hindufaqs-black-logo

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ശ്രീരാമകൃഷ്ണ സ്തോത്ര

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ശ്രീരാമകൃഷ്ണ സ്തോത്ര

പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ബംഗാൾ നവോത്ഥാനത്തിലെ രണ്ട് പ്രധാന വ്യക്തികളായി രാമകൃഷ്ണനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന ശിഷ്യനായ സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെയും കണക്കാക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്തോത്രം ധ്യാനത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ പാരായണം ചെയ്യുന്നു.

സംസ്കൃതം:

 रणामः्रणामः ॥

വിവർത്തനം:

അതാ പ്രാണാമ ||

അർത്ഥം:

ഇപ്പോള് we ആരോഗ്യം ദൈവങ്ങളും വിശുദ്ധരും.

സംസ്കൃതം:

 थापकाय्थापकाय  ्मस्य ഉദ്ധരണി .
ठाय्ठाय णाय्णाय   ॥

വിവർത്തനം:

ഓം സ്ഥപകായ സി ധർമ്മസ്യ സർവ്വ-ധർമ്മ-സ്വരൂപിന |
അവതാര-വരിസ്‌തായ രാമകൃഷ്‌ണനായ തെ നമ ||

അർത്ഥം:

1: (ശ്രീരാമകൃഷ്ണന് അഭിവാദ്യങ്ങൾ) ദി സ്ഥാപിച്ചു (ആത്മീയ സത്തയുടെ) ന്റെ ധർമ്മ (മത പാത); (അദ്ദേഹത്തിന് അഭിവാദ്യങ്ങൾ) ആരുടെ ജീവിതമാണ് (യഥാർത്ഥ സത്ത) എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും (മതപരമായ പാതകൾ).
2: ആരാണ് ഒരു അവതാരം ആരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയത പ്രകടമായി വിശാലമായ വിസ്താരം ഒപ്പം ആഴത്തിലുള്ള ആഴം (അതേ സമയം തന്നെ); ഞാൻ എന്റെ ഓഫർ ആശംസകൾ നിങ്ങൾക്ക്, ഓ രാമകൃഷ്ണ.

സംസ്കൃതം:

 ्नेर्दाहिका तिः्तिः णे्णे थिता्थिता  അല്ലെങ്കിൽ .
्वविद्या वरूपां्वरूपां   ഉദ്ധരണി ॥

വിവർത്തനം:

ഓം യത-[Aa]gner-Daahikaa ശക്തി Raamakrssnne Sthitaa Hi Yaa |
സർവ-വിദ്യ സ്വരൂപം താം ഷാരദാം പ്രാണാമമി[ഞാൻ]-അഹാം ||

അർത്ഥം:

Om, (ശ്രീ ശരദ ദേവിക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ) ആരാണ്, പോലെ The കത്തുന്ന പവർ of തീനിലനിൽക്കുന്നു അഭേദ്യമായി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ,
ആരാണ് പ്രകൃതി ന്റെ സാരാംശം എല്ലാ ജ്ഞാനവും; ടു ഗെയിമുകൾ, അതിലേക്ക് ശരദാ ദേവിI എന്റെ വാഗ്ദാനം ആശംസകൾ.

സംസ്കൃതം:

  रीयतिराजाय्रीयतिराजाय द्द  .
ഉദ്ധരണി वामिने्वामिने  ॥

ഉറവിടം: Pinterest

വിവർത്തനം:

ഓം നമ ശ്രീ-യതി-രാജയ വിവേകാനന്ദ സുരയേ |
സാക്-സിറ്റ്-സുഖ-സ്വരൂപയ സ്വാമൈൻ തപ-ഹാരിന്നെ ||

അർത്ഥം:

1: Omആശംസകൾ ലേക്ക് രാജാവ് of സന്യാസിമാർ, (ആരാണു) സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ, പോലെ ജ്വലിക്കുന്നു സൂര്യൻ,
2: ആരാണ് പ്രകൃതി എന്ന സന്തോഷം of സച്ചിദാനന്ദ (ബ്രഹ്മം); (അഭിവാദ്യങ്ങൾ) സ്വാമി, WHO നീക്കം The ദുരിതങ്ങൾ ല life കിക ജീവിതത്തിന്റെ.

സംസ്കൃതം:

 ्णगतप्राणं भाव्भाव .् .
 वामिनं्वामिनं ्णानन्देति ्ञितम् ॥

വിവർത്തനം:

ഓം രാമകൃഷ്‌ണ-ഗീത-പ്രണാം ഹനുമദ്‌-ഭവ ഭവിറ്റം |
നമാമി സ്വാമിനാം രാമകൃഷ്‌ണാനന്ദെ[aI]തി സംജ്ഞിതം ||

അർത്ഥം:

1: Om, (ശ്രീരാമകൃഷ്ണാനന്ദന് അഭിവാദ്യങ്ങൾ) ആരുടെ ഹൃദയമായിരുന്നു നിമജ്ജനം സേവനത്തിൽ ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻനയിക്കുന്നു കൊണ്ട് തോന്നൽ of ഹനുമാൻ (ശ്രീരാമന്റെ സേവനത്തിൽ),
2: ഞാൻ സല്യൂട്ട് ആ സ്വാമി, ആരാണു വിളിച്ചു as രാമകൃഷ്ണാനന്ദൻ (ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്റെ പേര് പിന്തുടരുന്നു).

നിരാകരണം:
 ഈ പേജിലെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഡിസൈനുകളും വീഡിയോകളും അതത് ഉടമസ്ഥരുടെ പകർപ്പവകാശമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങൾ / ഡിസൈനുകൾ / വീഡിയോകൾ ഇല്ല. നിങ്ങൾ‌ക്കായി ആശയങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി തിരയൽ‌ എഞ്ചിനിൽ‌ നിന്നും മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ‌ നിന്നും ഞങ്ങൾ‌ അവ ശേഖരിക്കുന്നു. പകർപ്പവകാശ ലംഘനമൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശം ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അറിവ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ നിയമപരമായ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കരുത്. ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇനം നീക്കം ചെയ്യാം.
0 0 വോട്ടുകൾ
ആർട്ടിക്കിൾ റേറ്റിംഗ്
Subscribe
അറിയിക്കുക
2 അഭിപ്രായങ്ങള്
ഏറ്റവും പുതിയത്
പഴയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് ചെയ്തു
ഇൻലൈൻ ഫീഡ്‌ബാക്കുകൾ
എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും കാണുക

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക