പൊതുവായ സെലക്ടർമാർ
കൃത്യമായ പൊരുത്തങ്ങൾ മാത്രം
തിരച്ചില് തിരയുക
ഉള്ളടക്കം തിരയുക
പോസ്റ്റ് തരം സെലക്ടറുകൾ
പോസ്റ്റുകളിൽ തിരയുക
പേജുകളിൽ തിരയുക

അടുത്ത ലേഖനം

ഉപനിഷത്തുകളും ഹിന്ദുമതത്തിലും ഹിന്ദു പാരമ്പര്യത്തിലും അവയുടെ പ്രാധാന്യവും.

ഉപനിഷത്തുകൾ ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ചില അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന പുരാതന ഹിന്ദു ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. അവ വേദങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്, എ

കൂടുതല് വായിക്കുക "

പ്രജാപതികൾ - ബ്രഹ്മാവിന്റെ 10 പുത്രന്മാർ

സ്രഷ്ടാവായ ബ്രഹ്മ

സൃഷ്ടി പ്രക്രിയയുടെ തുടക്കത്തിൽ ബ്രഹ്മാവ് നാല് കുമാരന്മാരെയും ചതുർസാനത്തെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, വിഷ്ണുവിനും ബ്രഹ്മചര്യത്തിനും വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിക്കാനും പകരം സ്വയം സമർപ്പിക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തരവ് അവർ നിരസിച്ചു.

മനുഷ്യരാശിയുടെ പിതാക്കന്മാരാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന പത്തു പുത്രന്മാരെയോ പ്രജാപതികളെയോ അവൻ മനസ്സിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ പുത്രന്മാരെല്ലാം ശരീരത്തേക്കാൾ അവന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരായതിനാൽ അവരെ മനസ് പുത്രന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ മനസ് പുത്രന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

സ്രഷ്ടാവായ ബ്രഹ്മ
സ്രഷ്ടാവായ ബ്രഹ്മ

ബ്രഹ്മാവിന് പത്തു പുത്രന്മാരും ഒരു മകളും ഉണ്ടായിരുന്നു:

1. മാരിചി റിഷി

Ish ഷി മാരിചി അല്ലെങ്കിൽ മറേച്ചി അല്ലെങ്കിൽ മാരിഷി (പ്രകാശകിരണം എന്നർത്ഥം) ബ്രഹ്മാവിന്റെ മകനാണ്. ആദ്യത്തെ മൻവന്തറയിലെ സപ്തർഷി (സെവൻ ഗ്രേറ്റ് മുനി ish ഷി) യിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം, മറ്റുള്ളവർ ആത്രി ish ഷി, ആംഗിരാസ് ish ഷി, പുലഹ ish ഷി, ക്രാതു ish ഷി, പുലസ്ത്യ ish ഷി, വസിഷ്ഠൻ എന്നിവരുമുണ്ട്.
കുടുംബം: മാരിചി കാലയെ വിവാഹം കഴിച്ച് കശ്യപിനെ പ്രസവിച്ചു

2. ആത്രി റിഷി

ആട്രി അല്ലെങ്കിൽ അത്രി ഒരു ഐതിഹാസിക ബാർ‌ഡും പണ്ഡിതനുമാണ്. ആത്രിയെ തങ്ങളുടെ ഗോത്രമായി സ്വീകരിക്കുന്ന ചില ബ്രാഹ്മണ, പ്രജാപതി, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ സമുദായങ്ങളുടെ പൂർവ്വികരാണ് ish ഷി ആത്രി. ഏഴാമത്തെ, അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ മൻവന്തറയിലെ സപ്താരിഷികൾ (ഏഴ് മഹാ മുനിമാർ is ഷി) ആണ് ആത്രി.
കുടുംബം: ശിവന്റെ ശാപത്താൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രന്മാർ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ, ബ്രഹ്മാവ് ചെയ്ത യാഗത്തിന്റെ അഗ്നിജ്വാലയിൽ നിന്ന് ആത്രി വീണ്ടും ജനിച്ചു. രണ്ട് പ്രകടനങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ അനസൂയയായിരുന്നു. ആദ്യ ജീവിതത്തിൽ അവൾക്ക് മൂന്ന് ആൺമക്കളായ ദത്ത, ദുർവാസ്, സോമ, ഒരു മകൻ ആര്യമാൻ (കുലീനത), ഒരു മകൾ അമല (പരിശുദ്ധി) എന്നിവരെ പ്രസവിച്ചു. സോമ, ദത്ത, ദുർവാസ എന്നിവ യഥാക്രമം ദിവ്യ ത്രിത്വ ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, രുദ്ര (ശിവൻ) എന്നിവരുടെ അവതാരങ്ങളാണ്.

3. ആംഗിരാസ റിഷി

നാലാം വേദത്തിൽ ഭൂരിഭാഗവും അഥർവ്വവേദം എന്ന് ആവിഷ്കരിച്ച (“കേട്ട”) ബഹുമതിയായ അഥർവാൻ മുനിക്കൊപ്പം ആംഗിരാസ ഒരു ish ഷിയാണ്. മറ്റ് മൂന്ന് വേദങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തെ പരാമർശിക്കുന്നു.
കുടുംബം: ഭാര്യ സുരുപ, മക്കൾ ഉതത്യ, സംവർത്തന, ബൃഹസ്പതി

4. പുലഹ റിഷി

ബ്രഹ്മാവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. ശിവൻ നടത്തിയ ശാപത്തെത്തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ ചുട്ടുകൊന്നത്, പിന്നീട് വീണ്ടും വൈശ്വത മൻവന്തറയിൽ ജനിച്ചു, ഇത്തവണ അഗ്നിയുടെ മുടിയിൽ നിന്ന്.
കുടുംബം: ആദ്യത്തെ മൻവന്തറയിൽ ജനിച്ച സമയത്ത്, i ഷി പുലഹ ദക്ഷയുടെ മറ്റൊരു പെൺമക്കളായ ക്ഷാമ (ക്ഷമാപണം) വിവാഹം കഴിച്ചു. അവർക്ക് മൂന്നു പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു, കർദാമ, കനകപീത, v ർവരിവത്, മകൾ പിവാരി.

5. പുലുത്സ്യ റിഷി

ചില പുരാണങ്ങൾ മനുഷ്യനുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയ മാധ്യമമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് വിഷ്ണു പുരാണം സ്വീകരിച്ച് പരശരനുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി, അത് മനുഷ്യരാശിയെ അറിയിച്ചു. ആദ്യത്തെ മൻവന്തരയിലെ സപ്താരിഷികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
കുടുംബം: കുബേരന്റെയും രാവണന്റെയും പിതാവായിരുന്ന വിശ്വരസിന്റെ പിതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം, എല്ലാ രാക്ഷസന്മാരും അവനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതായി കരുതപ്പെടുന്നു. കർദാം ജിയുടെ ഒമ്പത് പെൺമക്കളിൽ ഒരാളായ ഹവീർഭൂ എന്നയാളെയാണ് പുലാസ്ത്യ റിഷി വിവാഹം കഴിച്ചത്. പുളസ്ത്യ റിഷിക്ക് രണ്ട് ആൺമക്കളുണ്ടായിരുന്നു - മഹർഷി അഗസ്ത്യൻ, വിശ്വരസ്. വിശ്വരന് രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു: ഒരാൾ രാവണനും കുംഭകർണ്ണനും വിഭീഷണനും ജന്മം നൽകിയ കേകാസി; മറ്റൊരാൾ ഇലവിഡ, കുബെർ എന്നൊരു മകനുണ്ടായിരുന്നു.

6. ക്രാതു റിഷി

രണ്ട് വ്യത്യസ്ത യുഗങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ക്രാതു. സ്വയംഭുവ മാനവന്തരയിൽ. ഒരു പ്രജാപതിയും ബ്രഹ്മാവിന്റെ വളരെ പ്രിയപുത്രനുമായിരുന്നു ക്രാതു. പ്രജാപതി ദക്ഷന്റെ മരുമകനുമായിരുന്നു.
കുടുംബം: ഭാര്യയുടെ പേര് സന്തതി എന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് 60,000 കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. വലഖില്യകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇവയുടെ പേര്.

ശിവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ish ഷി ക്രാതു വീണ്ടും വൈശ്വത മൻവന്തറയിൽ ജനിച്ചു. ഈ മൻവന്താരയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കുടുംബമില്ലായിരുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. കുടുംബമോ മക്കളോ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ക്രാതു അഗസ്ത്യന്റെ മകൻ ഈദ്വാഹയെ ദത്തെടുത്തു. ക്രാട്ടുവിനെ ഭാർഗവന്മാരിൽ ഒരാളായി കണക്കാക്കുന്നു.

7. വസിഷ്ഠ

ഏഴാമത്തെ സപ്താരിഷികളിൽ ഒരാളാണ് വസിഷ്ഠൻ, അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ മൻവന്താര. ദിവ്യപശുവായ കാമദേനു, അവളുടെ കുട്ടി നന്ദിനി എന്നിവരുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നു.
Ig ഗ്വേദത്തിലെ മണ്ഡല 7 ന്റെ മുഖ്യ രചയിതാവായി വസിഷ്ഠൻ അറിയപ്പെടുന്നു. ആർ‌വി 7.33 ൽ വസിഷ്ഠനും കുടുംബവും മഹത്വവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നു, പത്ത് രാജാക്കന്മാരുടെ യുദ്ധത്തിൽ അവരുടെ പങ്ക് പ്രകീർത്തിക്കുന്നു, ഭാവയെ കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ig ഗ്വേദഗാനം ആലപിച്ച ഒരേയൊരു മനുഷ്യനായി. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജ്യോതിഷത്തിന്റെ വേദവ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് “വസിഷ്ഠ സംഹിത”.
കുടുംബം: അരുന്ധതി എന്നത് വശിഷ്ഠന്റെ ഭാര്യയുടെ പേരാണ്.
പ്രപഞ്ചശാസ്ത്രത്തിൽ മിസാർ നക്ഷത്രത്തെ വസിഷ്ഠ എന്നും പരമ്പരാഗത ഇന്ത്യൻ ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൽ അൽകോർ നക്ഷത്രം അരുന്ധതി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ ജോഡി വിവാഹത്തിന്റെ പ്രതീകമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, ചില ഹിന്ദു സമുദായങ്ങളിൽ, വിവാഹ ചടങ്ങ് നടത്തുന്ന പുരോഹിതന്മാർ ദമ്പതികൾക്ക് അടുപ്പമുള്ള വിവാഹത്തിന്റെ പ്രതീകമായി നക്ഷത്രസമൂഹത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയോ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. വസിഷ്ഠൻ അരുന്ധതിയെ വിവാഹം കഴിച്ചതിനാൽ അരുന്ധതിയുടെ ഭർത്താവ് എന്നർഥമുള്ള അരുന്ധതി നാഥ എന്നും അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിരുന്നു.

8. പ്രാചേത

ഹിന്ദു പുരാണത്തിലെ ഏറ്റവും നിഗൂ figures മായ വ്യക്തികളിൽ ഒരാളായി പ്രാചെതാസ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. പുരാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പുരാതന മുനിമാരും നിയമവും നൽകുന്ന 10 പ്രജാപതികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു പ്രാചെതാസ. പ്രാചീനബാർത്തികളുടെ മക്കളും പൃഥുവിന്റെ പേരക്കുട്ടികളുമായ 10 പ്രാചെതകളെക്കുറിച്ചും ഒരു പരാമർശമുണ്ട്. അവർ ഒരു മഹാസമുദ്രത്തിൽ പതിനായിരം വർഷത്തോളം ജീവിച്ചു, വിഷ്ണുവിനെ ധ്യാനിക്കുന്നതിൽ വളരെ ആഴത്തിൽ മുഴുകുകയും മനുഷ്യരാശിയുടെ പൂർവ്വികരാകാനുള്ള അനുഗ്രഹം അവനിൽ നിന്ന് നേടുകയും ചെയ്തു.
കുടുംബം: കാങ്ക്ലുവിന്റെ മകളായ മനീഷ എന്ന പെൺകുട്ടിയെ അവർ വിവാഹം കഴിച്ചു. ദക്ഷയായിരുന്നു അവരുടെ മകൻ.

9. ഭ്രിഗു

പ്രവചന ജ്യോതിഷത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കംപൈലർ കൂടിയാണ് മഹർഷി ഭിർഗു, ജ്യോതിഷ (ജ്യോതിഷ്) ക്ലാസിക് ഭ്രിഗു സംഹിതയുടെ രചയിതാവ്. ഭാർഗവ എന്ന പേരിന്റെ വിശേഷണരൂപം പിൻഗാമികളെയും ഭ്രിഗു സ്കൂളിനെയും സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഏകദേശം 10,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബ്രഹ്മവർത്ത സംസ്ഥാനത്തെ വിശുദ്ധരുടെ ഒരു സഭയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ രൂപീകരിച്ച 'മനുസ്മൃതി'യിൽ മനുവിനൊപ്പം സുപ്രധാന സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
കുടുംബം: ദക്ഷയുടെ മകളായ ഖ്യതിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് ആൺമക്കളുണ്ടായിരുന്നു, ധാത, വിധത. മകൾ ശ്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഭാർഗവി വിഷ്ണുവിനെ വിവാഹം കഴിച്ചു

10. നാരദ മുനി

നിരവധി ഹിന്ദു ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് രാമായണം, ഭാഗവത പുരാണം എന്നിവയിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഒരു വേദ മുനിയാണ് നാരദ. വിദൂര ലോകങ്ങളെയും മേഖലകളെയും സന്ദർശിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ള പുരാതന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഞ്ചരിച്ച മുനിയാണ് നാരദ. മഹാതി എന്ന പേരിൽ ഒരു വീണ ചുമന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുരാതന സംഗീത ഉപകരണത്തിലെ മികച്ച യജമാനന്മാരിൽ ഒരാളായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. നാരദത്തെ ജ്ഞാനിയും നികൃഷ്ടനുമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും വേദസാഹിത്യത്തിലെ ചില നർമ്മ കഥകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തന്റെ ഭക്തിഗാനങ്ങളിലൂടെ വിഷ്ണുവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ഹരി, നാരായണൻ എന്നീ പേരുകൾ ആലപിക്കുകയും അതിൽ ഭക്തി യോഗ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശുദ്ധവും ഉന്നതവുമായ ഒരു ആത്മാവാണ് വൈഷ്ണവ് പ്രേമികൾ അദ്ദേഹത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്.

11. ശതരൂപ

ബ്രഹ്മത്തിന് ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ശത്രു- (നൂറു രൂപങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന) എന്ന ഒരു മകളുണ്ടായിരുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിച്ച ആദ്യത്തെ സ്ത്രീയോട് അവൾ പറയുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ സ്ത്രീ ഭാഗമാണ് ശതരൂപം.

ബ്രഹ്മാവ് ശതരൂപത്തെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ, ബ്രഹ്മ എവിടെ പോയാലും അവളെ പിന്തുടർന്നു. ബ്രഹ്മാവിനെ പിന്തുടരാതിരിക്കാൻ ശതരൂപൻ പിന്നീട് വിവിധ ദിശകളിലേക്ക് നീങ്ങി. അവൾ ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് പോയത്, കോമ്പസിന്റെ ഓരോ ദിശയ്ക്കും ഒന്ന് വീതം ബ്രഹ്മാവിന് നാല് തല വരെ വികസിച്ചു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ നോട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറിനിൽക്കാൻ ശതരൂപൻ എല്ലാ വഴികളും ശ്രമിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും അഞ്ചാമത്തെ തല പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, ഇങ്ങനെയാണ് ബ്രഹ്മാവ് അഞ്ച് തലകൾ വികസിപ്പിച്ചത്. ഈ നിമിഷം ശിവൻ വന്ന് ബ്രഹ്മാവിന്റെ മുകൾഭാഗം മുറിച്ചുമാറ്റി, കാരണം ബ്രഹ്മാവ് അവളോട് ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തുന്നത് തെറ്റായതും വ്യഭിചാരവുമാണ്, കാരണം ശതരുപ്പ അവളുടെ മകളായിരുന്നു. തന്റെ കുറ്റത്തിന് ബ്രഹ്മാവിനെ ആരാധിക്കരുതെന്ന് ശിവൻ ഉത്തരവിട്ടു. അതിനുശേഷം ബ്രഹ്മാവ് നാല് വേദങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നു, ഓരോ വായിൽ നിന്നും പശ്ചാത്താപം.

4.7 3 വോട്ടുകൾ
ആർട്ടിക്കിൾ റേറ്റിംഗ്
Subscribe
അറിയിക്കുക
3 അഭിപ്രായങ്ങള്
ഏറ്റവും പുതിയത്
പഴയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് ചെയ്തു
ഇൻലൈൻ ഫീഡ്‌ബാക്കുകൾ
എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും കാണുക

കൂടുതൽ നിന്ന് ഹിന്ദുഫാക്കുകൾ

ദി ഉപനിഷത്തുകൾ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ തത്ത്വചിന്താപരവും ആത്മീയവുമായ പഠിപ്പിക്കലുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പുരാതന ഹിന്ദു ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. അവ ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുകയും മതത്തിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിൽ, ഉപനിഷത്തുകളെ മറ്റ് പുരാതന ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യും.

ഉപനിഷത്തുകളെ മറ്റ് പുരാതന ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാർഗ്ഗം അവയുടെ ചരിത്രപരമായ സന്ദർഭമാണ്. ഉപനിഷത്തുകൾ വേദങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്, പുരാതന ഹൈന്ദവ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരം ബിസിഇ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലോ അതിനു മുമ്പോ ഉള്ളതാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നായി അവ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ചരിത്രപരമായ സന്ദർഭത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമാനമായ മറ്റ് പുരാതന ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ടാവോ ടെ ചിംഗ്, കൺഫ്യൂഷ്യസിന്റെ അനലെക്‌റ്റ്‌സ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു, ഇവ രണ്ടും ബിസി ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലേതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന പുരാതന ചൈനീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്.

ഉപനിഷത്തുകൾ വേദങ്ങളുടെ മകുടോദാഹരണമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, അവ ശേഖരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും സ്വാധീനമുള്ളതുമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അവയിൽ സ്വയം സ്വഭാവം, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്വഭാവം, ആത്യന്തിക യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠിപ്പിക്കലുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അവർ വ്യക്തിത്വവും ആത്യന്തിക യാഥാർത്ഥ്യവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ ബോധത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചും പ്രപഞ്ചത്തിലെ വ്യക്തിയുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചും ഉള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഉപനിഷത്തുകൾ ഒരു ഗുരു-വിദ്യാർത്ഥി ബന്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പഠിക്കാനും ചർച്ച ചെയ്യാനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്, അവ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെയും മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെയും സ്വഭാവത്തിലേക്കുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഉൾക്കാഴ്ചയുടെയും ഉറവിടമായി കാണുന്നു.

ഉപനിഷത്തുകളെ മറ്റ് പുരാതന ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗം അവയുടെ ഉള്ളടക്കവും പ്രമേയവുമാണ്. ഉപനിഷത്തുകളിൽ തത്വശാസ്ത്രപരവും ആത്മീയവുമായ പഠിപ്പിക്കലുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ സ്വഭാവവും ലോകത്തിലെ അവരുടെ സ്ഥാനവും മനസ്സിലാക്കാൻ ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. സ്വയം സ്വഭാവം, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്വഭാവം, ആത്യന്തിക യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിപുലമായ വിഷയങ്ങൾ അവർ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു. സമാനമായ വിഷയങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന മറ്റ് പുരാതന ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഭഗവദ് ഗീതയും താവോ തേ ചിംഗും ഉൾപ്പെടുന്നു. ദി ഭഗവദ് ഗീത സ്വയത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെയും ആത്യന്തിക യാഥാർത്ഥ്യത്തെയും കുറിച്ചുള്ള പഠിപ്പിക്കലുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഹിന്ദു ഗ്രന്ഥമാണ്, കൂടാതെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെയും പ്രപഞ്ചത്തിലെ വ്യക്തിയുടെ പങ്കിനെയും കുറിച്ചുള്ള പഠിപ്പിക്കലുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ചൈനീസ് ഗ്രന്ഥമാണ് താവോ ടെ ചിംഗ്.

ഉപനിഷത്തുകളെ മറ്റ് പുരാതന ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മൂന്നാമത്തെ മാർഗം അവയുടെ സ്വാധീനവും ജനപ്രീതിയും കണക്കിലെടുത്താണ്. ഉപനിഷത്തുകൾ ഹൈന്ദവ ചിന്തകളിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ മറ്റ് മതപരവും ദാർശനികവുമായ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പഠിക്കപ്പെടുകയും ബഹുമാനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെയും മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെയും സ്വഭാവത്തിലേക്കുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഉൾക്കാഴ്ചയുടെയും ഉറവിടമായി അവ കാണപ്പെടുന്നു. സമാനമായ സ്വാധീനവും ജനപ്രീതിയും ഉള്ള മറ്റ് പുരാതന ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഭഗവദ് ഗീതയും താവോ തേ ചിംഗും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിവിധ മതപരവും ദാർശനികവുമായ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പഠിക്കപ്പെടുകയും ബഹുമാനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു, അവ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഉൾക്കാഴ്ചയുടെയും ഉറവിടങ്ങളായി കാണപ്പെടുന്നു.

മൊത്തത്തിൽ, ഉപനിഷത്തുകൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതും സ്വാധീനമുള്ളതുമായ ഒരു പുരാതന ആത്മീയ ഗ്രന്ഥമാണ്, അത് മറ്റ് പുരാതന ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളുമായി അവയുടെ ചരിത്രപരമായ സന്ദർഭം, ഉള്ളടക്കം, തീമുകൾ, സ്വാധീനം, ജനപ്രീതി എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാം. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകൾ പഠിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആത്മീയവും ദാർശനികവുമായ പഠിപ്പിക്കലുകളുടെ സമ്പന്നമായ ഉറവിടം അവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ഉപനിഷത്തുകൾ ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ചില അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന പുരാതന ഹിന്ദു ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായ പുരാതന മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരമായ വേദങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് അവ. ഉപനിഷത്തുകൾ സംസ്‌കൃതത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടവയാണ്, അവ ക്രി.മു. എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലോ അതിനു മുമ്പോ ഉള്ളതാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന അവ ഹിന്ദു ചിന്തകളിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

"ഉപനിഷത്ത്" എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം "അരികിൽ ഇരിക്കുക" എന്നാണ്, കൂടാതെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ഒരു ആത്മീയ അധ്യാപകന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുന്ന രീതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വിവിധ ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരമാണ് ഉപനിഷത്തുകൾ. അവ ഒരു ഗുരു-വിദ്യാർത്ഥി ബന്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പഠിക്കാനും ചർച്ച ചെയ്യാനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്.

നിരവധി വ്യത്യസ്ത ഉപനിഷത്തുകൾ ഉണ്ട്, അവ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു: പഴയത്, "പ്രാഥമിക" ഉപനിഷത്തുകൾ, പിന്നീടുള്ള "ദ്വിതീയ" ഉപനിഷത്തുകൾ.

പ്രാഥമിക ഉപനിഷത്തുകൾ കൂടുതൽ അടിസ്ഥാനപരവും വേദങ്ങളുടെ സാരാംശം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. പത്ത് പ്രാഥമിക ഉപനിഷത്തുകൾ ഉണ്ട്, അവ:

 1. ഈശാ ഉപനിഷത്ത്
 2. കേന ഉപനിഷദ്
 3. കഥ ഉപനിഷത്ത്
 4. പ്രശ്ന ഉപനിഷത്ത്
 5. മുണ്ഡക ഉപനിഷത്ത്
 6. മാണ്ഡൂക്യ ഉപനിഷത്ത്
 7. തൈത്തിരിയ ഉപനിഷത്ത്
 8. ഐതരേയ ഉപനിഷത്ത്
 9. ഛാന്ദോഗ്യ ഉപനിഷത്ത്
 10. ബൃഹദാരണ്യക ഉപനിഷത്ത്

ദ്വിതീയ ഉപനിഷത്തുകൾ പ്രകൃതിയിൽ കൂടുതൽ വൈവിധ്യമുള്ളതും വിശാലമായ വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമാണ്. വിവിധ ദ്വിതീയ ഉപനിഷത്തുകൾ ഉണ്ട്, അവ പോലുള്ള പാഠങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു

 1. ഹംസ ഉപനിഷത്ത്
 2. രുദ്ര ഉപനിഷത്ത്
 3. മഹാനാരായണ ഉപനിഷത്ത്
 4. പരമഹംസ ഉപനിഷത്ത്
 5. നരസിംഹ തപനീയ ഉപനിഷത്ത്
 6. അദ്വയ താരക ഉപനിഷത്ത്
 7. ജബല ദർശന ഉപനിഷത്ത്
 8. ദർശന ഉപനിഷത്ത്
 9. യോഗ-കുണ്ഡലിനി ഉപനിഷത്ത്
 10. യോഗ-തത്ത്വ ഉപനിഷത്ത്

ഇവ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രമാണ്, കൂടാതെ മറ്റ് പല ദ്വിതീയ ഉപനിഷത്തുകളും ഉണ്ട്

ഉപനിഷത്തുകളിൽ തത്വശാസ്ത്രപരവും ആത്മീയവുമായ പഠിപ്പിക്കലുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ സ്വഭാവവും ലോകത്തിലെ അവരുടെ സ്ഥാനവും മനസ്സിലാക്കാൻ ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നു. സ്വയം സ്വഭാവം, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്വഭാവം, ആത്യന്തിക യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിപുലമായ വിഷയങ്ങൾ അവർ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു.

ഉപനിഷത്തുകളിൽ കാണുന്ന പ്രധാന ആശയങ്ങളിലൊന്നാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന ആശയം. ബ്രഹ്മം പരമമായ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്, എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും ഉറവിടമായും ഉപജീവനമായും കാണപ്പെടുന്നു. അത് ശാശ്വതവും മാറ്റമില്ലാത്തതും സർവ്വവ്യാപിയുമാണെന്ന് വിവരിക്കുന്നു. ഉപനിഷത്തുകൾ അനുസരിച്ച്, മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ബ്രഹ്മവുമായുള്ള വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ (ആത്മൻ) ഐക്യം തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ്. ഈ തിരിച്ചറിവ് മോക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ വിമോചനം എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

ഉപനിഷത്തുകളിൽ നിന്നുള്ള സംസ്കൃത പാഠത്തിന്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇതാ:

 1. "അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി." (ബൃഹദാരണ്യക ഉപനിഷത്തിൽ നിന്ന്) ഈ വാചകം "ഞാൻ ബ്രഹ്മമാണ്" എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ വ്യക്തി സ്വയം ആത്യന്തികമായി ആത്യന്തിക യാഥാർത്ഥ്യവുമായി ഒന്നാണെന്ന വിശ്വാസത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.
 2. "തത് ത്വം അസി." (ഛാന്ദോഗ്യ ഉപനിഷത്തിൽ നിന്ന്) ഈ പദപ്രയോഗം "നീ അത്" എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ മേൽപ്പറഞ്ഞ വാക്യത്തിന് സമാനമാണ്, ആത്യന്തിക യാഥാർത്ഥ്യവുമായുള്ള വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഐക്യത്തെ ഊന്നിപ്പറയുന്നു.
 3. "അയം ആത്മ ബ്രഹ്മ." (മണ്ഡൂക്യ ഉപനിഷത്തിൽ നിന്ന്) ഈ പദപ്രയോഗം "ഈ സ്വയം ബ്രഹ്മമാണ്" എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ ആത്മയുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം ആത്യന്തിക യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് തുല്യമാണെന്ന വിശ്വാസത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.
 4. "സർവം ഖൽവിദം ബ്രഹ്മ." (ഛാന്ദോഗ്യ ഉപനിഷത്തിൽ നിന്ന്) ഈ വാക്യം "ഇതെല്ലാം ബ്രഹ്മമാണ്" എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ആത്യന്തിക യാഥാർത്ഥ്യം ഉണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.
 5. "ഈശാ വശ്യം ഇദം സർവ്വം." (ഈശാ ഉപനിഷത്തിൽ നിന്ന്) ഈ വാക്യം "ഇതെല്ലാം കർത്താവിനാൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു" എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ ആത്യന്തിക യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ആത്യന്തിക ഉറവിടവും നിലനിർത്തുന്നതെന്ന വിശ്വാസത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

ഉപനിഷത്തുകളും പുനർജന്മത്തിന്റെ ആശയം പഠിപ്പിക്കുന്നു, ആത്മാവ് മരണശേഷം ഒരു പുതിയ ശരീരത്തിലേക്ക് പുനർജനിക്കുന്നു എന്ന വിശ്വാസം. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ആത്മാവ് സ്വീകരിക്കുന്ന രൂപം, കർമ്മം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മുൻകാല ജീവിതത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചിന്തകളുമാണ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. പുനർജന്മ ചക്രം തകർത്ത് മുക്തി നേടുക എന്നതാണ് ഉപനിഷദ് പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.

യോഗയും ധ്യാനവും ഉപനിഷദ് പാരമ്പര്യത്തിലെ പ്രധാന സമ്പ്രദായങ്ങളാണ്. മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കുന്നതിനും ആന്തരിക സമാധാനത്തിന്റെയും വ്യക്തതയുടെയും അവസ്ഥ കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമായാണ് ഈ സമ്പ്രദായങ്ങൾ കാണുന്നത്. ആത്യന്തിക യാഥാർത്ഥ്യവുമായുള്ള സ്വയം ഐക്യം തിരിച്ചറിയാൻ അവ വ്യക്തിയെ സഹായിക്കുമെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

ഉപനിഷത്തുകൾ ഹൈന്ദവ ചിന്തകളിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ മറ്റ് മതപരവും ദാർശനികവുമായ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പഠിക്കപ്പെടുകയും ബഹുമാനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെയും മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെയും സ്വഭാവത്തിലേക്കുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഉൾക്കാഴ്ചയുടെയും ഉറവിടമായി അവ കാണപ്പെടുന്നു. ഉപനിഷത്തുകളുടെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ ഇന്നും ഹിന്ദുക്കൾ പഠിക്കുകയും പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അവ ഹിന്ദു പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗവുമാണ്.

അവതാരിക

സ്ഥാപകൻ ഞങ്ങൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഒരു സ്ഥാപകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ആരെങ്കിലും പുതിയൊരു വിശ്വാസം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് നിലവിലില്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടം മതവിശ്വാസങ്ങളും തത്വങ്ങളും ആചാരങ്ങളും രൂപപ്പെടുത്തിയെന്നും ഞങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കുന്നു. ശാശ്വതമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഹിന്ദുമതം പോലുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ അത് സംഭവിക്കാൻ കഴിയില്ല. തിരുവെഴുത്തുകൾ അനുസരിച്ച്, ഹിന്ദുമതം മനുഷ്യരുടെ മാത്രമല്ല മതം. ദേവന്മാരും ഭൂതങ്ങളും പോലും ഇത് ആചരിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനായ ഈശ്വരൻ (ഈശ്വരൻ) അതിന്റെ ഉറവിടമാണ്. അദ്ദേഹം അത് പരിശീലിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഹിന്ദുമതം മനുഷ്യന്റെ ക്ഷേമത്തിനായി വിശുദ്ധ ഗംഗാ നദി പോലെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കിവിട്ട ദൈവത്തിന്റെ ധർമ്മമാണിത്.

ആരാണ് ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ (സനാതന ധർമ്മം))?

 ഹിന്ദുമതം ഒരു വ്യക്തിയോ പ്രവാചകനോ സ്ഥാപിച്ചതല്ല. അതിന്റെ ഉറവിടം ദൈവം തന്നെയാണ് (ബ്രഹ്മം). അതിനാൽ ഇത് ഒരു ശാശ്വത മതമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു (സനാതന ധർമ്മം). ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ശിവൻ എന്നിവരായിരുന്നു അതിന്റെ ആദ്യ അധ്യാപകർ. ബ്രഹ്മാവ്, സ്രഷ്ടാവായ ദൈവം വേദങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യവിജ്ഞാനം സൃഷ്ടികൾക്കും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ദേവന്മാർക്കും മനുഷ്യർക്കും ഭൂതങ്ങൾക്കും വെളിപ്പെടുത്തി. സ്വയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യവിജ്ഞാനവും അവൻ അവർക്ക് നൽകി, എന്നാൽ അവരുടെ പരിമിതികൾ കാരണം അവർ അത് അവരുടെ സ്വന്തം വഴികളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി.

വിഷ്ണുവാണ് സംരക്ഷകൻ. ലോകങ്ങളുടെ ക്രമവും ക്രമവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി എണ്ണമറ്റ പ്രകടനങ്ങൾ, അനുബന്ധ ദൈവങ്ങൾ, വശങ്ങൾ, വിശുദ്ധന്മാർ, ദർശകർ എന്നിവരിലൂടെ അദ്ദേഹം ഹിന്ദുമതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് സംരക്ഷിക്കുന്നു. അവയിലൂടെ, വിവിധ യോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നഷ്ടപ്പെട്ട അറിവ് അദ്ദേഹം പുന ores സ്ഥാപിക്കുകയോ പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ, ഹിന്ദു ധർമ്മം ഒരു ഘട്ടത്തിനപ്പുറം കുറയുമ്പോൾ, അത് പുന restore സ്ഥാപിക്കാനും മറന്നുപോയതോ നഷ്ടപ്പെട്ടതോ ആയ പഠിപ്പിക്കലുകൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനോ അദ്ദേഹം ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ മേഖലകളിലെ ജീവനക്കാർ എന്ന നിലയിൽ മനുഷ്യർ അവരുടെ വ്യക്തിഗത ശേഷിയിൽ ഭൂമിയിൽ നിർവഹിക്കേണ്ട കടമകളെ വിഷ്ണു മാതൃകയാക്കുന്നു.

ഹിന്ദു ധർമ്മം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിൽ ശിവനും പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. നശിപ്പിക്കുന്നയാൾ എന്ന നിലയിൽ, നമ്മുടെ പവിത്രമായ അറിവിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന മാലിന്യങ്ങളും ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും അവൻ നീക്കംചെയ്യുന്നു. സാർവത്രിക അധ്യാപകനും വിവിധ കലാ-നൃത്തരൂപങ്ങളുടെ (ലളിതകലസ്), യോഗകൾ, തൊഴിലുകൾ, ശാസ്ത്രങ്ങൾ, കൃഷി, കൃഷി, ആൽക്കെമി, മാജിക്, രോഗശാന്തി, വൈദ്യം, തന്ത്രം തുടങ്ങിയവയുടെ ഉറവിടമായും അദ്ദേഹം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

അങ്ങനെ, വേദങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന നിഗൂ D മായ അശ്വത വൃക്ഷം പോലെ, ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ വേരുകൾ സ്വർഗത്തിലാണ്, അതിന്റെ ശാഖകൾ ഭൂമിയിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ കാതൽ ദൈവിക അറിവാണ്, അത് മനുഷ്യരുടെ മാത്രമല്ല മറ്റ് ലോകങ്ങളിലെ മനുഷ്യരുടെയും പെരുമാറ്റത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു, ദൈവം അതിന്റെ സ്രഷ്ടാവ്, സംരക്ഷകൻ, മറച്ചുവെക്കുക, വെളിപ്പെടുത്തൽ, തടസ്സങ്ങൾ നീക്കുക എന്നിവയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതിന്റെ പ്രധാന തത്ത്വചിന്ത (ശ്രുതി) ശാശ്വതമാണ്, അതേസമയം ഭാഗങ്ങൾ (സ്മൃതി) മാറുന്നത് സമയത്തിനും സാഹചര്യത്തിനും അനുസരിച്ച് ലോകത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കും അനുസൃതമായി മാറുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ വൈവിധ്യം അതിൽ തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, അത് എല്ലാ സാധ്യതകൾക്കും പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കും ഭാവി കണ്ടെത്തലുകൾക്കുമായി തുറന്നിരിക്കുന്നു.

വായിക്കുക: പ്രജാപതികൾ - ബ്രഹ്മാവിന്റെ 10 പുത്രന്മാർ

ഗണപതി, പ്രജാപതി, ഇന്ദ്രൻ, ശക്തി, നാരദ, സരസ്വതി, ലക്ഷ്മി തുടങ്ങി നിരവധി ദിവ്യത്വങ്ങളും നിരവധി വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രചയിതാവാണ്. ഇതിനുപുറമെ, എണ്ണമറ്റ പണ്ഡിതന്മാർ, കാഴ്ചക്കാർ, ges ഷിമാർ, തത്ത്വചിന്തകർ, ഗുരുക്കൾ, സന്ന്യാസ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, അധ്യാപക പാരമ്പര്യങ്ങൾ എന്നിവ അവരുടെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ, രചനകൾ, വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ, പ്രഭാഷണങ്ങൾ, അവതരണങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ ഹിന്ദുമതത്തെ സമ്പന്നമാക്കി. അങ്ങനെ പല സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും ഹിന്ദുമതം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു. അതിന്റെ പല വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായി ഇടപഴകുന്നതോ ആയ മറ്റ് മതങ്ങളിലേക്കുള്ള വഴി കണ്ടെത്തി.

ഹിന്ദുമതത്തിന് ശാശ്വതമായ അറിവിൽ വേരുകളുള്ളതിനാൽ അതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളും ലക്ഷ്യവും എല്ലാവരുടേയും സ്രഷ്ടാവെന്ന നിലയിൽ ദൈവവുമായി വളരെ അടുത്ത് കിടക്കുന്നതിനാൽ, ഇത് ഒരു ശാശ്വത മതമായി (സനാതന ധർമ്മം) കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ലോകത്തിന്റെ അസ്വാഭാവിക സ്വഭാവം കാരണം ഹിന്ദുമതം ഭൂമുഖത്തുനിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായേക്കാം, എന്നാൽ അതിന്റെ അടിത്തറ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പവിത്രമായ അറിവ് എന്നെന്നേക്കുമായി നിലനിൽക്കുകയും സൃഷ്ടിയുടെ ഓരോ ചക്രത്തിലും വ്യത്യസ്ത പേരുകളിൽ പ്രകടമാവുകയും ചെയ്യും. ഹിന്ദുമതത്തിന് സ്ഥാപകനോ മിഷനറി ലക്ഷ്യങ്ങളോ ഇല്ലെന്നും പറയപ്പെടുന്നു, കാരണം ആളുകൾ ആത്മീയ സന്നദ്ധത (മുൻ കർമ്മം) കാരണം പ്രൊവിഡൻസ് (ജനനം) അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനം എന്നിവയിലൂടെ അതിലേക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട്.

ചരിത്രപരമായ കാരണങ്ങളാൽ “സിന്ധു” എന്ന മൂലപദത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഹിന്ദുമതം എന്ന പേര് ഉപയോഗത്തിലായി. ഒരു ആശയപരമായ സ്ഥാപനമെന്ന നിലയിൽ ഹിന്ദുമതം ബ്രിട്ടീഷ് കാലം വരെ നിലവിലില്ല. എ ഡി പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഈ പദം സാഹിത്യത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം ഹിന്ദുസ്ഥാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. ബുദ്ധമതം, ജൈനമതം, ഷൈവിസം, വൈഷ്ണവത, ബ്രാഹ്മണിസം, നിരവധി സന്ന്യാസി പാരമ്പര്യങ്ങൾ, വിഭാഗങ്ങൾ, ഉപവിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന വ്യത്യസ്ത വിശ്വാസങ്ങളായിരുന്നു എല്ലാവരും.

നേറ്റീവ് പാരമ്പര്യങ്ങളും സനാതന ധർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ച ആളുകളും വ്യത്യസ്ത പേരുകളിൽ പോയി, പക്ഷേ ഹിന്ദുക്കളായിട്ടല്ല. ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിൽ, എല്ലാ നേറ്റീവ് വിശ്വാസങ്ങളും ഇസ്‌ലാമിൽ നിന്നും ക്രിസ്തുമതത്തിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചറിയുന്നതിനും നീതി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രാദേശിക തർക്കങ്ങൾ, സ്വത്ത്, നികുതി കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ പരിഹരിക്കുന്നതിനുമായി “ഹിന്ദുമതം” എന്ന പൊതുനാമത്തിൽ തരംതിരിക്കപ്പെട്ടു.

സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ബുദ്ധമതം, ജൈനമതം, സിഖ് മതം എന്നിവയിൽ നിന്ന് നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കി അതിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തി. അങ്ങനെ, ഹിന്ദുമതം എന്ന പദം ചരിത്രപരമായ ആവശ്യകതയിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചത്, നിയമനിർമ്മാണത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ ഭരണഘടനാ നിയമങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചു.

3
0
നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ, ദയവായി അഭിപ്രായമിടുക.x