hindufaqs-black-logo
ഗ ut തം ബുദ്ധൻ | ഹിന്ദു ഫഖുകൾ

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ദശാവതാരൻ വിഷ്ണുവിന്റെ 10 അവതാരങ്ങൾ - ഭാഗം IX: ബുദ്ധ അവതാർ

ഗ ut തം ബുദ്ധൻ | ഹിന്ദു ഫഖുകൾ

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ദശാവതാരൻ വിഷ്ണുവിന്റെ 10 അവതാരങ്ങൾ - ഭാഗം IX: ബുദ്ധ അവതാർ

ബുദ്ധനെ വൈഷ്ണവ ഹിന്ദുമതത്തിലെ വിഷ്ണുദേവന്റെ അവതാരമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, എന്നാൽ താൻ ഒരു ദൈവമോ ദൈവത്തിന്റെ അവതാരമോ ആണെന്ന് ബുദ്ധൻ തന്നെ നിഷേധിച്ചു. ബുദ്ധന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ വേദങ്ങളുടെ ആധികാരികതയെ നിഷേധിക്കുന്നു, തന്മൂലം ബുദ്ധമതത്തെ യാഥാസ്ഥിതിക ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് നാസ്തിക (ഹെറ്ററോഡോക്സ് സ്കൂൾ) ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്.

ഗ ut തം ബുദ്ധൻ | ഹിന്ദു ഫഖുകൾ
ഗ ut തം ബുദ്ധ

കഷ്ടപ്പാടുകൾ, അതിന്റെ കാരണം, നാശം, ദു .ഖം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുള്ള വഴി എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള നാല് ഉത്തമസത്യങ്ങൾ (ആര്യ സത്യ) അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. സ്വയം സംതൃപ്തിയുടെയും സ്വയം മരണത്തിൻറെയും അതിരുകടന്നതിന് എതിരായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ, ശരിയായ അഭിലാഷങ്ങൾ, ശരിയായ സംസാരം, ശരിയായ പെരുമാറ്റം, ശരിയായ ഉപജീവനമാർഗം, ശരിയായ പരിശ്രമം, ശരിയായ മന ful പൂർവ്വം, ശരിയായ ധ്യാനം എന്നിവ അടങ്ങിയ ഒരു മധ്യ പാത നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം വേദങ്ങളുടെ അധികാരം നിരസിച്ചു, ആചാരപരമായ ആചാരങ്ങളെ, പ്രത്യേകിച്ച് മൃഗബലിയെ അപലപിച്ചു, ദേവന്മാരുടെ അസ്തിത്വം നിഷേധിച്ചു.

മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രധാന പുരാണങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹിന്ദുഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ബുദ്ധനെ വിവരിക്കുന്നു. 'എല്ലാവരും ഒരേ വ്യക്തിയെ പരാമർശിക്കുന്നില്ലെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു: അവരിൽ ചിലർ മറ്റ് വ്യക്തികളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, കൂടാതെ "ബുദ്ധ" യുടെ ചില സംഭവങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് "ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു വ്യക്തി" എന്നാണ്; എന്നിരുന്നാലും, അവയിൽ മിക്കതും ബുദ്ധമതത്തിന്റെ സ്ഥാപകനെ പരാമർശിക്കുന്നു. അവർ അദ്ദേഹത്തെ രണ്ട് വേഷങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു: ധർമ്മം പുന restore സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി നിരീശ്വര വേദ വീക്ഷണങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുക, മൃഗബലിയെ വിമർശിക്കുക. ബുദ്ധന്റെ പ്രധാന പുരാണ പരാമർശങ്ങളുടെ ഭാഗിക പട്ടിക ഇപ്രകാരമാണ്:
    ഹരിവംശ ​​(1.41)
വിഷ്ണു പുരാണം (3.18)
ഭാഗവത പുരാണം (1.3.24, 2.7.37, 11.4.23) [2]
ഗരുഡ പുരാണം (1.1, 2.30.37, 3.15.26)
അഗ്നി പുരാണം (16)
നാരദ പുരാണം (2.72)
ലിംഗ പുരാണം (2.71)
പത്മ പുരാണം (3.252) തുടങ്ങിയവ.

പുരാണഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ, വിഷ്ണുവിന്റെ പത്ത് അവതാരങ്ങളിൽ ഒന്നായി അദ്ദേഹത്തെ പരാമർശിക്കുന്നു, സാധാരണയായി ഒമ്പതാമത്തേത്.

അദ്ദേഹത്തെ അവതാരമായി പരാമർശിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന തിരുവെഴുത്തുകളാണ് ish ഷി പരാശരയുടെ ബൃഹത് പരാശര ഹോറ ശാസ്ത്രം (2: 1-5 / 7).

അദ്ദേഹത്തെ ഒരു യോഗി അല്ലെങ്കിൽ യോഗാചാര്യൻ എന്നും സന്ന്യാസി എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ബുദ്ധമത പാരമ്പര്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന സുധോധന എന്നാണ് പിതാവിനെ സാധാരണയായി വിളിക്കുന്നത്. ഏതാനും സ്ഥലങ്ങളിൽ ബുദ്ധന്റെ പിതാവിന് അഞ്ജന അല്ലെങ്കിൽ ജിന എന്നാണ് പേര്. സുന്ദരമായ (ദേവസുന്ദര-രൂപ), മഞ്ഞ തൊലിയുള്ള, തവിട്ട്-ചുവപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചുവന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചയാളാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.

ചുരുക്കം ചില പ്രസ്താവനകളിൽ മാത്രമേ ബുദ്ധനെ ആരാധിക്കുന്നുള്ളൂ, ഉദാ. സൗന്ദര്യം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ തന്നെ ആരാധിക്കണമെന്ന് വരാഹപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു.

ചില പുരാണങ്ങളിൽ, “ഭൂതങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ” ജന്മം നൽകിയതായി വിവരിക്കുന്നു:

mohanartham danavanam balarupi pathi-sthitah putram tam kalpayam asa mudha-buddhir jinah svayam tatah sammohayam asa jinadyan asuramsakan ഭഗവാൻ വാഗീർ ഉഗ്രാഭിർ അഹിംസ-വാസിഭീർ ഹരിഹ്
Rah ബ്രഹ്മപുരാണം, മാധവയുടെ ഭാഗവതതപര്യ, 1.3.28

വിവർത്തനം: പിശാചുക്കളെ വഞ്ചിക്കാൻ, അവൻ [ബുദ്ധൻ] ഒരു കുട്ടിയുടെ രൂപത്തിൽ പാതയിൽ നിന്നു. വിഡ് ish ിയായ ജിന (ഒരു പിശാച്) അവനെ തന്റെ മകനാണെന്ന് സങ്കൽപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ശ്രീ ശ്രീ ഹരി [അവതാര-ബുദ്ധനായി] ജിനയെയും മറ്റ് അസുരന്മാരെയും അഹിംസയുടെ ശക്തമായ വാക്കുകളാൽ വിദഗ്ദ്ധമായി വഞ്ചിച്ചു.

ഭഗവത പുരാണത്തിൽ, ദേവന്മാരെ അധികാരത്തിലേക്ക് പുന restore സ്ഥാപിക്കാൻ ബുദ്ധൻ ജനിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നു:

tatah kalau sampravrtte sammohaya sura-dvisam

ബൂദ്ധോ നമഞ്ജന-സുത കികതേസു ഭവിശ്യതി

Ri ശ്രീമദ്-ഭാഗവതം, 1.3.24

വിവർത്തനം: പിന്നെ, കലിയുഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ, ദേവന്മാരുടെ ശത്രുക്കളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നതിനായി, [അവൻ] കിക്കാറ്റസിൽ ബുദ്ധൻ എന്ന അഞ്ജനയുടെ പുത്രനാകും.

പല പുരാണങ്ങളിലും, പിശാചുകളെയോ മനുഷ്യരാശിയെയോ വേദ ധർമ്മത്തോട് അടുപ്പിക്കുന്നതിനായി അവതാരമെടുത്ത വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമാണ് ബുദ്ധനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഭവിഷ്യപുരാണത്തിൽ ഇനിപ്പറയുന്നവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു:

ഈ സമയത്ത്, കാളി യുഗത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി, വിഷ്ണുദേവൻ ഗൗതമനായി, ശാക്യമുനിയായി ജനിച്ചു, പത്തുവർഷം ബുദ്ധമതം പഠിപ്പിച്ചു. പിന്നെ ശുദ്ദോദന ഇരുപതു വർഷവും ശാക്യസിംഹ ഇരുപതു വർഷവും ഭരിച്ചു. കാളി യുഗത്തിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ വേദങ്ങളുടെ പാത നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു, എല്ലാ മനുഷ്യരും ബുദ്ധമതക്കാരായി. വിഷ്ണുവിനോട് അഭയം തേടിയവർ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു.

വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമായി
എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ രാജകീയ വൃത്തങ്ങളിൽ ബുദ്ധനെ ഹിന്ദു ദേവന്മാർക്ക് പകരം പൂജകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി. ബുദ്ധനെ വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമാക്കി മാറ്റിയ അതേ കാലഘട്ടം കൂടിയായിരുന്നു ഇത്.

തന്റെ ഗീത ഗോവിന്ദന്റെ ദശാവതാര സ്തോത്ര വിഭാഗത്തിൽ, സ്വാധീനമുള്ള വൈഷ്ണവ കവി ജയദേവ (പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട്) വിഷ്ണുവിന്റെ പത്ത് പ്രധാന അവതാരങ്ങളിൽ ബുദ്ധനെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും അവനെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രാർത്ഥന എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നു:

ഓ കേശവ! പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥാ! ബുദ്ധന്റെ രൂപം സ്വീകരിച്ച ഹരി പ്രഭു! എല്ലാ മഹത്വങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക്! അനുകമ്പയുള്ള ഹൃദയമുള്ള ബുദ്ധനേ, വേദയാഗത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നിർവഹിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട മൃഗങ്ങളെ അറുക്കാൻ നിങ്ങൾ വിധിക്കുന്നു.

പ്രധാനമായും അഹിംസയെ (അഹിംസ) പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച അവതാരമെന്ന നിലയിൽ ബുദ്ധന്റെ ഈ വീക്ഷണം ഇസ്‌കോൺ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ആധുനിക വൈഷ്ണവ സംഘടനകൾക്കിടയിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള വിശ്വാസമായി തുടരുന്നു.

ഇതിനുപുറമെ, മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വൈഷ്ണവ വിഭാഗമുണ്ട്, വർക്കരി എന്നറിയപ്പെടുന്നു, അവർ വിത്തോബയെ ആരാധിക്കുന്നു (വിത്തൽ, പാണ്ഡുരംഗ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു). വിത്തോബയെ ചെറിയ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു രൂപമായി കണക്കാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, വിത്തോബ ബുദ്ധന്റെ ഒരു രൂപമാണെന്ന് നിരവധി നൂറ്റാണ്ടുകളായി ആഴത്തിലുള്ള വിശ്വാസമുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പല കവികളും (ഏകനാഥ്, നംദേവ്, തുക്കാറം മുതലായവ) അദ്ദേഹത്തെ ബുദ്ധൻ എന്ന് വ്യക്തമായി പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, നിരവധി നവ-ബുദ്ധമതക്കാരും (അംബേദ്കാരികളും) ചില പാശ്ചാത്യ പണ്ഡിതന്മാരും ഈ അഭിപ്രായം നിരസിക്കുന്നു.

പ്രചോദനാത്മക വ്യക്തിത്വമായി
ഹിന്ദുമതത്തിലെ മറ്റ് പ്രമുഖ ആധുനിക വക്താക്കളായ രാധാകൃഷ്ണൻ, വിവേകാനന്ദൻ, ബുദ്ധനെ മതങ്ങൾക്ക് അടിവരയിടുന്ന അതേ സാർവത്രിക സത്യത്തിന്റെ ഉദാഹരണമായി കണക്കാക്കുന്നു:

വിവേകാനന്ദൻ: ഹിന്ദുക്കളുടെ ബ്രാഹ്മണൻ, സ oro രാഷ്ട്രിയക്കാരുടെ അഹുറ മസ്ദ, ബുദ്ധമതക്കാരുടെ ബുദ്ധൻ, യഹൂദന്മാരുടെ യഹോവ, ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പിതാവ്, നിങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ഠമായ ആശയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി നൽകട്ടെ!

ഗ ut തം ബുദ്ധൻ | ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
ഗ ut തം ബുദ്ധ

രാധാകൃഷ്ണൻ: ഒരു ഹിന്ദു ഗംഗയുടെ തീരത്ത് വേദങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നുവെങ്കിൽ… ജപ്പാനീസ് ബുദ്ധന്റെ പ്രതിച്ഛായയെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, യൂറോപ്യൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ മധ്യസ്ഥതയെക്കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ, അറബികൾ പള്ളിയിൽ ഖുർആൻ വായിച്ചാൽ… ദൈവത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ വെളിപ്പെടുത്തൽ.

ആധുനിക ഹിന്ദുമതത്തിലെ നിരവധി വിപ്ലവകാരികൾ, ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെ, ബുദ്ധന്റെ ജീവിതവും പഠിപ്പിക്കലുകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിഷ്കരണ ശ്രമങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്.

ബുദ്ധമതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അത്തരം ഹിന്ദു അവകാശവാദങ്ങളെ സ്റ്റീവൻ കോളിൻസ് ഒരു ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കാണുന്നത് - ഇന്ത്യയിലെ ക്രിസ്ത്യൻ മതപരിവർത്തന ശ്രമങ്ങളോടുള്ള പ്രതികരണമാണ് - “എല്ലാ മതങ്ങളും ഒന്നാണ്” എന്ന് കാണിക്കുന്നതിനും ഹിന്ദുമതം അതുല്യമായ മൂല്യമുള്ളതാണെന്നും ഈ വസ്തുത അംഗീകരിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രം

വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ
വെൻ‌ഡി ഡോണിഗർ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, വിവിധ പുരാണങ്ങളിലെ വ്യത്യസ്ത പതിപ്പുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബുദ്ധ അവതാരം യാഥാസ്ഥിതിക ബ്രാഹ്മണിസത്തെ ബുദ്ധമതക്കാരെ പിശാചുക്കളുമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അപവാദം നടത്താനുള്ള ശ്രമത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ബുദ്ധമതത്തെ സമാധാനപരമായി സ്വാംശീകരിക്കാനുള്ള ഒരു ഹിന്ദു ആഗ്രഹമാണ് ഹെൽമത്ത് വോൺ ഗ്ലാസെനാപ് ഈ കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണമായത്, ബുദ്ധമതക്കാരെ വൈഷ്ണവതയിലേക്ക് വിജയിപ്പിക്കുക, ഇത്തരമൊരു സുപ്രധാന മതവിരുദ്ധത ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുമെന്നതിന്റെ കാരണവും.

ഒരു “ബുദ്ധ” വ്യക്തിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള സമയങ്ങൾ പരസ്പരവിരുദ്ധമാണ്, ചിലർ അവനെ ഏകദേശം 500 എ.ഡി.യിൽ ചേർത്തു, 64 വർഷത്തെ ആജീവനാന്തം, ചില വ്യക്തികളെ കൊന്നതായും, വേദമതം പിന്തുടരുന്നതായും, ജിന എന്ന പിതാവുണ്ടെന്നും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഈ പ്രത്യേക വ്യക്തി സിദ്ധാർത്ഥ ഗൗതമനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനായ വ്യക്തിയായിരിക്കാം.

ക്രെഡിറ്റുകൾ: യഥാർത്ഥ ഫോട്ടോഗ്രാഫർക്കും ആർട്ടിസ്റ്റിനും ഫോട്ടോ ക്രെഡിറ്റുകൾ

0 0 വോട്ടുകൾ
ആർട്ടിക്കിൾ റേറ്റിംഗ്
Subscribe
അറിയിക്കുക
10 അഭിപ്രായങ്ങള്
ഏറ്റവും പുതിയത്
പഴയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് ചെയ്തു
ഇൻലൈൻ ഫീഡ്‌ബാക്കുകൾ
എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും കാണുക

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക