hindufaqs-ਕਾਲਾ-ਲੋਗੋ
ਹਨੂੰਮਾਨ ਅੰਜਨਾ ਸਟੋਤਰਾ - ਹਿੰਦੂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਹਨੁਮਾਨ ਅੰਜਨਾ ਸਟੋਤਰਾ - ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ

ਹਨੂੰਮਾਨ ਅੰਜਨਾ ਸਟੋਤਰਾ - ਹਿੰਦੂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਹਨੁਮਾਨ ਅੰਜਨਾ ਸਟੋਤਰਾ - ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ

ਹਨੂੰਮਾਨ ਅੰਜਨਾ ਸਟੋਤਰਾ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ, ਪੈਰ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਧਾਰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਆਤਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੰੁਮਾਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ.

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

ਹਨੁਮਾਨਾਂਜਨਸਨੂਰਵਾਯੁਪ੍ਰਤੋ ਮਹਾਬਲ: .
ਰਾਮੇਸ਼ਠ: ਫਾਲਗੁਨਸਖਾਹ: पिਿੰਗਾक्षोऽਮਿਕਟਿਕ੍ਰਮः ॥੧॥
उदरेत्रणश्चैव ਸੀਤਾਸ਼ੋਕਵਿਨਾਸ਼ਨ: .
ਲਕਸ਼ਮਨਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਸ਼ਿਗਰੀਵਾਸਯ ਰਜਿਸਟਰ ॥੨॥

ਅਨੁਵਾਦ:

ਹਨੁਮਾਨ-ਅਨਾਜਨਾ-ਸੁਨੂਰ-ਵਾਯੁ-ਪੁਤ੍ਰੋ ਮਹਾ-ਬਾਲਹ |
ਰੈਮ[a_I]ssttah Phaalguna-Sakhah ਪਿੰਗਗਾ-ਅਕਸੋ-ਅਮਿਤਾ-ਵਿਕਰਮਾਹ || 1 ||
ਉਦੈ-ਕ੍ਰਮਣਨਾਸ਼-ਕੈ[ਏਈ]ਵਾ ਸੀਤਾ-ਸ਼ੋਕਾ-ਵਿਨਾਸ਼ਨਾਹ |
ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਾ-ਪ੍ਰਣਾ- ਦਤਾਸ਼-ਕੈ ਦਸ਼ਾ-ਗ੍ਰਿਵਸ੍ਯ ਦਰ੍ਪਾ-ਹਾ || || ||

ਭਾਵ:

(ਭਗਤ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰਵੇਂ ਨਾਮ ਹਨ)
1: ਹਨੂਮਾਨ (ਭਗਤ ਹਨੂੰਮਾਨ), ਅੰਜਨਾ ਸੁਨੂੰ (ਦੇਵੀ ਅੰਜਨਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ), ਵਾਯੁ ਪੁਤ੍ਰ (ਵਾਯੂ ਦੇਵਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ), Mਆਹ ਬਾਲਾ (ਜਿਸ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ),
2: ਰਮੇਸਟਾ (ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਹੈ), ਫਲਗੁਣਾ ਸਖਾ (ਅਰਜੁਨ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ), ਪਿੰਗਕਸ਼ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੀਲੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਭੂਰੇ ਹਨ), ਅਮਿਤਾ ਵਿਕਰਮਾ (ਜਿਸ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਸੀਮ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ),
3: ਉਦਾਦੀ ਕ੍ਰਮਨਾ (ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ), ਸੀਤਾ ਸ਼ੋਕਾ ਵਿਨਾਸ਼ਨ (ਜਿਸਨੇ ਦੇਵੀ ਸੀਤਾ ਦੇ ਦੁਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ), ਲਕਸ਼ਮਣ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾਤਾ (ਸ਼੍ਰੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ) ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਗਰਿਵਾ ਦਰਪਹਾ (ਜਿਸਨੇ ਦਸ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ)

ਸਰੋਤ: Pinterest

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

ਅਤੇ द्विवाद ਨਾਮਨਿ कपींद्रस्य ਮਹਾਤਮਾਹਣ: .
ਸਵਾਪਕਲੇ ਪ੍ਰਬੋਧ  ਯਾਤਰਾ ਭੈੜਾ  ਯੈਅ पाठेत् ॥੩॥
ਤਸੀ ਸਭਭੇ ਨਾਸਤੀ रਨੇ  ਜੀ ਭਵੇਤ .
ਰਾਜ ਸਭਾ ਗਾਈਗੇ  भयंकर ਨਾਸਤੀ ਚਾਚ ॥੪॥

ਅਨੁਵਾਦ:

ਏਵਂ ਦ੍ਵਾਦਾਸ਼ਾ ਨਾਮਾਣੀ ਕਪਿਣ੍ਦ੍ਰਸ੍ਯ ਮਹਾਤ੍ਮਨਹ |
ਸ੍ਵਪਾ-ਕਾਲੇ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੈ ਯਤ੍ਰਾ ਕਾਲੇ ਯੇ ਯ ਪਥਤੇ || || ||
ਤਸ੍ਯ ਸਰ੍ਵਭਾਯਾਮ ਨ- ਅਸ੍ਤਿ ਰਨੇ ਕੈ ਵਿਜਯੀ ਭਵੇਤ |
ਰਾਜਾ-ਦੁਵਾਰੇ ਗਹਵਰੇ ਕੈ ਭਯਮ ਨ ਅਸਤਿ ਕਦਾਕਾਨਾ || || ||

ਭਾਵ:

4: ਇਹ ਬਾਰਾਂ ਨਾਮ of ਕਪਿੰਦਰਾ (ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕੌਣ) ਅਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਨੋਬਲ, ...
5: ... ਉਹ ਜੋ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਲੀਪ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾਗਣਾ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਦੌਰਾਨ ਜਰਨੀ; …
6: … ਲਈ ਉਸ ਨੂੰਸਾਰੇ ਡਰ ਕਰੇਗਾ ਮਿਟਾਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਤੂ ਵਿੱਚ ਜੰਗ (ਜੀਵਨ ਦਾ),
7: ਉੱਥੇ ਕਰੇਗਾ ਨਾ be ਕੋਈ ਡਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਚ ਹੈ ਮਹਿਲ ਕਿੰਗ ਜਾਂ ਰਿਮੋਟ ਵਿਚ ਗੁਫਾ.

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

ਮਨੋਜਵੰਤ ਮਾਰੂਤੁਲਯ ਹੋਣਾं
ਜੀेंद्रेंद्रं ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀਨੀਅਰ .
ਅਵਸਥਾਜਨ ਵੈਨਰੂਥਮੁਯਂ
श्रीरामਬੰਨ ਸ਼ਰਣੰ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ .


ਅਨੁਵਾਦ:

ਮਨੋ-ਜਾਵਮ ਮਾਰੂਟਾ-ਤੁਲੀਆ-ਵੇਗਮ
ਜੀਤ[ਏਆਈ]ndriyam ਬੁੱਧੀ-ਮਤਮ ਵਰਿਸਸਟਾ |
ਵਤਾ-ਆਤਮਜਮ ਵਾਨਾਰਾ-ਯੁuਥਾ-ਮੁਖਯਮ
ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਾਮਾ- ਦੂਤਮ ਸ਼ਰਨਮ ਪ੍ਰਪਦੈ |

ਭਾਵ:

(ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈ)
1: ਕੌਣ ਹੈ ਸਵਿਫਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਵਾ,
2: ਕੌਣ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਸੰਕੇਤ, ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੁੱਧੀਲਰਨਿੰਗਹੈ, ਅਤੇ ਬੁੱਧ,
3: ਕੌਣ ਹਨ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਰੱਬ ਅਤੇ ਚੀਫ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਨਾਰਸ (ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਵਤਾਰ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ),
4: ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਸੇਂਜਰ of ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਰਫਿ .ਜੀ (ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਭਾਰਤ ਵਿਚ 5 ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ

ਬੇਦਾਅਵਾ:

ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਚਿੱਤਰ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਵੀਡਿਓ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹਨ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚਿੱਤਰ / ਡਿਜ਼ਾਈਨ / ਵੀਡਿਓ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਇੰਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਕੋਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ.

5 3 ਵੋਟ
ਲੇਖ ਰੇਟਿੰਗ
ਗਾਹਕ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ
1 ਟਿੱਪਣੀ
ਨਵੀਨਤਮ
ਪੁਰਾਣਾ ਬਹੁਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਇਨਲਾਈਨ ਫੀਡਬੈਕ
ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੇਖੋ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਹਿੰਦੂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ