hindufaqs-black-logo
ശിവ വിഗ്രഹം | മഹാ ശിവരാത്രി

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ശിവ തന്തവ് സ്തോത്ര

ശിവ വിഗ്രഹം | മഹാ ശിവരാത്രി

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ശിവ തന്തവ് സ്തോത്ര

ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനവും അതിന്റെ അർത്ഥവുമുള്ള ശിവ തണ്ടവ് സ്തോത്ര.

സംസ്കൃതം:

ഉദ്ധരണി

गलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम्

സർവ്വത്രാത്മകത

चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् ॥१

ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ:

ജത്ത തവി ഗാലജ് ജല പ്രവാഹ പവിത സ്തംഭം

ഗേൽ വലമ്പ്യ ലമ്പിതം ഭുജംഗ തുങ്ക മാലികം |

ദമദ്‌ ദമദ്‌ ദമദ്‌ ദാമൻ‌ നിനാഡാവദ്‌ ദാമർ‌ വയം

ചക്കര ചന്ദ തണ്ടവം തനോട്ടു ന ശിവ ശിവം || 1 ||

അർത്ഥം:

1.1: കാടിന്റെ പക്വമായ തലമുടിയിൽ നിന്ന്, ഗംഗാ നദിയിലെ പുണ്യജലം ഒഴുകുകയും നിലം വിശുദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; ആ പുണ്യഭൂമിയിൽ ശിവൻ തന്റെ മഹത്തായ തന്തവ നൃത്തം നൃത്തം ചെയ്യുന്നു;

1.2: കഴുത്തിൽ താങ്ങുകയും താഴേക്ക് തൂങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നത് ഉയർന്ന മാലകൾ പോലെ കഴുത്തിൽ അലങ്കരിക്കുന്ന ഉയർന്ന സർപ്പങ്ങളാണ്,

1.3: അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദമാരു തുടർച്ചയായി ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചുറ്റുമുള്ള വായു നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു,

1.4: ശിവൻ അത്തരമൊരു വികാരാധീനനായ തണ്ടവ അവതരിപ്പിച്ചു; എന്റെ കർത്താവായ ശിവനേ, ദയവായി നമ്മുടെ ഉള്ളിലും ശുഭകരമായ തന്തവ നൃത്തം വ്യാപിപ്പിക്കുക.

 

സംസ്കൃതം:

_

विलोलवीचिवल्लरीविराजमानमूर्धनि

സർവ്വത്രാത്മകത

रतिः प्रतिक्षणं मम ॥२

ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ:

ജാത കട്ടഹ സംബ്രാമ ഭ്രാമൻ നിലിമ്പ നിർജാരി

വിലോല വിച്ചി വല്ലാരി വിരാജാമന മുർദാനി |

ധഗദ് ധഗദ് ധഗാജ് ജ്വാലാൽ ലാലത്ത പട്ട പാവകേ

കിഷോറ ചന്ദ്ര ശേഖര രതിഹ് പ്രതിക്ഷണം മാമ || 2 ||

അർത്ഥം:

2.1: അയാളുടെ കൂറ്റൻ പക്വതയുള്ള മുടി വൃത്താകൃതിയിൽ അലയടിക്കുന്നു; അതിനൊപ്പം ചുഴലിക്കാറ്റും വലിയ ഗംഗാനദിയാണ്.

2.2; അവന്റെ നെറ്റി തിളക്കമാർന്ന വീതിയുള്ളതാണ്

2.3: ആ വലിയ നെറ്റിയിലെ ഉപരിതലത്തിൽ ശബ്ദത്തോടെ ജ്വലിക്കുന്ന തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു - ധഗദ്,

dhagad, dhagad (അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ കണ്ണിനെ പരാമർശിക്കുന്നു)

2.4: ഒരു യുവ ചന്ദ്രക്കല അവന്റെ തലയുടെ കൊടുമുടിയിൽ തിളങ്ങുന്നു.

 

സംസ്കൃതം:

സർവ്വത്രാത്മകത

स्फुरद्दिगन्तसन्ततिप्रमोदमानमानसे

ഉദ്ധരണി

मनो विनोदमेतु वस्तुनि ॥३

ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ:

ധര ധരേന്ദ്ര നന്ദിനി വിലാസ ബന്ദു ബന്ദുര

സ്പുറാദ് ദിഗാന്ത സാന്തതി പ്രമോദമന മനേസ് |

കൃപ കതക്ഷ ധോറാണി നിരുദ്ദ ദുർധാര അപടി

ക്വാച്ചിഡ് ദിഗംബരെ മനോ വിനോഡമേതു വാസ്തുനി || 3 ||

അർത്ഥം:

3.1: ഇപ്പോൾ അവനോടൊപ്പം ഭൂമിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സുന്ദരിയായ ദിവ്യമാതാവും പർവതാരാജാവിന്റെ മകളും ഉണ്ട്; അവന്റെ വിവിധ ദിവ്യ കായിക ഇനങ്ങളിൽ അവൾ എപ്പോഴും അവന്റെ കൂട്ടാളിയാണ്,

3.2: ചക്രവാളം മുഴുവൻ ആ തണ്ടവയുടെ ശക്തിയാൽ വിറയ്ക്കുന്നു, തണ്ടവയുടെ സൂക്ഷ്മ തരംഗങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും അമിതമായ സന്തോഷത്തിന്റെ തിരമാലകൾ ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

3.3: ആ ശിവൻ, ആരുടെ ഭംഗിയുള്ള വശത്തിന്റെ നോട്ടം അനിയന്ത്രിതമായ വിപത്തുകളെപ്പോലും തടയുന്നു.

3.4.

 

സംസ്കൃതം:

സർവ്വത്രാത്മകത

कदम्बकुङ्कुमद्रवप्रलिप्तदिग्वधूमुखे

സർവ്വത്രാത്മകത

मनो ‍भुतं भूतभर्तरि ॥४

ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ:

ജതാ ഭുജംഗ പിംഗള സ്ഫുരത് ഫനാ മണി പ്രഭ

കടമ്പ കുങ്കുമ ദ്രാവ പ്രലിപ്ത ദിഗ്‌വാദു മുഖെ |

മാഡാ ആന്ധ സിന്ധുര സ്പുറത്ത് ടിവാഗ് ഉത്തരാരിയ പക്വത

മനോ വിനോദം അദ്ഭൂതം ബിഭാർട്ടു ഭൂട്ട ഭാരതാരി || 4 ||

അർത്ഥം:

4.1: ചുവന്ന മുത്തുകളുടെ തിളക്കത്തോടുകൂടിയ അവന്റെ പക്വതയുള്ള രോമങ്ങളിൽ ചുവന്ന നിറമുള്ള സർപ്പങ്ങൾ അവയുടെ തല ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു.

4.2: ആ ചുവന്ന കുങ്കുമം കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച വധുവിന്റെ കൂറ്റൻ മുഖം പോലെ ആകാശം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു

4.3: അയാളുടെ മുകളിലെ വസ്ത്രം കാറ്റിൽ പറന്ന് ലഹരിപിടിച്ച ആനയുടെ കട്ടിയുള്ള തൊലി പോലെ വിറക്കുന്നു,

4.4: ഈ ദിവ്യ കായികരംഗത്ത് എന്റെ മനസ്സ് അസാധാരണമായ ഒരു രോമാഞ്ചം അനുഭവിക്കുന്നു; അത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പരിപാലകൻ വഹിക്കുന്നു.

 

സംസ്കൃതം:

_

प्रसूनधूलिधोरणी

गराजमालया्गराजमालया निबद्धजाटजूटकः

श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः ॥५

ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ:

സഹസ്ര ലോചനാ പ്രഭതി ആഷെസ രേഖ ശേഖര

പ്രസുന ധുലി ധോറാണി വിധുസാര ആംഗ്രി പിത്ത ഭു |

ഭുജംഗ രാജ മലയ നിബദ്ദ ജത്ത ജുത്തക

ശ്രിയായ് സിരയ ജായതം ചക്കോറ ബന്ദു ശേഖര || 5 ||

അർത്ഥം:

5.1: സഹസ്ര ലോക്കാനയും (ആയിരം കണ്ണുകൾ എന്നും ഇന്ദ്രനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു) മറ്റുള്ളവയും അനന്തമായ തലകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

5.2: നൃത്തം ചെയ്യുന്ന പാദങ്ങൾ ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുന്ന പൊടി, മാതൃഭൂമിയിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പൊടിപടലമായി മാറിയ പാദങ്ങൾ എന്നിവയാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു.

5.3: അവന്റെ പക്വമായ മുടി സർപ്പങ്ങളുടെ രാജാവിന്റെ മാലകളാൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു.

5.4: ചന്ദ്ര വെളിച്ചം കുടിക്കുന്ന ചക്കോറ പക്ഷികളുടെ സുഹൃത്തായ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ തിളങ്ങുന്ന ചന്ദ്രൻ ശിവന്റെ ആഴമേറിയ സൗന്ദര്യവും ശുഭവും പ്രസരിപ്പിക്കുന്നു.

നടരാജനായി ശിവൻ

സംസ്കൃതം:

_

निपीतपञ्चसायकं

विराजमानशेखरं विराजमानशेखरं

महाकपालिसम्पदेशिरोजटालमस्तु नः ॥६

ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ:

ലാലത ചട്വര ജ്വാലദ് ധനഞ്ജയ സ്പുലിംഗ ഭാ
നിപിത പഞ്ച സയകം നമാൻ നിലിമ്പ നായകം |
സുധ മയൂഖ ലെഖയ വിരാജാമന ശേഖരം
മഹാ കപാലി സമ്പഡെ ഷിരോ ജത്തലം അസ്തു ന || 6 ||

അർത്ഥം:

6.1: അവന്റെ നെറ്റിയിൽ ഒരു തീപ്പൊരി കത്തിക്കുകയും അതിന്റെ തിളക്കം പരത്തുകയും ചെയ്യുന്നു (അവന്റെ മൂന്നാമത്തെ കണ്ണിനെ പരാമർശിക്കുന്നു)

6.2: കാമദേവന്റെ അഞ്ച് അമ്പുകൾ ആഗിരണം ചെയ്ത് കാമയുടെ പ്രധാന ദൈവത്തെ നമസ്‌കരിക്കുന്ന തീ,

6.3: അവന്റെ തലയുടെ മുകളിൽ ചന്ദ്രക്കലയുടെ അമൃത്-കിരണ-സ്ട്രോക്ക് തിളങ്ങുന്നു,

6.4: മഹത്തായ കപാലിയുടെ സമ്പത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്വമായ മുടിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

 

സംസ്കൃതം:

्टिकाधगद्‍धगद्धगज्ज्वलद्_

धनञ्जयाहुतीकृतप्रचण्डपञ्चसायके

സർവ്വത്രാത്മകത

प्रकल्पनैकशिल्पिनि त्रिलोचने रतिर्मम ॥७

ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ:

കരള ഭല്ല പട്ടിക ധഗദ് ധഗദ് ധഗാജ് ജ്വാലദ്
ധനഞ്ജയ അഹുതി ക്ർത്ത പ്രചന്ദ പഞ്ച സായകെ |
ധാര ധരേന്ദ്ര നന്ദിനി കുചാഗ്ര ചിത്ര പത്രക
പ്രകൽ‌പനായി കാശിൽ‌പിനി ട്രൈലോചെൻ രതിർ‌മ || 7 ||

അർത്ഥം:

7.1: അവന്റെ നെറ്റിയിലെ ഭയാനകമായ ഉപരിതലം ശബ്ദത്താൽ കത്തുന്നു - ധഗാദ്, ധഗഡ്, ധഗഡ്, ധഗാദ് - കത്തുന്ന

7.2: അഞ്ച് അമ്പുകളുടെ (അതായത് കാമ ദേവ) ശക്തനായ വ്യക്തിയുടെ യാഗം അർപ്പിച്ച ഭയാനകമായ തീ,

7.3: അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്തായ തന്തവ നൃത്തത്തിന്റെ ചുവടുകൾ ഭൂമിയുടെ മടിയിൽ വിവിധ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നു (സൃഷ്ടിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു)

7.4: ശക്തിയോടൊപ്പമുള്ള ഒരു കലാകാരനാണ് അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. മൂന്ന് കണ്ണുള്ള ശിവന്റെ ഈ തന്തവയിൽ എന്റെ മനസ്സ് അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷിക്കുന്നു.

 

സംസ്കൃതം:

निरुद्‍धदुर्धरस्फुरत्_

कुहूनिशीथिनीतमः

ഉദ്ധരണി പ്രപഞ്ചം

कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद्धुरंधरः ॥८

ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ:

നവീന മേഘ മണ്ഡലി നിരദ്ദ ദുർധാര സ്പുറത്ത്
കുഹു നിഷിതിനി തമപ്രബന്ധ ബദ്ദ കന്ധാറ |
നിലിമ്പ നിർജാരി ധാരസ് തനോട്ടു കൃതി സിന്ധുര
കല നിധാന ബന്ദുറ ശ്രിയാം ജഗദ് ദുരന്ധര || 8 ||

അർത്ഥം:

8.1: മഹത്തായ തണ്ടവയുടെ ത്രോബ് പുതിയ മേഘങ്ങളുടെ അനിയന്ത്രിതമായ ഭ്രമണപഥത്തെ നിയന്ത്രിച്ചു

8.2: അമാവാസി രാത്രിയിലെ കഴുത്തിൽ ഇരുട്ടിനെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു,

8.3: ഗംഗാ നദി വഹിക്കുന്നവരേ, ആനയെ മറയ്ക്കുന്നവരേ, ദയവായി ശുഭവും മഹത്തായ ക്ഷേമവും വിപുലീകരിക്കുക

8.4: ചന്ദ്രന്റെ വളഞ്ഞ അക്കത്തിന്റെ കണ്ടെയ്നർ, പ്രപഞ്ചം വഹിക്കുന്നവരേ, ദയവായി ഈ മഹത്തായ തണ്ടവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശ്രീ വിപുലീകരിക്കുക.

 

സംസ്കൃതം:

_

वलम्बिकण्ठकन्दलीरुचिप्रबद्धकन्धरम्

स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं

गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे ॥९

ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ:

പ്രഫുള നില പാങ്കജ പ്രപഞ്ച കലിമ പ്രഭാ_
വലമ്പി കാന്ത കണ്ടാലി റുച്ചെ പ്രബദ്ദ കാന്ധാരം |
സ്മാരച്ച് ചിദം പുരച്ച് ചിദം ഭവച്ച് ചിദം മഖാച്ച് ചിദം
ഗജാച്ച് ചിദം അന്ധകാച്ച് ചിദം താം അന്റാകാച്ച് ചിദം ഭാജെ || 9 ||

അർത്ഥം:

9.1: ഹലഹലിന്റെ കറുത്ത വിഷം പൂക്കുന്ന നീല താമര പോലെ കാണപ്പെടുന്നു

9.2: തൊണ്ടയ്ക്കുള്ളിൽ അരക്കെട്ട് പോലെ വിശ്രമിക്കുന്നു; അവനവന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുന്നു;

9.3: ത്രിപുരസുരന്മാരുടെ നാശം, ലൗകിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ വഞ്ചന നശിപ്പിക്കുന്നവൻ, ദക്ഷനെ നശിപ്പിക്കുന്നവൻ, കാം ദേവയെ (അതായത് കാമ ദേവ) നശിപ്പിക്കുന്നവനെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു.

9.4: രാക്ഷസനായ അന്ധകയെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഗജാസുരനെ നശിപ്പിക്കുന്നവനെയും യമയുടെ നിയന്ത്രണക്കാരനെയും ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു; ഞാൻ എന്റെ പ്രഭു ശിവനെ ആരാധിക്കുന്നു.

 

സംസ്കൃതം:

_

रसप्रवाहमाधुरीविजृम्भणामधुव्रतम्

स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं

गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे ॥१०

ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ:

അഖർവ സർവ്വ മംഗള കല കടമ്പ മഞ്ജരി
റാസപ്രവാഹ മാധൂരി വിജ്രംബാന മധു വ്രതം |
സ്മാര അന്തകം പുര ആന്തകം ഭവ ആന്റകം മഖ അന്തകം
ഗജാ ആന്തക അന്ധക അന്തകം തമന്തക അന്തകം ഭാജെ || 10 ||

അർത്ഥം:

10.1: എല്ലാവരുടെയും ക്ഷേമത്തിനായുള്ള ശുഭത്തിന്റെ കുറവു വരുത്താത്ത ഉറവിടവും, പൂക്കളുടെ ഒരു കൂട്ടം പോലെ അദ്ദേഹം പ്രകടമാക്കുന്ന എല്ലാ കലകളുടെയും ഉറവിടവുമാണ്.

10.2: അദ്ദേഹത്തിന്റെ തണ്ടവ നൃത്തത്തിൽ നിന്ന് മധുരത്തിന്റെ അമൃതിനെ കലയുടെ രൂപത്തിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അവന്റെ മധുര ഇച്ഛാശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു,

10.3: കാമയ്ക്ക് അറുതി വരുത്തിയ, ത്രിപുരസുരന്മാർക്ക് അറുതി വരുത്തിയ, ത്യാഗത്തിന് (ദക്ഷത്തിന്റെ) അറുതി വരുത്തിയ ലൗകിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ വ്യാമോഹത്തിന് അറുതി വരുത്തിയ,…

10.4: ഗജാസുരന് അറുതി വരുത്തിയവനെയും രാക്ഷസനെ അവസാനിപ്പിച്ചവനെയും യമയെ നിയന്ത്രിച്ചവനെയും ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു; ഞാൻ എന്റെ പ്രഭു ശിവനെ ആരാധിക്കുന്നു.

സംസ്കൃതം:

वदभ्वदभ्रविभ्रमभ्रमद्भुजङ्गमश्वसद्_

विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्करालभालहव्यवाट्

_

ध्वनिक्रमप्रवर्तितप्रचण्डताण्डवः शिवः ॥११

ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ:

ജയത് വട ഭ്രഭ്രാമ ഭ്രമദ് ഭുജംഗമ ശ്വസാദ്
വിനിർഗമാത് കർമ്മ സ്പുറത്ത് കരല ഭാല ഹവ്യ വാട്ട് |
ദിമിദ് ദിമിദ് ദിമിദ്വാനൻ മർദംഗ തുങ്ക മംഗള
ധ്വനി കർമ്മ പ്രവർത്തിത പ്രചന്ദ തണ്ടവ ശിവ || 11 ||

അർത്ഥം:

11.1: അവന്റെ പുരികങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും തന്റെ സമ്പൂർണ്ണ യജമാനത്വം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു; അവന്റെ ചലനങ്ങൾ ചൂടുള്ള ശ്വാസം പുറന്തള്ളുന്ന സർപ്പങ്ങളെ അവന്റെ കഴുത്തിൽ ഉരുട്ടുന്നു

11.2: സമർപ്പണത്തിനുള്ള ബലിപീഠം പോലെയുള്ള അവന്റെ നെറ്റിയിലെ മൂന്നാമത്തെ കണ്ണ് തുടർച്ചയായി എറിയുകയും തീ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു,

11.3: ദിമിഡ്, ദിമിഡ്, ദിമിഡ്, ദിമിഡ് എന്നിവയുടെ ശുഭകരമായ സ്പന്ദനങ്ങൾ ശ്രീദംഗം നിരന്തരം മുഴക്കുന്നു.

11.4: തുടർച്ചയായ സ്പന്ദനങ്ങൾക്കൊപ്പം, ശിവൻ തന്റെ വികാരാധീനമായ തന്തവ നൃത്തം നൃത്തം ചെയ്യുന്നു.

 

സംസ്കൃതം:

_

गरिष्ठरत्नलोष्ठयोः

സർവ്വോന്മുഖമായ പ്രതിഷ്ഠ

कदा सदाशिवं भजाम्यहम् ॥१२

ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ:

ദ്രസദ്വിച്ചിത്ര തൽ‌പായോർ ഭുജംഗ മ uk തിക സ്രജോർ
ഗരിസ്ത രത്‌ന ലോസ്‌തായോ സുഹ്‌ദ് വിപക്ഷ പക്‌സായോ |
ത്രിണരവിന്ദ ചക്ഷുസോ പ്രജാ മഹി മഹേന്ദ്രയോ
സമാ പ്രവരികാ കട സദാശിവം ഭജാമിഹാം || 12 ||

 

സംസ്കൃതം:

कदा

विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरःस्थमञ्जलिं वहन्

तलोललोचनो्तलोललोचनो ललामभाललग्नकः

मन्त्रमुच्चरन्कदा सुखी भवाम्यहम् ॥१३

ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ:

കടാ നിളിമ്പ നിർജാരി നികുഞ്ച കൊട്ടാരെ വാസൻ
വിമുക്ത ദുർമാതി സദാ ഷിരഹസ്ഥം അഞ്ജലിം വാഹൻ |
വിമുക്ത ലോല ലോക്കാനോ ലാലാമ ഭാല ലഗ്നക
ശിവേതി മന്ത്രം ucharan kadaa സുഖി ഭവാമി അഹം || 13 ||

അർത്ഥം:

13.1: ഗംഗാ നദിയുടെ അരികിലുള്ള ഇടതൂർന്ന കാടുകൾക്കുള്ളിലെ ഒരു ഗുഹയിൽ ഞാൻ എപ്പോൾ താമസിക്കും

13.2: പാപകരമായ മാനസിക നിലപാടുകളിൽ നിന്ന് എന്നെന്നേക്കുമായി സ്വതന്ത്രനായിരിക്കുന്നത് നെറ്റിയിൽ കൈവെച്ചുകൊണ്ട് ശിവനെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടോ?

13.3: കണ്ണുകൾ ഉരുട്ടുന്നതിൽ നിന്നും (കാമ പ്രവണതകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്നും) നെറ്റിയിൽ വിശുദ്ധ അടയാളം പ്രയോഗിക്കുന്ന ശിവനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഞാൻ എപ്പോഴാണ് സ്വതന്ത്രനാകുക?

13.4: ശിവന്റെ മന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോൾ സന്തോഷിക്കും?

 

സംസ്കൃതം:

इमं हि नित्यमेवमुक्तमुत्तमोत्तमं

पठन्स्मरन्ब्रुवन्नरो

हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा

हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम् ॥१४

ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ:

ഇമാം ഹായ് നിത്യം ഇവാം ഉക്തം ഉത്തമോട്ടം സ്റ്റവം
പത്താൻ സ്മരൻ ബ്രുവൻ നരോ വിഷുധിമേതി സാന്തം |
ഹരേ ഗുരാവു സുഭക്തിം ആഷു യാതി നാ അനതാ ഗതിം
വിമോഹനം ഹായ് ദേഹിനാം സു ഷാങ്കരസ്യ ചിന്തനം || 14 ||

അർത്ഥം:

14.1: മഹത്തായ സ്തുതിഗീതത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ഈ ഗാനം ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ടു;

14.2: പതിവായി ഇത് പാരായണം ചെയ്യുകയും ശിവനെ മനസ്സിന്റെ പരിശുദ്ധിയോടെയും തടസ്സമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുക

14.3: ഹാരയിൽ വലിയ ഭക്തിയോടെ ഗുരു വേഗത്തിൽ അവനിലേക്ക് മുന്നേറും; മറ്റൊരു വഴിയോ അഭയമോ ഇല്ല,

14.4: ശങ്കരനെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ധ്യാനത്തിലൂടെ ആ വ്യക്തിയുടെ വഞ്ചന നശിപ്പിക്കപ്പെടും.

 

0 0 വോട്ടുകൾ
ആർട്ടിക്കിൾ റേറ്റിംഗ്
Subscribe
അറിയിക്കുക
1 അഭിപ്രായം
ഏറ്റവും പുതിയത്
പഴയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് ചെയ്തു
ഇൻലൈൻ ഫീഡ്‌ബാക്കുകൾ
എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും കാണുക
ട്രാക്ക്ചെയ്യല്

നിങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിനായി ബാക്ക്‌ലിങ്കുകൾ വാങ്ങുക

xvemjesuz dijdh evxgaxc nuzc hmhkgiychyqjwin

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക