hindufaqs-black-logo

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ശ്രീ സൂര്യദേവന്റെ സ്തോത്രങ്ങൾ

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ശ്രീ സൂര്യദേവന്റെ സ്തോത്രങ്ങൾ

സൂര്യദേവന്റെ സ്തോത്രങ്ങൾ അതിരാവിലെ തന്നെ ഹിന്ദുക്കൾ ചൊല്ലുന്നു. ആളുകൾ, വിശുദ്ധന്മാർ, അസുരന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ പിശാചുക്കൾ എന്നിവരാണ് സൂര്യനെ ആരാധിക്കുന്നത്. രാക്ഷസന്മാരുടെ ചില ഗ്രൂപ്പുകൾ, യതുദാനന്മാർ, സൂര്യദേവന്റെ കടുത്ത അനുയായികളായിരുന്നു.

ഉറവിടം: Pinterest

സംസ്കൃതം:

 ഉദ്ധരണി  तया्तया ्थितम् .
 रतो्रतो ्ट्वा धाय्धाय ्थितम् ॥१

വിവർത്തനം:

ടാറ്റോ യുദ്ദ പരിഷ്‌റന്തം സമരേ ചിന്തായ സ്തംതം |
രാവനം ചാഗ്രതോ ദ്രഷ്‌ത്വ യുദ്ദായ സമുപസ്തിതം || 1 ||

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: (സൂര്യദേവന് അഭിവാദ്യങ്ങൾ) അപ്പോള്, (രാമ) ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു ലെ യുദ്ധം ൽ ആശങ്കാകുലനായിരുന്നു യുദ്ധഭൂമി പങ്ക് € |
ക്സനുമ്ക്സ: … (എഴുതിയത്) രാവണനെ മുന്നിൽ കാണുന്നു അവനിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ലേക്ക് യുദ്ധം (get ർജ്ജസ്വലമായി)

സംസ്കൃതം:

च्च य्य ഉദ്ധരണി .् .
സർവ്വത്രാത്മകത  ॥२

വിവർത്തനം:

ദിവതൈഷ്-ച സമാഗാമ്യ ദ്രഷ്ടുമ ഭ്യാഗതോ റാനം |
ഉപഗാമ്യ ബ്രവിദ്ര മമ ഗാസ്ത്യോ ഭഗവാൻഷി || 2 ||

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: (സൂര്യദേവന് അഭിവാദ്യങ്ങൾ) ഉള്ളത് കൂടെ എത്തി The ദേവന്മാർ ലേക്ക് കാണുക The ആസന്നമായ യുദ്ധം (രാമനും രാവണനും ഇടയിൽ)…
ക്സനുമ്ക്സ: പങ്ക് € | അഗസ്ത്യ മുനി, മഹത്തായ റിഷി നിറഞ്ഞു ദിവ്യ പ്രതാപം, വന്നു രാമന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു…

സംസ്കൃതം:

    यं्यं .् .
 ഉദ്ധരണി  यसि्यसि ॥३

വിവർത്തനം:

രാമ രാമ മഹാ ബഹോ ശ്രുനു ഗുഹാം സനാതനം |
Yena Sarvaa narinvatsa Samare Vijayishyasi || 3 ||

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: (സൂര്യദേവന് അഭിവാദ്യങ്ങൾ) ഓ രാമഓ രാമ, ഒന്ന് കരുത്തുറ്റ ആയുധങ്ങൾ (അതായത് ഒരു വലിയ യോദ്ധാവ്); കേൾക്കുക ഇതിന് ശാശ്വത രഹസ്യം,
ക്സനുമ്ക്സ: ഇതിലൂടെഎന്റെ മകൻ, നിങ്ങളായിരിക്കും വിജയി എതിരായിരുന്നു എല്ലാ ശത്രുക്കളും ലെ യുദ്ധം.

സംസ്കൃതം:

यहृदयं्यहृदयं यं्यं ഉദ്ധരണി .
 ഉദ്ധരണി  .् ॥४

വിവർത്തനം:

ആദിത്യ ഹ്രദ്യം പുണ്യം സർവ്വശത്രു വിനാശനം |
ജയ വഹം ജപെന്നിത്യം ക്ഷയം പരം ശിവം || 4 ||

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: (സൂര്യദേവന് അഭിവാദ്യങ്ങൾ) (ശ്രദ്ധിക്കുക) ആദിത്യ ഹൃദയം (സൂര്യദേവന്റെ ഗീതങ്ങൾ), അതായത് വിശുദ്ധൻ ഒപ്പം നശീകരണകപ്പല് of എല്ലാ ശത്രുക്കളും,
ക്സനുമ്ക്സ: ഏത് വിജയം നൽകുന്നു if ദിവസവും പാരായണം ചെയ്യുന്നു, നൽകുന്നു ശുഭപ്രതീക്ഷ എന്ന ഏറ്റവും ദയയോടെ.

സംസ്കൃതം:

ഉദ്ധരണി ഉദ്ധരണി .
പ്ര്യ്സ്ഛെസ്ത്വുയുത് ॥५

വിവർത്തനം:

സർവ മംഗള മംഗല്യം സർവ പാപ്പ പ്രാണാശാനം |
ചിന്താ ഷോക പ്രശമനാമ യുവർധന മുത്തം || 5 ||

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: (സൂര്യദേവന് അഭിവാദ്യങ്ങൾ) അവനാണ് മികച്ചത് of എല്ലായിടത്തും ക്ഷേമം (സർവ മംഗള മംഗല്യം), ദി റിമൂവർ of എല്ലാ പാപങ്ങളും (സർവ്വ പപ്പ പ്രാണനം),
ക്സനുമ്ക്സ: He സുഖപ്പെടുത്തുന്നു The വിഷമിക്കേണ്ട ഒപ്പം പരാതികൾ . വർദ്ധിക്കുന്നു The ജീവിതകാലയളവ് (ആയുർ‌ വർ‌ദ്ധനം ഉത്തമം)

സംസ്കൃതം:

्मिमन्तं ्यन्तं ्कृतम् .
व्व ्वन्तं करं्करं ्वरम् ॥६

വിവർത്തനം:

രശ്മിമന്തം സമുദായാന്തം ദേവ സൂര നമസ്‌കൃതം |
പൂജയസ്വ വിവസ്വന്തം ഭാസ്‌കരം ഭുവനേശ്വരം || 6 ||

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: (സൂര്യദേവന് അഭിവാദ്യങ്ങൾ) സൂര്യൻ കിരണങ്ങൾ നിറഞ്ഞു (രശ്മിമന്ത) കൂടാതെ തുല്യമായി ഉയരുന്നു എല്ലാവർക്കും, അവന്റെ പ്രകാശം പരത്തുന്നു (സമന്ത); അവൻ ബഹുമാനപൂർവ്വം അഭിവാദ്യം ചെയ്തു രണ്ടും ദേവന്മാർ ഒപ്പം അസുരന്മാർ (ദേവ അസുര നമസ്‌കൃതം),
ക്സനുമ്ക്സ: സൂര്യൻ ആയിരിക്കണം ആരാധിച്ചു ആര് തിളങ്ങുന്നു (വിവസ്വന്ത) ഉണ്ടാക്കുന്നു അവൻറെയാണ് വെളിച്ചം (ഭാസ്‌കര), ആരാണ് യജമാനൻ എന്ന പ്രപഞ്ചം (ഭുവനേശ്വർ)

നിരാകരണം:

ഈ പേജിലെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഡിസൈനുകളും വീഡിയോകളും അതത് ഉടമസ്ഥരുടെ പകർപ്പവകാശമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങൾ / ഡിസൈനുകൾ / വീഡിയോകൾ ഇല്ല. നിങ്ങൾ‌ക്കായി ആശയങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി തിരയൽ‌ എഞ്ചിനിൽ‌ നിന്നും മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ‌ നിന്നും ഞങ്ങൾ‌ അവ ശേഖരിക്കുന്നു. പകർപ്പവകാശ ലംഘനമൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശം ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അറിവ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ നിയമപരമായ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കരുത്. ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇനം നീക്കം ചെയ്യാം.

0 0 വോട്ടുകൾ
ആർട്ടിക്കിൾ റേറ്റിംഗ്
Subscribe
അറിയിക്കുക
3 അഭിപ്രായങ്ങള്
ഏറ്റവും പുതിയത്
പഴയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് ചെയ്തു
ഇൻലൈൻ ഫീഡ്‌ബാക്കുകൾ
എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും കാണുക

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക