെ വധിക്കാൻ ഹിരണ്യകശിപു നിരവധി പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചു.

തന്റെ മരുമകളായ ഹോളിക എന്ന രാക്ഷസൻ പ്രഹ്ലാദിനൊപ്പം അവളുടെ മടിയിൽ ഒരു ചിതയിൽ ഇരിക്കണമെന്ന് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ അഭ്യർത്ഥനയായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള പദ്ധതികളിലൊന്ന്. പൊള്ളലേറ്റാൽ പരിക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള കഴിവ് ഹോളികയെ അനുഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. പ്രഹ്ലാദിനൊപ്പം മടിയിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ പ്രഹ്ലാദ് വിഷ്ണുവിന്റെ നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നു, പ്രഹ്ലാദിനെ രക്ഷിക്കുന്നതിനിടെ ഹോളിക തീ കത്തിച്ചു. ചില ഐതിഹ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ബ്രഹ്മാവ് ഹോളികയ്ക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകി, അത് തിന്മയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കില്ലെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ. ഈ നില ഹോളിക ദഹാനിൽ വീണ്ടും പറയുന്നു.

 ഹോളിക ദഹാൻ എങ്ങനെ ആഘോഷിക്കുന്നു?

പ്രഹ്ലാദിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ചിതയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിനായി ഹോളിയുടെ തലേദിവസം രാത്രി ഹോളിക ദഹാനിൽ ആളുകൾ കത്തിക്കയറി. നിരവധി പശു ചാണക കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഈ തീയിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു, ഹോളികയുടെയും പ്രഹ്ലാദിന്റെയും ചാണക പ്രതിമകൾ അവസാനം. വിഷ്ണുവിനോടുള്ള ഭക്തി കാരണം പ്രഹ്ലാദിനെ തീയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയതിന്റെ ഒരു വിനോദമെന്ന നിലയിൽ, പ്രഹ്ലാദിന്റെ പ്രതിമ തീയിൽ നിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ നീക്കംചെയ്യപ്പെടും. ഇത് തിന്മയ്ക്കെതിരായ നന്മയുടെ വിജയത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുകയും ആത്മാർത്ഥമായ ഭക്തിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ആളുകളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ആൻറിബയോട്ടിക് ഗുണങ്ങളുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതിയെ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മറ്റ് ക്ലീനിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സമാഗ്രിയും ആളുകൾ ചിതയിലേക്ക് എറിയുന്നു.

ഹോളി ദഹാൻ (ഹോളി ബോൺഫയർ)

ഹോളിക ദഹന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഹോളിക ദീപക് അഥവാ ഛോതി ഹോളി. ഈ ദിവസം, സൂര്യാസ്തമയത്തിനുശേഷം ആളുകൾ ഒരു കത്തിക്കയറുന്നു, മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നു, പരമ്പരാഗത നാടോടിക്കഥകൾ ആലപിക്കുന്നു, വിശുദ്ധ കത്തിക്കയറലിന് ചുറ്റും ഒരു വൃത്തമുണ്ടാക്കുന്നു. അവ കാടുകളെ അവശിഷ്ടങ്ങളില്ലാത്തതും വൈക്കോൽ കൊണ്ട് ചുറ്റപ്പെട്ടതുമായ സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിക്കുന്നു.

റോളി, പൊട്ടാത്ത അരി ധാന്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷത്ത്, പൂക്കൾ, അസംസ്കൃത കോട്ടൺ ത്രെഡ്, മഞ്ഞൾ ബിറ്റുകൾ, പൊട്ടാത്ത മൂംഗ് ദാൽ, ബതാഷ (പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ ഗുർ കാൻഡി), തേങ്ങ, ഗുലാൽ എന്നിവ തീ കത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കാടുകൾ അടുക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു. മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നു, കത്തിക്കയറുന്നു. കത്തിക്കയറുന്നതിന് ചുറ്റും അഞ്ച് തവണ ആളുകൾ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിനും സന്തോഷത്തിനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ദിവസം, ആളുകൾ അവരുടെ വീടുകളിൽ സമ്പത്ത് എത്തിക്കുന്നതിനായി മറ്റ് പല ആചാരങ്ങളും ചെയ്യുന്നു.

ഹോളി ദഹാനിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ:

 • നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ വടക്കൻ ദിശയിൽ / മൂലയിൽ ഒരു നെയ്യ് ദിയ സ്ഥാപിച്ച് അത് പ്രകാശിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വീട് സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു.
 • എള്ള് എണ്ണ ചേർത്ത് മഞ്ഞൾ ശരീരത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നു. അത് സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്ത് ഹോളിക കത്തിക്കയറുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ കുറച്ച് സമയം കാത്തിരിക്കുന്നു.
 • ഉണങ്ങിയ തേങ്ങ, കടുക്, എള്ള്, 5 അല്ലെങ്കിൽ 11 ഉണങ്ങിയ ചാണക ദോശ, പഞ്ചസാര, ഗോതമ്പ് ധാന്യങ്ങൾ എന്നിവയും പരമ്പരാഗതമായി വിശുദ്ധ തീയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു.
 • പരിക്രമ സമയത്ത് ആളുകൾ ഹോളികയ്ക്ക് വെള്ളം നൽകുകയും കുടുംബത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഹോളി ദഹാനിൽ ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ:

ഈ ദിവസം നിരവധി വിശ്വാസങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇതാ:

 • അപരിചിതരിൽ നിന്ന് വെള്ളമോ ഭക്ഷണമോ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
 • ഹോളിക ദഹന്റെ വൈകുന്നേരം അല്ലെങ്കിൽ പൂജ നടത്തുമ്പോൾ മുടി തളരുക.
 • ഈ ദിവസം, പണമോ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വസ്‌തുക്കളോ ആർക്കും കടം കൊടുക്കരുത്.
 • ഹോളിക ദഹാൻ പൂജ നടത്തുമ്പോൾ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.

കൃഷിക്കാർക്ക് ഹോളി ഉത്സവത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം

ഈ ഉത്സവം കൃഷിക്കാർക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ്, കാരണം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾക്കൊപ്പം പുതിയ വിളകൾ വിളവെടുക്കേണ്ട സമയം. ലോകത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഹോളി “സ്പ്രിംഗ് കൊയ്ത്തുത്സവം” എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഹോളിക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിനായി പുതിയ വിളകളുമായി തങ്ങളുടെ കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾ ഇതിനകം പുനരാരംഭിച്ചതിനാൽ കർഷകർ സന്തോഷിക്കുന്നു. തൽഫലമായി, ഇത് അവരുടെ വിശ്രമ കാലഘട്ടമാണ്, നിറങ്ങളും മധുരപലഹാരങ്ങളും കൊണ്ട് അവർ ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ.

 ഹോളിക പൈർ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം (ഹോളി ബോൺഫയർ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം)

ഉത്സവത്തിന് പാർക്കുകൾ, കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്ററുകൾ, ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, മറ്റ് തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഉത്സവം ആരംഭിക്കുന്നതിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കത്തിക്കയറാൻ ആരാധിച്ച ആളുകൾ കത്തിക്കയറാനുള്ള മരവും ജ്വലന വസ്തുക്കളും ശേഖരിക്കാൻ തുടങ്ങി. പ്രഹലാദിനെ അഗ്നിജ്വാലയിലേക്ക് ആകർഷിച്ച ഹോളികയുടെ ഒരു പ്രതിമ ചിതയുടെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നു. കളർ പിഗ്മെന്റുകൾ, ഭക്ഷണം, പാർട്ടി പാനീയങ്ങൾ, ഉത്സവ സീസണൽ ഭക്ഷണങ്ങളായ ഗുജിയ, മാത്രി, മാൽപുവാസ്, മറ്റ് പ്രാദേശിക വിഭവങ്ങൾ എന്നിവ വീടുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു.

വായിക്കുക: https://www.hindufaqs.com/holi-dhulheti-the-festival-of-colours/

ഹിന്ദുമതത്തെ ആരാധിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ

ആരാധനയ്‌ക്കായി ഹിന്ദുക്കൾ എപ്പോൾ പങ്കെടുക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അടിസ്ഥാന മാർഗനിർദേശങ്ങളൊന്നും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നൽകിയിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും, പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളിലോ ഉത്സവങ്ങളിലോ നിരവധി ഹിന്ദുക്കൾ ക്ഷേത്രത്തെ ആരാധനാലയമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

പല ക്ഷേത്രങ്ങളും ഒരു പ്രത്യേക ദേവതയ്ക്കായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ ദേവന്റെ പ്രതിമകളോ ചിത്രങ്ങളോ ആ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയോ സ്ഥാപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. അത്തരം ശില്പങ്ങളോ ചിത്രങ്ങളോ മൂർത്തി എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

ഹിന്ദു ആരാധനയെ സാധാരണയായി വിളിക്കാറുണ്ട് പൂജ. ഇമേജുകൾ‌ (മൂർത്തി), പ്രാർത്ഥനകൾ‌, മന്ത്രങ്ങൾ‌, വഴിപാടുകൾ‌ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഘടകങ്ങൾ‌ ഉൾ‌പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഹിന്ദുമതത്തെ ഇനിപ്പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ആരാധിക്കാം

ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരാധിക്കുന്നു - അവർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില ക്ഷേത്ര ആചാരങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഹിന്ദുക്കൾ വിശ്വസിച്ചു. ഉദാഹരണത്തിന്‌, ആരാധനയുടെ ഭാഗമായി അവർ ഒരു ശ്രീകോവിലിനു ചുറ്റും ഘടികാരദിശയിൽ നടക്കാം, അതിൽ ദേവിയുടെ പ്രതിമ (മൂർത്തി) അതിന്റെ ആന്തരിക ഭാഗത്ത് ഉണ്ട്. ദേവതയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ, അവർ പഴങ്ങളും പൂക്കളും പോലുള്ള വഴിപാടുകൾ കൊണ്ടുവരും. ഇത് ആരാധനയുടെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവമാണ്, പക്ഷേ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പരിതസ്ഥിതിയിൽ അത് നടക്കുന്നു.

ശ്രീ രംഗനാഥസ്വാമി ക്ഷേത്രം
ശ്രീ രംഗനാഥസ്വാമി ക്ഷേത്രം

ആരാധിക്കുന്നു വീടുകളിൽ നിന്ന് - വീട്ടിൽ, പല ഹിന്ദുക്കൾക്കും സ്വന്തമായി ആരാധനാലയം ഉണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുത്ത ദേവതകളുടെ പ്രധാന ചിത്രങ്ങൾ അവർ ഇടുന്ന ഇടമാണിത്. ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തവണ ഹിന്ദുക്കൾ വീട്ടിൽ ആരാധന നടത്തുന്നു. ത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, അവർ സാധാരണയായി അവരുടെ ഭവന ക്ഷേത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു. വീടിന്റെ ഏറ്റവും പവിത്രമായ സ്ഥലം ശ്രീകോവിലാണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു.

വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആരാധന - ഹിന്ദുമതത്തിൽ, ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലോ മറ്റ് ഘടനയിലോ ആരാധന നടത്തേണ്ടതില്ല. ഇത് ors ട്ട്‌ഡോറിലും ചെയ്യാം. കുന്നുകളും നദികളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഹിന്ദുക്കൾ ആരാധിക്കുന്ന വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങൾ. ഹിമാലയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പർവതനിര ഈ പുണ്യ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഹിന്ദു ദേവതയായ ഹിമാവത്തിനെ സേവിക്കുമ്പോൾ ഈ പർവതങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണെന്ന് ഹിന്ദുക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. കൂടാതെ, നിരവധി സസ്യങ്ങളെയും മൃഗങ്ങളെയും ഹിന്ദുക്കൾ പവിത്രമായി കണക്കാക്കുന്നു. അതിനാൽ, പല ഹിന്ദുക്കളും സസ്യഭുക്കുകളാണ്, പലപ്പോഴും ജീവികളോട് സ്നേഹപൂർവ്വം ദയയോടെ പെരുമാറുന്നു.

എങ്ങനെയാണ് ഹിന്ദുമതം ആരാധിക്കപ്പെടുന്നത്

ക്ഷേത്രങ്ങളിലും വീടുകളിലും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഹിന്ദുക്കൾ ആരാധനയ്ക്കായി നിരവധി മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവ:

 • ധ്യാനം: ധ്യാനം ശാന്തമായ ഒരു വ്യായാമമാണ്, അതിൽ ഒരു വ്യക്തി തന്റെ മനസ്സിനെ വ്യക്തവും ശാന്തവുമായി നിലനിർത്താൻ ഒരു വസ്തുവിലോ ചിന്തയിലോ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.
 • പൂജ: ഇത് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒന്നോ അതിലധികമോ ദേവതകളെ സ്തുതിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തി പ്രാർത്ഥനയും ആരാധനയുമാണ്.
 • ഹവാൻ: സാധാരണ ജനനത്തിനു ശേഷമോ മറ്റ് പ്രധാന സംഭവങ്ങളിലോ കത്തിച്ച ആചാരപരമായ വഴിപാടുകൾ.
 • ദർശനം: ദേവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിർവഹിക്കുന്ന ധ്യാനം അല്ലെങ്കിൽ യോഗ
 • ആർട്ടി: ഇത് ദേവന്മാരുടെ മുന്നിലുള്ള ഒരു ആചാരമാണ്, അതിൽ നിന്ന് നാല് ഘടകങ്ങളും (അതായത്, തീ, ഭൂമി, വെള്ളം, വായു) വഴിപാടുകളിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
 • ആരാധനയുടെ ഭാഗമായി ഭജൻ: ദേവന്മാരുടെ പ്രത്യേക ഗാനങ്ങളും ആരാധനയ്ക്കായി മറ്റ് ഗാനങ്ങളും ആലപിക്കുക.
 • ആരാധനയുടെ ഭാഗമായി കീർത്തനം- ഇതിൽ ദേവതയോടുള്ള വിവരണമോ പാരായണമോ ഉൾപ്പെടുന്നു.
 • ജപ: ആരാധനയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമെന്ന നിലയിൽ ഇത് ഒരു മന്ത്രത്തിന്റെ ധ്യാന ആവർത്തനമാണ്.
ഗണപതിയുടെ ഈ വിഗ്രഹം പുരുഷാർത്ഥനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു
ഗണപതിയുടെ ഈ വിഗ്രഹം പുരുഷാർത്ഥനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, കാരണം വിഗ്രഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വലതുവശത്ത് തുമ്പിക്കൈയുണ്ട്

ഉത്സവങ്ങളിൽ ആരാധിക്കുന്നു

ഹിന്ദുമതത്തിൽ വർഷത്തിൽ ആഘോഷിക്കുന്ന ഉത്സവങ്ങളുണ്ട് (മറ്റ് പല ലോക മതങ്ങളെയും പോലെ). സാധാരണയായി, അവ ഉജ്ജ്വലവും വർണ്ണാഭമായതുമാണ്. സന്തോഷിക്കാൻ, ഉത്സവ സീസണിൽ ഹിന്ദു സമൂഹം സാധാരണയായി ഒത്തുചേരുന്നു.

ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ, ബന്ധങ്ങൾ വീണ്ടും സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതിനായി വ്യത്യാസങ്ങൾ മാറ്റിവച്ചിരിക്കുന്നു.

ഹിന്ദുമതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഉത്സവങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കൾ കാലാനുസൃതമായി ആരാധിച്ചിരുന്നു. ആ ഉത്സവങ്ങൾ ചുവടെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ദീപാവലി 1 ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
ദീപാവലി 1 ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
 • ദീപാവലി - ഏറ്റവും വ്യാപകമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഹിന്ദു ഉത്സവങ്ങളിലൊന്നാണ് ദീപാവലി. ശ്രീരാമന്റെയും സീതയുടെയും നിലയും, തിന്മയെ മറികടക്കുന്ന നല്ലത് എന്ന ആശയവും ഇത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. വെളിച്ചത്തോടെ അത് ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഹിന്ദുക്കൾ ലൈറ്റ് ദിവാ വിളക്കുകൾ, കൂടാതെ പലപ്പോഴും പടക്കങ്ങളുടെയും കുടുംബ പുന un സമാഗമത്തിന്റെയും വലിയ ഷോകൾ ഉണ്ട്.
 • ഹോളി - ഹോളി മനോഹരമായി ibra ർജ്ജസ്വലമായ ഒരു ഉത്സവമാണ്. കളർ ഫെസ്റ്റിവൽ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. വസന്തത്തിന്റെ വരവിനെയും ശൈത്യകാലത്തിന്റെ അവസാനത്തെയും ഇത് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു, മാത്രമല്ല ചില ഹിന്ദുക്കൾക്ക് നല്ല വിളവെടുപ്പിനുള്ള വിലമതിപ്പും കാണിക്കുന്നു. ഈ ഉത്സവ വേളയിൽ ആളുകൾ പരസ്പരം വർണ്ണാഭമായ പൊടിയും പകരും. ഒരുമിച്ച്, അവർ ഇപ്പോഴും കളിക്കുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 • നവരാത്രി ദസറ - ഈ ഉത്സവം മോശത്തെ മറികടക്കുന്നതിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. രാവണനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തതും വിജയിച്ചതും ശ്രീരാമനെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. ഒൻപത് രാത്രികളിൽ, അത് നടക്കുന്നു. ഈ സമയത്ത്, ഗ്രൂപ്പുകളും കുടുംബങ്ങളും ഒരു കുടുംബമായി ആഘോഷങ്ങൾക്കും ഭക്ഷണത്തിനുമായി ഒത്തുകൂടുന്നു.
 • രാം നവോമി - ശ്രീരാമന്റെ ജനനത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ഉത്സവം സാധാരണയായി ഉറവകളിലാണ് നടക്കുന്നത്. നവരതി ദസറയിൽ ഹിന്ദുക്കൾ ഇത് ആഘോഷിക്കുന്നു. മറ്റ് ഉത്സവങ്ങളോടൊപ്പം ആളുകൾ ഈ കാലയളവിൽ ശ്രീരാമനെക്കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ വായിക്കുന്നു. അവർ ഈ ദൈവത്തെയും ആരാധിച്ചേക്കാം.
 • രഥ-യാത്ര - ഇത് പൊതുവായി ഒരു രഥത്തിൽ ഘോഷയാത്രയാണ്. ജഗന്നാഥൻ തെരുവിലൂടെ നടക്കുന്നത് കാണാൻ ആളുകൾ ഈ ഉത്സവ വേളയിൽ ഒത്തുകൂടുന്നു. ഉത്സവം വർണ്ണാഭമായതാണ്.
 • ജന്മാഷ്ടമി - ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ജനനം ആഘോഷിക്കാൻ ഉത്സവം ഉപയോഗിക്കുന്നു. 48 മണിക്കൂർ ഉറക്കമില്ലാതെ പോകാൻ ശ്രമിച്ചും പരമ്പരാഗത ഹിന്ദു ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചും ഹിന്ദുക്കൾ ഇതിനെ അനുസ്മരിക്കുന്നു. ഈ ആരാധനാമൂർത്തി ദേവന്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കാൻ, നൃത്തങ്ങളും പ്രകടനങ്ങളും നടത്തുന്നു.
ഹിന്ദുമതത്തിലെ പ്രധാന വസ്തുതകൾ-ഹിന്ദുഫാക്കുകൾ

ചില ആളുകൾ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മതമാണ് ഹിന്ദുമതം എന്ന വസ്തുത നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈ മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചില വസ്‌തുതകളുണ്ടെന്നും എല്ലാവരും ഈ വസ്‌തുതകളെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണെന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്, അതിനാൽ, ഈ വസ്തുതകൾ ഞങ്ങളോട് പറയാൻ ഈ ലേഖനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്, ആ വസ്തുതകൾ ചുവടെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

1. ലോകത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പഴയ പുസ്തകങ്ങളിലൊന്നാണ് ig ഗ്വേദം.

സംസ്കൃതത്തിൽ എഴുതിയ പുരാതന ഗ്രന്ഥമാണ് ig ഗ്വേദം. തീയതി അജ്ഞാതമാണ്, എന്നാൽ മിക്ക സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളും ഇത് ബിസി 1500 വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ളതാണ്. ഇത് ലോകത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന പാഠമാണ്, അതിനാൽ ഈ വസ്തുതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഹിന്ദുമതത്തെ ഏറ്റവും പഴയ മതം എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

2. 108 എന്നത് ഒരു പവിത്ര സംഖ്യയായി കണക്കാക്കുന്നു.

108 മൃഗങ്ങളുടെ ഒരു സ്ട്രിംഗ് എന്ന നിലയിൽ, മാലാസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന മുത്തുകളുടെ മാലകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ സംഖ്യ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ജീവിതമാണെന്നും ഇത് സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ഭൂമിയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും വേദ സംസ്കാര ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഹിന്ദുക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 108 എന്നത് വളരെക്കാലമായി ഒരു വിശുദ്ധ സംഖ്യയാണ്.

3. ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ മതമാണ് ഹിന്ദുമതം.

റെബൽ by ““ ഗംഗാ ആരതി- മഹാ കുംഭമേള 2013 ”CC BY-NC-ND 2.0 ഉപയോഗിച്ചാണ് ലൈസൻസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ആരാധകരുടെ എണ്ണത്തെയും മതത്തിൽ വിശ്വസിച്ചവരുടെ എണ്ണത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി, ക്രിസ്തുമതത്തിനും ഇസ്ലാമിനും മാത്രമേ ഹിന്ദുമതത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ പിന്തുണയുള്ളൂ, ഇത് ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ മതമായി ഹിന്ദുമതത്തെ മാറ്റുന്നു.

4. ദേവന്മാർ പല രൂപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഹിന്ദു ബോധ്യപ്പെടുത്തൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ലെൻസ്മാറ്റർ എഴുതിയ “കാമാഖ്യ, ഗുവാഹത്തിയുടെ ഇതിഹാസം”

ഒരു ശാശ്വതശക്തി മാത്രമേയുള്ളൂ, എന്നാൽ പല ദേവീദേവന്മാരെയും പോലെ ഇതിന് രൂപം നൽകാൻ കഴിയും. ലോകത്തിലെ ഓരോ ജീവികളിലും ബ്രാഹ്മണന്റെ ഒരു ഭാഗം ജീവിക്കുന്നുവെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഹിന്ദുമതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആകർഷകമായ നിരവധി വസ്തുതകളിൽ ഒന്ന് ഏകദൈവ വിശ്വാസമാണ്.

5. ഹിന്ദു ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് സംസ്കൃതം.

ബുദ്ധ ജാതകമലയുടെ കൈയെഴുത്തുപ്രതി, സംസ്‌കൃത ഭാഷ ഡാഡറോട്ട്

വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും എഴുതിയ പുരാതന ഭാഷയാണ് സംസ്കൃതം, ഭാഷയുടെ ചരിത്രം കാലക്രമേണ 3,500 വർഷമെങ്കിലും പോകുന്നു.

6. സമയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സർക്കുലർ സങ്കൽപ്പത്തിൽ ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ വിശ്വാസമുണ്ട്.

സമയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു രേഖീയ ആശയം പാശ്ചാത്യ ലോകം പ്രയോഗിക്കുന്നു, എന്നാൽ സമയം ദൈവത്തിന്റെ പ്രകടനമാണെന്നും അത് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ലെന്നും ഹിന്ദുക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവസാനിക്കാനും ആരംഭിക്കാനും ആരംഭിക്കുന്ന ചക്രങ്ങളിൽ, അവർ ജീവിതം കാണുന്നു. ദൈവം ശാശ്വതനാണ്, അതോടൊപ്പം ഭൂതകാലവും വർത്തമാനവും ഭാവിയും ഒരുമിച്ച് നിലനിൽക്കുന്നു.

7. ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ഒരു സ്ഥാപകനും നിലവിലില്ല.

ലോകത്തിലെ മിക്ക മതങ്ങൾക്കും വിശ്വാസ വ്യവസ്ഥകൾക്കും ഒരു സ്രഷ്ടാവുണ്ട്, ക്രിസ്തുമതത്തിനായി യേശു, ഇസ്ലാമിന് മുഹമ്മദ്, അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധമതത്തിന് ബുദ്ധൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ളവ. എന്നിരുന്നാലും, ഹിന്ദുമതത്തിന് അത്തരമൊരു സ്ഥാപകനില്ല, അത് ഉത്ഭവിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായ തീയതിയില്ല. ഇന്ത്യയിലെ സാംസ്കാരികവും മതപരവുമായ മാറ്റങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചതിനാലാണിത്.

8. സനാതന ധർമ്മമാണ് യഥാർത്ഥ നാമം.

സംസ്കൃതത്തിൽ ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പേരാണ് സനാതന ധർമ്മം. സിന്ധു നദിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെ വിവരിക്കാൻ ഗ്രീക്കുകാർ ഹിന്ദു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദു എന്ന വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പൊതു ബദൽ നാമമായി മാറി. പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുത്തുകാർ ഹിന്ദുവിലേക്ക് ഇസ്ലാം ചേർത്തുവെന്നും പിന്നീട് ഇത് ഹിന്ദുക്കൾ തന്നെ സ്വീകരിച്ചതായും സനാതന ധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഹിന്ദുമതത്തിലേക്ക് പേര് മാറ്റിയതായും അന്നുമുതൽ ആ പേരിലാണെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

9. ഹിന്ദുമതം പച്ചക്കറികളെ ഭക്ഷണമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു

ബുദ്ധമതത്തിലും ജൈനമതത്തിലും ഹിന്ദു മതത്തിലും കാണാവുന്ന ഒരു ആത്മീയ സങ്കൽപ്പമാണ് അഹിംസ. സംസ്കൃതത്തിലെ ഒരു പദമാണ് “വേദനിപ്പിക്കരുത്”, അനുകമ്പ. അതുകൊണ്ടാണ് പല ഹിന്ദുക്കളും വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണക്രമം പിന്തുടരുന്നത്, കാരണം നിങ്ങൾ മൃഗങ്ങൾക്ക് ദോഷം വരുത്തുന്നുവെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു, കാരണം നിങ്ങൾ മാംസം കഴിക്കുന്നത് ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ്. ചില ഹിന്ദുക്കൾ പന്നിയിറച്ചിയും ഗോമാംസവും കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നു.

10. ഹിന്ദുക്കൾക്ക് കർമ്മത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്

ജീവിതത്തിൽ നന്മ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് നല്ല കർമ്മം ലഭിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ നല്ല അല്ലെങ്കിൽ ചീത്ത പ്രവൃത്തികൾക്കും കർമ്മം സ്വാധീനിക്കപ്പെടും, ഈ ജീവിതാവസാനം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കർമ്മമുണ്ടെങ്കിൽ, അടുത്ത ജീവിതം ആദ്യ ജീവിതത്തേക്കാൾ മികച്ചതായിരിക്കുമെന്ന് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്.

11. ഹിന്ദുക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾക്ക് നാല് പ്രധാന ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്.

ലക്ഷ്യങ്ങൾ; ധർമ്മം (നീതി), കാമ (ശരിയായ ആഗ്രഹം), അർത്ഥ (പണത്തിന്റെ മാർഗ്ഗം), മോക്ഷം (രക്ഷ). ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ രസകരമായ മറ്റൊരു വസ്തുതയാണിത്, പ്രത്യേകിച്ചും ദൈവത്തെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് പോകാനോ അവനെ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനോ വേണ്ടി അവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുകയല്ല ഉദ്ദേശ്യം. ഹിന്ദുമതത്തിന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്, ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ബ്രഹ്മവുമായി ഒന്നായിത്തീരുകയും പുനർജന്മ ലൂപ്പ് ഉപേക്ഷിക്കുകയുമാണ്.

12. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ശബ്ദത്തെ “ഓം” പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു

ഓം, ഓം ഹിന്ദുമതത്തിലെ ഏറ്റവും പവിത്രമായ അക്ഷരം, അടയാളം അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രം കൂടിയാണ്. ചിലപ്പോൾ, ഒരു മന്ത്രത്തിന് മുമ്പ് ഇത് പ്രത്യേകം ആവർത്തിക്കുന്നു. ഇത് ലോകത്തിന്റെ താളം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശബ്ദമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ബുദ്ധമതം, ജൈനമതം, സിഖ് മതം എന്നിവയിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. യോഗ പരിശീലിക്കുമ്പോഴോ ഒരു ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കുമ്പോഴോ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കേൾക്കാവുന്ന ഒരു ആത്മീയ ശബ്ദമാണ്. ധ്യാനത്തിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

13. ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ നിർണായക ഭാഗം യോഗയാണ്.

യോഗയുടെ യഥാർത്ഥ നിർവചനം “ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം” എന്നതായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇത് സമീപ വർഷങ്ങളിൽ പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരവുമായി കൂടുതൽ അടുത്തു. എന്നാൽ യോഗ എന്ന പദം വളരെ അയഞ്ഞതാണ്, കാരണം വ്യത്യസ്ത ഹിന്ദു ആചാരങ്ങളെ യഥാർത്ഥ പദത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള യോഗകളുണ്ട്, എന്നാൽ ഹത യോഗയാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും സാധാരണമായത്.

14. ഓരോരുത്തരും രക്ഷ നേടും.

ആളുകൾക്ക് മറ്റ് മതങ്ങളിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കാനോ പ്രബുദ്ധത നേടാനോ കഴിയില്ലെന്ന് ഹിന്ദുമതം വിശ്വസിക്കുന്നില്ല.

15. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആത്മീയ യോഗമാണ് കുംഭമേള.

കുംഭമേള ഉത്സവത്തിന് യുനെസ്കോ കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് പദവി ലഭിച്ചു. 30 ഫെബ്രുവരി 10 ന് നടന്ന ഏകദിനത്തിൽ 2013 ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ മേളയിൽ പങ്കെടുത്തു.

 ഹിന്ദുമതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള 5 തവണ ക്രമരഹിതമായ വസ്തുതകൾ

പശുക്കളെ ആരാധിക്കുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഹിന്ദുക്കൾ നമുക്കുണ്ട്.

ഹിന്ദുമതത്തിൽ മൂന്ന് പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്, ശൈവ, ഷാ, വൈഷ്ണവ എന്നീ വിഭാഗങ്ങൾ.

ലോകത്ത് ഒരു ബില്യണിലധികം ഹിന്ദുക്കളുണ്ടെങ്കിലും ഭൂരിഭാഗം ഹിന്ദുക്കളും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. വിശുദ്ധവേദത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഒരു മെഡിക്കൽ സയൻസാണ് ആയുർവേദം. ദീപാവലി, ഗുദിപദാവ, വിജയദശാമി, ഗണേഷ് ഉത്സവം, നവരാത്രി എന്നിവയാണ് പ്രധാന ഹിന്ദു ഉത്സവങ്ങൾ.

ഹിന്ദുമതം ഒരു മതമല്ല, അതിന്റെ ജീവിത രീതിയാണെന്ന് ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും അറിയില്ല. ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനെന്ന നിലയിൽ വിവിധ വിശുദ്ധന്മാർ സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ശാസ്ത്രമാണ് ഹിന്ദുമതം. നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന കുറച്ച് ആചാരങ്ങളോ നിയമങ്ങളോ ഉണ്ട്, എന്നാൽ ഈ ആചാരങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് പാലിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു.

നമ്മൾ സാധാരണയായി പിന്തുടരുന്ന ഹിന്ദു ആചാരങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ ചില ശാസ്ത്രീയ കാരണങ്ങൾ ഈ പോസ്റ്റ് പങ്കിടും.

      1. വിഗ്രഹത്തിന് ചുറ്റും ഒരു പരിക്രമണം നടത്തുക

ശ്രീ രംഗനാഥസ്വാമി ക്ഷേത്രം
ശ്രീ രംഗനാഥസ്വാമി ക്ഷേത്രം

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതെ, യജമാനനെ ആരാധിക്കാൻ, എന്നാൽ ക്ഷേത്രം എന്നൊരു സ്ഥലം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കേണ്ടത്, അത് നമ്മിൽ എന്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നു?

കാന്തിക, വൈദ്യുത തരംഗങ്ങൾ ഉത്തര / ദക്ഷിണധ്രുവങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പോസിറ്റീവ് എനർജിയുടെ ശക്തികേന്ദ്രമാണ് ക്ഷേത്രം. വിഗ്രഹം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഗർഭഗരിഹ or മൂലസ്ഥനം. ഇവിടെയാണ് ഭൂമിയുടെ കാന്തിക തരംഗങ്ങൾ പരമാവധി കാണപ്പെടുന്നത്. ഈ പോസിറ്റീവ് എനർജി ശാസ്ത്രീയമായി മനുഷ്യശരീരത്തിന് പ്രധാനമാണ്.

      2. വിഗ്രഹത്തിന് ചുറ്റും ഒരു പരിക്രമണം നടത്തുക

ശിവൻ ധ്യാനിക്കുന്നത് പുരുഷസ്ഥാനത്തെ നിർവചിക്കുന്നു
ശിവൻ ധ്യാനിക്കുന്നത് പുരുഷസ്ഥാനത്തെ നിർവചിക്കുന്നു

വിഗ്രഹത്തിന് താഴെ കുഴിച്ചിട്ട ചെമ്പ് ഫലകങ്ങളുണ്ട്, ഈ പ്ലേറ്റുകൾ ഭൂമിയുടെ കാന്തിക തരംഗങ്ങളെ ആഗിരണം ചെയ്യുകയും ചുറ്റുമുള്ളവയിലേക്ക് പ്രസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ കാന്തിക തരംഗത്തിൽ പോസിറ്റീവ് എനർജി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അത് മനുഷ്യശരീരത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്, ഇത് മനുഷ്യ ശരീരത്തെ വിവേകപൂർണ്ണവും ക്രിയാത്മകവുമായ ചിന്തകളും തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

      3. തുളസി ഇലകൾ ചവയ്ക്കുക

ശാസ്ത്രമനുസരിച്ച്, തുസ്ലിയെ വിഷ്ണുവിന്റെ ഭാര്യയായി കണക്കാക്കുന്നു, തുളസി ഇലകൾ ചവയ്ക്കുന്നത് അനാദരവിന്റെ അടയാളമാണ്. ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് തുളസി ഇലകൾ ചവയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മരണത്തെ നശിപ്പിക്കുകയും പല്ലിന്റെ നിറം മാറുകയും ചെയ്യും. തുളസി ഇലകളിൽ ധാരാളം മെർക്കുറിയും ഇരുമ്പും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് പല്ലിന് നല്ലതല്ല.

     4. പഞ്ചമൃതിയുടെ ഉപയോഗം

പഞ്ച്രിത്തിൽ 5 ചേരുവകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അതായത് പാൽ, തൈര്, നെയ്യ്, തേൻ, മിശ്ര. ഈ ചേരുവകൾ ചർമ്മ ശുദ്ധീകരണം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും മുടിയുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും രോഗപ്രതിരോധ ബൂസ്റ്ററായി പ്രവർത്തിക്കുകയും മസ്തിഷ്ക ജീവൻ നൽകുകയും ഗർഭത്തിന് ഉത്തമമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

     5. ഉപവാസം

ആയുർവേദം അനുസരിച്ച് ഉപവാസം നല്ലതാണ്. ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം എല്ലാ ദിവസവും വിവിധ വിഷവസ്തുക്കളും മറ്റ് അനാവശ്യ വസ്തുക്കളും ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇത് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഉപവാസം ആവശ്യമാണ്. ദഹനവ്യവസ്ഥയെ വിശ്രമിക്കാൻ ആമാശയത്തെ അനുവദിക്കുകയും തുടർന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ബോഡി ക്ലീനിംഗ് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

അവലംബം: സംസാരിക്കുന്ന വൃക്ഷം

സുവർണ്ണക്ഷേത്രത്തിലെ ദീപാവലി - ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾ

ഹിന്ദുക്കൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ പുരാതന ഉത്സവമാണ് ദീപാവലി അഥവാ ദീപാവലി. ഈ ഉത്സവത്തിൽ, ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഉത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി പോസ്റ്റുകൾ, അതിന്റെ പ്രാധാന്യം, ഈ ഉത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുതകൾ, കഥകൾ എന്നിവ പങ്കിടും.

ദീപാവലി 1 ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
ദീപാവലി ദിയാസും രംഗോളിയും

ദീപാവലിയുടെ പ്രാധാന്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കഥകൾ ഇവിടെയുണ്ട്.

1.ദേവിയുടെ ലക്ഷ്മിയുടെ അവതാരം: സമ്പത്തിന്റെ ദേവി, ലക്ഷ്മി കാർത്തിക് മാസത്തിലെ അമാവാസി ദിനത്തിൽ (അമവാസ്യ) അവതാരമെടുത്തത് സമുദ്രം (സമുദ്ര-മന്തൻ), അതിനാൽ ലക്ഷ്മിയുമായുള്ള ദീപാവലിയുടെ ബന്ധം.

2. പാണ്ഡവരുടെ മടങ്ങിവരവ്: മഹാഭാരതത്തിലെ മഹത്തായ ഇതിഹാസം അനുസരിച്ച് അത് “കാർത്തിക് അമാവാശ്യ” ആയിരുന്നു. ഡൈസ് (ചൂതാട്ടം) കളിയിൽ ക aura രവരുടെ കൈകളിലെ പരാജയത്തിന്റെ ഫലമായി പാണ്ഡവർ 12 വർഷത്തെ നാടുകടത്തലിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ. പാണ്ഡവരെ സ്നേഹിച്ച വിഷയങ്ങൾ മൺ വിളക്കുകൾ കത്തിച്ച് ദിവസം ആഘോഷിച്ചു.

3. കൃഷ്ണൻ നരകസൂറിനെ കൊന്നു: ദീപാവലിക്ക് തലേദിവസം, ശ്രീകൃഷ്ണൻ രാക്ഷസനായ നരകസൂറിനെ കൊന്ന് 16,000 സ്ത്രീകളെ അവന്റെ തടവിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ആഘോഷം ദീപാവലി ദിനം ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് ദിവസമായി വിജയോത്സവമായി നടന്നു.

4. രാമന്റെ വിജയം: “രാമായണം” എന്ന ഇതിഹാസമനുസരിച്ച്, രാവണനെ കീഴടക്കി ലങ്കയെ കീഴടക്കിയ ശേഷം ശ്രീരാമനും മാ സീതയും ലക്ഷ്മണനും അയോദ്ധ്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയത് കാർത്തിക്കിന്റെ അമാവാസി ദിനമായിരുന്നു. അയോദ്ധ്യയിലെ പൗരന്മാർ നഗരം മുഴുവൻ മൺപാത്രങ്ങളാൽ അലങ്കരിച്ച് മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്തവിധം പ്രകാശിപ്പിച്ചു.

5. വിഷ്ണു ലക്ഷ്മിയെ രക്ഷിച്ചു: ഈ ദിവസം (ദീപാവലി ദിവസം), വിഷ്ണു തന്റെ അഞ്ചാമത്തെ അവതാരമായ വാമൻ-അവതാര ബലി രാജാവിന്റെ ജയിലിൽ നിന്ന് ലക്ഷ്മിയെ രക്ഷിച്ചു, ദീപാവലിയിൽ മാ ലക്ഷ്മിയെ ആരാധിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു കാരണമാണിത്.

6. വിക്രമാദിത്യ കിരീടധാരണം: ഏറ്റവും വലിയ ഹിന്ദു രാജാവായ വിക്രമാദിത്യൻ ദീപാവലി ദിനത്തിൽ കിരീടധാരണം നടത്തി, അതിനാൽ ദീപാവലി ചരിത്രപരമായ ഒരു സംഭവമായി മാറി.

7. ആര്യസമാജത്തിനായുള്ള പ്രത്യേക ദിനം: ഹിന്ദുമതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരിഷ്കർത്താക്കളിൽ ഒരാളും ആര്യ സമാജത്തിന്റെ സ്ഥാപകനുമായ മഹർഷി ദയാനന്ദൻ തന്റെ നിർവാണം നേടിയ കാർത്തിക്കിന്റെ (ദീപാവലി ദിനം) അമാവാസി ദിനമായിരുന്നു അത്.

8. ജൈനമതക്കാർക്കുള്ള പ്രത്യേക ദിനം: ആധുനിക ജൈനമതത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന മഹാവീർ തീർത്ഥങ്കറും ദീപാവലി ദിനത്തിൽ തന്റെ നിർവാണം നേടി.

സുവർണ്ണക്ഷേത്രത്തിലെ ദീപാവലി - ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
സുവർണ്ണക്ഷേത്രത്തിലെ ദീപാവലി - ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾ

9. സിഖുകാർക്കുള്ള പ്രത്യേക ദിനം: മൂന്നാമത്തെ സിഖ് ഗുരു അമർ ദാസ് ദീപാവലിയെ ഒരു ചുവന്ന അക്ഷര ദിനമായി സ്ഥാപനവൽക്കരിച്ചു, എല്ലാ സിഖുകാരും ഗുരുക്കന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം സ്വീകരിക്കാൻ ഒത്തുകൂടും. 1577 ൽ ദീപാവലിയിൽ അമൃത്സറിലെ സുവർണ്ണക്ഷേത്രത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തി. 1619 ൽ മുഗൾ ചക്രവർത്തിയായ ജഹേംഗീറിന്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന ആറാമത്തെ സിഖ് ഗുരു ഹർഗോബിന്ദിനെ 52 രാജാക്കന്മാർക്കൊപ്പം ഗ്വാളിയർ കോട്ടയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചു.

 

നിരാകരണം: ഈ പേജിലെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഡിസൈനുകളും വീഡിയോകളും അതത് ഉടമസ്ഥരുടെ പകർപ്പവകാശമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങൾ / ഡിസൈനുകൾ / വീഡിയോകൾ ഇല്ല. നിങ്ങൾ‌ക്കായി ആശയങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി തിരയൽ‌ എഞ്ചിനിൽ‌ നിന്നും മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ‌ നിന്നും ഞങ്ങൾ‌ അവ ശേഖരിക്കുന്നു. പകർപ്പവകാശ ലംഘനമൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശം ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അറിവ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ നിയമപരമായ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കരുത്. ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇനം നീക്കം ചെയ്യാം.

രാമായണത്തിൽ നിന്നും മഹാഭാരതത്തിൽ നിന്നുമുള്ള 12 സാധാരണ കഥാപാത്രങ്ങൾ

 

രാമായണത്തിലും മഹാഭാരതത്തിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട്. രാമായണത്തിലും മഹാഭാരതത്തിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന അത്തരം 12 കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പട്ടിക ഇവിടെയുണ്ട്.

1) ജംബവന്ത്: രാമന്റെ സൈന്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നയാൾ ത്രേതയുഗത്തിൽ രാമനുമായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, കൃഷ്ണനുമായി യുദ്ധം ചെയ്തു, മകളായ ജംഭവതിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ കൃഷ്ണനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പാലം പണിയുന്ന സമയത്ത് പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന രാമായണത്തിലെ കരടികളുടെ രാജാവ് മഹാഭാരതത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, സാങ്കേതികമായി ഞാൻ പറയുന്ന ഭാഗവതം സംസാരിക്കുന്നു. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ, രാമായണ വേളയിൽ, രാം പ്രഭു, ജംബാവന്തിന്റെ ഭക്തിയിൽ സംതൃപ്തനായി, ഒരു അനുഗ്രഹം ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ജംബവൻ സാവധാനം മനസിലാക്കിയതിനാൽ, തന്റെ അടുത്ത അവതാരത്തിൽ ഇത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് രാം പ്രഭുവിനോടുള്ള ഒരു യുദ്ധത്തിന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. സിമാന്തക മണിയുടെ മുഴുവൻ കഥയും അതാണ്, കൃഷ്ണൻ അത് തേടി ജംബാവനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു, അവർക്ക് ഒരു ദ്വന്ദ്വമുണ്ട്, ജംബവൻ ഒടുവിൽ സത്യം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുമുമ്പ്.

ജംബവന്ത | ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
ജംബവന്ത

2) മഹർഷി ദുർവാസ: രാമന്റെയും സീതയുടെയും വേർപിരിയൽ പ്രവചിച്ച മഹർഷി ആത്രിയുടെയും അനസൂയയുടെയും മകനാണ്, പ്രവാസികളായ പാണ്ഡവരെ സന്ദർശിച്ചു .. കുട്ടികളെ ലഭിക്കുന്നതിനായി മൂത്ത 3 പാണ്ഡവരുടെ അമ്മയായ കുന്തിക്ക് ദുർവാഷ ഒരു മന്ത്രം നൽകി.

മഹർഷി ദുർവാസ
മഹർഷി ദുർവാസ

 

3) നാരദ് മുനി: രണ്ട് കഥകളിലും പല അവസരങ്ങളിലും വരുന്നു. മഹാഭാരതത്തിൽ ഹസ്തിനാപൂരിലെ കൃഷ്ണന്റെ സമാധാന ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്ത ish ഷികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

നാരദ് മുനി
നാരദ് മുനി

4) വായു ദേവ്: ഹനുമാന്റെയും ഭീമയുടെയും പിതാവാണ് വായു.

വായു ദേവ്
വായു ദേവ്

5) വസിഷ്ഠന്റെ മകൻ ശക്തി: പരാശര എന്നു പേരുള്ള ഒരു മകനും മഹാഭാരതം എഴുതിയ വേദവ്യാസനുമായിരുന്നു പരാസരന്റെ മകൻ. അതിനാൽ ഇതിനർത്ഥം വസിഷ്ഠൻ വ്യാസന്റെ മുത്തച്ഛനായിരുന്നു. സത്യവ്രത മനുവിന്റെ കാലം മുതൽ ശ്രീരാമന്റെ കാലം വരെ ബ്രഹ്മർഷി വസിഷ്ഠൻ ജീവിച്ചിരുന്നു. ശ്രീരാമൻ വസിഷ്ഠന്റെ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു.

6) മയാസുര: മന്ദോദരിയുടെ പിതാവും രാവണന്റെ അമ്മായിയമ്മയും മഹാഭാരതത്തിലും ഖണ്ടവ ദഹാന സംഭവത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഖണ്ടവ വനം കത്തിച്ചതിനെ അതിജീവിച്ചത് മായാസുരനായിരുന്നു, കൃഷ്ണൻ ഇത് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ, അവനെ കൊല്ലാൻ സുദർശൻ ചക്രത്തെ ഉയർത്തുന്നു. മായാസുര അർജുനന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിക്കയറുന്നു, അയാൾക്ക് അഭയം നൽകുകയും കൃഷ്ണനോട് പറയുന്നു, ഇപ്പോൾ തന്നെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് സത്യം ചെയ്തു. അതിനാൽ, ഒരു വാസ്തുശില്പിയായ മായാസുര തന്നെ മായസഭ മുഴുവൻ പാണ്ഡവർക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നു.

മായസുര
മായസുര

7) മഹർഷി ഭരദ്വാജ: രാമായണം എഴുതിയ വാൽമീകിയുടെ ശിഷ്യനായിരുന്ന മഹർഷി ഭരദ്വാജയായിരുന്നു ദ്രോണന്റെ പിതാവ്.

മഹർഷി ഭരദ്വാജ
മഹർഷി ഭരദ്വാജ

 

8) കുബേര: രാവണന്റെ മൂത്ത അർദ്ധസഹോദരനായ കുബേരയും മഹാഭാരതത്തിലാണ്.

കുബേര
കുബേര

9) പരശുരം: രാമ, സീത വിവാഹത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട പരുഷുരം ഭീമനും കർണനും ഗുരുവാണ്. പരശുരാം രാമായണത്തിലായിരുന്നു, വിഷ്ണു ധനുഷിനെ തകർക്കാൻ ശ്രീരാമനെ വെല്ലുവിളിച്ചപ്പോൾ, അത് ഒരു തരത്തിൽ കോപം ശമിപ്പിച്ചു. മഹാഭാരതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യം ഭീഷ്മനുമായി ഒരു ദ്വന്ദ്വമുണ്ട്, അംബ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ സഹായം തേടിയെങ്കിലും അവനോട് തോറ്റു. പരശുരാമിൽ നിന്നുള്ള ആയുധങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസിലാക്കുന്നതിനും സ്വയം ശപിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് കർണ്ണൻ പിന്നീട് ഒരു ബ്രാഹ്മണനായി വേഷമിടുന്നു, അവന് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ആയുധങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുമെന്ന്.

പരശുരാം
പരശുരാം

10) ഹനുമാൻ: ഹനുമാൻ മഹാഭാരതത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ചിരഞ്ജിവി (നിത്യജീവൻ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത്) ആയതിനാൽ, ഭീമന്റെ സഹോദരൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം, ഇരുവരും വായുവിന്റെ മകൻ. ന്റെ കഥ ഹനുമാൻ കടമ്പ പുഷ്പം ലഭിക്കാനുള്ള യാത്രയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പഴയ കുരങ്ങനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ഭീമന്റെ അഭിമാനം ശമിപ്പിക്കുന്നു. മഹാഭാരതത്തിലെ മറ്റൊരു കഥ, ഹനുമാൻ, അർജുൻ എന്നിവർ ആരാണ് ശക്തരെന്ന് വാതുവയ്പ്പ് നടത്തിയത്, ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സഹായത്തിന് ഹനുമാന് പന്തയം നഷ്ടപ്പെട്ടു, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ അർജുനന്റെ പതാകയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു.

ഹനുമാൻ
ഹനുമാൻ

11) വിഭീഷണൻ: യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജസൂയ യാഗത്തിന് വിഭീഷണൻ രത്നത്തെയും രത്നത്തെയും അയച്ചതായി മഹാഭാരതം പരാമർശിക്കുന്നു. മഹാഭാരതത്തിലെ വിഭീഷണനെക്കുറിച്ചുള്ള ഏക പരാമർശം അതാണ്.

വിഭീഷണൻ
വിഭീഷണൻ

12) അഗസ്ത്യ റിഷി: അഗസ്ത്യ റിഷി രാവണനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് രാമനെ കണ്ടുമുട്ടി. ദ്രോഹത്തിന് “ബ്രഹ്മശീര” എന്ന ആയുധം നൽകിയത് അഗസ്ത്യനാണെന്ന് മഹാഭാരതം പരാമർശിക്കുന്നു. (അർജ്ജുനനും അശ്വതാമനും ദ്രോണനിൽ നിന്ന് ഈ ആയുധം നേടിയിരുന്നു)

അഗസ്ത്യ റിഷി
അഗസ്ത്യ റിഷി

കടപ്പാട്:
യഥാർത്ഥ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും Google ഇമേജുകൾക്കും ഇമേജ് ക്രെഡിറ്റുകൾ. ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾക്ക് ചിത്രങ്ങളൊന്നുമില്ല.

 

 

 

ഹോളി ദഹാൻ, ഹോളി ബോൺഫയർ

രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി ഹോളി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. ആദ്യ ദിവസം, കത്തിക്കയറുന്നു, രണ്ടാം ദിവസം നിറങ്ങളും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് ഹോളി കളിക്കുന്നു. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് കളിക്കുന്നു, അഞ്ചാം ദിവസത്തെ രംഗ പഞ്ചമി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഹോളി ബോൺഫയർ ഹോളിക ദഹാൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഹിന്ദുമതത്തിലെ പല പാരമ്പര്യങ്ങൾക്കും, പ്രഹ്ലാദിനെ രക്ഷിക്കാനായി ഹോളി ഹോളികയുടെ മരണം ആഘോഷിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ഹോളിക്ക് അതിന്റെ പേര് ലഭിച്ചു. പഴയ ദിവസങ്ങളിൽ, ആളുകൾ ഹോളിക ബോൺഫയറിനായി ഒരു തടി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം സംഭാവന ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഹോളി ദഹാൻ, ഹോളി ബോൺഫയർ
ഹോളി ദഹാൻ, ഹോളി ബോൺഫയർ

ഹോളിക
ഹിന്ദു വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ രാക്ഷസനായിരുന്നു ഹോളിക (होलिका), വിഷ്ണുവിന്റെ സഹായത്തോടെ ചുട്ടുകൊന്നു. ഹിരണ്യകശിപു രാജാവിന്റെ സഹോദരിയും പ്രഹ്ലാദിന്റെ അമ്മായിയുമായിരുന്നു.
ഹോളിക ദഹന്റെ (ഹോളികയുടെ മരണം) കഥ തിന്മയെക്കാൾ നന്മയുടെ വിജയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഹിന്ദു നിറങ്ങളുടെ ഉത്സവമായ ഹോളിയുടെ തലേദിവസം രാത്രി വാർഷിക ആഘോഷവുമായി ഹോളിക ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഹിരണ്യകശിപുവും പ്രഹാദും
ഹിരണ്യകശിപുവും പ്രഹാദും

ഭഗവത് പുരാണത്തിൽ, ഹിരണ്യകശിപു എന്നൊരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നു, ധാരാളം അസുരന്മാരെയും അസുരന്മാരെയും പോലെ, അമർത്യനാകാനുള്ള തീവ്രമായ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുന്നതിന് ബ്രഹ്മാവ് ഒരു അനുഗ്രഹം നൽകുന്നതുവരെ ആവശ്യമായ തപസ് (തപസ്സ്) ചെയ്തു. ദൈവം സാധാരണയായി അമർത്യതയുടെ വരം നൽകാത്തതിനാൽ, അവൻ തന്റെ വഞ്ചനയും തന്ത്രവും ഉപയോഗിച്ച് ഒരു അനശ്വരം നേടാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഈ അനുഗ്രഹം ഹിരണ്യകശ്യപുവിന് അഞ്ച് പ്രത്യേക അധികാരങ്ങൾ നൽകി: അയാളെ ഒരു മനുഷ്യനോ മൃഗമോ, വീടിനകത്തോ പുറത്തോ, പകലോ രാത്രിയോ അല്ല, അസ്ട്ര (വിക്ഷേപിച്ച ആയുധങ്ങൾ) അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രം (ആയുധങ്ങൾ) കരയിലോ വെള്ളത്തിലോ വായുവിലോ അല്ല. ഈ ആഗ്രഹം അനുവദിച്ചതോടെ, താൻ അജയ്യനാണെന്ന് ഹിരണ്യകശ്യപുവിന് തോന്നി, അത് അവനെ അഹങ്കാരിയാക്കി. തന്നെ ദൈവമായി ആരാധിക്കണമെന്നും തന്റെ ഉത്തരവുകൾ അംഗീകരിക്കാത്ത ആരെയും ശിക്ഷിക്കുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഹിരണ്യകശ്യപു വിധിച്ചു. മകൻ പ്രഹ്ലാദ് പിതാവിനോട് വിയോജിച്ചു, പിതാവിനെ ഒരു ദൈവമായി ആരാധിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു. അദ്ദേഹം വിഷ്ണുവിനെ വിശ്വസിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു.

ബോണ്ടിഫിൽ പ്രഹാദിനൊപ്പം ഹോളിക
ബോണ്ടിഫിൽ പ്രഹാദിനൊപ്പം ഹോളിക

ഇത് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വല്ലാതെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുകയും പ്രഹ്ലാദിനെ വധിക്കാൻ വിവിധ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു. പ്രഹ്ലാദിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ശ്രമത്തിനിടെ, ഹിരണ്യകശ്യപു രാജാവ് തന്റെ സഹോദരി ഹോളികയെ സഹായത്തിനായി വിളിച്ചു. ഹോളികയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക വസ്ത്ര വസ്ത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് തീകൊണ്ട് ഉപദ്രവിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ സഹായിച്ചു. പ്രഹ്ലാദിനൊപ്പം ഒരു കത്തിക്കയറാൻ ഹിരണ്യകശ്യപു അവളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു, ആൺകുട്ടിയെ അവളുടെ മടിയിൽ ഇരിക്കാൻ കബളിപ്പിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, തീ അലറുന്നതിനിടയിൽ, വസ്ത്രം ഹോളികയിൽ നിന്ന് പറന്ന് പ്രഹ്ലാദിനെ മൂടി. ഹോളികയെ ചുട്ടുകൊന്നു, പ്രഹ്ലാദ് പരിക്കേൽക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങി.

ഹിരണ്യകശിപു ഹിരണ്യക്ഷന്റെ സഹോദരനാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഹിരണ്യകശിപുവും ഹിരണ്യക്ഷയും വിഷ്ണുവിന്റെ കവാടക്കാരാണ് ജയയും വിജയയും, നാല് കുമാരന്മാരിൽ നിന്നുള്ള ശാപത്തിന്റെ ഫലമായി ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു

മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ മൂന്നാമത്തെ അവതാരമായിരുന്നു ഹിരണ്യക്ഷനെ കൊന്നത് വരാഹ. വിഷ്ണുവിന്റെ നാലാമത്തെ അവതാരമായ ഹിരണ്യകശിപു പിന്നീട് കൊല്ലപ്പെട്ടു നരസിംഹ.

പാരമ്പര്യം
ഈ പാരമ്പര്യത്തിന് അനുസൃതമായി ഉത്തരേന്ത്യ, നേപ്പാൾ, ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഹോളി ചിതകൾ കത്തിക്കുന്നു. യുവാക്കൾ എല്ലാത്തരം സാധനങ്ങളും മോഷ്ടിച്ച് ഹോളിക ചിതയിൽ ഇടുന്നു.

ഉത്സവത്തിന് നിരവധി ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്; ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, അത് വസന്തത്തിന്റെ ആരംഭം ആഘോഷിക്കുന്നു. പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സാഹിത്യത്തിൽ, കൃഷിയെ ആഘോഷിക്കുന്ന, നല്ല വസന്തകാല വിളവെടുപ്പിനെയും ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ ഭൂമിയെയും അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉത്സവമായി ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. വസന്തത്തിന്റെ സമൃദ്ധമായ നിറങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുകയും ശൈത്യകാലത്തോട് വിടപറയുകയും ചെയ്യുന്ന സമയമാണിതെന്ന് ഹിന്ദുക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഹോളി ഉത്സവങ്ങൾ പല ഹിന്ദുക്കൾക്കും പുതുവർഷത്തിന്റെ തുടക്കമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ വിള്ളൽ വീണ ബന്ധങ്ങൾ പുന reset സജ്ജമാക്കാനും പുതുക്കാനുമുള്ള ന്യായീകരണം, സംഘർഷങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുക, മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വൈകാരിക മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു.

കത്തിക്കയറുന്നതിനായി ഹോളിക പൈർ തയ്യാറാക്കുക
ഉത്സവത്തിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആളുകൾ പാർക്കുകൾ, കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്ററുകൾ, ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് സമീപം, മറ്റ് തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവയിൽ കത്തിക്കയറാൻ വിറകും ജ്വലന വസ്തുക്കളും ശേഖരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. പ്രഹലദിനെ തീയിൽ കബളിപ്പിച്ച ഹോളികയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിമയാണ് ചിതയുടെ മുകളിൽ. വീടുകൾക്കുള്ളിൽ, ആളുകൾ കളർ പിഗ്മെന്റുകൾ, ഭക്ഷണം, പാർട്ടി പാനീയങ്ങൾ, ഉത്സവ സീസണൽ ഭക്ഷണങ്ങളായ ഗുജിയ, മാത്രി, മാൽപുവാസ്, മറ്റ് പ്രാദേശിക വിഭവങ്ങൾ എന്നിവ ശേഖരിക്കുന്നു.

ഹോളി ദഹാൻ, ഹോളി ബോൺഫയർ
കത്തിക്കയറുന്നതിനെ പ്രശംസിച്ച് ആളുകൾ സർക്കിളിൽ നടക്കുന്നു

ഹോളിക ദഹാൻ
ഹോളിയുടെ തലേന്ന്, സാധാരണയായി സൂര്യാസ്തമയ സമയത്തോ അതിനുശേഷമോ, ചിത കത്തിക്കുന്നത് ഹോളിക ദഹാനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആചാരം തിന്മയ്ക്കെതിരായ നന്മയുടെ വിജയത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. ആളുകൾ തീയ്ക്ക് ചുറ്റും പാടുകയും നൃത്തം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.
അടുത്ത ദിവസം ആളുകൾ നിറങ്ങളുടെ ജനപ്രിയ ഉത്സവമായ ഹോളി കളിക്കുന്നു.

ഹോളിക കത്തുന്നതിനുള്ള കാരണം
ഹോളി ആഘോഷിക്കുന്നത് ഹോളിയുടെ ആഘോഷത്തിന്റെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ പുരാണ വിശദീകരണമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഹോളികയുടെ മരണത്തിന് വ്യത്യസ്ത കാരണങ്ങളുണ്ട്. അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ:

 • വിഷ്ണു അകത്തേക്ക് കടന്നതിനാൽ ഹോളികയെ ചുട്ടുകളഞ്ഞു.
 • ആർക്കും ദോഷം വരുത്താൻ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാനാവില്ല എന്ന ധാരണയിലാണ് ഹോളികയ്ക്ക് ബ്രഹ്മാവ് അധികാരം നൽകിയത്.
 • ഹോളിക ഒരു നല്ല വ്യക്തിയായിരുന്നു, അവൾ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങളാണ് അവർക്ക് ശക്തി നൽകുകയും സംഭവിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് അറിയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അവൾ അവ പ്രഹ്ലാദിന് നൽകി, അതിനാൽ അവൾ സ്വയം മരിച്ചു.
 • തീയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഷാൾ ഹോളിക ധരിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ പ്രഹ്ലാദിനൊപ്പം തീയിൽ ഇരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൾ ഷാൾ ധരിച്ച് പ്രഹ്ലാദിനെ മടിയിൽ ഇരുത്തി. തീ കത്തിച്ചപ്പോൾ പ്രഹ്ലാദ് വിഷ്ണുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിനാൽ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ ഹോളികയുടെ ഷാളും പ്രഹ്ലാദും വീശാൻ കാറ്റ് വീഴ്ത്തി, കത്തിയെരിയുന്ന അഗ്നിജ്വാലയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയും ഹോളികയെ അവളുടെ മരണത്തിലേക്ക് കത്തിക്കുകയും ചെയ്തു

അടുത്ത ദിവസം എന്നറിയപ്പെടുന്നു കളർ ഹോളി അല്ലെങ്കിൽ ദുൽഹേട്ടി അവിടെ ആളുകൾ നിറങ്ങളും വെള്ളവും തളിക്കുന്ന പിച്ച്കാരികളുമായി കളിക്കുന്നു.
അടുത്ത ലേഖനം ഹോളിയുടെ രണ്ടാം ദിവസമായിരിക്കും…

ഹോളി ദഹാൻ, ഹോളി ബോൺഫയർ
ഹോളി ദഹാൻ, ഹോളി ബോൺഫയർ

കടപ്പാട്:
ചിത്രങ്ങളുടെ ഉടമകൾക്കും യഥാർത്ഥ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്കും ഇമേജ് ക്രെഡിറ്റുകൾ. ചിത്രങ്ങൾ‌ ലേഖന ആവശ്യങ്ങൾ‌ക്കായുള്ളതാണ്, അവ ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതല്ല

പഞ്ചമുഖി ഹനുമാൻ

രാമായണ യുദ്ധത്തിൽ ശക്തനായ രാക്ഷസ കറുത്ത ജാലവിദ്യക്കാരനും ഇരുണ്ട കല അഭ്യസിക്കുന്നവനുമായ അഹിരവനയെ കൊല്ലാൻ ശ്രീ ഹനുമാൻ പഞ്ചമുഖി അഥവാ അഞ്ച് മുഖങ്ങളുള്ള രൂപം സ്വീകരിച്ചു.

പഞ്ചമുഖി ഹനുമാൻ
പഞ്ചമുഖി ഹനുമാൻ

രാമായണത്തിൽ, രാമനും രാവണനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിൽ, രാവണന്റെ മകൻ ഇന്ദ്രജിത് കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ, രാവണൻ സഹോദരൻ അഹിരവനയെ സഹായത്തിനായി വിളിക്കുന്നു. പട്ടാലയിലെ രാജാവ് (അധോലോക) അഹിരവന സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. വിഭീഷണൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിവൃത്തത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും രാമനെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. രാമനും ലക്ഷ്മണനും ഉള്ള മുറിയിലേക്ക് ആരെയും അനുവദിക്കരുതെന്ന് ഹനുമാനെ കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുറിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അഹിരവന നിരവധി ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവയെല്ലാം ഹനുമാനെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു. അവസാനമായി, അഹിരവനൻ വിഭീഷണന്റെ രൂപമെടുക്കുകയും ഹനുമാൻ അവനെ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അഹിരവനൻ വേഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് “ഉറങ്ങുന്ന രാമനെയും ലക്ഷ്മണനെയും” കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു.

മക്കാർദ്വാജ, ഹനുമാന്റെ മകൻ
മക്കാർദ്വാജ, ഹനുമാന്റെ മകൻ

എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഹനുമാൻ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അയാൾ വിഭിഷനന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു. വിഭീഷണൻ പറയുന്നു, “അയ്യോ! അഹിരവനാണ് ഇവരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. ഹനുമാൻ അവരെ വേഗത്തിൽ രക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അഹിരവനൻ രാമനെയും ലക്ഷ്മണനെയും ചാണ്ടിക്ക് ബലിയർപ്പിക്കും. ” പകുതിയോളം വനാരയും പകുതി ഉരഗവുമുള്ള ഒരു ജന്തു കാവൽ നിൽക്കുന്ന പതാലയിലേക്ക് ഹനുമാൻ പോകുന്നു. അവൻ ആരാണെന്ന് ഹനുമാൻ ചോദിക്കുന്നു, സൃഷ്ടി പറയുന്നു, “ഞാൻ മകാർദ്വാജയാണ്, നിങ്ങളുടെ മകൻ!” സമർത്ഥനായ ബ്രഹ്മചാരി ആയതിനാൽ ഹനുമാൻ കുട്ടികളില്ലാത്തതിനാൽ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ്. സൃഷ്ടി വിശദീകരിക്കുന്നു, “നിങ്ങൾ സമുദ്രത്തിന് മുകളിലൂടെ ചാടുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ഒരു ശുക്ലം (വീരിയ) സമുദ്രത്തിലേക്കും ശക്തനായ ഒരു മുതലയുടെ വായിലേക്കും വീണു. ഇതാണ് എന്റെ ജനനത്തിന്റെ ഉത്ഭവം. ”

മകനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഹനുമാൻ പടാലയിൽ പ്രവേശിച്ച് അഹിരവനെയും മഹിരവനെയും കണ്ടുമുട്ടുന്നു. അവർക്ക് ശക്തമായ സൈന്യമുണ്ട്, അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത ദിശകളിലായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത മെഴുകുതിരികൾ blow തിക്കഴിയുക എന്നതാണ് അവയെ പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള ഏക മാർഗ്ഗമെന്ന് ചന്ദ്രസേനയാണ് ഹനുമാൻ പറയുന്നത്, ഒരേ സമയം ശ്രീരാമന്റെ ഭാര്യയായിരിക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനത്തിന് പകരമായി. ഹനുമാൻ തന്റെ അഞ്ച് തലകളുള്ള രൂപം (പഞ്ച്മുഖി ഹനുമാൻ) ഏറ്റെടുക്കുകയും 5 വ്യത്യസ്ത മെഴുകുതിരികൾ വേഗത്തിൽ blow തിക്കൊണ്ട് അഹിരവനെയും മഹിരവനെയും കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്നു. സാഗയിലുടനീളം, രാമനും ലക്ഷ്മണനും അസുരന്മാരായി ഭൂതങ്ങളുടെ ഒരു അക്ഷരത്തെറ്റ് കാണിക്കുന്നു.

അഹിരവാനയെ വധിക്കുന്നത് ബജ്‌റംഗ്‌ബലി ഹനുമാൻ
അഹിരവാനയെ വധിക്കുന്നത് ബജ്‌റംഗ്‌ബലി ഹനുമാൻ

ദിശകളുള്ള അഞ്ച് മുഖങ്ങൾ

 • ശ്രീ ഹനുമാൻ  - (കിഴക്ക് അഭിമുഖമായി)
  ഈ മുഖത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഈ മുഖം പാപത്തിന്റെ എല്ലാ കളങ്കങ്ങളും നീക്കംചെയ്യുകയും മനസ്സിന്റെ വിശുദ്ധി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ്.
 • നരസിംഹ - (തെക്ക് അഭിമുഖമായി)
  ഈ മുഖം ശത്രുക്കളുടെ ഭയം നീക്കംചെയ്യുകയും വിജയം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ഈ മുഖത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം. തന്റെ ഭക്തനായ പ്രഹ്ലാദിനെ തന്റെ ദുഷ്ട പിതാവായ ഹിരണ്യകശിപുവിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ രൂപം നൽകിയ വിഷ്ണുവിന്റെ ലയൺ മാൻ അവതാരമാണ് നരസിംഹ.
 • ഇന്തോനേഷ്യ - (പടിഞ്ഞാറ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു)
  ഈ മുഖത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഈ മുഖം ദുഷിച്ച മന്ത്രങ്ങൾ, മാന്ത്രിക സ്വാധീനങ്ങൾ, നെഗറ്റീവ് സ്പിരിറ്റുകൾ എന്നിവ അകറ്റുകയും ഒരാളുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ വിഷ ഫലങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ്. വിഷ്ണുവിന്റെ വാഹനമാണ് ഗരുഡൻ, ഈ പക്ഷിക്ക് മരണത്തിന്റെയും അതിനപ്പുറത്തിന്റെയും രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാം. ഈ അറിവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു ഹിന്ദു ഗ്രന്ഥമാണ് ഗരുഡ പുരാണം.
 • വരാഹ - (വടക്ക് അഭിമുഖമായി)
  ഈ മുഖത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഈ മുഖം ഗ്രഹങ്ങളുടെ മോശം സ്വാധീനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കുകയും എട്ട് തരത്തിലുള്ള സമൃദ്ധി (അഷ്ട ഐശ്വര്യ) നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ്. വരാഹ മറ്റൊരു വിഷ്ണു അവതാരമാണ്, അദ്ദേഹം ഈ രൂപം സ്വീകരിച്ച് ഭൂമി കുഴിച്ചു.
 • ഹയാഗ്രിവ - (മുകളിലേക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു)
  ഈ മുഖം അറിവ്, വിജയം, നല്ല ഭാര്യ, സന്തതി എന്നിവ നൽകുന്നു എന്നതാണ് ഈ മുഖത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം.

പഞ്ചമുഖി ഹനുമാൻ
പഞ്ചമുഖി ഹനുമാൻ

ശ്രീ ഹനുമാന്റെ ഈ രൂപം വളരെ ജനപ്രിയമാണ്, ഇത് പഞ്ചമുക്ത അഞ്ജനേയ, പഞ്ചമുഖി ആഞ്ജനേയ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. (ശ്രീ ഹനുമാന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് “അഞ്ജനയുടെ മകൻ” എന്നർത്ഥം വരുന്ന അഞ്ജനയ). ഈ ഭാവങ്ങൾ ലോകത്ത് ഒന്നുമില്ലെന്ന് കാണിക്കുന്നു, അത് അഞ്ച് മുഖങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വാധീനത്തിനും വിധേയമാകുന്നില്ല, ഇത് എല്ലാ ഭക്തർക്കും സുരക്ഷയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള പ്രതീകമാണ്. വടക്ക്, തെക്ക്, കിഴക്ക്, പടിഞ്ഞാറ്, മുകളിലേക്കുള്ള ദിശ / പരമോന്നത എന്നീ അഞ്ച് ദിശകളിലെ ജാഗ്രതയും നിയന്ത്രണവും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഇരിക്കുന്ന പഞ്ചമുഖി ഹനുമാൻ
ഇരിക്കുന്ന പഞ്ചമുഖി ഹനുമാൻ

പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അഞ്ച് വഴികളുണ്ട്, നമൻ, സ്മാരൻ, കീർത്തനം, യചനം, അർപനം. അഞ്ച് മുഖങ്ങൾ ഈ അഞ്ച് രൂപങ്ങളെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ശ്രീരാമന്റെ നാമൻ, സ്മാരൻ, കീർത്തനം എന്നിവരുമായി ശ്രീ ഹനുമാൻ എപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം (അർപനം) തന്റെ യജമാനൻ ശ്രീരാമന് കീഴടങ്ങി. അവിഭാജ്യസ്നേഹത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം (യചനം) ശ്രീരാമനോട് അപേക്ഷിച്ചു.

ഒരു പരശു, ഒരു ഖണ്ട, ഒരു ചക്രം, ഒരു ധാലം, ഒരു ഗഡ, ഒരു ത്രിശൂലം, ഒരു കുംഭ, ഒരു കതാർ, രക്തം നിറഞ്ഞ ഒരു പ്ലേറ്റ്, വീണ്ടും ഒരു വലിയ ഗഡ എന്നിവയാണ് ആയുധങ്ങൾ.

അർദ്ധനരിശ്വരനായി ശിവനും പാർവതിയും

1. ശിവന്റെ ത്രിശൂലം അല്ലെങ്കിൽ ത്രിശൂലം ഒരു മനുഷ്യന്റെ 3 ലോകങ്ങളുടെ ഐക്യത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു -അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ ലോകം, ചുറ്റുമുള്ള ലോകവും വിശാലമായ ലോകവും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തം. 3. നെറ്റിയിലെ ചന്ദ്രക്കല ചന്ദ്രശേഖരന്റെ പേര് നൽകുന്നു , ചന്ദ്രദേവനായ രുദ്രയെയും സോമയെയും ഒരുമിച്ച് ആരാധിച്ചിരുന്ന വേദകാലം മുതലുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈയിലുള്ള ത്രിശൂലം 3 ഗുണസ്-സത്വ, രാജാസ്, തമ എന്നിവയെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഡമാരു അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രം എല്ലാ ഭാഷകളും രൂപം കൊള്ളുന്ന ഒ‌എം എന്ന വിശുദ്ധ ശബ്ദത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

ശിവന്റെ ത്രിശൂലം അല്ലെങ്കിൽ ത്രിശൂലം
ശിവന്റെ ത്രിശൂലം അല്ലെങ്കിൽ ത്രിശൂലം

2. തന്റെ പൂർവ്വികരുടെ ചാരത്തിന് മുകളിലൂടെ ഒഴുകുകയും അവർക്ക് രക്ഷ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഗംഗയെ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഭാഗീരഥൻ ശിവനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും ഗംഗ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവൾ ഒരു കളിയായ മാനസികാവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അവൾ കുതിച്ചെത്തി ശിവനെ അവന്റെ കാലിൽ നിന്ന് അടിച്ചുമാറ്റുമെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നി. അവളുടെ ഉദ്ദേശ്യം മനസ്സിലാക്കിയ ശിവൻ വീണുപോയ ഗംഗയെ തന്റെ പൂട്ടുകളിൽ തടവിലാക്കി. ഭഗീരഥന്റെ അഭ്യർഥന മാനിച്ചാണ് ശിവൻ ഗംഗയെ മുടിയിൽ നിന്ന് ഒഴുകാൻ അനുവദിച്ചത്. ഗംഗയെ തലയിൽ ചുമക്കുന്ന ശിവനിൽ നിന്നാണ് ഗംഗാധര എന്ന പേര് വന്നത്.

ശിവനും ഗംഗയും
ശിവനും ഗംഗയും

3. നൃത്തത്തിന്റെ നാഥരാജനായി ശിവനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, രണ്ട് രൂപങ്ങളുണ്ട്, തണ്ടവ, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാശത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഉഗ്രമായ വശം, ഏറ്റവും സൗമ്യമായ ലസ്യ. അജ്ഞതയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന അപസ്മാരമാണ് ശിവന്റെ കാൽക്കീഴിൽ കീഴടങ്ങുന്ന രാക്ഷസൻ.

നടരാജനായി ശിവൻ
നടരാജനായി ശിവൻ

4. ശിവനെയും ഭാര്യയായ പാർവതിയെയും അർദ്ധനരിശ്വര രൂപത്തിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, ഇത് പകുതി പുരുഷ, പകുതി സ്ത്രീ ഐക്കണാണ്. ഒരു സമന്വയത്തിലെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ പുല്ലിംഗ energy ർജ്ജം (പുരുഷ), സ്ത്രീ energy ർജ്ജം (പ്രാകൃതി) എന്നിവയാണ് ഈ ആശയം. മറ്റൊരു തലത്തിൽ, ഒരു ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിൽ, ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ പകുതിയാണെന്നും തുല്യപദവിയുണ്ടെന്നും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ശിവ-പാർവതിയെ തികഞ്ഞ ദാമ്പത്യത്തിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളായി കണക്കാക്കുന്നത്.

അർദ്ധനരിശ്വരനായി ശിവനും പാർവതിയും
അർദ്ധനരിശ്വരനായി ശിവനും പാർവതിയും

5. പ്രണയത്തിന്റെ ഹിന്ദു ദേവനായ കാമദേവ, ധൂമ്രവസ്ത്രത്തിന് തുല്യമായ വസ്ത്രമാണ് ശിവൻ ചാരത്തിൽ കത്തിച്ചത്. എപ്പോഴായിരുന്നു ഇത് ദേവന്മാർ താരകസൂറിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ശിവന്റെ മകനാണ്. എന്നാൽ ശിവൻ ധ്യാനത്തിൽ തിരക്കിലായിരുന്നു, ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ആരും പ്രജനനം നടത്തുന്നില്ല. അതിനാൽ ദേവൻ തന്റെ പ്രണയ അമ്പുകളാൽ ശിവനെ തുളയ്ക്കാൻ കാമദേവയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ശിവൻ ദേഷ്യത്തോടെ ഉറക്കമുണർന്നതല്ലാതെ അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്തു. തന്തവ കൂടാതെ, കോപത്തിൽ ശിവൻ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം അവന്റെ മൂന്നാം കണ്ണ് തുറക്കുക എന്നതാണ്. അയാളുടെ മൂന്നാമത്തെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ആരെയെങ്കിലും കണ്ടാൽ, ആ വ്യക്തി കത്തിച്ചുകളയും. കാമദേവന് സംഭവിച്ചത് ഇതാണ്.

6. ശിവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തരിൽ ഒരാളായിരുന്നു രാവണൻ. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം ഹിമാലയത്തിലെ ശിവന്റെ വാസസ്ഥലമായ കൈലാസ പർവതത്തെ പിഴുതെറിയാൻ ശ്രമിച്ചു. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചതിന്റെ കൃത്യമായ കാരണം എനിക്ക് ഓർമിക്കാൻ കഴിയില്ല, എന്തായാലും, ഈ ശ്രമത്തിൽ വിജയിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. ശിവൻ കൈലാസയുടെ അടിയിൽ കുടുങ്ങി. സ്വയം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനായി രാവണൻ ശിവനെ സ്തുതിച്ച് സ്തുതിഗീതങ്ങൾ ആലപിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരു വീണ ഉണ്ടാക്കാൻ അദ്ദേഹം തലയിലൊന്ന് മുറിച്ചുമാറ്റി, സംഗീതമുണ്ടാക്കാൻ ഉപകരണത്തിന്റെ സ്ട്രിംഗായി തന്റെ ടെൻഡോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. ക്രമേണ, ശിവൻ രാവണനോട് ക്ഷമിക്കുകയും പർവതത്തിനടിയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ, ഈ എപ്പിസോഡ് പോസ്റ്റുചെയ്യുക, രാവണന്റെ പ്രാർത്ഥനയാൽ ശിവൻ വളരെയധികം പ്രചോദിതനായി, തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനായി.

ശിവനും രാവണനും
ശിവനും രാവണനും

7. ത്രിപുര എന്ന 3 പറക്കുന്ന നഗരങ്ങളെ ബ്രഹ്മാവ് രഥം ഓടിക്കുകയും വിഷ്ണു യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയും ചെയ്തതിനാലാണ് അദ്ദേഹം ത്രിപുരാന്തക എന്നറിയപ്പെടുന്നത്.

ത്രിപുരന്തകനായി ശിവൻ
ത്രിപുരന്തകനായി ശിവൻ

8. ശിവ വളരെ ലിബറൽ ദൈവമാണ്. മതത്തിൽ പാരമ്പര്യേതരമോ നിഷിദ്ധമോ ആണെന്ന് കരുതുന്ന എല്ലാം അദ്ദേഹം അനുവദിക്കുന്നു. അവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു നിശ്ചിത ആചാരങ്ങളും പാലിക്കേണ്ടതില്ല. അദ്ദേഹം നിയമങ്ങളുടെ ഒരു സക്കറല്ല, മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ നേരുന്നു. തങ്ങളുടെ ഭക്തർ തങ്ങളുടെ കഴിവ് തെളിയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നോ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നോ വ്യത്യസ്തമായി, ശിവനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്.

അർജ്ജുനനും ഉലുപ്പിയും | ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾ

അർജ്ജുനന്റെയും ഉലുപിയുടെയും കഥ
പ്രവാസിയായിരിക്കുമ്പോൾ, (ഒരു സഹോദരന്റെയും മുറിയിൽ പ്രവേശിക്കരുതെന്ന ചട്ടം അദ്ദേഹം ലംഘിച്ചതിനാൽ (ദ്രൗപതിയുള്ള ആ സഹോദരന്മാർ), ദേവർഷി നാരദ് നിർദ്ദേശിച്ച ഒരു പരിഹാരം) 12 വർഷക്കാലം, ഗംഗാ ഘാട്ടിൽ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസം ചെലവഴിക്കാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. ഗംഗാ ഘട്ട്, അവൻ ദിവസേന വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് പോകാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ ആഴത്തിൽ, (ഒരു ദൈവപുത്രനായതിനാൽ അയാൾക്ക് ആ കഴിവുണ്ടായിരിക്കാം), നാഗ് കന്യ ഉലുപ്പി (ഗംഗയിൽ തന്നെ താമസിച്ചിരുന്ന അവൾ പിതാവിന്റെ (ആദി-ശേശ) രാജമഹൽ.) ദിവസേന കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് അത് കാണുകയും അവനുവേണ്ടി വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു (പൂർണ്ണമായും കാമം).

അർജ്ജുനനും ഉലുപ്പിയും | ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
അർജ്ജുനനും ഉലുപ്പിയും

ഒരു നല്ല ദിവസം, അവൾ അർജുനനെ വെള്ളത്തിനകത്തേക്ക് വലിച്ചിഴച്ച് അവളുടെ സ്വകാര്യ അറയിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ച് സ്നേഹം ചോദിച്ചു, അർജ്ജുനൻ നിരസിക്കുന്നു, അദ്ദേഹം പറയുന്നു, “നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കാൻ വളരെ സുന്ദരിയാണ്, പക്ഷേ ഈ തീർത്ഥാടനത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ ബ്രഹ്മചര്യത്തിലാണ്, കഴിയില്ല നിങ്ങളോട് അത് ചെയ്യുക ”,“ നിങ്ങളുടെ വാഗ്ദാനത്തിന്റെ ബ്രഹ്മചര്യം മറ്റാർക്കല്ല, ദ്രൗപതിയിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ”എന്ന് അവർ വാദിക്കുന്നു, അത്തരം വാദങ്ങളിലൂടെ, അർജുനനെ ആകർഷിക്കുന്നു, പക്ഷേ വാഗ്ദാനത്താൽ ബന്ധിതനായിരുന്നുവെന്ന് അവൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. സ്വന്തം ആവശ്യമനുസരിച്ച് ധർമ്മയെ വളച്ചൊടിക്കുക, ഉലുപിയുടെ വാക്കിന്റെ സഹായത്തോടെ, ഒരു രാത്രി അവിടെ താമസിക്കാൻ അവൻ സമ്മതിക്കുകയും അവളുടെ മോഹം നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു (അവനും സ്വന്തമാണ്).

വിലപിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങടയിലേക്ക് അർജുനന്റെ മറ്റു ഭാര്യമാരായ അവൾ പിന്നീട് അർജുനനെ പുന ored സ്ഥാപിച്ചു. അർജ്ജുനനെയും ചിത്രങ്ങടയുടെ മകൻ ബാബ്രുവഹാനയെയും വളർത്തുന്നതിൽ അവർ ഒരു പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു. അർജുനനെ ബാബ്രുവഹാന യുദ്ധത്തിൽ കൊന്നശേഷം ജീവൻ പുന restore സ്ഥാപിക്കാനും അവൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ ഭീഷ്മനെ കൊന്നശേഷം ഭീമന്റെ സഹോദരന്മാരായ വാസു അർജ്ജുനന് ശാപം നൽകിയപ്പോൾ അവൾ ശാപത്തിൽ നിന്ന് അർജ്ജുനനെ വീണ്ടെടുത്തു.

അർജ്ജുനന്റെയും ചിത്രങ്ങടയുടെയും കഥ
ഉലുപിയ്‌ക്കൊപ്പം ഒരു രാത്രി താമസിച്ചതിനുശേഷം, അതിന്റെ ഫലമായി, ഐരവൻ ജനിച്ചു, പിന്നീട് മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ എട്ടാം ദിവസം അലംബുഷാ-രാക്ഷസൻ മരിച്ചു, അർജ്ജുനൻ കരയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് പോയി മണിപ്പൂരിലെത്തുന്നു.

അർജ്ജുനനും ചിത്രങ്ങടയും
അർജ്ജുനനും ചിത്രങ്ങടയും

കാട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ, മണിപ്പൂർ രാജാവായ ചിത്രബഹാനയുടെ മകളായ ചിത്രാംഗദയെ അവൻ കണ്ടു, അവൾ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ അവൾക്കുവേണ്ടി വീഴുന്നു (ഇവിടെ, ഇത് നേരിട്ടുള്ള മോഹമാണ്, മറ്റൊന്നുമല്ല), നേരിട്ട് കൈ ചോദിക്കുന്നു അവളുടെ പിതാവ് യഥാർത്ഥ ഐഡന്റിറ്റി നൽകുന്നു. അവളുടെ സന്തതികൾ മണിപ്പൂരിൽ മാത്രം ജനിച്ച് വളരും എന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ മാത്രമാണ് അവളുടെ പിതാവ് സമ്മതിച്ചത്. (മണിപ്പൂരിൽ ഒരു കുട്ടി മാത്രമുള്ളത് ഒരു പാരമ്പര്യമായിരുന്നു, അതിനാൽ ചിത്രങ്ങട രാജാവിന്റെ ഏകമകനായിരുന്നു). അങ്ങനെ അവന് / അവൾക്ക് രാജ്യം തുടരാൻ കഴിയും. ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷം അർജുനൻ അവിടെ താമസിച്ചു. അവരുടെ മകൻ ബ്രാഹുവാന്റെ ജനനത്തിനുശേഷം അദ്ദേഹം മണിപ്പൂർ വിട്ട് പ്രവാസം തുടർന്നു.

അക്ഷർധാം ക്ഷേത്രം, ഡെൽഹി

ഏറ്റവും വലിയ 14 ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയാണിത്.

1. അങ്കോർ വാട്ട്
അങ്കോർ, കംബോഡിയ - 820,000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ

കംബോഡിയയിലെ അങ്കോർ വാറ്റ് | ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
കംബോഡിയയിലെ അങ്കോർ വാറ്റ്

കംബോഡിയയിലെ അങ്കോറിലെ ഒരു ക്ഷേത്ര സമുച്ചയമാണ് അങ്കോർ വാട്ട്, പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ സൂര്യവർമ്മൻ രണ്ടാമൻ രാജാവിനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ഷേത്രവും തലസ്ഥാന നഗരവുമായി പണികഴിപ്പിച്ചു. ഈ സ്ഥലത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച സംരക്ഷിത ക്ഷേത്രമെന്ന നിലയിൽ, ആദ്യത്തെ ഹിന്ദു സ്ഥാപിതമായതുമുതൽ ഒരു പ്രധാന മതകേന്ദ്രമായി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരേയൊരു ക്ഷേത്രമാണിത്. വിഷ്ണുദേവനും പിന്നീട് ബുദ്ധമതവും സമർപ്പിക്കുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മത കെട്ടിടമാണിത്.

2) ശ്രീ രംഗനാഥസ്വാമി ക്ഷേത്രം, ശ്രീരംഗം
ട്രിച്ചി, തമിഴ്‌നാട്, ഇന്ത്യ - 631,000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ

ശ്രീ രംഗനാഥസ്വാമി ക്ഷേത്രം, ശ്രീരംഗം | ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
ശ്രീരംഗനാഥസ്വാമി ക്ഷേത്രം, ശ്രീരംഗം

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രമായി ശ്രീരംഗം ക്ഷേത്രം പലപ്പോഴും പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് (ഇപ്പോഴും വലിയ അങ്കോർ വാട്ട് നിലവിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേത്രമാണ്). 156 ഏക്കർ (631,000 മീ.) വിസ്തൃതിയുള്ള ഈ ക്ഷേത്രം 4,116 മീറ്റർ (10,710 അടി) ചുറ്റളവുള്ളതാണ്, ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേത്രവും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മത സമുച്ചയങ്ങളിലൊന്നുമാണ്. മൊത്തം 32,592 അടി അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മൈലിലധികം നീളമുള്ള ഏഴ് കേന്ദ്രീകൃത മതിലുകൾ (പ്രാകറങ്ങൾ (പുറം മുറ്റം) അല്ലെങ്കിൽ മതിൽ സുവാർ) ക്ഷേത്രത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ മതിലുകൾ 21 ഗോപുരങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 49 ശ്രീകോവിലുകളുള്ള രംഗനാഥൻസ്വാമി ക്ഷേത്ര സമുച്ചയം വിഷ്ണുവിന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം വളരെ വലുതാണ്, അത് ഒരു നഗരം പോലെയാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ക്ഷേത്രം മുഴുവൻ മതപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, കേന്ദ്രീകൃതമായ ഏഴ് മതിലുകളിൽ മൂന്നെണ്ണം സ്വകാര്യ വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളായ റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, ഹോട്ടലുകൾ, പുഷ്പവിപണി, പാർപ്പിട ഭവനങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

3) അക്ഷർധാം ക്ഷേത്രം, ദില്ലി
ദില്ലി, ഇന്ത്യ - 240,000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ

അക്ഷർധാം ക്ഷേത്രം, ഡെൽഹി
അക്ഷർധാം ക്ഷേത്രം, ഡെൽഹി

ഇന്ത്യയിലെ ദില്ലിയിലെ ഒരു ഹിന്ദു ക്ഷേത്ര സമുച്ചയമാണ് അക്ഷരധാം. പരമ്പരാഗത ഇന്ത്യൻ, ഹിന്ദു സംസ്കാരം, ആത്മീയത, വാസ്തുവിദ്യ എന്നിവയുടെ സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഈ സമുച്ചയം ദില്ലി അക്ഷരം അല്ലെങ്കിൽ സ്വാമിനാരായണ അക്ഷർധാം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ബൊച്ചാസൻവാസി ശ്രീ അക്ഷർ പുരുഷോത്തം സ്വാമിനാരായണ സൻസ്ഥയുടെ ആത്മീയ തലവൻ പ്രമുഖ് സ്വാമി മഹാരാജാണ് ഈ കെട്ടിടത്തിന് പ്രചോദനവും മോഡറേറ്റും നൽകിയത്.

4) തില്ലായ് നടരാജ ക്ഷേത്രം, ചിദംബരം
ചിദംബരം, തമിഴ്‌നാട്, ഇന്ത്യ - 160,000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ

തില്ലായ് നടരാജ ക്ഷേത്രം, ചിദംബരം
തില്ലായ് നടരാജ ക്ഷേത്രം, ചിദംബരം

തില്ലൈ നടരാജ ക്ഷേത്രം, ചിദംബരം - ചിദംബരം തിലായി നടരാജർ-കൂതൻ കോവിൽ അഥവാ ചിദംബരം ക്ഷേത്രം, ശിവന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഹിന്ദു ക്ഷേത്രമാണ്. നഗരഹൃദയത്തിൽ 40 ഏക്കറിൽ (160,000 മീ 2) വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ക്ഷേത്ര സമുച്ചയമാണ് ചിദംബരം. മതപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ക്ഷേത്രമാണിത്. ശിവ നടരാജന്റെ പ്രധാന സമുച്ചയത്തിൽ ശിവകാമി അമ്മൻ, ഗണേഷ്, മുരുകൻ, വിഷ്ണു തുടങ്ങിയ ദേവതകളുടെ ആരാധനാലയങ്ങളും ഗോവിന്ദരാജ പെരുമാൾ രൂപത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

5) ബേലൂർ മഠം
കൊൽക്കത്ത, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ഇന്ത്യ - 160,000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ

ബേലൂർ മഠം, കൊൽക്കത്ത ഇന്ത്യ
ബേലൂർ മഠം, കൊൽക്കത്ത ഇന്ത്യ

രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസത്തിന്റെ മുഖ്യ ശിഷ്യനായ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ സ്ഥാപിച്ച രാമകൃഷ്ണ മഠത്തിന്റെയും മിഷന്റെയും ആസ്ഥാനമാണ് ബേലൂർ മാഹ് അല്ലെങ്കിൽ ബേലൂർ മഠം. ഇന്ത്യയിലെ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ബേലൂരിലെ ഹൂഗ്ലി നദിയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ കരയിലാണ് ഇത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ഇത് കൊൽക്കത്തയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഈ ക്ഷേത്രം രാമകൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഹൃദയമാണ്. എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും ഐക്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായി ഹിന്ദു, ക്രിസ്ത്യൻ, ഇസ്ലാമിക രൂപങ്ങളെ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന വാസ്തുവിദ്യയിൽ ഈ ക്ഷേത്രം ശ്രദ്ധേയമാണ്.

6) അണ്ണാമലയ്യാർ ക്ഷേത്രം
തിരുവണ്ണാമലൈ, തമിഴ്‌നാട്, ഇന്ത്യ - 101,171 ചതുരശ്ര മീറ്റർ

അണ്ണാമലയ്യാർ ക്ഷേത്രം, തിരുവണ്ണാമലൈ
അണ്ണാമലയ്യാർ ക്ഷേത്രം, തിരുവണ്ണാമലൈ

പരമശിവന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ഹിന്ദു ക്ഷേത്രമാണ് അന്നമലയാർ ക്ഷേത്രം, ഇത് രണ്ടാമത്തെ വലിയ ക്ഷേത്രമാണ് (മതപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രദേശം). ഒരു കോട്ടയുടെ ചുറ്റുമതിലുകൾ പോലെ നാല് വശങ്ങളിലും നാല് മനോഹരമായ ഗോപുരങ്ങളും നാല് ഉയർന്ന കല്ല് മതിലുകളും ഇതിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 11 നിരകളുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന (217 അടി (66 മീ)) കിഴക്കൻ ഗോപുരത്തെ രാജഗോപുരം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നാല് ഗോപുര പ്രവേശന കവാടങ്ങളാൽ കുത്തിയ കോട്ട മതിലുകൾ ഈ വിശാലമായ സമുച്ചയത്തിന് ഭംഗിയുള്ള രൂപം നൽകുന്നു.

7) ഏകാംബരേശ്വര ക്ഷേത്രം
കാഞ്ചീപുരം, തമിഴ്‌നാട്, ഇന്ത്യ - 92,860 ചതുരശ്ര മീറ്റർ

ഏകാംബരേശ്വര ക്ഷേത്രം കാഞ്ചീപുരം
ഏകാംബരേശ്വര ക്ഷേത്രം കാഞ്ചീപുരം

ഇന്ത്യയിലെ തമിഴ്‌നാട് സംസ്ഥാനത്തിലെ കാഞ്ചീപുരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശിവന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഹിന്ദു ക്ഷേത്രമാണ് ഏകാംബരേശ്വര ക്ഷേത്രം. അഞ്ച് പ്രധാന ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണിത്. അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പഞ്ച ബൂത്ത സ്തംഭങ്ങൾ (ഓരോന്നും പ്രകൃതി മൂലകത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു).

8) ജംബുകേശ്വര ക്ഷേത്രം, തിരുവനായിക്കാവൽ
ട്രിച്ചി, തമിഴ്‌നാട്, ഇന്ത്യ - 72,843 ചതുരശ്ര മീറ്റർ

ജംബുകേശ്വര ക്ഷേത്രം, തിരുവനായിക്കാവൽ
ജംബുകേശ്വര ക്ഷേത്രം, തിരുവനായിക്കാവൽ

ഇന്ത്യയിലെ തമിഴ്‌നാട് സംസ്ഥാനത്തെ തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിലെ (തിരുച്ചി) പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ശിവക്ഷേത്രമാണ് തിരുവാനൈക്കാവൽ (തിരുവാനൈക്കലും). 1,800 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആദ്യകാല ചോളന്മാരിൽ ഒരാളായ കൊസെംഗന്നൻ (കൊച്ചേംഗ ചോള) ആണ് ഈ ക്ഷേത്രം പണികഴിപ്പിച്ചത്.

9) മീനാക്ഷി അമ്മൻ ക്ഷേത്രം
മധുര, തമിഴ്‌നാട്, ഇന്ത്യ - 70,050 ചതുരശ്ര മീറ്റർ

മീനാക്ഷി അമ്മൻ ക്ഷേത്രം
മീനാക്ഷി അമ്മൻ ക്ഷേത്രം

ഇന്ത്യയിലെ പുണ്യനഗരമായ മധുരയിലെ ചരിത്രപരമായ ഒരു ഹിന്ദു ക്ഷേത്രമാണ് മീനാക്ഷി സുന്ദരേശ്വര ക്ഷേത്രം അല്ലെങ്കിൽ മീനാക്ഷി അമ്മൻ ക്ഷേത്രം. സുന്ദരേശ്വരൻ അല്ലെങ്കിൽ സുന്ദരനായ കർത്താവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശിവനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയായ പാർവതിക്കും മീനാക്ഷി എന്നറിയപ്പെടുന്നു. 2500 വർഷം പഴക്കമുള്ള മധുര നഗരത്തിന്റെ ഹൃദയവും ജീവിതമാർഗവുമാണ് ഈ ക്ഷേത്രം. പുരാതന ഇന്ത്യൻ സ്താപതികളുടെ വാസ്തുവിദ്യയും ശില്പകലയും കാണിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ശിൽപവും ചായം പൂശിയതുമായ പ്രധാന ദേവതകൾക്കായി രണ്ട് സ്വർണ്ണ ഗോപുരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 14 ഗംഭീരമായ ഗോപുരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗോപുരങ്ങൾ ഈ സമുച്ചയത്തിലുണ്ട്.

വായിക്കുക: ഹിന്ദുമതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അതിശയകരമായ വസ്തുതകൾ

10) വൈതീശ്വരൻ കോയിൽ
വൈതീശ്വരൻ കോയിൽ, തമിഴ്‌നാട്, ഇന്ത്യ - 60,780 ചതുരശ്ര മീറ്റർ

വൈതീശ്വരൻ കോയിൽ, തമിഴ്‌നാട്
വൈതീശ്വരൻ കോയിൽ, തമിഴ്‌നാട്

ഇന്ത്യയിലെ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹിന്ദു ക്ഷേത്രമാണ് വൈതീശ്വരൻ ക്ഷേത്രം. ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ശിവനെ “വൈതീശ്വരൻ” അല്ലെങ്കിൽ “വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ ദൈവം” എന്നാണ് ആരാധിക്കുന്നത്; വൈതീശ്വരൻ പ്രഭുവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് രോഗങ്ങൾ ഭേദമാകുമെന്ന് ആരാധകർ വിശ്വസിക്കുന്നു.

11) തിരുവാരൂർ ത്യാഗരാജ സ്വാമി ക്ഷേത്രം
തിരുവാരൂർ, തമിഴ്‌നാട്, ഇന്ത്യ - 55,080 ചതുരശ്ര മീറ്റർ

തിരുവാരൂർ ത്യാഗരാജ സ്വാമി ക്ഷേത്രം
തിരുവാരൂർ ത്യാഗരാജ സ്വാമി ക്ഷേത്രം

തിരുവൂരൂരിലെ പുരാതന ശ്രീ ത്യാഗരാജ ക്ഷേത്രം ശിവന്റെ സോമസ്‌കണ്ഡ വശം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ക്ഷേത്ര സമുച്ചയത്തിൽ വാൻമികനാഥർ, ത്യാഗരാജർ, കമലാംബ എന്നിവയ്ക്കായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആരാധനാലയങ്ങളുണ്ട്. 20 ഏക്കറിലധികം (81,000 മീ 2) വിസ്തൃതിയുള്ളതാണ് ഈ ക്ഷേത്ര സമുച്ചയം. കമലാലയം ക്ഷേത്ര ടാങ്കിൽ 25 ഏക്കറോളം (100,000 മീ 2) ഉൾപ്പെടുന്നു, ഇത് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥലമാണ്. ക്ഷേത്ര രഥം തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലുതാണ്.

12) ശ്രീപുരം സുവർണ്ണ ക്ഷേത്രം
വെല്ലൂർ, തമിഴ്‌നാട്, ഇന്ത്യ - 55,000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ

ശ്രീപുരം സുവർണ്ണക്ഷേത്രം, വെല്ലൂർ, തമിഴ്‌നാട്
ശ്രീപുരം സുവർണ്ണക്ഷേത്രം, വെല്ലൂർ, തമിഴ്‌നാട്

ഇന്ത്യയിലെ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ വെല്ലൂർ നഗരത്തിലെ “മലൈക്കോഡി” എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെറിയ മലനിരകളുടെ ചുവട്ടിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ആത്മീയ പാർക്കാണ് ശ്രീപുരത്തിന്റെ സുവർണ്ണ ക്ഷേത്രം. വെല്ലൂർ നഗരത്തിന്റെ തെക്കേ അറ്റത്ത് തിരുമലൈകോഡിയിലാണ് ക്ഷേത്രം.
ശ്രീപുരത്തിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷത ലക്ഷ്മി നാരായണി ക്ഷേത്രം അല്ലെങ്കിൽ മഹാലക്ഷ്മി ക്ഷേത്രമാണ്, അവയുടെ 'വിനം', 'അർത്ഥമണ്ഡം' എന്നിവ അകത്തും പുറത്തും സ്വർണ്ണം പൂശുന്നു.

13) ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം, പുരി
പുരി, ഒഡീഷ, ഇന്ത്യ - 37,000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ

ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം, പുരി
ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം, പുരി

ഇന്ത്യയിലെ ഒഡീഷ സംസ്ഥാനത്തെ തീരപ്രദേശമായ പുരിയിലെ ജഗന്നാഥന് (വിഷ്ണു) സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രശസ്തമായ ഒരു ഹിന്ദു ക്ഷേത്രമാണ് പുരിയിലെ ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം. ജഗത് (പ്രപഞ്ചം), നാഥ് (പ്രഭു) എന്നീ സംസ്കൃത പദങ്ങളുടെ സംയോജനമാണ് ജഗന്നാഥ് (പ്രപഞ്ച പ്രഭു).

14) ബിർള മന്ദിർ
ദില്ലി, ഇന്ത്യ - 30,000

ബിർള മന്ദിർ, ദില്ലി
ബിർള മന്ദിർ, ദില്ലി

ഇന്ത്യയിലെ ദില്ലിയിലെ ലക്ഷ്മിനാരായണനുവേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഹിന്ദു ക്ഷേത്രമാണ് ലക്ഷ്മിനാരായൺ ക്ഷേത്രം (ബിർള മന്ദിർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു). ലക്ഷ്മിയുടെയും (സമ്പത്തിന്റെ ഹിന്ദു ദേവത) അവളുടെ ഭാര്യയായ നാരായണന്റെയും (വിഷ്ണു, ത്രിമൂർത്തിയിലെ സംരക്ഷകൻ) ബഹുമാനാർത്ഥം ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. 1622 ൽ വീർ സിംഗ് ദിയോ നിർമ്മിച്ച ഈ ക്ഷേത്രം 1793 ൽ പൃഥ്വി സിംഗ് നവീകരിച്ചു. 1933-39 കാലഘട്ടത്തിൽ ബിർള കുടുംബത്തിലെ ബാൽദിയോ ദാസ് ബിർളയാണ് ലക്ഷ്മി നാരായണ ക്ഷേത്രം പണികഴിപ്പിച്ചത്. അതിനാൽ ക്ഷേത്രത്തെ ബിർള മന്ദിർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. പ്രശസ്തമായ ക്ഷേത്രം 1939 ൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അംഗീകാരമുണ്ട്. അക്കാലത്ത് ഗാന്ധി ക്ഷേത്രം ഹിന്ദുക്കൾക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തരുതെന്നും എല്ലാ ജാതികളിൽ നിന്നുമുള്ള ആളുകളെ അകത്ത് പ്രവേശിപ്പിക്കണമെന്നും വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരുന്നു. അതിനുശേഷം, കൂടുതൽ നവീകരണത്തിനും പിന്തുണയ്ക്കുമുള്ള ഫണ്ടുകൾ ബിർള കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു.

കടപ്പാട്:
ഫോട്ടോ ക്രെഡിറ്റുകൾ: Google ഇമേജുകൾക്കും യഥാർത്ഥ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്കും.

പതിവ്