hindufaqs-black-logo
ഹിന്ദുമതത്തിലെ ജീവിതത്തിന്റെ നാല് ഘട്ടങ്ങൾ - ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾ

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ഹിന്ദുമതത്തിലെ ജീവിതത്തിന്റെ 4 ഘട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഹിന്ദുമതത്തിലെ ജീവിതത്തിന്റെ നാല് ഘട്ടങ്ങൾ - ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾ

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ഹിന്ദുമതത്തിലെ ജീവിതത്തിന്റെ 4 ഘട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഹിന്ദുമതത്തിൽ ജീവിതത്തിന്റെ 4 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഇവയെ “ആശ്രമങ്ങൾ” എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ഓരോ മനുഷ്യനും ഈ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകണം:

1. ബ്രഹ്മചര്യ - ബാച്ചിലർ, വിദ്യാർത്ഥി ജീവിത ഘട്ടം
2. ഗ്രിഹസ്ഥ - ദാമ്പത്യജീവിതവും വീട്ടുജോലി പരിപാലിക്കാനുള്ള ചുമതലകളും
3. വനപ്രസ്ഥ - വിരമിക്കൽ ഘട്ടവും അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൈമാറുന്നതും.
4. സന്യാസ - ഭൗതിക മോഹങ്ങളും മുൻവിധികളും ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഘട്ടം. അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന സന്ന്യാസി ഘട്ടം

ഹിന്ദുമതത്തിലെ ജീവിതത്തിന്റെ നാല് ഘട്ടങ്ങൾ - ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
ഹിന്ദുമതത്തിലെ ജീവിതത്തിന്റെ നാല് ഘട്ടങ്ങൾ - ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾ

ബ്രഹ്മചര്യ - വിദ്യാർത്ഥി ഘട്ടം:

കല, യുദ്ധം, ശാസ്ത്രം, തത്ത്വചിന്ത, തിരുവെഴുത്തുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഗുരുവിൽ നിന്ന് formal പചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്ന കാലഘട്ടമാണിത്. മുമ്പ്, ശരാശരി ആയുർദൈർഘ്യം 100 വർഷമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു, അതിനാൽ ഈ ഘട്ടം ആദ്യ പാദമോ 25 വർഷമോ ആണ്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ, ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു പുരുഷൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഗുരുവിനൊപ്പം ഗുരുക്കലിൽ താമസിച്ച് ആത്മീയവും പ്രായോഗികവുമായ അറിവ് നേടുന്നു. ഈ കാലയളവിൽ, അദ്ദേഹത്തെ ബ്രഹ്മചാരി എന്ന് വിളിക്കുകയും ഭാവിയിലെ തൊഴിലിനായി തയ്യാറാകുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഗ്രിഹസ്ഥ - വിവാഹിതനായ കുടുംബ മനുഷ്യൻ:

ഈ ഘട്ടം ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടാം പാദമാണ് (25-50 വയസ്സ്) ഒരു പുരുഷൻ വിവാഹിതനാകുമ്പോൾ ആരംഭിക്കുന്നു, ഒപ്പം വളർത്തുന്ന കുട്ടികളെ സമ്പാദിക്കുന്നതിനും കുടുംബത്തെ സഹായിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ, ചില നിർവചിക്കപ്പെട്ട സാമൂഹിക, പ്രപഞ്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി സമ്പത്ത് (അർത്ഥം) ഒരു ആവശ്യമായി ഹിന്ദുമതം പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, ലൈംഗിക സുഖത്തിൽ (കാമ) ഏർപ്പെടുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ, ഈ മനുഷ്യന്റെ മക്കൾ ബ്രഹ്മചര്യ ഘട്ടത്തിലാണ്.

വനപ്രസ്ഥ - വിരമിക്കൽ ഘട്ടം:

ഒരു ജീവനക്കാരനെന്ന നിലയിൽ തന്റെ കടമ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഈ ഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നു. ഇത് ജീവിതത്തിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ടമാണ് (ഏകദേശം 51-75). ഈ ഘട്ടത്തിൽ, വ്യക്തി അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൈമാറുന്നു. അവൻ ഒരു മുത്തച്ഛനായിത്തീർന്നു, അവന്റെ മക്കൾ വളർന്നു, സ്വന്തമായി ജീവിതം സ്ഥാപിച്ചു. ഈ പ്രായത്തിൽ, അവൻ തന്റെ സ്വത്ത്, സുരക്ഷ, ലൈംഗിക സുഖങ്ങൾ എന്നിവ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ഈ സമയത്ത്, മുൻ തലമുറ ഗ്രിഹസ്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു.

ഭാര്യയെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അനുമതിയുണ്ടെങ്കിലും കുടുംബവുമായി വലിയ ബന്ധം പുലർത്തുന്നില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവിതം ഒരു വൃദ്ധനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ കഠിനവും ക്രൂരവുമാണ്. ഈ മൂന്നാമത്തെ ആശ്രമം ഇപ്പോൾ കാലഹരണപ്പെട്ടതിൽ അതിശയിക്കാനില്ല.

സന്യാസ - അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന ഏകാന്തത:

ഈ ഘട്ടത്തിൽ, മനുഷ്യൻ എല്ലാ ഭ material തിക മോഹങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുകയും എല്ലാ ഭ material തിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം അകന്നു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവൻ പൂർണമായും ദൈവത്തോടുള്ളവനായിരിക്കണം. അവൻ ഒരു സന്യാസിയാണ്, അയാൾക്ക് വീടില്ല, മറ്റ് അറ്റാച്ചുമെന്റില്ല; എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഭയങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും കടമകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചു. അവൻ ഫലത്തിൽ ദൈവവുമായി ലയിക്കുന്നു, അവന്റെ ല ly കിക ബന്ധങ്ങളെല്ലാം തകർന്നിരിക്കുന്നു, അവന്റെ ഏക ആശങ്ക മോക്ഷം നേടുകയോ ജനനമരണ വൃത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ, മുൻ തലമുറ വനപ്രസ്ഥ ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു, അവിടെ അവർക്ക് മുമ്പുള്ള തലമുറ ഗൃഹസ്ഥ ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സൈക്കിൾ തുടരുന്നു.

2.7 3 വോട്ടുകൾ
ആർട്ടിക്കിൾ റേറ്റിംഗ്
Subscribe
അറിയിക്കുക
0 അഭിപ്രായങ്ങള്
ഇൻലൈൻ ഫീഡ്‌ബാക്കുകൾ
എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും കാണുക

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക