hindufaqs-black-logo

ॐ గం గణపతయే నమః

దుర్గా సూక్తం

ॐ గం గణపతయే నమః

దుర్గా సూక్తం

దుర్గా సూక్తం జపించడం వల్ల ఖచ్చితంగా పేలుడు అనుభవాలు వస్తాయి. మీరు ప్రయత్నించినప్పటికీ శక్తి యొక్క అపారమైన శక్తిని, దయను అనుభవించకపోయినా, ఈ దుర్గ సూక్తం జపించడం, మళ్లీ మళ్లీ, జీవితంలో ప్రతిదీ మీకు సాధిస్తుంది.

సంస్కృతం:

     .
  षदति्षदति गाणि्गाणि वा्वा  धुं्धुं निः्यग्निः .XNUMX.

ఆంగ్ల అనువాదం:

జాతవేదసే సునావమ సోమమ్-అరాటియాటో నిదాహతి వేదం |
సా నాహ్ పర్సాద్-అతి దుర్గాన్నీ విశ్వ నావ్[aI]వా సింధుమ్ దురితా-అతీ[I]-అగ్నిహ్ || 1 ||

అర్థం:

(ప్రాపంచిక ఉనికి యొక్క ఈ కష్టతరమైన మహాసముద్రం దాటడానికి మేము దుర్గా ఫైర్‌కు మా బాధ్యతలను అందిస్తున్నాము)
1.1: దానికి జాతవేదం (వీరి నుండి వేదాలు పుట్టాయి) మనం పత్రికా అవుట్ సోమ (అనగా ఆమెను తీవ్రంగా ప్రేరేపించండి); (మేము ఆ జాతవేదాన్ని పిలుస్తాము) ఎవరు ఖర్చవుతుంది ఆమె ఫైర్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ (వేదం) అన్నీ కష్టాలు (లోపల మరియు లేకుండా) (మరియు ప్రపంచ బంధం నుండి మమ్మల్ని విముక్తి చేస్తుంది),
1.2: అది మే అగ్ని (దుర్గా యొక్క అగ్ని) మమ్మల్ని తీసుకెళ్లండి దీనిపై సముద్ర యొక్క ప్రపంచ ఇది నిండి ఉంది గొప్ప ఇబ్బందులు మరియు దానితో చుట్టుముట్టండి గొప్ప ప్రమాదాలు; అలానే ఉండే ఒక పడవ (చాలా కఠినమైన సముద్రం మీదుగా తీసుకువెళుతుంది)

సంస్కృతం:

णां्निवर्णां  तीं्वलन्तीं  मफलेषु्मफलेषु .्टाम् .
गां्गां  ये्रपद्ये    XNUMX.

ఆంగ్ల అనువాదం:

తామ్-అగ్ని-వర్ణం తపసా జ్వలాంటిమ్ వైరోకానిమ్ కర్మ-ఫలేసు జుస్తామ్ |
దుర్గాం దేవి[ngu]m- శరణం-అహం ప్రపాది సు-తారాసి తారసే నమ || 2 ||

అర్థం:

(ప్రాపంచిక ఉనికి యొక్క ఈ కష్టతరమైన మహాసముద్రం దాటడానికి మేము దుర్గా ఫైర్‌కు మా బాధ్యతలను అందిస్తున్నాము)
2.1: టు ఆటలు, ఎవరు ఉన్నారు రంగు of ఫైర్ (అగ్ని వర్ణ) మరియు మండుతున్న తో తపస్ (తపసా జ్వలాంటిమ్); ఎవరు ఆ అగ్ని నుండి జన్మించాడు (తపస్ యొక్క) (వైరోచినిమ్), మరియు ఎవరు పూజలు ద్వారా పండ్లు of చర్యలు (కర్మ ఫలా) (ఆమె అగ్నికి అర్పణలుగా అర్పించబడింది),
2.2: దానికి దుర్గ, దానికి దేవినేను శరణాలయం తీసుకుంటాను (శరణం అహం) రచన ఆమె అడుగుల వద్ద పడటం (ప్రపాడే); (ఓ మదర్ దుర్గా, ఐ ప్రోస్ట్రేట్ బిఫోర్ యు) దయచేసి ఫెర్రీ me దయతో (ఈ మహాసముద్రం మీద గొప్ప ఇబ్బందులు మరియు ప్రమాదాలు ఉన్నాయి),

చిత్ర మూలం: Pinterest

సంస్కృతం:

ने्ने वं्वं  यो्यो .्मान् तिभिरति्वस्तिभिरति गाणि्गाणि वा्वा .
च्च वी्वी   वी्वी     .XNUMX.

ఆంగ్ల అనువాదం:

ఆగ్నే త్వం పరయ నావియో అస్మాన్ స్వస్తిభీర్-అతి దుర్గాన్నీ విశ్వ |
పుష్-కా పృథ్వీ బహులా నా ఉర్వి భవన తోకాయ తనయాయ షమ్యోహ్

అర్థం:

(ప్రాపంచిక ఉనికి యొక్క ఈ కష్టతరమైన మహాసముద్రం దాటడానికి మేము దుర్గా ఫైర్‌కు మా బాధ్యతలను అందిస్తున్నాము)
3.1: O అగ్ని (దుర్గా యొక్క అగ్ని), మీరు ఎవరు ప్రశంసించబడింది (ఈ సంసారం అంతటా ఒకదాన్ని తీసుకెళ్లడం కోసం); దయచేసి మాకు ఫెర్రీ (చాలా), మమ్మల్ని (అంటే మా ఆత్మలను) మీపైకి తీసుకెళ్లడం ద్వారా శుభ ప్రకృతి, మరియు దీన్ని దాటనివ్వండి గొప్ప ఇబ్బందులతో నిండిన ప్రపంచం (సంసారం),…
3.2: … (మరియు మీ శుభ స్వభావాన్ని కూడా వ్యాప్తి చేయండి) దేశంలో మరియు భూమి, (తద్వారా భూమి) అవుతుంది సమృద్ధిగా సారవంతమైనది మరియు ఆకుపచ్చ (మరియు బాహ్య ప్రకృతిలో మీ ఉనికిని మేము అనుభవిస్తున్నాము); మరియు నింపండి us, (మేము ఎవరు) మీ పిల్లలు మీతో ఆనందం (తద్వారా మీ ఉనికిని అంతర్గతంగా మేము భావిస్తాము),

సంస్కృతం:

वानि्वानि  गहा्गहा  धुं्धुं   षि्षि .
ने्ने मनसा्रिवन्मनसा गृणानोस्माकं यविता्यविता  .XNUMX.

ఆంగ్ల అనువాదం:

విశ్వాని నో దుర్గా-హా జాతవేదా సింధుమ్ నా నవా దురితా-అతి-పార్సీ |
ఆగ్నే అత్రివన్-మనసా గ్రన్నానో-[A]smaakam బోధి[I]-అవితా తనూనామ్ || 4 ||

అర్థం:

(ప్రాపంచిక ఉనికి యొక్క ఈ కష్టతరమైన మహాసముద్రం దాటడానికి మేము దుర్గా ఫైర్‌కు మా బాధ్యతలను అందిస్తున్నాము)
4.1: O జాతవేదం . ఇబ్బందులు అన్ని లో వరల్డ్స్; దయచేసి తీసుకు మాకు ఒక ఇష్టం పడవ ఇందులో చాలా కష్టం మహాసముద్రం ప్రపంచం (సంసారం),
4.2: O అగ్ని (దుర్గా ఫైర్), మా మనసులు ఉన్నాయి ప్రేరేపించడం మీరు (తీవ్రంగా) ఇష్టపడతారు age షి అత్రి (ఎవరు నిరంతరం మంత్రాలను జపిస్తారు), మరియు మా జీవులు ఇప్పుడు) నిండి మీతో స్పృహ (నిరంతరం మిమ్మల్ని ప్రారంభించడం ద్వారా)

సంస్కృతం:

निँ्रमग्निँ  సర్వదర్శనం .
  षदति्षदति गाणि्गाणि वा्वा देवो्षामद्देवो  निः्यग्निः .XNUMX.

ఆంగ్ల అనువాదం:

ప్రతనా-[A]జీత[ngu]m-సహమానం-ఉగ్రం-అగ్ని హువేమ పరమాత్-సధస్థాత్ |
సా నాహ్ పర్సాద్-అతి దుర్గాన్నీ విశ్వ క్సామాడ్-దేవో అతి దురితా-అటి[I]-అగ్నిహ్ || 5 ||

అర్థం:

(ప్రాపంచిక ఉనికి యొక్క ఈ కష్టతరమైన మహాసముద్రం దాటడానికి మేము దుర్గా ఫైర్‌కు మా బాధ్యతలను అందిస్తున్నాము)
5.1: (ఆమె) (గొప్ప) ఫైర్ ఎవరు ఇన్విన్సిబుల్ in యుద్ధం, మరియు ఛార్జీలు a భయంకరమైన పద్ధతిలో ఆక్రమించుకోనే (శత్రువులు); మేము ఇన్వోక్ ఆమె నుండి అత్యధిక అసెంబ్లీ (అనగా గొప్ప గౌరవంతో ఆమెను కలిసి పిలవండి),
5.2: అది మే అగ్ని (దుర్గా యొక్క అగ్ని) మమ్మల్ని తీసుకెళ్లండి దీనిపై ప్రపంచ పూర్తిగా గొప్ప ఇబ్బందులు, ద్వారా (ముందుకు ఛార్జింగ్ మరియు) బర్నింగ్ బూడిద చాలా కష్టం శత్రువులు (మనలో) ఆమెతో దైవ సంబంధమైన ఫైర్.

తనది కాదను వ్యక్తి:

ఈ పేజీలోని అన్ని చిత్రాలు, నమూనాలు లేదా వీడియోలు వాటి యజమానుల కాపీరైట్. ఈ చిత్రాలు / నమూనాలు / వీడియోలు మాకు లేవు. మీ కోసం ఆలోచనలుగా ఉపయోగించడానికి శోధన ఇంజిన్ మరియు ఇతర వనరుల నుండి మేము వాటిని సేకరిస్తాము. కాపీరైట్ ఉల్లంఘన ఉద్దేశించబడలేదు. మా కంటెంట్‌లో ఒకటి మీ కాపీరైట్‌లను ఉల్లంఘిస్తోందని మీకు నమ్మకం ఉంటే, దయచేసి మేము జ్ఞానాన్ని వ్యాప్తి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నందున చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోకండి. క్రెడిట్ చేయడానికి మీరు నేరుగా మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు లేదా సైట్ నుండి అంశం తీసివేయబడవచ్చు.

 

0 0 ఓట్లు
ఆర్టికల్ రేటింగ్
సబ్స్క్రయిబ్
తెలియజేయండి
6 వ్యాఖ్యలు
సరికొత్త
పురాతన ఎక్కువ మంది ఓటు వేశారు
ఇన్లైన్ అభిప్రాయాలు
అన్ని వ్యాఖ్యలను చూడండి

ॐ గం గణపతయే నమః

హిందూ తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలపై మరింత అన్వేషించండి