Hindi FAQs

Stotras related to Sri Ganesha – Sri Ganpati Atharvashirsha

Sanskrit: ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः । भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः । स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्‍ँसस्तनूभिः । व्यशेम देवहितं यदायूः ।। English Translation: Om bhadram karnebhih shrunuyam devaaha | Bhadram pashchemakshabhirya jatraha | Sthirairangaistushtuvamsastanubhih | Vyashem devahitam yadayuhu Sanskrit: स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः । स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति

Popular Article