hindufaqs-black-logo

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ശ്രീ നരസിംഹത്തിൽ സ്തോത്രം

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ശ്രീ നരസിംഹത്തിൽ സ്തോത്രം

ലക്ഷ്മി നൃസിംഹ (നരസിംഹ) കരവാലമ്പം സ്‌തോത്ര

സംസ്കൃതം:

्रीमत्पयोनिधिनिकेतन रपाणे्रपाणे
സർവ്വത്രാത്മകത .
 वत्वत य्य धिपोत्धिपोत
्ष्मीनृसिंह   ्बम् ॥१

വിവർത്തനം:

ശ്രീമത്-പായോ-നിധി-നികേതാന കക്ര-പന്നെ
ഭോഗിന്ദ്ര-ഭോഗ-മന്നി-രൺ.ജിത-പുന്യ-മൂർട്ടെ |
യോഗിഷാ ശശ്വത ശരണ്യ ഭവ-അബ്ദി-പോട്ട
ലക്ഷ്മി-നർസിംഹ മമ ദേഹി കാര-അവലമ്പം || 1 ||

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: (ശ്രീ ലക്ഷ്മി നരിസിംഹയ്ക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ) ആരാണ് താമസിക്കുന്നു ന് സമുദ്രം of പാൽ, അതിൽ നിറഞ്ഞു ശ്രീ (സൗന്ദര്യവും ശുഭവും), a ചക്ര (ഡിസ്കസ്) അവനിൽ കൈ, ...
ക്സനുമ്ക്സ: … അവനോടൊപ്പം ദിവ്യമുഖം തിളങ്ങുന്നു ദിവ്യപ്രകാശം ഉപയോഗിച്ച് ജെംസ് ന് ഹൂഡുകൾ of സർപ്പം ആദിശേശ,
ക്സനുമ്ക്സ: ആരാണ് യോഗ പ്രഭു, ഒപ്പം നിത്യം, ഒപ്പം അഭയം നൽകുന്നയാൾ a പോലുള്ള ഭക്തർക്ക് ബോട്ട് മേൽ സംസാരം (ലൗകിക അസ്തിത്വം),
ക്സനുമ്ക്സ: O ലക്ഷ്മി നരിസിംഹ, ദയവായി തരു നിങ്ങളുടെ ശരണം നിന്റെ കൂടെ എന്നെ പിടിച്ച് ദിവ്യ കൈകൾ.

സംസ്കൃതം:

സർവ്വത്രാത്മകത_
സർവ്വത്രാത്മകത .
ഉദ്ധരണി
्ष्मीनृसिंह   ्बम् ॥२

വിവർത്തനം:

ബ്രഹ്മേന്ദ്ര-രുദ്ര-മാരുദ്-അർക്ക-കിരിറ്റ-കോട്ടി_
സംഗാട്ടിട്ട-അംഗ്രി-കമല-അമല-കാന്തി-കാന്ത |
ലക്ഷ്മി-ലസത്-കുക്ക-സരോ-റുഹ-രാജഹംസ
ലക്ഷ്മി-നർസിംഹ മമ ദേഹി കാര-അവലമ്പം || 2 ||

ഉറവിടം- Pinterest

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: (ശ്രീലക്ഷ്മി ത്രിസിംഹയ്ക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ) ദശലക്ഷക്കണക്കിന് of ഡയഡെംസ് (അതായത് അലങ്കരിച്ച തലകൾ) ബ്രഹ്മരുദ്രമാരുട്ട്സ് (കാറ്റ്-ഗോഡ്സ്) കൂടാതെ ആർക്ക (സൂര്യൻ-ദൈവം)…
ക്സനുമ്ക്സ: പങ്ക് € | ഒത്തുചേരുന്നു ആരുടെയെങ്കിലും തുരങ്കംശുദ്ധമായ അടിആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിന്റെ ലഭിക്കാൻ ശോഭ,
ക്സനുമ്ക്സ: ആരാണ് ഒരു റോയൽ സ്വാൻ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ന് തടാകം ഉള്ളിൽ ഹൃദയം of ദേവി ലക്ഷ്മി, ...
ക്സനുമ്ക്സ: O ലക്ഷ്മി നരിസിംഹ, ദയവായി തരു നിങ്ങളുടെ ശരണം നിന്റെ കൂടെ എന്നെ പിടിച്ച് ദിവ്യ കൈകൾ.

സംസ്കൃതം: 

  
ഉദ്ധരണി .
्तस्य ्सरनिदाघनिपीडितस्य
्ष्मीनृसिंह   ्बम् ॥३

വിവർത്തനം:

സംസാര-ഘോറ-ഗഹാനെ കാരാട്ടോ മുറാരെ
മാരോ[aU]ഗ്ര-ഭീകര-മൃഗ-പ്രവര-അർദിതസ്യ |
ആരതസ്യ മാത്സറ-നിഡാഗ-നിപിദ്ദിതസ്യ
ലക്ഷ്മി-നർസിംഹ മമ ദേഹി കാര-അവലമ്പം || 3 ||

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: (ശ്രീ ലക്ഷ്മി നരിസിംഹയ്ക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ) ഇതിൽ ഇടതൂർന്ന വനം of സംസാരം (ലൗകിക അസ്തിത്വം), ഞാൻ അലഞ്ഞു തിരിക്കുക, ഓ മുരാരി (മുറാ രാക്ഷസന്റെ ശത്രു),
ക്സനുമ്ക്സ: വളരെ മികച്ചത് ഒപ്പം ക്രൂരമായ മൃഗങ്ങൾ (ഈ സംസര വനത്തിൽ), ശിക്ഷകൾ എന്നെ വിവിധമായി ആഗ്രഹങ്ങൾ ആഴത്തിൽ ഉണരുന്നു പേടി എന്നിൽ,
ക്സനുമ്ക്സ: ഞാൻ അഗാധമാണ് ദുരിതം ഒപ്പം വേദനിപ്പിക്കുക ഇതിൽ സ്വാർത്ഥത ഒപ്പം ഹീറ്റ് (സംസാരം),
ക്സനുമ്ക്സ: O ലക്ഷ്മി നരിസിംഹ, ദയവായി തരു നിങ്ങളുടെ ശരണം നിന്റെ കൂടെ എന്നെ പിടിച്ച് ദിവ്യ കൈകൾ.

സംസ്കൃതം:


ഉദ്ധരണി ्पसमाकुलस्य .
य्य  य्य
्ष्मीनृसिंह   ्बम् ॥४

വിവർത്തനം:

സംസാര-കുപം-അതി-ഘോറം-ആഗധ-മുലാം
സമ്പ്രാപ്യ ദുഹ്ഖ-ശതാ-സർപ-സമാകുലസ്യ |
ദിനസ്യ ദേവ കൃപണ്ണ-[എ]ആപദം-ആഗതസ്യ
ലക്ഷ്മി-നർസിംഹ മമ ദേഹി കാര-അവലമ്പം || 4 ||

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: (ശ്രീ ലക്ഷ്മി നരിസിംഹയ്ക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ) ഇതിൽ കിണറ് of സംസാരം (ലൗകിക അസ്തിത്വം), അതായത് വളരെ ഭയങ്കര; അതിന്റെ അളക്കാനാവാത്ത ആഴം പങ്ക് € |
ക്സനുമ്ക്സ: … എനിക്കുണ്ട് എത്തി; അത് എവിടെയാണ് നിറഞ്ഞു കൂടെ നൂറുകണക്കിന് of സങ്കടങ്ങളുടെ പാമ്പുകൾ,
ക്സനുമ്ക്സ: ഇതിന് ദയനീയമാണ് ആത്മാവ്, ഓ ദേവ, ആരാണു നികൃഷ്ടൻ പലതരം പീഡനങ്ങൾ വിപത്തുകൾ, ...
ക്സനുമ്ക്സ: … ഓ ലക്ഷ്മി നരിസിംഹ, ദയവായി തരു നിങ്ങളുടെ ശരണം നിന്റെ കൂടെ എന്നെ പിടിച്ച് ദിവ്യ കൈകൾ.

നിരാകരണം:
 ഈ പേജിലെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഡിസൈനുകളും വീഡിയോകളും അതത് ഉടമസ്ഥരുടെ പകർപ്പവകാശമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങൾ / ഡിസൈനുകൾ / വീഡിയോകൾ ഇല്ല. നിങ്ങൾ‌ക്കായി ആശയങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി തിരയൽ‌ എഞ്ചിനിൽ‌ നിന്നും മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ‌ നിന്നും ഞങ്ങൾ‌ അവ ശേഖരിക്കുന്നു. പകർപ്പവകാശ ലംഘനമൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശം ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അറിവ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ നിയമപരമായ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കരുത്. ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇനം നീക്കം ചെയ്യാം.
0 0 വോട്ടുകൾ
ആർട്ടിക്കിൾ റേറ്റിംഗ്
Subscribe
അറിയിക്കുക
1 അഭിപ്രായം
ഏറ്റവും പുതിയത്
പഴയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് ചെയ്തു
ഇൻലൈൻ ഫീഡ്‌ബാക്കുകൾ
എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും കാണുക
ട്രാക്ക്ചെയ്യല്

ഡൽഹിയിലെ മുൻനിര SEO കമ്പനി

whdwkgxpx dmrbw frprfxq nxhb hppjvijjbdgjkiv

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക