hindufaqs-ਕਾਲਾ-ਲੋਗੋ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਸਟੋਟਰਸ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਸਟੋਟਰਸ

ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਸੂਝਵਾਨ ਸੋਲਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸਟੋਟਸ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

ਹੀਰਨਯਵਰਣਂ ਹਰਨੀਂ ਸੁਵਰਣਰਜਤਸ੍ਰਜਾਮ .
ਚੰਦ੍ਰਾਂ हिरणमवायं ਲਕਸ਼ਮੀਂ ਜਾਣੋ  ਆਵਹ ॥੧॥

ਅਨੁਵਾਦ:

ਹਿਰਣ੍ਯ-ਵਰ੍ਣਾਮ ਹਰਿਨੀਮ ਸੁਵਰ੍ਣਾ-ਰਾਜਾਤਾ-ਸ੍ਰਜਾਮ |
ਕੈਂਡਰਾਮ ਹਿਰਨਮਯੀਮ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਮ ਜਾਤਾਵੇਦੋ ਮਾ ਆਵਾਹਾ || || ||

ਭਾਵ:

1.1: (ਹਰੀਹ ਓਮ. ਜਾਟਵੇਡੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੁਲਾਓ ਕਿ ਲਕਸ਼ਮੀ) ਕੌਣ ਹੈ ਗੋਲਡਨ ਕੰਪਲੈਕਸਨਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗੋਲਡ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਗਾਰਲੈਂਡਜ਼.
(ਸੋਨਾ ਸੂਰਜ ਜਾਂ ਤਪਸ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਚਾਂਦੀ ਚੰਦਰਮਾ ਜਾਂ ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ.) 
1.2: ਕੌਣ ਹੈ ਵਰਗਾ ਚੰਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ Uraਰ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਸਰੂਪ; ਓ ਜਾਤਾਵੇਦੋ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਬੁਲਾਓ ਲਈ Me ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਕਸ਼ਮੀ.
(ਚੰਦਰਮਾ ਸੱਤਵ ਦੀ ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ uraਰਚਾ ਤਪਸ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ.) 

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

ਸੰਤ  ਆਵਹ ਜਾਣੋ ਲਕਸ਼ਮੀਮਨਪਗਾਉਣਮ .
ਇਸੇਂ ਹਿਰਣਯੰ विन्देय गमश्वं वर्ਾਨहम् ॥੨॥ 

ਅਨੁਵਾਦ:

ਤਾਮ ਮਾ ਆਵਾਹਾ ਜਾਤਾਵੇਦੋ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਮ-ਅਨਾਪਗਾਮਿਨੀਮ |
ਯਸ੍ਯਾਮ ਹਿਯਰ੍ਨਯਮ ਵਿਨ੍ਦਯੇਮ ਗਾਮ-ਅਸ਼੍ਵਮ ਪੁਰੁਸ਼ਾਂ-ਅਹਮ || || ||

ਭਾਵ:

2.1: (ਹਰਿ ਓਮ) ਓ ਜਾਤਾਵੇਦੋਬੁਲਾਓ ਲਈ Me ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਕਸ਼ਮੀFree porn at freeporn.com 🍆💦💦😛 ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ,
(ਸ਼੍ਰੀ ਗੈਰ ਚਲਣ ਵਾਲਾ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਸਾਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਚਲਦੀ ਹੈ।) 
2.2: ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੁਆਰਾ ਟਚ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਪਸ਼ੂ, ਘੋੜੇ, ਸੰਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੇਵਕ.
(ਗੋਲਡਨ ਟੱਚ ਤਪਸ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ Energyਰਜਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਪਸ਼ੂ, ਘੋੜੇ ਆਦਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਹਨ.) 

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

ਅਕਾਸ਼ ਪੂਰਵਾੰ ਰਥਧਿਆਨ ਹਸਤੀਨਾਦਪ੍ਰਬੋਧਿਨੀਮ .
ਸ਼ਰਿਣ ਦੇਵੀਮਪਹ੍ਵੇ श्रीमा ਦੇਵੀ ਜੁਸ਼ੀਤਾਮ ॥੩॥

ਅਨੁਵਾਦ:

ਅਸ਼੍ਵ-ਪੂਰ੍ਵਮ ਰਥਾ- ਮੱਧਯਾਮ ਹਸਟੀਨਾਦਾ-ਪ੍ਰਬੋਧਿਨੀਮ |
ਸ਼੍ਰੀਯਮ ਦੇਵੀਮ-ਉਪਹ੍ਵਯੇ ਸ਼੍ਰੀਰਿਮਾ ਦੇਵੀi ਜੁਸਤਾਮ || || ||

ਭਾਵ:

3.1: (ਹਰੀਹ ਓਮ. ਜਾਟਵੇਡੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੁਲਾਓ ਕਿ ਲਕਸ਼ਮੀ) ਜੋ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਥ ਸ੍ਰੀ ਦੇ (ਵਿੱਚ ਮੱਧ ) ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘੋੜੇ in ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੇ ਤੁਰ੍ਹੀ of ਹਾਥੀ,
(ਰਥ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੋੜੇ theਰਜਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਹਾਥੀ ਦਾ ਟਰੰਪ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਰਦਾ ਹੈ.) 
3.2: ਬੁਲਾਓ The ਦੇਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਨੇਰ ਦਾ ਰੂਪ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਵੀ of ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਣੋ ਖੁਸ਼ ਨਾਲ Me.
(ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.) 

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

ਸਸ੍ਮਿਤਾਮ੍ ਹੀਰਨਈਪਰਮਾਰਦਰਾਂ ਜਵਲੰਤੀਂ तिथिं तर्पयेंतिम् .
ਪਦਮੇ ਸਥਿਰ ਪਦਮਵਵਰਣ ਤਾਮਿਹੋਪਹ੍ਵਯੇ ਸ਼ਰਿਮ ॥੪॥

ਅਨੁਵਾਦ:

ਕਾਮ ਸੋ S ਸ੍ਮਿਤਾਮ੍ ਹਿਰਣ੍ਯ-ਪ੍ਰਕਾਰਾਮ-ਅਰ੍ਦ੍ਰਾਮ੍ ਜ੍ਵਲਾਨ੍ਤਿਮ੍ ਤ੍ਰਿਪਤਾਮ ਤਰਪਯਨ੍ਤਿਮ |
ਪਦ੍ਮੇ ਸ੍ਥਿਤਾਮ ਪਦ੍ਮ-ਵਰ੍ਣਾਣਾਮ ਤਮ-ਇਹੋ[ਏਯੂ]ਪਾਹਵੇ ਸ਼੍ਰੀਯਮ || || ||

ਭਾਵ:

4.1: (ਹਰੀਹ ਓਮ। ਜਾਟਵੇਡੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੰਗ ਲਓ ਕਿ ਲਕਸ਼ਮੀ) ਕੌਣ ਹੈ ਹੋਣ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਮੁਸਕਾਨ ਅਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਨੱਥੀ ਕੇ ਨਰਮ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚਮਕ; ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਹੈ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਦੱਸਦੀ ਹੈ,
(ਸੁੰਦਰ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤਾਪਸ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚਮਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ.) 
4.2: ਕੌਣ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਲੋਟਸ ਅਤੇ ਹੈ ਰੰਗ ਦੀ ਲੋਟਸ; (ਹੇ ਜਾਤਾਵੇਦੋ) ਉਸ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਓ, ਕਿਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਸ੍ਰੀ.
(ਕਮਲ ਕੁੰਡਲਨੀ ਦੇ ਕਮਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ.) 

 ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

ਚੰਦ੍ਰਾਂ ਪਰਸਾਂ ईसा ਜਵਲੰਤੀਂ ਸ਼ਰਿਣ ਲੋਕੇ ਦੇਵਜਿਸ਼ੁਦੁਦਰਮ .
ਸੰਤ ਪਦਮਿਨੀਮੰ ਸ਼ਰਣਮਹੰ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇਲ੍ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰਮੇ न्यानतां ਤ੍ਵਾਮ੍ ਬੂਣੇ ॥੫॥

ਅਨੁਵਾਦ:

ਕੈਂਡ੍ਰਮ ਪ੍ਰਭਾਸਮ ਯਸ਼ਾਸਾ ਜਵਾਲਾਂਤੀਮ ਸ਼੍ਰੀਯਮ ਲੋਕੇ ਦੇਵਾ-ਜਸਟ੍ਤਮ - ਉਦਾਰਾਮ |
ਤਾਮ ਪਦਮਿਨੀਮ-ਆਈਮ ਸ਼ਰਣਨ-ਅਹਮ ਪ੍ਰਪਦਯ-[ਏ]lakssmiir-Me Nashyataam Tvaam Vrnne || 5 ||

ਭਾਵ:

5.1: (ਹਰੀਹ ਓਮ. ਜਾਟਵੇਡੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੰਗੋ ਕਿ ਲਕਸ਼ਮੀ) ਕੌਣ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਵਡਿਆਈ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਚੰਦ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ; ਕੌਣ ਹੈ ਨੋਬਲ ਅਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਪੂਜਾ ਕੇ ਦੇਵਸ.
5.2: I ਲੈ ਰਫਿ .ਜੀ ਉਸ 'ਤੇ ਪੈਰ, ਕੌਣ ਵਸਦਾ ਹੈ ਲੋਟਸ; ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਪਾ, ਦਿਉ ਅਲਕਸ਼ਮੀ (ਬੁਰਾਈ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ.
(ਕਮਲ ਕੁੰਡਲਨੀ ਦੇ ਕਮਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ.) 

 ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

आदित्यਵਰਨੇ ਤਾਸੋਧਿਸ਼ਤੋ वनस्पति वृक्षੋऽਥ ਬਿਲਵਹ: .
ਤਸੀ फ्लानि ਤਾਸਾਨੁਧਨੇ ਮਿੰਟਨੈਸਾ ਬਾਯਾ ਅਲਕਸ਼ਮੀਆ: ॥੬॥

ਅਨੁਵਾਦ:

ਆਦਿਤਿਆ-ਵਰਨੇ ਤਪਸੋ[ਏਏ]ਧੀ-ਜਾਤੋ ਵਨਸਪਤਿ- ਤਾਵਾ ਵਰਕਸੋ[ਆਹ-ਏ]ਥੀ ਬਿਲਵਾ |
ਤਸ੍ਯ ਫਲਾਨੀ ਤਪਾਸਾ-ਨੁਦਨ੍ਤੁ ਮਯਾ-ਅੰਤਰਾਯਾਯਸ਼੍ਕਾ ਬਹ੍ਯਾ ਅਲਾਕ੍ਸ਼੍ਮਿਹ || || ||

ਭਾਵ:

6.1: (ਹਰੀਹ ਓਮ. ਜਾਟਾਵੇਦੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਸ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ) ਕੌਣ ਹੈ ਰੰਗ ਦੀ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ of ਤਪਾਸ; ਤਪਸ ਜੋ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਿਲਵਾ ਟ੍ਰੀ,
(ਸੂਰਜ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੰਗ ਤਪਸ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ.) 
6.2: ਦਿਉ ਫਲ of ਜੋ ਕਿ ਦਾ ਰੁੱਖ ਤਪਸ ਡਰਾਈਵ ਦੂਰ The ਭਰਮ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਅਲਕਸ਼ਮੀ (ਬੁਰਾਈ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ) ਬਾਹਰ.

 

ਸਰੋਤ: Pinterest

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

ਵਿਟੂਪਿਸਮਲਨ ਵਧੀਕਮਲਕਸ਼ਮੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ .
ਅਭੂ ਸੰਤਸੂਰਵਤੀਨ  श्री ਮਾਰੂਦ  ਘਰੇਲੂ ॥੮॥

ਅਨੁਵਾਦ:

ਕਸੁਤ-ਪੀਪਾਸਾ-ਮਲਮ ਜੀਯਸ੍ਥਾਤਮ-ਅਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਮ ਨਸ਼ਾਯਾਮਿ-ਅਹਮ |
ਅਭੁਤਿਮ-ਅਸਮਰਦਧਿ ਕੈ ਸਰ੍ਵਮ ਨਿਰ੍ਣੁਦਾ ਮੇ ਗ੍ਰਹ੍ਮ || || ||

ਭਾਵ:

8.1: (ਹਰੀਹ ਓਮ. ਜਾਟਵੇਡੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੁਲਾਓ ਕਿ ਲਕਸ਼ਮੀ) ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋਪਿਆਸਹੈ, ਅਤੇ ਅਪੜਾਈ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭੈਣ ਅਲਕਸ਼ਮੀ,
8.2: ਅਤੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲ The ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰ-ਕਿਸਮਤ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਘਰ.

ਬੇਦਾਅਵਾ:

ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਚਿੱਤਰ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਵੀਡਿਓ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹਨ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚਿੱਤਰ / ਡਿਜ਼ਾਈਨ / ਵੀਡਿਓ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਇੰਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਕੋਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ.

0 0 ਵੋਟ
ਲੇਖ ਰੇਟਿੰਗ
ਗਾਹਕ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ
0 Comments
ਇਨਲਾਈਨ ਫੀਡਬੈਕ
ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੇਖੋ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਹਿੰਦੂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ