hindufaqs-ਕਾਲਾ-ਲੋਗੋ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ 'ਤੇ ਸ਼ਲੋਕਾ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ 'ਤੇ ਸ਼ਲੋਕਾ

ਸਰਸਵਤੀ ਸ਼ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਸਮੇਤ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ. ਗਿਆਨ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਿੱਛਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.

 

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

सरस्वती ਨਮਸਤੁਭਯੰ ਉੱਤੇ ਕੰਮਪਿੰਨੀ .
ਵਿਦरंबर ਕਰਿਸ਼੍ਯਾਮਿ ਵਿਕਾਸ  ਸਦਾ ॥

ਅਨੁਵਾਦ:

ਸਰਸਵਤੀ ਨਮਸ੍ਤੁਭ੍ਯਾਮ੍ ਵਰਦੇ ਕਾਮਾ-ਰੂਪਿਨੀ |
ਵਿਦਿਆ[ਏਏ]ਅਰਮੰਭਮ ਕਰਿਸਯਾਮੀ ਸਿਧਿਰ-ਭਾਵਤੁ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ||

ਭਾਵ:

1: ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ, ਕੌਣ ਹੈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ of ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ,
2: ਹੇ ਦੇਵੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ my ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਿਓ me ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਹੀ ਸਮਝਹਮੇਸ਼ਾ.

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

ਸੁਵक्षਸਕੂਮੰ ਸੁਧਾਪੰਤਕੁਮੰ
ਪ੍ਰਸਾਦਾਵਲੰਬਾਂ प्रपुणवलम्बाम् .
ਸਦਾਸਯੇੰਦੁਬਿੰਬਾਂ ਸਦਾਨੋਸਥਿਮਬਾਂਗਾਂ
भਜੇ ਸ਼ਾਰਦਾਮਬਾਮਜਸ੍ਰਮ ਮਦਮਬਾਮ ॥੧॥

ਅਨੁਵਾਦ:

ਸੁਵਾਕਸੋਜਾ-ਕੁੰਭਮ ਸੁਧਾ-ਪੂਰਨ-ਕੁੰਭਮ
ਪ੍ਰਸਾਦਾ-ਅਵਲੰਬਮ ਪ੍ਰਪੁੰਨਿਆ-ਅਵਲਾਮਬਾਮ |
ਸਦਾ-[ਏਏ]ਸਾਈ[ਏਆਈ]ndu- ਬਿਮਬਾਮ ਸਦਾਨ-ਓਸਸਟਾ-ਬਿਮਬਾਮ
ਭਾਜੇ ਸ਼ਾਰਦਾa-[ਏਏ]mbaam-Ajasram ਮੈਡ-ਅੰਬਾਮ || 1 ||

ਸਰੋਤ: Pinterest

ਭਾਵ:

1.1: (ਮਾਤਾ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ) ਜਿਸਦਾ ਸੁੰਦਰ ਬੋਸਮ is ਭਰੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਘੜਾ, ...
1.2: … ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਪੂਰ ਕਿਰਪਾ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਪ੍ਰਸਾਦਾ) ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ (ਪ੍ਰਪੂਨਿਆ),
1.3: ਜਿਸ ਦੀ ਚਿਹਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਚੰਦ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਉਸ ਦਾ ਬੁੱਲ੍ਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚਮਕਦਾ ਹੈ (ਲਾਲ) ਬਿੰਬਾ ਫਲ,
1.4: I ਮਾਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਦੀਵੀ ਮਾਂ।

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

 ਕਟਾੱਕ ਦਯਾਰਦ੍ਰਾਂ ਕਰੋ ਗਿਆਨਮਦਰਾਂ
कलाविर्विद्रद्रां ਕਲਾਪਯः ਸੁਭਦਰਾम् .
ਪੁਰਾਸਟਰੀਂ ਵਿਨਦਰਾਂ ਪੁਰਾਸਤੁङਗਭਦਰਾਂ
भਜੇ ਸ਼ਾਰਦਾਮਬਾਮਜਸ੍ਰਮ ਮਦਮਬਾਮ ॥੨॥

ਅਨੁਵਾਦ:

ਕੱਤਕਕਸ਼ੇ ਦਯਾ-[ਏ]ਅਰਦ੍ਰੈਮ ਕੇਰੇ ਗਿਆਨ-ਮਦ੍ਰਮ
ਕਾਲਾਭੀਰ-ਵਿਨੀਦਰਮ ਕਲਾਪਾਈਹ ਸੁਭਦਰਮ |
ਪੁਰਾ-ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿਨੀਦਰਮ ਪੁਰਸ-ਤੁੰਗਾ-ਭਦਰਮ
ਭਾਜੇ ਸ਼ਾਰਦਾa-[ਏਏ]mbaam-Ajasram ਮੈਡ-ਅੰਬਾਮ || 2 ||

ਭਾਵ:

2.1: (ਮਾਤਾ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ) ਜਿਸਦਾ ਨਜ਼ਰ is ਨਮ ਨਾਲ ਦਇਆ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਵੇਖਾਉਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਮੁਦਰਾ(ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ),
2.2: ਕੌਣ ਹੈ (ਸਦਾ) ਜਾਗਣਾ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਆਰਟਸ (ਜੋ ਉਹ ਵਰਖਾਉਂਦੀ ਹੈ), ਅਤੇ ਕੌਣ ਦਿਸਦਾ ਹੈ (ਸਦਾ) ਸ਼ੁਭ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਗਹਿਣੇ (ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ),
2.3: ਕੌਣ ਹੈ ਸਦਾ ਜਾਗੋ ਮਾਂ ਦੇਵੀ ਦੀ ਟਾਊਨ (ਸ੍ਰੀਨਗਰੀ ਦਾ), ਸ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ (ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ) ਤੁੰਗਾ ਨਦੀ ਜੋ ਸਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਭ (ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੁਆਰਾ),
2.4: I ਮਾਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਦੀਵੀ ਮਾਂ।

ਬੇਦਾਅਵਾ:

ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਚਿੱਤਰ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਵੀਡਿਓ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹਨ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚਿੱਤਰ / ਡਿਜ਼ਾਈਨ / ਵੀਡਿਓ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਇੰਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਕੋਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ.

4.5 2 ਵੋਟ
ਲੇਖ ਰੇਟਿੰਗ
ਗਾਹਕ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ
0 Comments
ਇਨਲਾਈਨ ਫੀਡਬੈਕ
ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੇਖੋ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਹਿੰਦੂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ