hindufaqs-બ્લેક-લોગો

ॐ गं गणपतये नमः

દેવી લક્ષ્મીના સ્તોત્રો

ॐ गं गणपतये नमः

દેવી લક્ષ્મીના સ્તોત્રો

માતા લક્ષ્મી એ ગણવામાં આવેલી જાણીતી સોળ પ્રકારની સંપત્તિ અને તેના ઘણા બધા પ્રદાન કરનાર સ્ત્રોત અને પ્રદાતા છે. સમૃદ્ધિ માટે તેનો સ્તોત્રો જાપ કરવો જોઈએ.

સંસ્કૃત:

હિરણ્યવર્ધન હરિં સુવર્ણરજતસ્રજમ્ .
ચંદ્ર હિરણમિवायન લક્ષ્મીં જાપાન  ઉહ ॥૧॥

ભાષાંતર:

હિરણ્ય-વર્ન્નમ હરિન્નિમ સુવર્ણ-રજતા-સ્રજમ |
કેન્દ્રમ હિરણ્મયિમ લક્ષ્મિમિ જાતાવેદો મા અવહા || 1 ||

અર્થ:

1.1: (હરિહ ઓમ. જટાવેદો, મારા માટે તે લક્ષ્મીને બોલાવો) કોણ છે સુવર્ણ સંકુલસુંદર અને સુશોભિત સોનું અને સિલ્વર ગારલેન્ડ્સ.
(સોનું સૂર્ય અથવા તાપસનું અગ્નિ રજૂ કરે છે; ચાંદી ચંદ્ર અથવા આનંદ અને શુદ્ધ સત્ત્વનું સુંદરતા રજૂ કરે છે.) 
1.2: કોણ છે જેવું ચંદ્ર સાથે ગોલ્ડન આભા, લક્ષ્મી કોણ છે, શ્રીનું મૂર્ત સ્વરૂપ; ઓ જટાવેદો, કૃપા કરીને આમંત્રણ આપો માટે Me કે લક્ષ્મી.
(ચંદ્ર શુદ્ધ સત્ત્વની આનંદ અને સુંદરતાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને સુવર્ણ આભા તાપસની અગ્નિ રજૂ કરે છે.) 

સંસ્કૃત:

સન્માન  ઉહ જાપાન લક્ષ્મીमनपागामिनीम् .
આયન હિરણ્યમ્ વિન્ડેન ગામશ્વ વૃષ્ણહમ્ २॥ 

ભાષાંતર:

તામ મા અવહા જાતાવેદો લક્ષ્મીમ-અનપગામિનીમ |
યસ્યમ્ હિરણ્યં વિન્દ્યં ગમ-અશ્વમ્ પુરુષસં-અહમ || 2 ||

અર્થ:

2.1: (હરિહ ઓમ) ઓ જટાવેદોઆમંત્રણ આપો માટે Me કે લક્ષ્મી, WHO દૂર જાઓ નથી,
(શ્રી ન Nonન-મૂવિંગ, સર્વવ્યાપક અને તમામ સૌન્દર્યનો અંતર્ગત સાર છે. શ્રીના મૂર્ત સ્વરૂપ તરીકે દેવી લક્ષ્મી આમ તેના અનિવાર્ય સ્વભાવમાં સ્થળાંતર કરે છે.) 
2.2: કોની ગોલ્ડન દ્વારા સ્પર્શ, હું કરીશ Tleોર, ઘોડાઓ, સંતાન મેળવો અને સેવકો.
(ગોલ્ડન ટચ એ તાપસના અગ્નિનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે જે આપણામાં દેવીના ગ્રેસ દ્વારા Energyર્જાના પ્રયત્નો તરીકે પ્રગટ થાય છે. પશુધન, ઘોડાઓ વગેરે પ્રયત્નો બાદ શ્રીનું બાહ્ય અભિવ્યક્તિ છે.) 

સંસ્કૃત:

અશ્વपूर्वां રથધુન હસ્तिनादप्रबोधिनीम् .
શ્રિયં દેવમુપહ્વાયે શ્રીર્મા દેવી જુષતામ્ ॥૩॥

ભાષાંતર:

અશ્વ-પૂર્વામ રથ-મધ્યમ હસ્તિનાદા-પ્રબોધિનીમ |
શ્રીયમ દેવીમ-ઉપહવાય શ્રીરમૈ દેવી જુસાતામ || 3 ||

અર્થ:

3.1: (હરિહ ઓમ. જટાવેદો, મારા માટે તે લક્ષ્મીને બોલાવો) કોણ રહે છે રથ શ્રી ના (માં મધ્ય ) દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે ઘોડા in આગળ અને જેનો દેખાવ હેરાલ્ડ છે ટ્રમ્પેટ of હાથીઓ,
(રથ એબોડ Sriફ શ્રીનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને ઘોડાઓ Energyર્જાના પ્રયત્નોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. હાથીનું ટ્રમ્પેટ જાગૃતિના જ્ Wાનને રજૂ કરે છે.) 
3.2: આમંત્રણ આપો આ દેવી કોણ છે શ્રી નજીકમાં મૂર્ત સ્વરૂપ જેથી દેવી of સમૃદ્ધિ બને ખુશ સાથે Me.
(સમૃદ્ધિ એ શ્રીનું બાહ્ય સ્વરૂપ છે અને તેથી જ્યારે શ્રીનો સમાવેશ થાય છે ત્યારે આનંદ થાય છે.) 

સંસ્કૃત:

सસ્मितां હિરણ્યંત્રਮਾਰધ્રા જ્વલન્તિं અઠવાડિયા तर्पयेंतिम् .
પદ્મે સ્થિતીન પદ્મવર્ણન તામિહોપહ્વયે શ્રિયમ્ ४॥

ભાષાંતર:

કામ સો-સ્મિતામ્ હિરણ્ય-પ્રકારમ્-આદરમ જ્વલન્તિમ ત્રપ્તામ તર્પયન્તીમ્ |
પદમે સ્થિતામ્ પદ્મ-વર્ન્નમ્ તામ-ઇહો[એયુ]પહેવયે શ્રીયમ || 4 ||

અર્થ:

4.1: (હરિહ ઓમ. જટાવેદો, મારા માટે પૂછો કે લક્ષ્મી) કોણ છે રાખવાથી સુંદર સ્માઇલ અને કોણ છે બંધ દ્વારા એક સોફ્ટ ગોલ્ડન ગ્લો; જે સનાતન છે સંતોષ અને સંતોષ તે બધા જેમને તેણી પોતાને જાહેર કરે છે,
(સુંદર સ્મિત શ્રી તાપના ક્ષણિક સૌંદર્યનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે જે તાપસની અગ્નિની સુવર્ણ ગ્લોથી બંધ છે.) 
4.2: કોણ રહે છે માં લોટસ અને છે કલર ના લોટસ; (ઓ જાતાવેદો) તે લક્ષ્મીને અહીં બોલાવો, કોણ મૂર્ત સ્વરૂપ છે શ્રી.
(કમળ કુંડલિનીના કમળનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.) 

 સંસ્કૃત:

ચંદ્ર પ્રતિસાદ यशસા જ્વલન્તિं શ્રિયં લોકે દેવજુष्टमुदाराम् .
સન્માન પદ્મિનીમીં શરણમહં પ્રપદ્યેऽલક્ષ્મીર્મે નયનતાં ત્वां વૃક્ષે ५॥

ભાષાંતર:

કેન્દ્રમ પ્રભાસમ્ યશાસા જ્વલન્તિમ શ્રીયમ લોકે દેવા-જુસ્તાતમ-ઉદારામ |
તામ પદ્મિનીમ-આઈમ શરણમ-અહમ પ્રપદ્યે-[એ]lakssmiir-Me Nashyataam Tamam Vrnne || 5 ||

અર્થ:

5.1: (હરિહ ઓમ. જટાવેદો, મારા માટે તે લક્ષ્મીને બોલાવો) કોણનું મૂર્ત સ્વરૂપ છે શ્રી અને કોનો ગ્લોરી શાઇન્સ જેમકે વૈભવ ના ચંદ્ર બધા માં વર્લ્ડસ; કોણ છે ઉમદા અને કોણ છે પૂજા કરી દ્વારા દેવોને.
5.2: I લેવા શરણ તેના પર ફીટ, કોણ રહે છે લોટસ; તેના દ્વારા ગ્રેસ, દો અલક્ષ્મી (દુષ્ટ, ત્રાસ અને ગરીબીના રૂપમાં) અંદર અને વગર નાશ પામ્યો.
(કમળ કુંડલિનીના કમળનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.) 

 સંસ્કૃત:

આદિત્યવર્તન તત્વો વનસ્પતિ वृક્ષોऽથ બિલ્વः .
ત્યાસી ફલાની તાપસન મીન્ત્રારાશ્ચ બાહ્ય અલક્ષ્મીः ॥૬॥

ભાષાંતર:

આદિત્ય-વર્ન્ન તાપસો[એએ]ધિ-જાતો વનસ્પતિસ-તવા વર્કસો[આહ-એ]થા બિલવાહ |
તસ્યા ફલાની તાપસા-નુદન્તુ માયા-અંતરાયયાશ્કા બાહ્યા અલકસ્મિહિહ || 6 ||

અર્થ:

6.1: (હરિહ ઓમ. જટાવેદો, મારા માટે પૂછો કે લક્ષ્મી) કોણ છે કલર ના સન અને જન્મેલા of તાપસ; તાપસ જે જેવું છે વિશાળ પવિત્ર બિલ્વ વૃક્ષ,
(સૂર્યનો સુવર્ણ રંગ તાપસનો અગ્નિ રજૂ કરે છે.) 
6.2: દો ફળ of તે ના વૃક્ષ તાપસ ડ્રાઈવ દૂર આ ભ્રમણા અને અજ્ઞાન અંદર અને અલક્ષ્મી (દુષ્ટતા, ત્રાસ અને ગરીબીના રૂપમાં) બહાર.

 

સોર્સ: Pinterest

સંસ્કૃત:

ક્ષુત્પિपाસમલન અતિમલક્ષ્મીં नाशकाम्यहम् .
અભુ સમસ્વૃષ્ટિમ્  કૃષ્ણ ગાંધીુદ મે ગૃહસ્થ ॥૮॥

ભાષાંતર:

ક્ષુત્-પીપાસા-મલામ જ્યેસ્તસ્તમ-અલક્ષ્સ્મિમ નશાયામિ-અહમ |
અભુતિમ-અસમર્ધિમ કા સર્વં નિર્ન્નુદા મે ગ્રહમ || 8 ||

અર્થ:

8.1: (હરિહ ઓમ. જટાવેદો, મારા માટે તે લક્ષ્મીને બોલાવો) જેની હાજરી રહેશે ભૂખ નાશતરસ, અને અશુદ્ધિ હર સાથે સંકળાયેલ એલ્ડર બહેન અલક્ષ્મી,
8.2: અને દુર હાંકો આ દુretખ અને ઇલ-ફોર્ચ્યુન થી મારું ઘર.

અસ્વીકૃતિ:

આ પૃષ્ઠ પરની બધી છબીઓ, ડિઝાઇન અથવા વિડિઓઝ તેમના સંબંધિત માલિકોની ક copyrightપિરાઇટ છે. અમારી પાસે આ છબીઓ / ડિઝાઇન / વિડિઓ નથી. અમે તમારા માટે વિચારો તરીકે ઉપયોગ કરવા માટે શોધ એંજિન અને અન્ય સ્રોતમાંથી તેમને એકત્રિત કરીએ છીએ. કોઈ ક copyrightપિરાઇટનું ઉલ્લંઘન કરવાનો હેતુ નથી. જો તમને એવું માનવાનું કારણ છે કે અમારી એક સામગ્રી તમારા ક copyપિરાઇટનું ઉલ્લંઘન કરી રહી છે, તો કૃપા કરીને અમે કોઈ જ્ legalાન ફેલાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યાં હોવાથી કોઈ કાનૂની પગલાં ન લો. તમે અમારો સીધો સંપર્ક કરવા માટે જમા થવા માટે અથવા સાઇટથી આઇટમ કા haveી શકો છો.

0 0 મત
લેખ રેટિંગ
સબ્સ્ક્રાઇબ
ની સૂચિત કરો
0 ટિપ્પણીઓ
ઇનલાઇન પ્રતિસાદ
બધી ટિપ્પણીઓ જુઓ

ॐ गं गणपतये नमः

હિન્દુ FAQ પર વધુ શોધખોળ કરો