പൊതുവായ സെലക്ടർമാർ
കൃത്യമായ പൊരുത്തങ്ങൾ മാത്രം
തിരച്ചില് തിരയുക
ഉള്ളടക്കം തിരയുക
പോസ്റ്റ് തരം സെലക്ടറുകൾ
പോസ്റ്റുകളിൽ തിരയുക
പേജുകളിൽ തിരയുക

ജനപ്രിയ ലേഖനം

ഹോളിയുടെയും സ്റ്റോറി ഓഫ് ഹോളികയുടെയും കത്തിക്കയറുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം

ഹോളി രണ്ട് ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കും. ആദ്യ ദിവസം ബോൺഫയർ സൃഷ്ടിക്കുകയും രണ്ടാം ദിവസം നിറങ്ങൾ കൊണ്ട് ഹോളി കളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു

കൂടുതല് വായിക്കുക "
ദേവി സീത (ശ്രീരാമന്റെ ഭാര്യ) ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അവതാരമാണ്, സമ്പത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ദേവി. ലക്ഷ്മി വിഷ്ണുവിന്റെ ഭാര്യയാണ്, വിഷ്ണു അവതാരമാകുമ്പോഴെല്ലാം അവൾ അവനുമായി അവതാരമെടുക്കുന്നു.

സംസ്കൃതം:

ഉദ്ധരണി ഉദ്ധരണി .
 ्दकारिणीम् ॥२

വിവർത്തനം:

ദാരിദ്ര്യ-റണ്ണ-സംഹത്രിം ഭക്താന-അഭിസ്ത-ദായിനിം |
വീഡിയോ-രാജ-തനയം രാഘവ-[എ]ananda-Kaarinniim || 2 ||

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: (ഞാൻ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു) നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് നശിപ്പിക്കുക of ദാരിദ്ര്യം (ജീവിത യുദ്ധത്തിൽ) കൂടാതെ മികച്ചത് of ആശംസകൾ എന്ന ഭക്തർ,
ക്സനുമ്ക്സ: (ഞാൻ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു) നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് മകൾ of വീഡിയോ രാജ (രാജാവ് ജനക), ഒപ്പം കാരണം of സന്തോഷം of രാഘവ (ശ്രീരാമൻ),

സംസ്കൃതം:

दुहितरं्दुहितरं यां्यां  रकृतिं्रकृतिं .् .
സർവ്വത്രാത്മകത ्ताभीष्टां ्वतीम् ॥३

വിവർത്തനം:

ഭൂമെർ-ദുഹിതാരം വിദ്യാം നമാമി പ്രാകൃതം ശിവം |
പോളസ്ത്യ-[എ]ishvarya-Samhatriim Bhakta-Abhiissttaam Sarasvatiim || 3 ||

ഉറവിടം - Pinterest

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: I ആരോഗ്യം നിങ്ങൾ, നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് മകൾ എന്ന ഭൂമി അതിന്റെ ആൾരൂപവും അറിവ്; നിങ്ങളാണ് ശുഭപ്രകൃതി,
ക്സനുമ്ക്സ: (ഞാൻ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു) നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് നശിപ്പിക്കുക എന്ന അധികാരവും ആധിപത്യവും (അടിച്ചമർത്തുന്നവരെപ്പോലുള്ളവർ) രാവണൻ, (അതേ സമയം) നിറവേറ്റുന്നയാൾ എന്ന ആശംസകൾ എന്ന ഭക്തർ; നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഒരു രൂപമാണ് സരസ്വതി,

സംസ്കൃതം:

रताधुरीणां्रताधुरीणां वां्वां  ्मजाम् .
्रहपरामृद्धिमनघां ्लभाम् ॥४

വിവർത്തനം:

പതിരിവ്രത-ദുരിന്നാം ത്വാം നമാമി ജനക-[എ]ആത്മജം |
അനുഗ്രഹ-പരാം-റദ്ദിം-അനഘാം ഹരി-വല്ലഭം || 4 ||

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: I ആരോഗ്യം നിങ്ങൾ, നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് മികച്ച കൂട്ടത്തില് പതിവരതാസ് (അനുയോജ്യമായ ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് അർപ്പിതനാണ്), (അതേ സമയം) ആത്മാവ് of ജനക (അനുയോജ്യം മകള് പിതാവിനായി സമർപ്പിച്ചത്),
ക്സനുമ്ക്സ: (ഞാൻ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു) നിങ്ങൾ വളരെ കൃപ (നിങ്ങളായിത്തീർന്നത്) റിധി (ലക്ഷ്മി), (ശുദ്ധവും) പാപരഹിതം, ഒപ്പം ഹരിയുടെ അങ്ങേയറ്റം പ്രിയപ്പെട്ടവൻ,

സംസ്കൃതം:

्मविद्यां रयीरूपामुमारूपां्रयीरूपामुमारूपां ्यहम् .
रसादाभिमुखीं्रसादाभिमुखीं ्ष्मीं ्षीराब्धितनयां .् ॥५

വിവർത്തനം:

ആത്മ-വിദ്യ ട്രയേ-റുപാം-ഉമാ-റുപാം നാമമ്യാഹം |
പ്രസാദ-അഭിമുഖിം ലക്ഷ്മിം ക്സീറ-അബ്ദി-തനായം ശുഭം || 5 ||

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: I ആരോഗ്യം നീ, നീ അതിന്റെ ആൾരൂപമാണ് ആത്മ വിദ്യ, പരാമർശിച്ചത് മൂന്ന് വേദങ്ങൾ (ജീവിതത്തിലെ ആന്തരിക സൗന്ദര്യം പ്രകടമാക്കുന്നു); നിങ്ങൾ പ്രകൃതി of ദേവി ഉമ,
ക്സനുമ്ക്സ: (ഞാൻ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു) നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ശുഭ ലക്ഷ്മിമകൾ എന്ന ക്ഷീരസമുദ്രം, എല്ലായ്പ്പോഴും ഉദ്ദേശത്തോടെ നൽകുന്നതിൽ ഗ്രേസ് (ഭക്തർക്ക്),

സംസ്കൃതം:

 ्द्रभगिनीं  ഉദ്ധരണി .
 मनिलयां्मनिलयां  .् ॥६

വിവർത്തനം:

നമാമി ചന്ദ്ര-ഭാഗിനിം സീതാം സർവ-അങ്ക-സുന്ദരിം |
നമാമി ധർമ്മ-നിലയം കരുണ്ണാം വേദ-മാതാരം || 6 ||

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: I ആരോഗ്യം നിങ്ങൾ, നിങ്ങൾ പോലെയാണ് സഹോദരി of ചന്ദ്ര (സൗന്ദര്യത്തിൽ), നിങ്ങൾ സീത ആരാണു ബ്യൂട്ടിഫുൾ അവളിൽ മുഴുവനായും,
ക്സനുമ്ക്സ: (ഞാൻ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു) നിങ്ങൾ ഒരു വാസസ്ഥലം of ധർമ്മ, നിറഞ്ഞു അനുകമ്പ ഒപ്പം അമ്മ of വേദങ്ങൾ,

സംസ്കൃതം:

मालयां्मालयां ्महस्तां ഉദ്ധരണി .
 ्द्रनिलयां  ഉദ്ധരണി ॥७

വിവർത്തനം:

പത്മ-[എ]അലയം പദ്മ-ഹസ്തം വിഷ്ണു-വക്ഷah-സ്ഥലം-[എ]അലയം |
നമാമി ചന്ദ്ര-നിലയം സീതാം ചന്ദ്ര-നിഭ-[എ]ananaam || 7 ||

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: (ഞാൻ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു) (നിങ്ങൾ ദേവി ലക്ഷ്മിയായി) താമസിക്കുക in ലോട്ടസ്, പിടിക്കുക ലോട്ടസ് നിങ്ങളിൽ കൈകൾ, എല്ലായ്പ്പോഴും താമസിക്കുക ലെ ഹൃദയം of ശ്രീ വിഷ്ണു,
ക്സനുമ്ക്സ: I ആരോഗ്യം നിങ്ങൾ, നിങ്ങൾ താമസിക്കുക in ചന്ദ്ര മണ്ഡല, നിങ്ങൾ സീത ആരുടെ മുഖം സാമ്യമുണ്ട് The ചന്ദ്രൻ

നിരാകരണം:
 ഈ പേജിലെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഡിസൈനുകളും വീഡിയോകളും അതത് ഉടമസ്ഥരുടെ പകർപ്പവകാശമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങൾ / ഡിസൈനുകൾ / വീഡിയോകൾ ഇല്ല. നിങ്ങൾ‌ക്കായി ആശയങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി തിരയൽ‌ എഞ്ചിനിൽ‌ നിന്നും മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ‌ നിന്നും ഞങ്ങൾ‌ അവ ശേഖരിക്കുന്നു. പകർപ്പവകാശ ലംഘനമൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശം ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അറിവ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ നിയമപരമായ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കരുത്. ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇനം നീക്കം ചെയ്യാം.
രാമായണത്തിൽ നിന്നും മഹാഭാരതത്തിൽ നിന്നുമുള്ള 12 സാധാരണ കഥാപാത്രങ്ങൾ

 

രാമായണത്തിലും മഹാഭാരതത്തിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട്. രാമായണത്തിലും മഹാഭാരതത്തിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന അത്തരം 12 കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പട്ടിക ഇവിടെയുണ്ട്.

1) ജംബവന്ത്: രാമന്റെ സൈന്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നയാൾ ത്രേതയുഗത്തിൽ രാമനുമായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, കൃഷ്ണനുമായി യുദ്ധം ചെയ്തു, മകളായ ജംഭവതിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ കൃഷ്ണനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പാലം പണിയുന്ന സമയത്ത് പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന രാമായണത്തിലെ കരടികളുടെ രാജാവ് മഹാഭാരതത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, സാങ്കേതികമായി ഞാൻ പറയുന്ന ഭാഗവതം സംസാരിക്കുന്നു. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ, രാമായണ വേളയിൽ, രാം പ്രഭു, ജംബാവന്തിന്റെ ഭക്തിയിൽ സംതൃപ്തനായി, ഒരു അനുഗ്രഹം ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ജംബവൻ സാവധാനം മനസിലാക്കിയതിനാൽ, തന്റെ അടുത്ത അവതാരത്തിൽ ഇത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് രാം പ്രഭുവിനോടുള്ള ഒരു യുദ്ധത്തിന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. സിമാന്തക മണിയുടെ മുഴുവൻ കഥയും അതാണ്, കൃഷ്ണൻ അത് തേടി ജംബാവനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു, അവർക്ക് ഒരു ദ്വന്ദ്വമുണ്ട്, ജംബവൻ ഒടുവിൽ സത്യം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുമുമ്പ്.

ജംബവന്ത | ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
ജംബവന്ത

2) മഹർഷി ദുർവാസ: രാമന്റെയും സീതയുടെയും വേർപിരിയൽ പ്രവചിച്ച മഹർഷി ആത്രിയുടെയും അനസൂയയുടെയും മകനാണ്, പ്രവാസികളായ പാണ്ഡവരെ സന്ദർശിച്ചു .. കുട്ടികളെ ലഭിക്കുന്നതിനായി മൂത്ത 3 പാണ്ഡവരുടെ അമ്മയായ കുന്തിക്ക് ദുർവാഷ ഒരു മന്ത്രം നൽകി.

മഹർഷി ദുർവാസ
മഹർഷി ദുർവാസ

 

3) നാരദ് മുനി: രണ്ട് കഥകളിലും പല അവസരങ്ങളിലും വരുന്നു. മഹാഭാരതത്തിൽ ഹസ്തിനാപൂരിലെ കൃഷ്ണന്റെ സമാധാന ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്ത ish ഷികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

നാരദ് മുനി
നാരദ് മുനി

4) വായു ദേവ്: ഹനുമാന്റെയും ഭീമയുടെയും പിതാവാണ് വായു.

വായു ദേവ്
വായു ദേവ്

5) വസിഷ്ഠന്റെ മകൻ ശക്തി: പരാശര എന്നു പേരുള്ള ഒരു മകനും മഹാഭാരതം എഴുതിയ വേദവ്യാസനുമായിരുന്നു പരാസരന്റെ മകൻ. അതിനാൽ ഇതിനർത്ഥം വസിഷ്ഠൻ വ്യാസന്റെ മുത്തച്ഛനായിരുന്നു. സത്യവ്രത മനുവിന്റെ കാലം മുതൽ ശ്രീരാമന്റെ കാലം വരെ ബ്രഹ്മർഷി വസിഷ്ഠൻ ജീവിച്ചിരുന്നു. ശ്രീരാമൻ വസിഷ്ഠന്റെ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു.

6) മയാസുര: മന്ദോദരിയുടെ പിതാവും രാവണന്റെ അമ്മായിയമ്മയും മഹാഭാരതത്തിലും ഖണ്ടവ ദഹാന സംഭവത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഖണ്ടവ വനം കത്തിച്ചതിനെ അതിജീവിച്ചത് മായാസുരനായിരുന്നു, കൃഷ്ണൻ ഇത് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ, അവനെ കൊല്ലാൻ സുദർശൻ ചക്രത്തെ ഉയർത്തുന്നു. മായാസുര അർജുനന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിക്കയറുന്നു, അയാൾക്ക് അഭയം നൽകുകയും കൃഷ്ണനോട് പറയുന്നു, ഇപ്പോൾ തന്നെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് സത്യം ചെയ്തു. അതിനാൽ, ഒരു വാസ്തുശില്പിയായ മായാസുര തന്നെ മായസഭ മുഴുവൻ പാണ്ഡവർക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നു.

മായസുര
മായസുര

7) മഹർഷി ഭരദ്വാജ: രാമായണം എഴുതിയ വാൽമീകിയുടെ ശിഷ്യനായിരുന്ന മഹർഷി ഭരദ്വാജയായിരുന്നു ദ്രോണന്റെ പിതാവ്.

മഹർഷി ഭരദ്വാജ
മഹർഷി ഭരദ്വാജ

 

8) കുബേര: രാവണന്റെ മൂത്ത അർദ്ധസഹോദരനായ കുബേരയും മഹാഭാരതത്തിലാണ്.

കുബേര
കുബേര

9) പരശുരം: രാമ, സീത വിവാഹത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട പരുഷുരം ഭീമനും കർണനും ഗുരുവാണ്. പരശുരാം രാമായണത്തിലായിരുന്നു, വിഷ്ണു ധനുഷിനെ തകർക്കാൻ ശ്രീരാമനെ വെല്ലുവിളിച്ചപ്പോൾ, അത് ഒരു തരത്തിൽ കോപം ശമിപ്പിച്ചു. മഹാഭാരതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യം ഭീഷ്മനുമായി ഒരു ദ്വന്ദ്വമുണ്ട്, അംബ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ സഹായം തേടിയെങ്കിലും അവനോട് തോറ്റു. പരശുരാമിൽ നിന്നുള്ള ആയുധങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസിലാക്കുന്നതിനും സ്വയം ശപിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് കർണ്ണൻ പിന്നീട് ഒരു ബ്രാഹ്മണനായി വേഷമിടുന്നു, അവന് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ആയുധങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുമെന്ന്.

പരശുരാം
പരശുരാം

10) ഹനുമാൻ: ഹനുമാൻ മഹാഭാരതത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ചിരഞ്ജിവി (നിത്യജീവൻ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത്) ആയതിനാൽ, ഭീമന്റെ സഹോദരൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം, ഇരുവരും വായുവിന്റെ മകൻ. ന്റെ കഥ ഹനുമാൻ കടമ്പ പുഷ്പം ലഭിക്കാനുള്ള യാത്രയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പഴയ കുരങ്ങനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ഭീമന്റെ അഭിമാനം ശമിപ്പിക്കുന്നു. മഹാഭാരതത്തിലെ മറ്റൊരു കഥ, ഹനുമാൻ, അർജുൻ എന്നിവർ ആരാണ് ശക്തരെന്ന് വാതുവയ്പ്പ് നടത്തിയത്, ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സഹായത്തിന് ഹനുമാന് പന്തയം നഷ്ടപ്പെട്ടു, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ അർജുനന്റെ പതാകയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു.

ഹനുമാൻ
ഹനുമാൻ

11) വിഭീഷണൻ: യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജസൂയ യാഗത്തിന് വിഭീഷണൻ രത്നത്തെയും രത്നത്തെയും അയച്ചതായി മഹാഭാരതം പരാമർശിക്കുന്നു. മഹാഭാരതത്തിലെ വിഭീഷണനെക്കുറിച്ചുള്ള ഏക പരാമർശം അതാണ്.

വിഭീഷണൻ
വിഭീഷണൻ

12) അഗസ്ത്യ റിഷി: അഗസ്ത്യ റിഷി രാവണനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് രാമനെ കണ്ടുമുട്ടി. ദ്രോഹത്തിന് “ബ്രഹ്മശീര” എന്ന ആയുധം നൽകിയത് അഗസ്ത്യനാണെന്ന് മഹാഭാരതം പരാമർശിക്കുന്നു. (അർജ്ജുനനും അശ്വതാമനും ദ്രോണനിൽ നിന്ന് ഈ ആയുധം നേടിയിരുന്നു)

അഗസ്ത്യ റിഷി
അഗസ്ത്യ റിഷി

കടപ്പാട്:
യഥാർത്ഥ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും Google ഇമേജുകൾക്കും ഇമേജ് ക്രെഡിറ്റുകൾ. ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾക്ക് ചിത്രങ്ങളൊന്നുമില്ല.

 

 

 

ശ്രീരാമനും മാ സീതയും

ഈ ചോദ്യം 'സമീപകാല' കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകൾ ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ശ്രീരാമിനെ ഒരു മോശം ഭർത്താവാക്കുന്നു, കാരണം അവർക്ക് സാധുവായ ഒരു പോയിന്റുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാണ്, അതിനാൽ ലേഖനം.
ഏതൊരു മനുഷ്യനെതിരെയും അത്തരം ഗുരുതരമായ വിധിന്യായങ്ങൾ പാസാക്കുന്നത് കർത്ത (ഡോർ), കർമ്മം (ആക്റ്റ്), നിയാത്ത് (ഉദ്ദേശ്യം) എന്നിവയുടെ പൂർണ്ണതയില്ലാതെ ദൈവത്തിന് കഴിയില്ല.
ഇവിടത്തെ കാർത്ത ശ്രീ റാം ആണ്, ഇവിടെയുള്ള കർമ്മം അദ്ദേഹം മാതാ സീതയെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നതാണ്, ഞങ്ങൾ ചുവടെ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന നയത്ത്. വിധിന്യായങ്ങൾ പാസാക്കുന്നതിനുമുമ്പുള്ള സമഗ്രത പരിഗണിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, കാരണം ഒരു സൈനികൻ (കർത) അയാളുടെ നിയാത്ത് (ഉദ്ദേശ്യം) കാരണം ഒരാളെ കൊല്ലുന്നത് സാധുവായിത്തീരും, പക്ഷേ ഒരു തീവ്രവാദി (കർത) ചെയ്താൽ അതേ പ്രവൃത്തി ഭയാനകമാണ്.

ശ്രീരാമനും മാ സീതയും
ശ്രീരാമനും മാ സീതയും

അതിനാൽ, ശ്രീരാം തന്റെ ജീവിതം നയിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാം:
World ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ രാജാവും ദൈവവുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഭാര്യയോടുള്ള ആദ്യത്തെ വാഗ്ദാനം, ജീവിതത്തിലുടനീളം, മോശമായ ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ പോലും നോക്കില്ല എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ, ഇത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല, അതേസമയം പല വിശ്വാസങ്ങളും ബഹുഭാര്യത്വമുള്ള പുരുഷന്മാരെ ഇന്നും അനുവദിക്കുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ശ്രീ റാം ഈ പ്രവണത സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഭാര്യമാർ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ, സ്വന്തം പിതാവ് രാജ ദശരത്തിന് 4 ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു, കൂടാതെ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ ഭർത്താവിനെ പങ്കുവെക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ അവരുടെ വേദന മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ബഹുമതി ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മറ്റൊരു സ്ത്രീയോടൊപ്പം, ഈ വാഗ്ദാനം നൽകി ഭാര്യയോട് കാണിച്ച ബഹുമാനവും സ്നേഹവും
Beautiful അവരുടെ മനോഹരമായ 'യഥാർത്ഥ' ബന്ധത്തിന്റെ ആരംഭ പോയിന്റായിരുന്നു ഈ വാഗ്ദാനം, പരസ്പരം പരസ്പര സ്നേഹവും ആദരവും വളർത്തിയെടുത്തു, ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഭർത്താവിൽ നിന്നുള്ള ഉറപ്പ്, ഒരു രാജകുമാരൻ തന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവളുടേതാണെന്ന ഉറപ്പ് വളരെ വലുതാണ് കാര്യം, മാതാ സീത ശ്രീരാമനോടൊപ്പം വാൻവാസിലേക്ക് (പ്രവാസം) പോകാൻ തീരുമാനിച്ചതിന്റെ ഒരു കാരണം ഇതായിരിക്കാം, കാരണം അവൻ അവൾക്ക് ലോകമായിത്തീർന്നു, ശ്രീരാമന്റെ കൂട്ടുകെട്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് രാജ്യത്തിന്റെ സുഖങ്ങൾ വിളറിയതാണ്
• അവർ വാൻവാസിൽ (പ്രവാസത്തിൽ) സ്നേഹപൂർവ്വം താമസിച്ചു, ശ്രീരാം തനിക്ക് കഴിയുന്ന എല്ലാ സുഖസൗകര്യങ്ങളും മാതാ സീതയ്ക്ക് നൽകാൻ ശ്രമിച്ചു, അവൾ സന്തോഷവതിയായിരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചു. ഭാര്യയെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒരു മാനിനെ പിന്നിൽ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെപ്പോലെ ഓടുന്നത് ദൈവം തന്നെ എങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കും? എന്നിട്ടും, തന്റെ ഇളയ സഹോദരൻ ലക്ഷ്മണനോട് അവളെ പരിപാലിക്കാൻ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു; ഇത് കാണിക്കുന്നത്, അവൻ പ്രണയത്തിലായിരുന്നുവെങ്കിലും ഭാര്യ സുരക്ഷിതനാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള മനസ്സിന്റെ സാന്നിധ്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. മാതാ സീതയാണ് യഥാർത്ഥ ഉത്കണ്ഠയിൽ വിഷമിക്കുകയും തന്റെ സഹോദരനെ അന്വേഷിക്കാൻ ലക്ഷ്മണനെ നിർബന്ധിക്കുകയും ഒടുവിൽ ലക്ഷ്മണ രേഖയെ മറികടന്ന് (വേണ്ടെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടും) രാവണനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.
Ram ശ്രീ റാം ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി വിഷമിക്കുകയും കരയുകയും ചെയ്തു, സ്വന്തം രാജ്യം ഉപേക്ഷിച്ചതിൽ പശ്ചാത്താപം തോന്നാത്ത മനുഷ്യൻ, ലോകത്തിലെ ഏകനായ പിതാവിന്റെ വാക്കുകൾ പാലിക്കാൻ മാത്രം ശിവജിയുടെ വില്ലു കെട്ടുക മാത്രമല്ല അത് തകർക്കുക എന്നതും മുട്ടുകുത്തി വെറും മർത്യനെപ്പോലെ യാചിക്കുകയായിരുന്നു, കാരണം അവൻ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. അത്തരം വ്യാകുലതകളും വേദനകളും ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുന്ന ഒരാളോടുള്ള യഥാർത്ഥ സ്നേഹവും ഉത്കണ്ഠയും മാത്രമാണ്
Then തുടർന്ന് സ്വന്തം വീട്ടുമുറ്റത്ത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ വ്യക്തിയെ ഏറ്റെടുക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായി. വാനർ-സേനയെ പിന്തുണച്ച അദ്ദേഹം ശക്തനായ രാവണനെ പരാജയപ്പെടുത്തി (ഇന്നുവരെ പലരും എക്കാലത്തെയും മികച്ച പണ്ഡിറ്റായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, അദ്ദേഹം വളരെ ശക്തനായിരുന്നു നവഗ്രഹങ്ങൾ പൂർണമായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു) വിഭിഷന് താൻ നേടിയ ലങ്ക സമ്മാനിച്ചു,
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि
(ജനാനി ജൻമ-ഭൂമി-സ്കാർഗദാപി ഗരിയാസി) അമ്മയും മാതൃരാജ്യവും സ്വർഗത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്; ദേശത്തിന്റെ രാജാവാകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് താൽപ്പര്യമില്ലായിരുന്നുവെന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നു
• ഇപ്പോൾ, ശ്രീരാമൻ മാതാ സീതയെ മോചിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, “നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ലക്ഷ്മൺ രേഖയെ മറികടന്നത്?” എന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം, അശോക് വത്തിക്കയിൽ മാതാ സീത എത്രമാത്രം വേദന അനുഭവിച്ചുവെന്നും രാവണൻ അവളെ ഭയപ്പെടുത്താൻ എല്ലാത്തരം തന്ത്രങ്ങളും പ്രയോഗിച്ചപ്പോൾ ശ്രീരാമിൽ അവൾ എത്രമാത്രം വിശ്വാസവും ക്ഷമയും കാണിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. മാതാ സീതയെ കുറ്റബോധം ചുമത്താൻ ശ്രീരാം ആഗ്രഹിച്ചില്ല, അവൻ അവളെ സ്നേഹിച്ചതിനാൽ അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു
They അവർ തിരിച്ചെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ശ്രീരാം അയോധ്യയിലെ തർക്കമില്ലാത്ത രാജാവായി, ഒരുപക്ഷേ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്ന ആദ്യത്തെ ജനാധിപത്യ രാജാവായി, രാമരാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു
• നിർഭാഗ്യവശാൽ, ചില ആളുകൾ ഇന്ന് ശ്രീരാമനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതുപോലെ, സമാനമായ ചില ആളുകൾ അക്കാലത്ത് മാതാ സീതയുടെ പവിത്രതയെ ചോദ്യം ചെയ്തു. ഇത് ശ്രീരാമനെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു, പ്രത്യേകിച്ചും “നാ ഭിതോസ്മി മാരാനദാപി കേവാലം ദുഷിറ്റോ യാഷ” എന്ന് വിശ്വസിച്ചതിനാൽ, മരണത്തേക്കാൾ അപമാനം ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു
• ഇപ്പോൾ, ശ്രീ രാമന് രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് 1) ഒരു മഹാനായ മനുഷ്യനെ വിളിച്ച് മാതാ സീതയെ ഒപ്പം നിർത്തുക, പക്ഷേ മാതാ സീതയുടെ പവിത്രതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ആളുകളെ തടയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയില്ല 2) ഒരു മോശം ഭർത്താവ് എന്ന് വിളിച്ച് മാതാവിനെ ഇടുക അഗ്നി-പരിക്ഷയിലൂടെ സീത എന്നാൽ ഭാവിയിൽ മാതാ സീതയുടെ പവിത്രതയെക്കുറിച്ച് ഒരു ചോദ്യവും ഉന്നയിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക
• അദ്ദേഹം ഓപ്ഷൻ 2 തിരഞ്ഞെടുത്തു (ഇത് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമല്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം, ഒരു വ്യക്തി എന്തെങ്കിലും ആരോപിക്കപ്പെട്ടാൽ, അയാൾ ആ പാപം ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും, കളങ്കം ഒരിക്കലും ആ വ്യക്തിയെ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല), എന്നാൽ ശ്രീരാമന് മാതാവിനെ തുടച്ചുമാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞു സീതയുടെ സ്വഭാവം, ഭാവിയിൽ ആരും മാതാ സീതയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ധൈര്യപ്പെടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പുവരുത്തി, അദ്ദേഹത്തെ “നല്ല ഭർത്താവ്” എന്ന് വിളിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭാര്യയുടെ ബഹുമാനം പ്രധാനമായിരുന്നു, ഭാര്യയുടെ ബഹുമാനം സ്വന്തം ബഹുമാനത്തേക്കാൾ പ്രധാനമായിരുന്നു . ഇന്ന് നാം കണ്ടെത്തുന്നതുപോലെ, മാതാ സീതയുടെ സ്വഭാവത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന വിവേകമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും ഉണ്ടാകില്ല
വേർപിരിയലിനുശേഷം മാതാ സീതയെ ശ്രീരാമൻ അനുഭവിച്ചു. മറ്റൊരാളെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും കുടുംബജീവിതം നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു; പകരം വിവാഹം കഴിക്കില്ലെന്ന വാഗ്ദാനം പാലിക്കാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. തന്റെ ജീവിതത്തെയും മക്കളെയും സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. രണ്ടുപേരുടെയും ത്യാഗങ്ങൾ മാതൃകാപരമാണ്, അവർ പരസ്പരം കാണിച്ച സ്നേഹവും ആദരവും സമാനതകളില്ലാത്തതാണ്.

കടപ്പാട്:
ഈ അത്ഭുതകരമായ പോസ്റ്റ് എഴുതിയത് ശ്രീ.വിക്രം സിംഗ്

ശ്രീരാമനും സീതയും | ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾ

ഹിന്ദു ദൈവമായ വിഷ്ണുവിന്റെ ഏഴാമത്തെ അവതാരവും അയോദ്ധ്യയിലെ രാജാവുമാണ് രാമ (राम). തന്റെ മേധാവിത്വം വിവരിക്കുന്ന ഹിന്ദു ഇതിഹാസമായ രാമായണത്തിലെ നായകൻ കൂടിയാണ് രാമൻ. ഹിന്ദുമതത്തിലെ പ്രശസ്തമായ നിരവധി വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണ് രാമൻ, പ്രത്യേകിച്ചും തെക്ക്, തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ വൈഷ്ണവത, വൈഷ്ണവ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ. കൃഷ്ണനോടൊപ്പം വിഷ്ണുവിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവതാരങ്ങളിലൊന്നാണ് രാമനെ കണക്കാക്കുന്നത്. രാമകേന്ദ്രീകൃതമായ ഏതാനും വിഭാഗങ്ങളിൽ, അവതാരമെന്നതിലുപരി അദ്ദേഹത്തെ പരമോന്നതനായി കണക്കാക്കുന്നു.

ശ്രീരാമനും സീതയും | ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
ശ്രീരാമനും സീതയും

ക ous സല്യയുടെയും അയോദ്ധ്യയിലെ രാജാവായ ദശരഥന്റെയും മൂത്ത മകനായിരുന്നു രാമൻ, ഹിന്ദുമതത്തിനുള്ളിൽ മരിയദ പുരുഷോത്തമ എന്നാണ് രാമനെ വിളിക്കുന്നത്, അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തികഞ്ഞ മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മനിയമകൻ അല്ലെങ്കിൽ സദ്ഗുണ പ്രഭു. ഭാര്യ സീതയെ ഹിന്ദുക്കൾ ലക്ഷ്മിയുടെ അവതാരമായും തികഞ്ഞ സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ ആൾരൂപമായും കണക്കാക്കുന്നു.

കഠിനമായ പരീക്ഷണങ്ങളും പ്രതിബന്ധങ്ങളും ജീവിതത്തിന്റെയും സമയത്തിന്റെയും നിരവധി വേദനകൾക്കിടയിലും ധർമ്മത്തോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് രാമന്റെ ജീവിതവും യാത്രയും. അവനെ ഉത്തമ മനുഷ്യനും തികഞ്ഞ മനുഷ്യനുമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു. പിതാവിന്റെ ബഹുമാനാർത്ഥം, പതിനാലു വർഷം കാട്ടിൽ പ്രവാസിയായി സേവിക്കാമെന്ന അയോധ്യയുടെ സിംഹാസനത്തിനുള്ള അവകാശവാദം റാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ഭാര്യ സീതയും സഹോദരൻ ലക്ഷ്മണയും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ചേരാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു, മൂന്നുപേരും പതിനാലു വർഷം പ്രവാസത്തിൽ കഴിയുന്നു. പ്രവാസിയായിരിക്കുമ്പോൾ, ലങ്കയിലെ രാക്ഷസ രാജാവായ രാവണനാണ് സീതയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ദീർഘവും കഠിനവുമായ തിരച്ചിലിനുശേഷം രാവണന്റെ സൈന്യത്തിനെതിരെ രാമൻ ഒരു വലിയ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. ശക്തവും മാന്ത്രികവുമായ മനുഷ്യരുടെയും, വളരെ വിനാശകരമായ ആയുധങ്ങളുടെയും യുദ്ധങ്ങളുടെയും യുദ്ധത്തിൽ, രാമൻ യുദ്ധത്തിൽ രാവണനെ കൊന്ന് ഭാര്യയെ മോചിപ്പിക്കുന്നു. പ്രവാസം പൂർത്തിയാക്കിയ രാമൻ അയോധ്യയിൽ രാജാവായി കിരീടമണിഞ്ഞ് ഒടുവിൽ ചക്രവർത്തിയായിത്തീരുന്നു, സന്തോഷം, സമാധാനം, കടമ, സമൃദ്ധി, നീതി എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഭരിക്കുന്നു.
തന്റെ വിഭവങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കുകയും രക്തരൂക്ഷിതമായ യുദ്ധങ്ങളിലൂടെയും ദുഷിച്ച പെരുമാറ്റത്തിലൂടെയും ജീവൻ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ദുഷ്ട രാജാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് ഭൂദേവി ഭുദേവി സ്രഷ്ടാവായ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നതെങ്ങനെയെന്ന് രാമായണം പറയുന്നു. ലങ്കയിലെ പത്തു തലയുള്ള രാക്ഷസ ചക്രവർത്തിയായ രാവണന്റെ ഭരണത്തെ ഭയന്ന് ദേവൻ (ദേവന്മാർ) ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്തെത്തി. രാവണൻ ദേവന്മാരെ കീഴടക്കി ഇപ്പോൾ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും നെതർ വേൾഡുകളെയും ഭരിച്ചു. ശക്തനും കുലീനനുമായ ഒരു രാജാവാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം അഹങ്കാരിയും വിനാശകാരിയും ദുഷ്പ്രവൃത്തിക്കാരുടെ രക്ഷാധികാരിയുമായിരുന്നു. മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആകാശഗോളങ്ങൾക്കും അവന് അദൃശ്യനായിരുന്നു.

രാവണന്റെ സ്വേച്ഛാധിപത്യ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായി ബ്രഹ്മാവും ഭൂമിദേവിയും ദേവന്മാരും സംരക്ഷകനായ വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിച്ചു. കോസല രാജാവായ ദശരഥന്റെ മൂത്തമകനായി അവതാരത്തിലൂടെ രാവണനെ കൊല്ലുമെന്ന് വിഷ്ണു വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ലക്ഷ്മി ദേവി തന്റെ ഭാര്യയായ വിഷ്ണുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നതിനായി സീതയായി ജനിച്ചു. മിഥിലയിലെ ജനക രാജാവ് വയലിൽ ഉഴുന്നതിനിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടെത്തിയത്. വിഷ്ണുവിന്റെ ശാശ്വത കൂട്ടാളിയായ ശേശൻ തന്റെ കർത്താവിന്റെ ഭൂമിയിൽ താമസിക്കാൻ ലക്ഷ്മണനായി അവതാരമെടുത്തതായി പറയപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം, തിരഞ്ഞെടുത്ത ഏതാനും ges ഷിമാർ ഒഴികെ മറ്റാർക്കും (അവരിൽ വസിഷ്ഠൻ, ശരഭംഗ, അഗസ്ത്യൻ, വിശ്വാമിത്രൻ എന്നിവരുൾപ്പെടുന്നു) അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിധിയെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല. തന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന നിരവധി ges ഷിമാർ രാമനെ നിരന്തരം ബഹുമാനിക്കുന്നു, എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിച്ചവരും ഉന്നതരുമായ ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ. രാമനും രാവണനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ, സീത തന്റെ അഗ്നി പരിഷ്ക, ബ്രഹ്മാവ്, ഇന്ദ്രൻ, ദേവന്മാർ എന്നിവരെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ, ആകാശഗുണികളും ശിവനും ആകാശത്ത് നിന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അവർ സീതയുടെ വിശുദ്ധി സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ഈ ഭയാനകമായ പരീക്ഷണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. തിന്മയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് പ്രപഞ്ചത്തെ വിടുവിച്ചതിന് അവതാരത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, രാമന്റെ ദൗത്യത്തിന്റെ പര്യവസാനത്തിൽ അവർ ദിവ്യ സ്വത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

മറ്റൊരു ഐതിഹ്യം വിവരിക്കുന്നത് വിഷ്ണുവിന്റെ കവാടക്കാരായ ജയയും വിജയയും നാല് കുമാരന്മാർ ഭൂമിയിൽ മൂന്ന് ജീവിതങ്ങൾ ജനിക്കാൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവരാണ്; വിഷ്ണു ഓരോ തവണയും അവതാറുകൾ എടുത്ത് അവരുടെ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് അവരെ മോചിപ്പിച്ചു. രാവണനും സഹോദരൻ കുംഭകർണ്ണനുമായി ജനിച്ചവരാണ് ഇരുവരും രാമനാൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നത്.

ഇതും വായിക്കുക: ശ്രീരാമനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില വസ്തുതകൾ

രാമന്റെ പ്രാരംഭ ദിനങ്ങൾ:
വിശ്വാമിത്രൻ മുനി രണ്ട് രാജകുമാരന്മാരായ രാമനെയും ലക്ഷ്മണനെയും തന്റെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു, കാരണം തന്നെ ഉപദ്രവിച്ച നിരവധി രാക്ഷസന്മാരെയും പ്രദേശത്തെ മറ്റ് മുനിമാരെയും വധിക്കാൻ രാമന്റെ സഹായം ആവശ്യമാണ്. രാമന്റെ ആദ്യ ഏറ്റുമുട്ടൽ ടാറ്റക എന്ന രാക്ഷസിയുമായാണ്, ഒരു രാക്ഷസന്റെ രൂപമെടുക്കാൻ ശപിക്കപ്പെട്ട ഒരു ആകാശഗോളമാണ്. മുനിമാർ താമസിക്കുന്ന ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ ഭൂരിഭാഗവും താൻ മലിനമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ ഒരു സംതൃപ്തിയും ഉണ്ടാകില്ലെന്നും വിശ്വാമിത്ര വിശദീകരിക്കുന്നു. ഒരു സ്ത്രീയെ കൊല്ലുന്നതിനെക്കുറിച്ച് രാമന് ചില റിസർവേഷനുകൾ ഉണ്ട്, എന്നാൽ ടാറ്റക ish ഷികൾക്ക് ഇത്രയും വലിയ ഭീഷണി ഉയർത്തുകയും അവരുടെ വാക്ക് പിന്തുടരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ, അദ്ദേഹം ടാറ്റകയുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുകയും അവളെ ഒരു അമ്പടയാളം ഉപയോഗിച്ച് കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്നു. അവളുടെ മരണശേഷം, ചുറ്റുമുള്ള വനം പച്ചയും വൃത്തിയുള്ളതുമായി മാറുന്നു.

മരിക്കയെയും സുബാഹുവിനെയും കൊല്ലുന്നു:
ഭാവിയിൽ തനിക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന നിരവധി അസ്ട്രകളും ശാസ്ത്രങ്ങളും (ദിവ്യായുധങ്ങൾ) വിശ്വാമിത്രൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നു, കൂടാതെ എല്ലാ ആയുധങ്ങളെയും അവയുടെ ഉപയോഗങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ് രാമൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് വിശ്വാമിത്രൻ രാമനോടും ലക്ഷ്മണനോടും പറയുന്നു, താമസിയാതെ, തന്റെ ചില ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം, ഏഴ് പകലും രാത്രിയും ലോകത്തിന് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു യജ്ഞം നടത്തും, രണ്ട് രാജകുമാരന്മാരും തഡാക്കയുടെ രണ്ട് ആൺമക്കളെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കണം , മാരീച്ചയും സുബാഹുവും, അവർ യാഗത്തെ എല്ലാ വിലകൊണ്ടും അശുദ്ധമാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അതിനാൽ രാജകുമാരന്മാർ എല്ലാ ദിവസവും ശക്തമായ ജാഗ്രത പാലിക്കുന്നു, ഏഴാം ദിവസം മരിക്കയും സുബാഹുവും അസ്ഥികളും രക്തവും തീയിലേക്ക് പകരാൻ തയ്യാറായ രാക്ഷസന്മാരുടെ ഒരു മുഴുവൻ ഹോസ്റ്റുമായി വരുന്നതായി അവർ കാണുന്നു. രാമൻ രണ്ടുപേരുടെ നേരെ വില്ലു ചൂണ്ടുന്നു, ഒരു അമ്പടയാളം ഉപയോഗിച്ച് സുബാഹുവിനെ കൊല്ലുന്നു, മറ്റേ അമ്പടയാളം മറീച്ചയെ ആയിരക്കണക്കിന് മൈൽ അകലെയുള്ള സമുദ്രത്തിലേക്ക് പറക്കുന്നു. രാമൻ ബാക്കി പിശാചുക്കളുമായി ഇടപഴകുന്നു. യജ്ഞം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി.

സീത സ്വയംവർ:
തുടർന്ന് വിശ്വാമിത്ര മുനി രണ്ട് രാജകുമാരന്മാരെയും സ്വയംവരയിലേക്ക് സീതയുടെ വിവാഹ ചടങ്ങ് നടത്തുന്നു. ശിവന്റെ വില്ലു സ്ട്രിംഗ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു അമ്പു എറിയുക എന്നതാണ് വെല്ലുവിളി. ഏതൊരു സാധാരണ രാജാവിനോ ജീവജാലത്തിനോ ഈ ദ task ത്യം അസാധ്യമാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, കാരണം ഇത് ശിവന്റെ വ്യക്തിപരമായ ആയുധമാണ്, സങ്കൽപ്പിക്കാവുന്നതിലും ശക്തവും വിശുദ്ധവും ദൈവിക സൃഷ്ടിയുമാണ്. വില്ലു തട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ രാമൻ അതിനെ രണ്ടായി തകർത്തു. ഈ കരുത്ത് ലോകമെമ്പാടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തി വ്യാപിപ്പിക്കുകയും സീതയുമായുള്ള വിവാഹത്തിന് മുദ്രയിടുകയും ചെയ്യുന്നു, വിവഹ പഞ്ചമി എന്ന് ആഘോഷിക്കുന്നു.

14 വർഷത്തെ പ്രവാസം:
തന്റെ മൂത്തമകനായ യുവരാജൻ (കിരീടാവകാശി) രാമനെ കിരീടധാരണം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായി ദശരഥ രാജാവ് അയോദ്ധ്യയെ അറിയിക്കുന്നു. ഈ വാർത്തയെ രാജ്യത്തെ എല്ലാവരും സ്വാഗതം ചെയ്യുമ്പോൾ, കൈകേയ് രാജ്ഞിയുടെ മനസ്സ് അവളുടെ ദുഷ്ട വേലക്കാരിയായ ദാസിയായ മന്താരയെ വിഷലിപ്തമാക്കുന്നു. തുടക്കത്തിൽ രാമനോട് സംതൃപ്തനായ കൈകേയ്, മകൻ ഭരതന്റെ സുരക്ഷയെയും ഭാവിയെയും ഭയപ്പെടുന്നു. അധികാരത്തിനുവേണ്ടി രാമൻ തന്റെ അനുജനെ അവഗണിക്കുകയോ ഇരയാക്കുകയോ ചെയ്യുമെന്ന് ഭയന്ന് കൈകേയി, പതിന്നാലു വർഷത്തേക്ക് രാമനെ വന പ്രവാസത്തിലേക്ക് നാടുകടത്തണമെന്നും രാമന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഭരതനെ കിരീടധാരണം ചെയ്യണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
രാമ മറിയദ പൂർഷോട്ടം ആയതിനാൽ ഇത് സമ്മതിക്കുകയും 14 വർഷത്തെ പ്രവാസത്തിനായി പോകുകയും ചെയ്യുന്നു. ലക്ഷ്മണനും സീതയും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.

രാവണൻ സീതയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി:
ശ്രീരാമൻ കാട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ നിരവധി വിനോദങ്ങൾ നടന്നു; എന്നിരുന്നാലും, രാക്ഷസ രാജാവ് രാവണൻ തന്റെ പ്രിയ ഭാര്യ സീതാദേവിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല. ലക്ഷ്മണനും രാമനും സീതയ്ക്കായി എല്ലായിടത്തും നോക്കിയെങ്കിലും അവളെ കണ്ടെത്താനായില്ല. രാമൻ അവളെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം ചിന്തിക്കുകയും അവളുടെ വേർപിരിയൽ കാരണം അവന്റെ മനസ്സ് ദു rief ഖത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുകയും ചെയ്തു. അവന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായില്ല, കഷ്ടിച്ച് ഉറങ്ങി.

ശ്രീരാമനും ഹനുമാനും | ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
ശ്രീരാമനും ഹനുമാനും

സീതയെ തിരയുന്നതിനിടയിൽ, രാമനും ലക്ഷ്മണനും സുഗ്രീവൻ എന്ന മഹ കുരങ്ങൻ രാജാവിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചു. അതിനുശേഷം, ശ്രീരാമൻ തന്റെ ശക്തനായ മങ്കി ജനറൽ ഹനുമാനെയും എല്ലാ കുരങ്ങ ഗോത്രങ്ങളെയും ഒപ്പം സുഗ്രീവനെ കാണാതായ സീതയെ തേടി ചേർത്തു.

ഇതും വായിക്കുക: രാമായണം യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചോ? Ep I: രാമായണത്തിൽ നിന്നുള്ള യഥാർത്ഥ സ്ഥലങ്ങൾ 1 - 7

രാവണനെ കൊല്ലുന്നു:
കടലിനു മുകളിലൂടെ ഒരു പാലം പണിയുന്നതിലൂടെ രാമൻ തന്റെ വനാർ സേനയുമായി കടൽ കടന്ന് ലങ്കയിലെത്തി. രാമനും രാക്ഷസനായ രാവണനും തമ്മിൽ കടുത്ത യുദ്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ക്രൂരമായ യുദ്ധം നിരവധി രാവും പകലും നടന്നു. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ രാമനും ലക്ഷ്മണനും രാവണന്റെ മകൻ ഇന്ദ്രജിത്തിന്റെ വിഷ അമ്പുകൾ തളർത്തി. അവയെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഒരു പ്രത്യേക സസ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ ഹനുമാനെ അയച്ചിരുന്നു, എന്നാൽ ഹിമാലയ പർവതത്തിലേക്ക് പറന്നപ്പോൾ bs ഷധസസ്യങ്ങൾ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു. തടസ്സമില്ലാതെ ഹനുമാൻ പർവതശിഖരം മുഴുവൻ ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തി യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ എല്ലാ bs ഷധസസ്യങ്ങളും കണ്ടെത്തി രാമനും ലക്ഷ്മണനും നൽകി, അവരുടെ എല്ലാ മുറിവുകളിൽ നിന്നും അത്ഭുതകരമായി സുഖം പ്രാപിച്ചു. താമസിയാതെ, രാവണൻ തന്നെ യുദ്ധത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ശ്രീരാമൻ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

രാമന്റെയും രാവണന്റെയും ആനിമേഷൻ | ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
രാമന്റെയും രാവണന്റെയും ആനിമേഷൻ

ഒടുവിൽ സീതാദേവിയെ മോചിപ്പിക്കുകയും വലിയ ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിരുന്നാലും, അവളുടെ പവിത്രത തെളിയിക്കാൻ സീതാദേവി തീയിട്ടു. അഗ്നിദേവൻ തന്നെ, സീതാദേവിയെ തീയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ശ്രീരാമന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി, എല്ലാവരോടും അവളുടെ വിശുദ്ധിയും പവിത്രതയും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇപ്പോൾ പതിന്നാലു വർഷത്തെ പ്രവാസം അവസാനിച്ചു, അവരെല്ലാം അയോദിഹയിലേക്ക് മടങ്ങി, അവിടെ ശ്രീരാമൻ വർഷങ്ങളോളം ഭരിച്ചു.

ഡാർവിന്റെ പരിണാമസിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് രാമ:
അവസാനമായി, ജീവിക്കാനും ഭക്ഷിക്കാനും സഹവർത്തിക്കാനുമുള്ള മനുഷ്യരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഒരു സമൂഹം വികസിക്കുന്നത്. സമൂഹത്തിന് നിയമങ്ങളുണ്ട്, അത് ദൈവഭയവും നിലനിൽപ്പും ആണ്. നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, ദേഷ്യവും സാമൂഹികമല്ലാത്ത പെരുമാറ്റവും വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നു. സഹമനുഷ്യരെ ബഹുമാനിക്കുകയും ആളുകൾ ക്രമസമാധാന പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
രാമ, സമ്പൂർണ്ണ മനുഷ്യൻ തികഞ്ഞ സാമൂഹിക മനുഷ്യനായി വിളിക്കാവുന്ന അവതാരമായിരിക്കും. രാമൻ സമൂഹത്തിലെ നിയമങ്ങളെ മാനിക്കുകയും പിന്തുടരുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം വിശുദ്ധരെ ബഹുമാനിക്കുകയും ges ഷിമാരെയും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരെയും ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്യും.

കടപ്പാട്: www.sevaashram.net

പരശുരാമ | ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾ

വിഷ്ണുവിന്റെ ആറാമത്തെ അവതാരമാണ് പരശുരാമൻ അല്ലെങ്കിൽ പരശുരാമൻ. രേണുകയുടെയും സപ്തർഷി ജമദാഗ്നിയുടെയും മകനാണ്. ഏഴ് അനശ്വരരിൽ ഒരാളാണ് പരശുരാമൻ. പരാഗുരം പ്രഭു ഭുരുഗു റിഷിയുടെ കൊച്ചുമകനായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം "ഭ്രഗുവാൻഷ്" എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു. അവസാന ദ്വാപരയുഗത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത്, ഹിന്ദുമതത്തിലെ ഏഴ് അനശ്വരന്മാരിൽ ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചിരഞ്ജിവി. ശിവനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കഠിനമായ തപസ്സ് നടത്തിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പരശു (കോടാലി) ലഭിച്ചു.

പരശുരാമ | ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
പരശുരാമ

ശക്തനായ രാജാവായ കർതവിര്യൻ പിതാവിനെ കൊന്നതിനുശേഷം ക്ഷത്രിയരുടെ ലോകത്തെ തുരത്തിയതിന് പരശുരാമൻ ഏറെ പ്രശസ്തനാണ്. മഹാഭാരതത്തിലും രാമായണത്തിലും അദ്ദേഹം പ്രധാന വേഷങ്ങൾ ചെയ്തു, ഭീഷ്മ, കർണ്ണൻ, ദ്രോണൻ എന്നിവരുടെ ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്നു. കൊങ്കൺ, മലബാർ, കേരളം എന്നീ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ രക്ഷിക്കാനായി പരശുരാമൻ മുന്നേറുന്ന കടലുകളുമായി പൊരുതി.

രേണുക ദേവിയും കളിമൺ കലവും
പരശുരാമന്റെ മാതാപിതാക്കൾ മികച്ച ആത്മീയ നേട്ടക്കാരായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ രേണുക ദേവി വാട്ടർ എലമെൻറുകൾക്കും പിതാവ് ജമാദ്‌ഗാനിക്കും തീപിടുത്തമുണ്ടായിരുന്നു. നനഞ്ഞ കളിമൺ കലത്തിൽ പോലും രേണുക ദേവിക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് അത് പറഞ്ഞു. ഒരിക്കൽ റിഷി ജമദ്‌ഗാനി രേണുക ദേവിയോട് കളിമൺ കലത്തിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ, രേണുക ദേവി ഒരു സ്ത്രീയെന്ന ചിന്തയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് കളിമൺ കലം തകർന്നു. രേണുക ദേവി നനഞ്ഞതു കണ്ട് പ്രകോപിതനായ ജമദ്‌ഗാനി തന്റെ മകനെ പരശുരാമൻ എന്ന് വിളിച്ചു. രേണുക ദേവിയുടെ തല മുറിക്കാൻ അദ്ദേഹം പാർഷുരാമനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പരശുരാം പിതാവിനെ അനുസരിച്ചു. റിഷി ജമാദ്‌ഗാനി മകനോട് വളരെയധികം സംതൃപ്തനായിരുന്നു. അമ്മയുടെ ശ്വാസം പുന restore സ്ഥാപിക്കാൻ പരശുരാമൻ ish ഷി ജമാദ്‌ഗാനിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു, അങ്ങനെ ദിവ്യശക്തികളുടെ (ദിവ്യശക്തികളുടെ) ഉടമയായ ish ഷി ജമാദ്‌ഗാനി രേണുക ദേവിയുടെ ജീവിതം തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു.
കാം‌ഡെനു പശു

പരശുരാമ | ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
പരശുരാമൻ

Ish ഷി ജമാദ്‌ഗാനി, രേണുക ദേവി എന്നിവർക്ക് പരശുരാമിനെ മകനായി സ്വീകരിച്ചതിന് മാത്രമല്ല, അവർക്ക് കാം‌ഡെനു പശുവും ലഭിച്ചു. ഒരിക്കൽ ish ഷി ജമാദ്‌ഗാനി തന്റെ ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു, അതേസമയം ചില ക്ഷത്രിയന്മാർ (ആശങ്കകൾ) അവരുടെ ആശ്രമത്തിൽ എത്തി. അവർ ഭക്ഷണം തേടിയിരുന്നു, ആശ്രമദേവന്മാർ അവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകി, മാന്ത്രിക പശുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ അതിശയിച്ചുപോയി, പശു അവൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഡിഷ് നൽകും. അവർ വളരെ രസിക്കുകയും തങ്ങളുടെ രാജാവായ കർതവിര്യ സഹസ്രാർജ്ജുനയ്ക്ക് പശു വാങ്ങാനുള്ള ഉദ്ദേശ്യം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു, എന്നാൽ എല്ലാ ആശ്രമ സഹാദുകളും (മുനിമാരും) ദേവന്മാരും വിസമ്മതിച്ചു. അവർ നിർബന്ധിച്ച് പശുവിനെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി. പരശുരാമൻ കർതവിര്യ സഹസ്രാർജുൻ രാജാവിന്റെ മുഴുവൻ സൈന്യത്തെയും കൊന്ന് മാന്ത്രിക പശുവിനെ പുന ored സ്ഥാപിച്ചു. പ്രതികാരത്തിൽ കർതവിര്യ സഹസ്രാർജുന്റെ മകൻ ജമാദ്ഗാനിയെ കൊന്നു. പരശുരാമ ആശ്രമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ പിതാവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടു. ജമാദ്‌ഗാനിയുടെ ശരീരത്തിലെ 21 പാടുകൾ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചു, ഈ ഭൂമിയിൽ 21 തവണ അന്യായ ക്ഷത്രിയരെ കൊല്ലുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു. രാജാവിന്റെ എല്ലാ പുത്രന്മാരെയും കൊന്നു.

ശിവനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഭക്തരായ ചെലവുചുരുക്കൽ നടത്താനായി ശ്രീ പരശുരം ഭവനം വിട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ ഭക്തി, തീവ്രമായ ആഗ്രഹം, അനങ്ങാത്തതും ശാശ്വതവുമായ ധ്യാനം എന്നിവ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ശിവൻ ശ്രീ പരശുരാമിൽ സന്തുഷ്ടനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ശ്രീ പരശുരാമിന് ദിവ്യായുധങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അജയ്യവും അവഗണിക്കാനാവാത്തതുമായ കോടാലി ആകൃതിയിലുള്ള ആയുധമായ പരശു ഉൾപ്പെടുന്നു. കുറ്റവാളികൾ, മോശമായി പെരുമാറിയ ആളുകൾ, തീവ്രവാദികൾ, പിശാചുക്കൾ, അഹങ്കാരികളായ അഹങ്കാരികൾ എന്നിവരിൽ നിന്ന് ഭൂമിയെ മോചിപ്പിക്കാൻ ശിവൻ ഉപദേശിച്ചു.

ശിവനും പരശുരാമും
ഒരിക്കൽ, ശിവൻ ശ്രീ പരശുരാമിനെ യുദ്ധത്തിൽ തന്റെ കഴിവുകൾ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി വെല്ലുവിളിച്ചു. ആത്മീയ ഗുരുയായ ശിവനെയും ശിഷ്യൻ ശ്രീ പരശുരാമിനെയും കടുത്ത യുദ്ധത്തിൽ ബന്ധിച്ചിരുന്നു. ഈ ഭയങ്കരമായ യുദ്ധം ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം നീണ്ടുനിന്നു. ശിവന്റെ ത്രിശൂലം (ത്രിശൂലം) ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്നതിനിടയിൽ, ശ്രീ പരശുരാം തന്റെ പരശു ഉപയോഗിച്ച് അവനെ ശക്തമായി ആക്രമിച്ചു. അത് ശിവനെ നെറ്റിയിൽ ഒരു മുറിവ് സൃഷ്ടിച്ചു. ശിഷ്യന്റെ അതിശയകരമായ യുദ്ധ വൈദഗ്ദ്ധ്യം കണ്ട് ശിവൻ വളരെ സന്തോഷിച്ചു. അദ്ദേഹം ആവേശത്തോടെ ശ്രീ പരശുരത്തെ സ്വീകരിച്ചു. ശിവൻ ഈ മുറിവ് ഒരു അലങ്കാരമായി സംരക്ഷിച്ചു, അങ്ങനെ തന്റെ ശിഷ്യന്റെ പ്രശസ്തി നശിക്കാനാവാത്തതും പരിഹരിക്കാനാവാത്തതുമായി തുടർന്നു. ശിവന്റെ ആയിരം പേരുകളിൽ (അഭിവാദ്യത്തിന്) ഒന്നാണ് 'ഖണ്ട-പർഷു' (പരശു മുറിവേറ്റത്).

പരശുരാമനും ശിവനും | ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
പരശുരാമനും ശിവനും

വിജയ ബോ
ശ്രീ പരശുരാം സഹസ്രാർജുന്റെ ആയിരം ആയുധങ്ങൾ ഓരോന്നായി തന്റെ പരശു ഉപയോഗിച്ച് മുറുകെപ്പിടിച്ചു കൊന്നു. അമ്പുകൾ എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ തന്റെ സൈന്യത്തെ പിന്തിരിപ്പിച്ചു. സഹസ്രാർജുന്റെ നാശത്തെ രാജ്യം മുഴുവൻ സ്വാഗതം ചെയ്തു. ദേവതകളുടെ രാജാവായ ഇന്ദ്രൻ വളരെയധികം സന്തോഷിച്ചു, വിജയ എന്ന തന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വില്ലു ശ്രീ പരശുരാമിന് സമ്മാനിച്ചു. ഈ വില്ലുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രൻ ഭൂതം രാജവംശങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ വിജയ വില്ലിന്റെ സഹായത്തോടെ എറിഞ്ഞ മാരകമായ അമ്പുകളാൽ ശ്രീ പരശുരാം ദുഷ്ടനായ ക്ഷത്രിയരെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് തവണ നശിപ്പിച്ചു. ഗുരുവിനോടുള്ള തീവ്രമായ ഭക്തിയിൽ സംതൃപ്തനായ ശ്രീ പരശുരാം തന്റെ ശിഷ്യൻ കർണ്ണന് ഈ വില്ലു സമ്മാനിച്ചു. ശ്രീ പരശുരാം സമർപ്പിച്ച വിജയ വില്ലയുടെ സഹായത്തോടെ കർണ്ണൻ വിജയിക്കാനായില്ല

രാമായണത്തിൽ
വാൽമീകി രാമായണത്തിൽ, സീതയുമായുള്ള വിവാഹത്തിനുശേഷം പരശുരാമൻ ശ്രീരാമന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും യാത്ര നിർത്തുന്നു. ശ്രീരാമനെ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും പിതാവ് രാജാവായ ദശരഥൻ തന്റെ മകനോട് ക്ഷമിക്കുകയും പകരം ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. പരശുരാമൻ ദശരഥനെ അവഗണിക്കുകയും ശ്രീരാമനെ വെല്ലുവിളിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശ്രീരാമൻ തന്റെ വെല്ലുവിളി നേരിടുകയും ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണെന്നും തന്റെ ഗുരു വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയുമായി ബന്ധമുള്ളതിനാൽ അവനെ കൊല്ലാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും പറയുന്നു. പക്ഷേ, തപസ്സിലൂടെ സമ്പാദിച്ച യോഗ്യത അവൻ നശിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ, പരശുരാമന്റെ അഹങ്കാരം കുറയുകയും അയാൾ സാധാരണ മനസ്സിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു.

ദ്രോണന്റെ ഉപദേശം
വേദ കാലഘട്ടത്തിലെ തന്റെ അവസാനത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ, പരശുരാമൻ സന്യാസി എടുക്കുന്നതിനായി തന്റെ സ്വത്തുക്കൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. ദിവസം കഴിയുന്തോറും ദരിദ്രനായ ബ്രാഹ്മണനായ ദ്രോണൻ ദാനധർമ്മം ചോദിച്ച് പരശുരാമനെ സമീപിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും യോദ്ധാവ്-മുനി ബ്രാഹ്മണർക്ക് സ്വർണ്ണവും കശ്യപയും തന്റെ ഭൂമി നൽകിയിരുന്നു, അതിനാൽ അവശേഷിച്ചത് അവന്റെ ശരീരവും ആയുധങ്ങളും മാത്രമായിരുന്നു. ഏത് ദ്രോണനുണ്ടെന്ന് പരുഷുരാമൻ ചോദിച്ചു, ബുദ്ധിമാനായ ബ്രാഹ്മണൻ പ്രതികരിച്ചു:

“ഭ്രിഗുവിന്റെ മകനേ, നിങ്ങളുടെ ആയുധങ്ങളെല്ലാം എറിഞ്ഞുകളയുകയും തിരിച്ചുവിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രഹസ്യങ്ങളുമായി എനിക്ക് തരണം.”
Aha മഹാഭാരതം 7: 131

അങ്ങനെ, പരശുരാമൻ തന്റെ എല്ലാ ആയുധങ്ങളും ദ്രോണന് നൽകി, ആയുധശാസ്ത്രത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ പരമോന്നതനാക്കി. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ പരസ്പരം പോരടിച്ച പാണ്ഡവർക്കും ക aura രവർക്കും ദ്രോണ പിന്നീട് ഗുരുവായി മാറിയതിനാൽ ഇത് നിർണ്ണായകമാണ്. ഗുരു സന്ദീപാനിയുമായി വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ പരശുരാമൻ വിഷ്ണുവിന്റെ “സുദർശന ചക്ര”, “വില്ലു”, ബൽറാമിന്റെ “ഗാധ” എന്നിവ വഹിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നു.

ഏകാദാന്ത
തന്റെ അദ്ധ്യാപകനായ ശിവനെ ബഹുമാനിക്കാൻ പരശുരാമൻ ഹിമാലയത്തിലേക്ക് പോയതായി പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നു. യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ശിവന്റെയും പാർവതിയുടെയും മകനായ ഗണേശൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാത തടഞ്ഞു. പരശുരാമൻ ആന-ദേവന്റെ നേരെ കോടാലി എറിഞ്ഞു. ആയുധം തന്റെ പിതാവ് പരശുരാമന് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ ഗണേശൻ ഇടത് തുമ്പിക്കൈ വേർപെടുത്താൻ അനുവദിച്ചു.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ പാർവതി പ്രകോപിതനായി, പരശുരാമന്റെ ആയുധങ്ങൾ ഛേദിച്ചുകളയുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അവൾ ദുർഗാമയുടെ രൂപം സ്വീകരിച്ചു, സർവ്വശക്തനായിത്തീർന്നു, എന്നാൽ അവസാന നിമിഷം, അവതാരത്തെ സ്വന്തം മകനായി കാണുന്നതിലൂടെ അവളെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ശിവന് കഴിഞ്ഞു. പരശുരാമനും ക്ഷമ ചോദിച്ചു, ഗണപതി യോദ്ധാവ്-വിശുദ്ധനുവേണ്ടി സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവൾ പശ്ചാത്തപിച്ചു. പരശുരാമൻ തന്റെ ദിവ്യ കോടാലി ഗണേശന് നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു. ഈ ഏറ്റുമുട്ടൽ കാരണം ഗണേശന്റെ മറ്റൊരു പേര് ഏകാദാന്ത അഥവാ 'ഒരു ടൂത്ത്' എന്നാണ്.

അറബിക്കടലിനെ തിരിച്ചടിക്കുന്നു
ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തെ പ്രക്ഷുബ്ധമായ തിരമാലകളും പ്രക്ഷുബ്ധതകളും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും ഭൂമിയെ കടൽ കടത്തിവിട്ടതായും പുരാണങ്ങൾ എഴുതുന്നു. വരൻ കൊങ്കൺ, മലബാർ ഭൂമി വിട്ടയക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പരശുരാമൻ മുന്നേറുന്ന വെള്ളത്തോട് പൊരുതി. അവരുടെ പോരാട്ടത്തിനിടയിൽ പരശുരാമൻ കോടാലി കടലിലേക്ക് എറിഞ്ഞു. ഒരു വലിയ ഭൂമി ഉയർന്നു, പക്ഷേ അതിൽ ഉപ്പ് നിറച്ചതിനാൽ ഭൂമി തരിശായിരിക്കുമെന്ന് വരുണൻ പറഞ്ഞു.

പരശുരാമ അറബിക്കടലിനെ തിരിച്ചടിക്കുന്നു | ഹിന്ദു ഫഖുകൾ
പരശുരാമ അറബിക്കടലിനെ തിരിച്ചടിക്കുന്നു

പാമ്പുകളുടെ രാജാവായ നാഗരാജനുവേണ്ടി പരശുരാമൻ ഒരു തപസ്യ ചെയ്തു. ഉപ്പ് നിറഞ്ഞ ഭൂമിയിൽ വിഷം നിർവീര്യമാക്കുന്നതിന് പരശുരാമൻ സർപ്പങ്ങളെ ദേശത്തുടനീളം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. നാഗരാജൻ സമ്മതിച്ചു, സമൃദ്ധവും ഫലഭൂയിഷ്ഠവുമായ ഒരു ഭൂമി വളർന്നു. അങ്ങനെ, പരശുരാമൻ പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ താഴ്‌വരയ്ക്കും അറബിക്കടലിനുമിടയിലുള്ള തീരപ്രദേശത്തെ പിന്നോട്ട് തള്ളി ആധുനിക കേരളം സൃഷ്ടിച്ചു.

കേരളം, കൊങ്കൺ, കർണാടക, ഗോവ, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നീ തീരപ്രദേശങ്ങളെ ഇന്ന് പരശുരാമക്ഷേത്രം അല്ലെങ്കിൽ പരശുരാമന്റെ നാട് എന്നും വിളിക്കുന്നു. വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ഭൂമിയിലുടനീളം പരശുരാമൻ 108 വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ശിവന്റെ പ്രതിമകൾ സ്ഥാപിച്ചതായി പുരാണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു, അവ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. ശിവനാണ് കുണ്ഡലിനിയുടെ ഉറവിടം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്തിൽ നാഗരാജൻ ചുരുളഴിയുന്നു, അതിനാൽ പ്രതിമകൾ അവരുടെ ശുദ്ധമായ ശുദ്ധീകരണത്തിന് നന്ദിയുണ്ട്.

പരശുരാമനും സൂര്യയും:
പരശുരാമൻ ഒരിക്കൽ സൂര്യദേവനായ സൂര്യയോട് അമിതമായി ചൂട് ഉണ്ടാക്കിയതിൽ ദേഷ്യപ്പെട്ടു. യോദ്ധാവ്-മുനി സൂര്യനെ ഭയപ്പെടുത്തി നിരവധി അമ്പുകൾ ആകാശത്തേക്ക് എറിഞ്ഞു. പരശുരാമൻ അമ്പുകളുപയോഗിച്ച് ഓടി ഭാര്യ ധരണിയെ കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരാൻ അയച്ചപ്പോൾ സൂര്യദേവൻ അവളുടെ കിരണങ്ങൾ അവളിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചു. സൂര്യ പിന്നീട് പരശുരാമന്റെ മുമ്പാകെ ഹാജരാകുകയും അവതാർ, ചെരുപ്പുകൾ, കുട എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമായ രണ്ട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു

കളരിപയട്ടു ഇന്ത്യൻ ആയോധനകല
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ ആയോധനകലയായ കളരിപയാട്ടിന്റെ സ്ഥാപകരായി പരശുരാമനും സപ്തരിഷി അഗസ്ത്യനും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. പരിവുരാമൻ ശിവൻ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ശാസ്ത്രവിദ്യം അഥവാ ആയുധകലയുടെ മാസ്റ്ററായിരുന്നു. അതുപോലെ, ആക്രമണത്തിനും ഗ്രാപ്പിംഗിനും ഉപരിയായി ആയുധങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ is ന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം വടക്കൻ കളരിപയട്ട് അഥവാ വടക്കൺ കലാരി വികസിപ്പിച്ചു. തെക്കൻ കലറിപയട്ട് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് അഗസ്ത്യനാണ്, ആയുധരഹിതമായ പോരാട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. 'എല്ലാ ആയോധനകലകളുടെയും മാതാവ്' എന്നാണ് കലരിപയട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്.
സെൻ ബുദ്ധമതത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ ബോധിധർമ്മയും കാലരിപയട്ടു പരിശീലിച്ചിരുന്നു. ബുദ്ധമതം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹം ചൈനയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ, ആയോധനകല അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം കൊണ്ടുവന്നു, അത് ഷാവോലിൻ കുങ്‌ഫുവിന്റെ അടിസ്ഥാനമായി മാറി.

വിഷ്ണുവിന്റെ മറ്റ് അവതാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, പരശുരാമൻ ഒരു ചിരഞ്ജീവിയാണ്, മഹേന്ദ്രഗിരിയിൽ ഇന്നും തപസ്സുചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. വിഷ്ണുവിന്റെ പത്താമത്തെയും അവസാനത്തെയും അവതാരമായ കൽക്കിയുടെ ആയോധന, ആത്മീയ ഗുരുവായി കലിയുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്ന് കൽക്കി പുരാണം എഴുതുന്നു. ശിവനോട് കഠിനമായ തപസ്സുചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം കൽക്കിയോട് നിർദ്ദേശിക്കുമെന്നും അവസാന സമയം കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യമായ ആകാശ ആയുധങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നു.

പരിണാമ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് പരശുരാമൻ:
മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ആറാമത്തെ അവതാരമായിരുന്നു പരശുരം, യുദ്ധ കോടാലി ഉപയോഗിച്ച് പരുക്കൻ പ്രാകൃത യോദ്ധാവ്. ഈ രൂപം പരിണാമത്തിന്റെ ഗുഹ-മനുഷ്യ ഘട്ടത്തിന്റെ പ്രതീകമായിരിക്കാം, കൂടാതെ കോടാലി ഉപയോഗം ശിലായുഗം മുതൽ ഇരുമ്പുയുഗം വരെയുള്ള മനുഷ്യന്റെ പരിണാമമായി കാണാവുന്നതാണ്. ഉപകരണങ്ങളും ആയുധങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്ന കലയും മനുഷ്യന് ലഭ്യമായ പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതും മനുഷ്യൻ പഠിച്ചിരുന്നു.

ക്ഷേത്രങ്ങൾ:
ഭൂമിഹാർ ബ്രാഹ്മണൻ, ചിത്പവൻ, ദിവാദ്‌ന്യ, മോഹ്യാൽ, ത്യാഗി, ശുക്ല, അവസ്തി, സരിയുപരീൻ, കോത്തിയാൽ, അനവിൽ, നമ്പുദിരി ഭരദ്വാജ്, ഗ ud ഡ് ബ്രാഹ്മണ സമുദായങ്ങളുടെ സ്ഥാപകനായാണ് പരശുരാമനെ ആരാധിക്കുന്നത്.

പരശുരാമ ക്ഷേത്രം, ചിപ്ലുൻ മഹാരാഷ്ട്ര | ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
പരശുരാമ ക്ഷേത്രം, ചിപ്ലുൻ മഹാരാഷ്ട്ര

കടപ്പാട്:
യഥാർത്ഥ ആർട്ടിസ്റ്റിനും ഫോട്ടോഗ്രാഫർക്കും ഇമേജ് ക്രെഡിറ്റുകൾ

ദയവായി ഞങ്ങളുടെ മുമ്പത്തെ പോസ്റ്റ് സന്ദർശിക്കുക രാമായണം യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചോ? Ep I: രാമായണത്തിൽ നിന്നുള്ള യഥാർത്ഥ സ്ഥലങ്ങൾ 1 - 5 ഈ പോസ്റ്റ് വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്.

ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ 5 സ്ഥലങ്ങൾ ഇവയായിരുന്നു:

1. ലെപാക്ഷി, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്

2. രാം സേതു / രാം സേതു

3. ശ്രീലങ്കയിലെ കോണേശ്വരം ക്ഷേത്രം

4. സീത കൊട്ടുവയും ശ്രീലങ്കയിലെ അശോക വതികയും

5. ശ്രീലങ്കയിലെ ദിവുരമ്പോള

രാമായണ പ്ലേസ് നമ്പർ 6 ൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ സ്ഥലങ്ങൾ ആരംഭിക്കാം

6. രാമേശ്വരം, തമിഴ്‌നാട്
ശ്രീലങ്കയിലെത്താൻ ഏറ്റവും അടുത്ത സ്ഥലമാണ് രാമേശ്വരം, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ തെളിവുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രാം സേതു ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും തമ്മിലുള്ള മുൻകാല ബന്ധമായിരുന്നു ആദംസ് ബ്രിഡ്ജ്.

രാമേശ്വരം ക്ഷേത്രം
രാമേശ്വരം ക്ഷേത്രം

രാമേശ്വര എന്നാൽ സംസ്കൃതത്തിൽ “രാമ പ്രഭു” എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, ഇത് രാമാനാഥസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ദേവതയാണ്. ശ്രീലങ്കയിൽ. പുരാണങ്ങളിൽ (ഹിന്ദു തിരുവെഴുത്തുകൾ) അനുസരിച്ച്, ges ഷിമാരുടെ ഉപദേശപ്രകാരം, രാമനും ഭാര്യ സീതയും സഹോദരൻ ലക്ഷ്മണനും ചേർന്ന് ലിംഗം (ശിവന്റെ ഒരു പ്രതീകമായ ചിഹ്നം) ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു. ബ്രാഹ്മണ രാവണൻ. ശിവനെ ആരാധിക്കാൻ ഏറ്റവും വലിയ ലിംഗം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച രാമൻ തന്റെ കുരങ്ങൻ ലെഫ്റ്റനന്റ് ഹനുമാനെ ഹിമാലയത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. ലിംഗം കൊണ്ടുവരാൻ കൂടുതൽ സമയമെടുത്തതിനാൽ സീത ഒരു ചെറിയ ലിംഗം പണിതു, അത് ക്ഷേത്രത്തിലെ ശ്രീകോവിലിലാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ വിവരണത്തിനുള്ള പിന്തുണ രാമായണത്തിന്റെ പിന്നീടുള്ള ചില പതിപ്പുകളിൽ കാണാം, തുളസിദാസ് എഴുതിയത് (പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട്). രാമൻ പണിത രാമേശ്വരം ദ്വീപിന് 15 കിലോമീറ്റർ മുമ്പുള്ള സ്ഥലമാണ് സേതു കാരായി രാം സേതുആദം പാലം, രാമേശ്വരത്തിലെ ധനുഷ്കോടി വരെ ശ്രീലങ്കയിലെ തലൈമന്നർ വരെ തുടർന്നു. മറ്റൊരു പതിപ്പ് അനുസരിച്ച്, അഭ്യാത്മ രാമായണത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചതുപോലെ, ലങ്കയിലേക്കുള്ള പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രാമൻ ലിംഗം സ്ഥാപിച്ചു.

രാമേശ്വരം ക്ഷേത്ര ഇടനാഴി
രാമേശ്വരം ക്ഷേത്ര ഇടനാഴി

7. പഞ്ചവതി, നാസിക്
ദണ്ഡകരാന്യ (ദണ്ഡാ രാജ്യം) വനത്തിലെ സ്ഥലമാണ് പഞ്ചവതി, മരുഭൂമിയിൽ നാടുകടത്തപ്പെട്ട സമയത്ത് ഭാര്യ സീതയ്ക്കും സഹോദരൻ ലക്ഷ്മണിനുമൊപ്പം രാമൻ വീട് പണിതു. പഞ്ചവതി എന്നതിന്റെ അർത്ഥം “അഞ്ച് ആൽമരങ്ങളുടെ പൂന്തോട്ടം” എന്നാണ്. ശ്രീരാമന്റെ പ്രവാസകാലത്ത് ഈ മരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു.
രാപന്റെ സഹോദരൻ ലക്ഷ്മണൻ സീതയെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ രാവണന്റെ സഹോദരി സുർപാനഖയുടെ മൂക്ക് മുറിച്ചുമാറ്റിയ തപ്പോവൻ എന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. രാമായണത്തിലെ മുഴുവൻ ആരണ്യകണ്ഡവും (വനത്തിന്റെ പുസ്തകം) പഞ്ചവതിയിലാണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സുപാനകയുടെ മൂക്ക് ലക്ഷ്മൺ മുറിച്ച തപോവൻ
സുപാനകയുടെ മൂക്ക് ലക്ഷ്മൺ മുറിച്ച തപോവൻ

പഞ്ചാവതിയിലെ അഞ്ച് ബനിയൻ മരങ്ങൾക്കടുത്താണ് സീതാ ഗംഫ (സീത ഗുഹ). ഗുഹ വളരെ ഇടുങ്ങിയതാണ്, ഒരു സമയം ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. ഗുഹയിൽ ശ്രീരാം, ലക്ഷ്മൺ, സീത എന്നിവരുടെ വിഗ്രഹമുണ്ട്. ഇടതുവശത്ത് ശിവലിംഗമുള്ള ഗുഹയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. രാവണൻ അതേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സീതയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതായി കരുതുന്നു.

സീതാ ഗുഫയുടെ ഇടുങ്ങിയ പടികൾ
സീതാ ഗുഫയുടെ ഇടുങ്ങിയ പടികൾ
സീതാ ഗുഫ
സീതാ ഗുഫ

ശ്രീരാമൻ അവിടെ കുളിച്ചുവെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നതിനാലാണ് പഞ്ചവതിക്ക് സമീപമുള്ള രാംകുന്ദ് അങ്ങനെ വിളിച്ചത്. ഇവിടെ പതിച്ച എല്ലുകൾ അലിഞ്ഞുപോകുന്നതിനാൽ ഇതിനെ അസ്തി വിലയ തീർത്ഥ (അസ്ഥി നിമജ്ജന ടാങ്ക്) എന്നും വിളിക്കുന്നു. ശ്രീരാമൻ തന്റെ പിതാവായ ദശരഥ രാജാവിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടത്തിയതായി പറയപ്പെടുന്നു.

ഓരോ 12 വർഷത്തിലും കുംഭമേള ഇവിടെ നടക്കുന്നു
ഓരോ 12 വർഷത്തിലും കുംഭമേള ഇവിടെ നടക്കുന്നു

കടപ്പാട്:
ഇമേജ് ക്രെഡിറ്റുകൾ: വാസുദേവകുതുമ്പകം

രാമായണം യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കാമെന്ന് പറയുന്ന ചില ചിത്രങ്ങൾ ഇതാ.

1. ലെപാക്ഷി, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്

രാവണൻ സീതയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ, അവർ രാവണനെ തടയാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ച കഴുകൻ രൂപത്തിലുള്ള ഡെമി-ദേവനായ ജടായുവിലേക്ക് കുതിച്ചു.

ജാതായു രാമന്റെ വലിയ ഭക്തനായിരുന്നു. ശക്തനായ രാവണനുമായി താൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ബുദ്ധിമാനായ പക്ഷിക്ക് അറിയാമെങ്കിലും സീതയുടെ രാവണപ്ലൈറ്റുമായുള്ള ജാതായു പോരാട്ടങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. രാവണന്റെ പാതയെ തടസ്സപ്പെടുത്തി കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും രാവണന്റെ ശക്തിയെ അദ്ദേഹം ഭയപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. സീതയെ രാവണന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് എന്ത് വില കൊടുത്തും രക്ഷിക്കാൻ ജാതായു തീരുമാനിച്ചു. അയാൾ രാവണനെ തടഞ്ഞു സീതയെ വിട്ടുപോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും രാവണൻ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. രാമന്റെ പേര് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ജാതായു രാവണനെ മൂർച്ചയുള്ള നഖങ്ങളും കൊളുത്തിയ കൊക്കും ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിച്ചു.

അവന്റെ മൂർച്ചയുള്ള നഖങ്ങളും കൊക്കും രാവണന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാംസം വലിച്ചുകീറി. രാവണൻ തന്റെ വജ്രം പതിച്ച അമ്പടയാളം പുറത്തെടുത്ത് ജാതായുവിന്റെ ചിറകുകൾക്ക് നേരെ വെടിയുതിർത്തു. അമ്പടയാളം വീഴുമ്പോൾ, ദുർബലമായ ചിറക് കീറി വീണു, പക്ഷേ ധീരനായ പക്ഷി പോരാട്ടം തുടർന്നു. മറ്റേ ചിറകുകൊണ്ട് രാവണന്റെ മുഖം മുറിവേൽപ്പിച്ച് സീതയെ രഥത്തിൽ നിന്ന് വലിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. കുറച്ചുകാലം പോരാട്ടം തുടർന്നു. താമസിയാതെ, ജാതായുവിന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ടായ മുറിവുകളിൽ നിന്ന് രക്തസ്രാവമുണ്ടായി.

ഒടുവിൽ രാവണൻ ഒരു വലിയ അമ്പടയാളം പുറത്തെടുത്ത് ജതായുവിന്റെ മറ്റേ ചിറകും വെടിവച്ചു. അത് തട്ടുന്നതിനിടയിൽ പക്ഷി നിലത്തു വീണു, മുറിവേറ്റു.

ലെപാക്ഷി
ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ലെപാക്ഷി, ജടായു വീണ സ്ഥലമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

 

2. രാം സേതു / രാം സേതു
പാലത്തിന്റെ തനതായ വക്രതയും പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് ഘടനയും ഇത് മനുഷ്യനിർമ്മിതമാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഐതിഹ്യങ്ങളും പുരാവസ്തു പഠനങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്, ശ്രീലങ്കയിലെ മനുഷ്യ നിവാസികളുടെ ആദ്യത്തെ അടയാളങ്ങൾ ഏകദേശം 1,750,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു പ്രാകൃത കാലഘട്ടത്തിലാണെന്നും പാലത്തിന്റെ പ്രായവും ഏതാണ്ട് തുല്യമാണെന്നും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

രാം സേതു
ട്രെറ്റയുഗത്തിൽ (1,700,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്) നടന്നതായി കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന രാമായണം എന്ന നിഗൂ ഇതിഹാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ഈ വിവരങ്ങൾ ഒരു നിർണായക ഘടകമാണ്.

റാം സെറ്റു 2
ഈ ഇതിഹാസത്തിൽ, പരമപ്രധാനത്തിന്റെ അവതാരമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന രാമൻ എന്ന ചലനാത്മകവും അജയ്യനുമായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ രാമേശ്വരത്തിനും (ഇന്ത്യ) ശ്രീലങ്കൻ തീരത്തിനും ഇടയിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു പാലത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശമുണ്ട്.
രാം സേതു 3
മനുഷ്യന്റെ ഉത്ഭവം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള പുരാവസ്തു ഗവേഷകർക്ക് ഈ വിവരങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ളതായിരിക്കില്ല, പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ പുരാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പുരാതന ചരിത്രം അറിയാൻ ലോകജനതയുടെ ആത്മീയ കവാടങ്ങൾ തുറക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.

രാം സേതു
റാം സെറ്റുവിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പാറ, അത് ഇപ്പോഴും വെള്ളത്തിൽ ഒഴുകുന്നു.

3. ശ്രീലങ്കയിലെ കോണേശ്വരം ക്ഷേത്രം

ശ്രീകോണയിലെ കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ ഒരു ഹിന്ദു മത തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ ട്രിങ്കോമലിയിലെ ക്ലാസിക്കൽ-മധ്യകാല ഹിന്ദു ക്ഷേത്ര സമുച്ചയമാണ് ത്രിശൂലത്തിലെ കോണേശ്വരം ക്ഷേത്രം അല്ലെങ്കിൽ തിരുക്കോണമല കോൻസാർ ക്ഷേത്രം

കോണേശ്വരം ക്ഷേത്രം 1
ഒരു ഹിന്ദു ഇതിഹാസം അനുസരിച്ച്, കോണേശ്വരത്തെ ശിവനെ ദേവന്മാരുടെ രാജാവായ ഇന്ദ്രൻ ആരാധിച്ചിരുന്നു.
രാമായണത്തിലെ ഇതിഹാസമായ രാവണനും അമ്മയും ക്രി.മു. 2000-ൽ കോണേശ്വരം സിർകയിൽ വിശുദ്ധ ലിംഗരൂപത്തിൽ ശിവനെ ആരാധിച്ചിരുന്നതായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു; സ്വാമി പാറയുടെ പിളർപ്പിന് കാരണം രാവണന്റെ വലിയ ശക്തിയാണ്. ഈ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മായിയപ്പൻ മായ മന്നാറിൽ കേതീശ്വരം ക്ഷേത്രം പണിതു. കൈലാസ് പർവതത്തിൽ നിന്ന് ചുമന്ന അത്തരം 69 ലിംഗങ്ങളിൽ ഒന്നായ രാവണൻ ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്വയംഭു ലിംഗത്തെ കോണേശ്വരത്ത് കൊണ്ടുവന്നതായി കരുതപ്പെടുന്നു.

കോണേശ്വരം ക്ഷേത്രത്തിലെ രാവണ പ്രതിമ
കോണേശ്വരം ക്ഷേത്രത്തിലെ രാവണ പ്രതിമ
കോണേശ്വരത്തെ ശിവന്റെ പ്രതിമ
കോണേശ്വരത്തെ ശിവന്റെ പ്രതിമ. ശിവൻ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനായിരുന്നു രാവണൻ.

 

ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തുള്ള കന്നിയ ചൂടുള്ള കിണറുകൾ. രാവണൻ നിർമ്മിച്ചത്
ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തുള്ള കന്നിയ ചൂടുള്ള കിണറുകൾ. രാവണൻ നിർമ്മിച്ചത്

4. സീത കൊട്ടുവയും ശ്രീലങ്കയിലെ അശോക വതികയും

സീതാദേവിയെ രാജ്ഞി മന്ദോത്താരിയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ സീത കൊട്ടുവയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതുവരെ പാർപ്പിച്ചു അശോക വതിക. കണ്ടെത്തിയ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പിൽക്കാല നാഗരികതയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ്. ഈ സ്ഥലത്തെ ഇപ്പോൾ സീത കോട്ടുവ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, അതായത് 'സീതയുടെ കോട്ട' എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

സീത കൊട്ടുവ
സീത കൊട്ടുവ

 

ശ്രീലങ്കയിലെ അശോകവനം. 'അശോക് വതിക'
ശ്രീലങ്കയിലെ അശോകവനം. 'അശോക് വതിക'
അശോക് വതികയിൽ ഹനുമാൻ പ്രഭുവിന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ
അശോക് വതികയിൽ ഹനുമാൻ പ്രഭുവിന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ
ഹനുമാൻ പ്രഭു, മനുഷ്യന് അളവുകോൽ
ഹനുമാൻ പ്രഭു, മനുഷ്യന് അളവുകോൽ

 

5. ശ്രീലങ്കയിലെ ദിവുരമ്പോള
സീതാദേവി “അഗ്നി പരിക്ഷ” (പരീക്ഷണം) നടത്തിയ സ്ഥലമാണിതെന്ന് ഐതിഹ്യം. ഈ പ്രദേശത്തെ നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ പ്രസിദ്ധമായ ആരാധനാലയമാണിത്. ദിവുരമ്പോള എന്നാൽ സിംഹളത്തിലെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ സ്ഥലം. കക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ നിയമവ്യവസ്ഥ അനുമതി നൽകുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ശ്രീലങ്കയിലെ ദിവുരമ്പോള
ശ്രീലങ്കയിലെ ദിവുരമ്പോള

 

ശ്രീലങ്കയിലെ ദിവുരമ്പോള
ശ്രീലങ്കയിലെ ദിവുരമ്പോള

കടപ്പാട്:
രാമായണതൂർസ്
സ്കൂപ്പ് വൂപ്പ്
ഇമേജ് ക്രെഡിറ്റുകൾ: ബന്ധപ്പെട്ട ഉടമകൾക്ക്

രാമായണം