Koneswaram Temple

Popular Article

Om Asato maa Sadgamaya in sanskrit with meaning

Sanskrit ॐ असतो मा सद्गमय । तमसो मा ज्योतिर्गमय । मृत्योर्मा अमृतं गमय । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ English Translation Om asato maa Sadgamaya

Read More »