hindufaqs-black-logo

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ശ്രീ രംഗനാഥനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്തോത്രം - श्री रंगनाथस्वामी

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ശ്രീ രംഗനാഥനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്തോത്രം - श्री रंगनाथस्वामी

ശ്രീരംഗനാഥൻ, അരങ്കനാഥർ, രംഗ, തെനരങ്ങാഥൻ എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു, ശ്രീ പ്രഭു രംഗനാഥസ്വാമി ക്ഷേത്രം, ശ്രീരംഗം. സർപ്പദേവനായ ആദിശേശത്തിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ വിശ്രമ രൂപമായി ദേവിയെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

സംസ്കൃതം:

दरूपे्दरूपे  ഉദ്ധരണി ्रुतिमूर्तिरूपे .
करूपे्करूपे  ्रीरङ्गरूपे    ॥१

വിവർത്തനം:

ആനന്ദ-രൂപേ നിജ-ബോധ-രൂപ ബ്രഹ്മ-സ്വരൂപേ ശ്രുതി-മൂർത്തി-രൂപേ |
ശശാങ്‌ക-രൂപേ രാമന്നിയ-രൂപേ ശ്രീരാംഗ-രൂപേ രാമതാം മനോ മി || 1 ||

അർത്ഥം:

1.1 (ശ്രീ രംഗനാഥന്റെ ദിവ്യരൂപത്തിൽ എന്റെ മനസ്സ് ആനന്ദിക്കുന്നു) അത് രൂപം (ആദിശേശയിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു) ഉൾക്കൊള്ളുന്നു സുഖസമ്പൂർണ്ണമായ (ആനന്ദ രൂപ), അവനിൽ മുഴുകി സ്വന്തം (നിജാ ബോധ രൂപ); അത് ഫോം എംബോഡിംഗ് ന്റെ സാരം ബ്രഹ്മം (ബ്രഹ്മ സ്വരൂപെ) എല്ലാവരുടെയും സത്ത ശ്രുതിസ് (വേദങ്ങൾ) (ശ്രുതി മൂർത്തി രൂപ),
ക്സനുമ്ക്സ: ആ രൂപം പോലെ തണുക്കുക ചന്ദ്രൻ (ശശങ്ക രൂപ) ഒപ്പം അതിമനോഹരമായ സൗന്ദര്യം (രമണിയ രൂപ);
എന്റെ മനസ്സ് ആനന്ദിക്കുന്നു ലെ ദിവ്യരൂപം of ശ്രീ രംഗ (ശ്രീ രംഗനാഥൻ) (ആ രൂപം എന്റെ ആനന്ദത്തെ നിറയ്ക്കുന്നു).

ഉറവിടം - Pinterest

സംസ്കൃതം:

  दारमूले्दारमूले  .
दैत्यान्तकालेखिललोकलीले ्रीरङ्गलीले    ॥२

വിവർത്തനം:

കാവേരി-ടയർ കരുണ്ണാ-വിലോലെ മന്ദാര-മൗലെ ധ്രത-കാരു-കേലെ |
ഡെയ്‌ത്യ-അന്റ-കാലെ-[എ]khila-Loka-Liile Shriirangga-Liile Ramataam Mano Me || 2 ||

അർത്ഥം:

2.1 (ശ്രീ രംഗനാഥന്റെ ദിവ്യ നാടകങ്ങളിൽ എന്റെ മനസ്സ് ആനന്ദിക്കുന്നു) ആ നാടകങ്ങൾ, കുളിക്കുന്നു അനുകമ്പ ആ സമയത്ത് ബാങ്ക് of കാവേരി നദി (അതിന്റെ സ gentle മ്യമായ തിരമാലകൾ പോലെ); അവന്റെ നാടകങ്ങൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്പോർട്ടീവ് എന്ന് കരുതുന്നു ഫോമുകൾ വേര് എന്ന മന്ദാര മരം,
ക്സനുമ്ക്സ: ആ നാടകങ്ങൾ അവന്റെ അവതാരങ്ങളുടെ കൊല്ലുന്നു The ഭൂതങ്ങൾ in എല്ലാം The ലോകാസ് (ലോകങ്ങൾ);
എന്റെ മനസ്സ് ആനന്ദിക്കുന്നു ലെ ദിവ്യ നാടകങ്ങൾ of ശ്രീ രംഗ (ശ്രീ രംഗനാഥൻ) (ആ നാടകങ്ങൾ എന്റെ സന്തോഷത്തെ ആനന്ദത്തിൽ നിറയ്ക്കുന്നു).

സംസ്കൃതം:

्ष्मीनिवासे   ्पद्मवासे बवासे्बवासे .
 दवासे्दवासे ्रीरङ्गवासे    ॥३

വിവർത്തനം:

ലക്ഷ്മി-നിവാസെ ജഗാതം നിവാസെ ഹ്രത്-പത്മ-വാസ് രവി-ബിംബ-വാസ് |
കൃപ-നിവാസ് ഗുന്ന-ബ്രണ്ട-വാസ് ശ്രീരാംഗ-വാസ് രാമതാം മനോ മി || 3 ||

അർത്ഥം:

(ശ്രീ രംഗനാഥന്റെ വിവിധ വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ എന്റെ മനസ്സ് ആനന്ദിക്കുന്നു) അത് വാസസ്ഥലം അവനിൽ വസിക്കുന്നു ദേവി ലക്ഷ്മി (വൈകുണ്ഠത്തിൽ), ആ വാസസ്ഥലങ്ങൾ അവനിൽ സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ വസിക്കുന്നു ലോകം (ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ), അത് വാസസ്ഥലം അവന്റെ ഉള്ളിൽ ലോട്ടസ് എന്ന ഹൃദയങ്ങൾഭക്തരുടെ (ദിവ്യബോധമായി), അതും വാസസ്ഥലം അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഓർബ് എന്ന സൂര്യൻ (ദിവ്യപ്രതിമയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സൂര്യൻ),
ക്സനുമ്ക്സ: ആ വാസസ്ഥലം അവന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ അനുകമ്പ, അതും വാസസ്ഥലം ശ്രേഷ്ഠനായ അവന്റെ ഉള്ളിൽ സദ്ഗുണങ്ങൾ;
എന്റെ മനസ്സ് ആനന്ദിക്കുന്നു ലെ വിവിധ വാസസ്ഥലങ്ങൾ of ശ്രീ രംഗ (ശ്രീ രംഗനാഥൻ) (ആ വാസസ്ഥലങ്ങൾ എന്റെ ആനന്ദത്തെ നിറയ്ക്കുന്നു).

നിരാകരണം:
 ഈ പേജിലെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഡിസൈനുകളും വീഡിയോകളും അതത് ഉടമസ്ഥരുടെ പകർപ്പവകാശമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങൾ / ഡിസൈനുകൾ / വീഡിയോകൾ ഇല്ല. നിങ്ങൾ‌ക്കായി ആശയങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി തിരയൽ‌ എഞ്ചിനിൽ‌ നിന്നും മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ‌ നിന്നും ഞങ്ങൾ‌ അവ ശേഖരിക്കുന്നു. പകർപ്പവകാശ ലംഘനമൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശം ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അറിവ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ നിയമപരമായ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കരുത്. ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇനം നീക്കം ചെയ്യാം.
0 0 വോട്ടുകൾ
ആർട്ടിക്കിൾ റേറ്റിംഗ്
Subscribe
അറിയിക്കുക
0 അഭിപ്രായങ്ങള്
ഇൻലൈൻ ഫീഡ്‌ബാക്കുകൾ
എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും കാണുക

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക