hindufaqs-ब्लॅक-लोगो
शिव मूर्ती | महा शिवरात्रि

ॐ गं गणपतये नमः

शिव तांडव स्तोत्र

शिव मूर्ती | महा शिवरात्रि

ॐ गं गणपतये नमः

शिव तांडव स्तोत्र

इंग्रजी अनुवाद आणि त्याचा अर्थ असलेले शिव तांडव स्तोत्र.

संस्कृतः

जटाटवीगलज्जलप्रवाहपाडिस्टले

ग्लेवलवलब्य लम्बितं भुजङत्गतुङ्गमालिकाम्।

डड्डमड्डमन्निनादवडमर्वयं

चकार चंडतांडवं त्नोतु नः शिवः शिवम् ॥१॥

इंग्रजी भाषांतर:

जट्टा तवी गलाज जल प्रवहा कविता

गेले वालंब्य लंबिताम भुजंगा तुंगा मलिकाम |

दमद दमड दमद दमद दमण निनदवदद दमर वयम

चाकरा चांदडा तांडव तंतो न शिवः शिवम || १ ||

अर्थः

१.१: जंगलासारख्या त्याच्या प्रचंड विचित्र केसांपासून तो गंगा नदीचे पवित्र पाणी खाली ओततो आणि खाली वाहत आहे, आणि जमीन पवित्र करीत आहे; त्या पवित्र मैदानावर शिवा त्यांचे महान तांडव नृत्य करीत आहे;

१.२: त्याच्या गळ्याला आधार देणारी आणि लटकून टाकणारी उंच नाग आहेत.

1.3: त्याचा डॅमरू सतत आवाज सोडत असतो आणि सर्वत्र हवा भरत असतो,

१.1.4: शिवाने असे उत्कट तांडव केले; हे माझ्या स्वामी शिव, कृपया आपल्या माणसांतही शुभ तांडव नृत्य वाढवा.

 

संस्कृतः

जटाकटाहस अंश्रमभ्रमन्निलिम्पफिझरी_

विलोलवीचिवल्लरीविराजमानमूर्धिन।

धगधगिज्जळल्लल्लटपट्टपावके

किशोरचंद्रशेखरे रतिः संग्रहण मम ॥२॥

इंग्रजी भाषांतर:

जटा कट्टाहा संभ्रमा ब्राह्मण निलिम्पा निर्जारी

विलोला विचि वल्लारी विरजमाणा मुर्धनी |

धगड धगड धगज ज्वालाल ललत्ता पट्टा पावके

किशोरा चंद्र शेखर रतीह प्रतीक्षाणम् मामा || २ ||

अर्थः

२.१: त्याचे प्रचंड चटलेले केस गोल फिरत आहेत. आणि त्याबरोबर फिरणे म्हणजे गंगा नदी होय.

२.२: आणि त्याच्या केसांचे तान विशाल लतासारखे आहेत जे राजा लाटांप्रमाणे फिरत आहेत; त्याचे कपाळ चमकदार रुंद आहे

२.2.3: त्या विशाल कपाळाच्या पृष्ठभागावर धगधगणा sound्या धगधगत्या आगीत जळत आहे.

धगड, धगड (तिसर्‍या डोळ्याचा संदर्भ घेत)

२.2.4: आणि एक तरुण चंद्रकोर त्याच्या डोक्याच्या शिखरावर चमकत आहे.

 

संस्कृतः

धदरेंद्र नाहीदिनी सीलंद बंदूकुर

स्फुरद्दिगंतसंततिप्रमोदमान्मान्।

कृपाकटक्षधोरणीनिदुदुर्ध्रापिदि

क्वचिद्दिग्म्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि ॥३॥

इंग्रजी भाषांतर:

धारा धरेंद्र नंदिनी विलासा बन्धु बंधुरा

स्फुरद दिगांत संतती प्रमोदमन मानासे |

कृपा कटाक्ष धुरानी निरुद्ध दुधारा आपडी

क्वाचिद दिगंबरे मनो विनोदमेतु विजुनी || || ||

अर्थः

3.1.१: आता त्याच्याबरोबर पृथ्वीवरील समर्थक आणि डोंगराच्या राजाची एक सुंदर दिव्य आई आहे; तिच्या विविध दिव्य खेळांमध्ये ती नेहमीच तिची सहकारी आहे,

3.2.२: त्या तांडवच्या बळाने संपूर्ण क्षितिजाने थरथर कापत आहे आणि तांडवच्या सूक्ष्म लाटा वातावरणात प्रवेश करत आहेत आणि अति आनंदाच्या लाटा वाढवत आहेत.

Sh.3.3: हा शिव, ज्याच्या दिव्य दृष्टीक्षेपाचा प्रवाह अगदी अप्रिय आपत्तींनाही रोखू शकतो.

3.4: दिगंबर कोण आहे, तो आभाळासह परिधान करणारा असा आहे की तो सदैव मुक्त आणि कोणत्याही इच्छेविना असतो, कधीकधी त्याच्या मनात दैवी खेळ व नाच करण्याची इच्छा पूर्ण करते.

 

संस्कृतः

जटाभुजिंगिपिग्गलस्फुर्त्फ्नमणिप्रभा

कदम्बकुङ्कुमद्रवप्रलप्तदिग्वधूमुख।

मदनधिसंधुरस्फूर्त्त्वगुत्तरीयमेदुरे

मनो विनोदद्द्दरं बिभर्तु भूतभर्तरि ॥४॥

इंग्रजी भाषांतर:

जटा भुजंगा पिंगळा स्फूर्त फणणा मणि प्रभ

कदंब कुंगकुमा द्रव प्रलिप्त दिगवधु मुखे |

माडा अंध सिंधुरा स्पुरात टीवीग उतारिया ध्यान

मनो विनोदम् अद्भूतम बिभार्तु भूता भरती || || ||

अर्थः

4.1.१: त्याच्या बुरसटलेल्या लाल मोत्याच्या चमकदार केसांवर त्याच्या लाल केसांवरील लाल साप त्यांच्या फड्यांसह उंचावले आहेत.

4.2.२: एकत्रितपणे आकाश त्या लाल भगव्याने सजलेल्या वधूच्या विशाल मुखाप्रमाणे दिसू लागले आहे

4.3: त्याचा वरचा भाग वाze्यावर उडत आहे आणि मादक हत्तीच्या जाड त्वचेसारखे थरथर कापत आहे,

;.4.4: या दिव्य खेळात माझे मन एक विलक्षण थरार अनुभवत आहे; हे सर्व प्राण्यांच्या टिकवणार्‍याद्वारे चालविले जात आहे.

 

संस्कृतः

सहस्रलोचनप्रभृती विभाजितशेखर_

शुद्दुनधूलनिधूसराय्घ्रिपीठभुः।

भुजिंगराजमालया निलेदतजातकः

श्रियै चिराय जायतां चकोर बंदुशेखरः ॥५॥

इंग्रजी भाषांतर:

सहस्र लोचना प्रभृती अशेस लेख शेखर

प्रसून धुली धुरणी विधूसर आघरी पिठा भुह |

भुजंगा राजा मलाया निबध जट्टा जुटाकः

श्रियाय सीरया जयतम चकोरा बंधू शेखरः || || ||

अर्थः

.5.1.१: सहस्र लोकाना (म्हणजे हजार डोळे आणि इंद्र संदर्भित) आणि इतर डोके न संपविणारी ओळ बनवतात.

.5.2.२: नृत्य करणा by्या पायांनी बनवलेल्या धूळमुळे, पृथ्वीवर नृत्य करून धूळ रंगविणारे पाय वेगाने पाहतात.

5.3: त्याचे चटलेले केस नागांच्या राजाच्या हारांनी बांधलेले आहेत.

.5.4.:: चांदण्या पितो अशा चकोरा पक्ष्यांचा मित्र असलेल्या त्याच्या डोक्यावर चमकणारा चंद्र, शिवातील सखोल सौंदर्य आणि शुभभाव पसरवत आहे.

शिव नटराज म्हणून

संस्कृतः

ललाटचत्वरज्वलध्नजयजयस्फुलिङ्गभा_

निपीतपञ्चसयकं नमन्निलिम्पनायकम्।

सुधाइखुदया विराजमानशेखरिं

महाकपालिसिसदेशिरोजातालमस्तु नः ॥६॥

इंग्रजी भाषांतर:

ललाटा चटवारा ज्वालाद धनंजया स्फुलिंग भा
निपिता पंच स्याकाम नमन निलिम्पा नायकम |
सुधा मयुखा लेखया विराजमाणा शेखरम्
महा कपाली संपदे शिरो जट्टलम अस्तु न || || ||

अर्थः

.6.1.१: त्याच्या कपाळाच्या पृष्ठभागावर अग्निची ठिणगी जाळत आहे आणि त्याचा प्रकाश पसरतो (त्याच्या तिसर्‍या डोळ्याचा संदर्भ घेत आहे)

.6.2.२: अग्नीने पाच बाण शोषित केले (कामदेव) आणि कामाच्या मुख्य देवाला खाली वाकले,

.6.3..XNUMX: त्याच्या डोक्याच्या वरच्या बाजूला चंद्रकोरच्या अमृत किरणांचा प्रकाश चमकत आहे,

.6.4..: त्याच्या कपाळीच्या केसात असलेल्या कपाळीच्या संपत्तीचा एक भाग आम्हालाही मिळावा.

 

संस्कृतः

करालभालपट्टिकाधगद्‍धगद्‍धग्ज्ज्वद्द्_

धनंजयाहुतिरेटेडप्रचण्डपञ्चश्चैके।

धदरेंद्र नायडिनकुचाग्रॅपटॉप

प्रोजेनाकशिल्पिनि त्रिलोचने रतिर्मम् ॥७॥

इंग्रजी भाषांतर:

कराला भल्ला पत्तिक धगड धगड धगज ज्वालाद
धनंजया आहुति कृताचा पंच सायके |
धरा धारेंद्र नंदिनी कुचग्र चित्र पत्रक
प्रकलपणै काशिल्पिनी त्रिलोचन रतिर्ममा || || ||

अर्थः

.7.1.१: त्याच्या कपाळाची भयानक पृष्ठभाग ध्वनीसह धगधगत आहे, धगड, धगड, धागड, धगड - जळत आहे

.7.2.२: पाच बाणांच्या पराक्रमी मालकाची (म्हणजे कामदेव) बलिदान देणारी भयानक आग,

.7.3.:: त्याच्या महान तांडव नृत्याच्या पावलांवर पृथ्वीच्या छतावर विविध चित्रे रेखाटली जात आहेत (सृष्टीला सूचित करतात)

.7.4.:: शक्तीसमवेत तो एक कलाकार आहे जो निर्माण करतो. तीन डोळ्याच्या शिवाच्या या तांडवातून माझे मन खूप आनंदित झाले आहे.

 

संस्कृतः

नवीनमेघमण्डली निरुद्‍धदुर्धस्फुरत्_

कुहूनिशिथिनिमः व्यवस्थापितकन्धरः।

निलिंपिझरीधरस्त्नोतु कृतिसिंधुरः

कलानिधान बंदुरः श्रियं जगधुरंधरः ॥८॥

इंग्रजी भाषांतर:

नविना मेघा मंडली निरुद्ध दुधारा स्फूर्त
कुहू निसिथिनी तमह प्रबंध बधा कंधारः |
निलिम्पा निर्जारी धरस तनोटू कृती सिंधुराः
काला निधन बंधुरह श्रीयम जगद धुरंधरह || || ||

अर्थः

8.1: थ्रॉब ऑफ द ग्रेट तांडवने नवीन ढगांच्या अनियंत्रित ओळीला प्रतिबंधित केले आहे आणि

.8.2.२: त्याच्या गळ्याभोवती अमावस्येच्या रात्रीचा अंधकार आहे.

.8.3..XNUMX: हे गंगा नदीचे वाहक, हत्तीचा लपेटण्याचा परिधान करणारा, कृपया वाढवा शुभ आणि कल्याण

.8.4.:: चंद्राच्या वक्र अंकाचे कंटेनर, विश्वाचा वाहक, कृपया या महान तांडवाशी संबंधित श्रीचा विस्तार करा.

 

संस्कृतः

प्रफुल्लनीलपङकनेजप्रप्नचकायताप्रभा_

वलम्बिकण्ठकन्दलीरुचिप्रसिद्धकन्धरम्।

स्मरिष्टन पुरिश्चिन भवचिद्रिन मच्छिदं

गजचिदान्धकचिद्दीं तमंतकचिद्दीं भजे ॥९॥

इंग्रजी भाषांतर:

प्रफुला निला पंकजा प्रपंच कलिमा प्रभु_
वालंबी कंठा कांदळी रुचे प्रबध्ध कंधाराम |
स्मरच चिदम पुरच चिदम भावच चिदाम माचच चिदम
गजाच चिदम अंधकच चिदं तं अंतकच चिदम भजे || 9 ||

अर्थः

.9.1 .१: हलाहालचा काळा विष फुलणा blue्या निळ्या कमळांसारखा दिसत आहे आणि

9.2: त्याच्या घशात कंबरेसारखे विश्रांती घेणे; जी त्याने स्वत: च्या इच्छेने प्रतिबंध केला आहे.

.9.3..: मी कामदेव (म्हणजे कामदेव) नष्ट करणारा, त्रिपुरासुरांचा नाश करणारा, सांसारिक अस्तित्वाच्या भ्रमाचा नाश करणारा, दक्षेचा नाश करणारा आहे.

.9.4.;: मी राक्षस आणि अंधकाचा नाश करणारा गजसुर नष्ट करणारा आणि मी यम संयम करणार्‍याचीही उपासना करतो; मी माझ्या स्वामी शिवाची पूजा करतो.

 

संस्कृतः

अखर्वसर्वमङ्गलाकलाकदम्बमंगेरी_

रसप्रवाहमाधुरीविश्रुणाधुवलातम्।

स्मरन्कं पुरंतकं भवान्तकं मखन्कं

गजंतकांतकंतकं तमंतकांतकं भजे ॥१०॥

इंग्रजी भाषांतर:

अखर्व सर्व मंगळा कला कदंब मांजरी
रसप्रवाह माधुरी विजृंभना मधु व्रतम |
स्मारा अंतकं पुरा अंतकं भाव अंतकं मखा अंतकम्
गजा अंतक अन्धाक अंतकं तमंतक अंतकम भजे || 10 ||

अर्थः

१०.१: सर्वांच्या कल्याणासाठी शुभतेचे तो कमी होत चालणारे स्त्रोत आहे आणि सर्व कलांचा उगम तो बहरांच्या झुंडीसारखा प्रकट करतो.

१०.२: त्याच्या तांडव नृत्यातून मधुर इच्छा व्यक्त करणा arts्या कलेच्या रूपाने गोडपणाचे अमृत पुढे येत आहे.

१०.:: ज्याने कामाचा अंत केला, ज्याने त्रिपुरासुरांचा अंत केला, ज्याने संसाराचा अंत केला अशा सांसारिक अस्तित्वाच्या भ्रामक संपवणार्‍याची मी उपासना करतो,

१०.:: ज्याने गजासुरचा अंत केला, ज्याने राक्षसाचा आणि अंधकाचा अंत केला आणि यमला आवर घातला, त्याची मी उपासना करतो; मी माझ्या स्वामी शिवाची पूजा करतो.

संस्कृतः

जयत्वदभ्रविभ्रमद्‍भुजङंगमश्वसद्_

विनिर्गमत्स्कोर्सुरत्कर्लभालहव्यवात्।

धिमृतिसमृद्धि

ध्वनिक्रमप्रवर्तितप्रश्चण्डताण्डवः शिवः ॥११॥

इंग्रजी भाषांतर:

जयत वदा भ्राभब्रह्म ब्रह्मद भुजंगमा श्वादद्
विनीरगमत कर्म स्फुरत कराला भाला हव्या वट |
धिमिड धिमिड धिमिधवनान मृदंगा तुंगा मंगळा
ध्वानी कर्म प्रवर्ती प्रचण्ड तांडव शिवः 11 || ||

अर्थः

११.१: त्याच्या भुवया सर्व जगावर आपले संपूर्ण प्रभुत्व दर्शविण्याकडे जात आहेत; आणि त्याच्या हालचालींमुळे त्याच्या गळ्यावर सर्प फिरत आहेत

११.२: त्याच्या कपाळावरील तिसर्या डोळ्याची अर्पणे वेदीसाठी आहेत.

११..11.3: मृदंगम धिमिड, ढीमिड, धीमिड, धीमिड यांचे सतत जोर धरत आहे

११.:: त्या मारहाणीच्या उत्तरादाखल शिवा आपला उत्कट तांडव नृत्य करीत आहे.

 

संस्कृतः

अविष्द्विचित्रलिटर्भुभुजंग्गौ प्रदर्शनस्रजोर्_

सिंष्ठरत्नलोष्ठोः सुहृद्विपक्षपक्ष्योः।

त्रिनिविन्दचक्षुषोः प्रजामहिमहेन्द्रयोः

समप्रवतत्तिकः सदाशिवं भजाम्यहम् ॥१२॥

इंग्रजी भाषांतर:

द्रसद्विचित्रा तालुका भुजंगा मक्तिका श्राजोर
गरिष्ठा रत्न लोहायोह सुहर्द विपक्ष पक्षेयोह |
तृणरविंदा चक्षुसोह प्रजा महि महिंद्रेयोह
समा प्रवर्तिकः कदा सदाशिवम भजम्यहम || 12 ||

 

संस्कृतः

निलिम्प........ .री. .रीकोकोकोकोकोको

विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरःस्थमञ्जलिं हेन्।

विमुक्तोलोलोचनो लोल्भाल शोधकः

शिवेती मन्त्रमुच्चरन्कदा सुखी भवाम्यहम् ॥१३॥

इंग्रजी भाषांतर:

कडा निलिम्पा निर्जारी निकुंज कोतारे वसन
विमुक्त दुर्मतिह सदा शिरस्थं अंजलीम वहन |
विमुक्त लोला लोकोनो लालामा भाला लागनाकः
शिवेती मंत्र उचरण कडा सुखी भावम अहं || १ || ||

अर्थः

१.13.1.१: मी गंगा नदीच्या कडेला असलेल्या घनदाट जंगलात आणि गुहेत केव्हा राहणार?

१.13.2.२: पापी मानसिक स्वभावापासून सदैव मुक्त राहून शिव कपाळावर हात ठेवून पूजा करतात?

१.13.3.:: डोळ्यांपासून मुक्त होण्यापासून (वासनांच्या प्रवृत्तीचे संकेत देताना) आणि कपाळावर पवित्र चिन्ह लावणाiv्या शिवाची पूजा कधी करावी?

१.13.4.:: मी कधी शिवांचे मंत्र उच्चारण्यात धन्य होऊ?

 

संस्कृतः

इमं हि नित्यमेवमुक्तमुत्तमोत्तमं स्तंव

पाठवास्मरन्ब्रुव्ह्नरो विशुद्धिमेतिसंततम्।

हर गुरौ सुभक्तमाष नमृ नान्यथा गती

विमोहनं हि देहिं सुषङ्कर्स्य चिन्तनम् ॥१४॥

इंग्रजी भाषांतर:

इमाम हाय नित्यम् इवं उक्ताम उत्तमोत्तमम् स्तवम्
पत्थन स्मरण ब्रुवन नरो विशुद्धिमेती संततम् |
हरे गुरू सुबक्तिम आशु याती ना कोणतीहीथा गतीम
विमोहनं हि देहिनां सु शंकरकस्य चिंतनम् ​​|| 14 ||

अर्थः

१.14.1.१: महान स्तोत्रातील सर्वात मोठे शब्द उच्चारले गेले आहेत;

१.14.2.२: नियमितपणे त्याचे पठण करा आणि मनाची शुद्धता आणि अखंडितपणे शिवाचे चिंतन करा.

१.14.3.: हारा मध्ये मोठ्या भक्तीने, गुरु लवकर त्याच्याकडे जाईल; दुसरा कोणताही मार्ग किंवा आश्रय नाही,

14.4: शंकराच्या सखोल चिंतनाने त्या व्यक्तीचा भ्रम नष्ट होईल.

 

0 0 मते
लेख रेटिंग
याची सदस्यता घ्या
च्या सूचित करा
2 टिप्पण्या
नवीन
सर्वात जुनी सर्वाधिक मत दिले
इनलाइन अभिप्राय
सर्व टिप्पण्या पहा

ॐ गं गणपतये नमः

हिंदू FAQ वर अधिक एक्सप्लोर करा