hindufaqs-black-logo

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ഗുരുദേവന്റെ സ്തോത്രങ്ങൾ

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ഗുരുദേവന്റെ സ്തോത്രങ്ങൾ

വളരെ ശക്തനായ ഒരു ദേവനായിരുന്ന ഗുരുദേവന്റെ സ്തോത്രങ്ങളാണിവ. അവനെ ആരാധിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് ആളുകൾക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം നൽകുന്നു.
സംസ്കൃതം:
    .
दन्दन धन्धन डन्डन  ॥
    .
    ॥१

വിവർത്തനം:
ഭവ-സാഗര താരാന കരണ്ണ അവൻ |
രവി-നന്ദന ബന്ധന ഖാനന്ദന ഹെ ||
ശരന്നാഗത കിങ്കാര ഭിത മാനെ |
ഗുരുദേവ ദയാ കരോ ഡീന-ജെയ്ൻ || 1 ||അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: (ഗുരുദേവനെ ഞാൻ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു) ആരാണ് (ഏകൻ) അർത്ഥം of ക്രോസിംഗ് ഈ സമുദ്രം of സംസാരം (ലൗകിക അസ്തിത്വം),
ക്സനുമ്ക്സ: (ആരാണ് ഏക മാർഗം) ബ്രേക്കിംഗ് The അടിമത്തം എന്ന അവന്റെ എന്ന സൂര്യൻ ദൈവം (അതായത് മരണദേവനായ യമദേവ),
ക്സനുമ്ക്സ: ഞാൻ നിങ്ങളെ സമീപിച്ചു ദാസന്, നിങ്ങൾക്കായി ശരണം, ഒരു കൂടെ മൈൻഡ് നിറഞ്ഞു പേടി (ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത സംസാരം)…
ക്സനുമ്ക്സ: … ഓ ഗുരുദേവ, ദയവായി നിങ്ങളുടെ ഷവർ കാരുണ്യം എന്നിൽ, (ദയവായി ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ കൃപ പകരുക) നിസ്സഹായനാണ് ആത്മാവ്,
ഉറവിടം: Pinterest
സംസ്കൃതം:
दर्दर  कर्कर  .
 വിഷയം रजापति्रजापति   ॥
्रह्म पर्पर   .
    ॥२

വിവർത്തനം:
Hrdi-Kandara Taamasa Baskara He |
തുമി വിസ്ണു പ്രജാപതി ശങ്കരൻ ||
പരബ്രഹ്മ പരാത്പാര വേദ ഭന്നെ |
ഗുരുദേവ ദയാ കരോ ഡീന-ജെയ്ൻ || 2 ||അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: (ഗുരുദേവനെ ഞാൻ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു) ആരാണ് പുറത്താക്കുന്നത് അന്ധകാരം (അജ്ഞതയുടെ) എഴുതിയത് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന The ഗുഹ എന്ന ഹൃദയം (ആത്മീയ അറിവോടെ),
ക്സനുമ്ക്സ: (എന്റെ നാഥാ) നിങ്ങൾ ആകുന്നു വിഷ്ണുപ്രജാപതി (ബ്രഹ്മ) ഒപ്പം ശങ്കരൻ (ചുരുക്കത്തില്),
ക്സനുമ്ക്സ: (ഒപ്പം) ദി വേദങ്ങൾ നിങ്ങളെ പ്രഖ്യാപിക്കുക എല്ലാറ്റിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായ ബ്രഹ്മം,
ക്സനുമ്ക്സ: O ഗുരുദേവ, ദയവായി നിങ്ങളുടെ ഷവർ കാരുണ്യം എന്നിൽ, (ദയവായി ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ കൃപ പകരുക), നിസ്സഹായനാണ് ആത്മാവ്
സംസ്കൃതം:
    .
राण्राण   षुष्षुष  ॥
   .
    ॥३

വിവർത്തനം:
മന-വരണ്ണ ശാസന അങ്കുഷ ഹി |
നാര-ട്രന്ന താരെ ഹരി കക്സസ്സ ഹി ||
ഗുന്ന-ഗാന പരായണ്ണ ദേവ-ഗന്നെ |
ഗുരുദേവ ദയാ കരോ ഡീന-ജെയ്ൻ || 3 ||അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: (ഗുരുദേവനെ ഞാൻ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു) ആരാണ് അങ്കുഷ (ഹുക്ക്) നിയന്ത്രിക്കുക The മൈൻഡ് (ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന്),
ക്സനുമ്ക്സ: ആരാണ് ഹരി മനുഷ്യനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു (സംസാരം മഹാസമുദ്രത്തിൽ മുഴുകുന്നതിൽ നിന്ന്) കൂടാതെ ചുമക്കുന്നു അവ കുറുകെ,
ക്സനുമ്ക്സ: ദി ദേവന്മാർ ആകുന്നു പാടാനുള്ള ഉദ്ദേശ്യം നിന്റെ സ്തുതി ദിവ്യഗുണങ്ങൾ,
ക്സനുമ്ക്സ: O ഗുരുദേവ, ദയവായി നിങ്ങളുടെ ഷവർ കാരുണ്യം എന്നിൽ, (ദയവായി ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ കൃപ പകരുക), നിസ്സഹായനാണ് ആത്മാവ്
നിരാകരണം:
 ഈ പേജിലെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഡിസൈനുകളും വീഡിയോകളും അതത് ഉടമസ്ഥരുടെ പകർപ്പവകാശമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങൾ / ഡിസൈനുകൾ / വീഡിയോകൾ ഇല്ല. നിങ്ങൾ‌ക്കായി ആശയങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി തിരയൽ‌ എഞ്ചിനിൽ‌ നിന്നും മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ‌ നിന്നും ഞങ്ങൾ‌ അവ ശേഖരിക്കുന്നു. പകർപ്പവകാശ ലംഘനമൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശം ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അറിവ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ നിയമപരമായ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കരുത്. ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇനം നീക്കം ചെയ്യാം.
0 0 വോട്ടുകൾ
ആർട്ടിക്കിൾ റേറ്റിംഗ്
Subscribe
അറിയിക്കുക
1 അഭിപ്രായം
ഏറ്റവും പുതിയത്
പഴയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് ചെയ്തു
ഇൻലൈൻ ഫീഡ്‌ബാക്കുകൾ
എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും കാണുക
ട്രാക്ക്ചെയ്യല്

seo സേവനങ്ങളുടെ വില പട്ടിക

fqxxyrdpm daost ulpzicg twja gemaretskutzxkm

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക