hindufaqs-black-logo

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ദേവി തുളസിയുടെ സ്തോത്രങ്ങൾ

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ദേവി തുളസിയുടെ സ്തോത്രങ്ങൾ

എല്ലാ തിരുവെഴുത്തുകളും തുളസി ദേവിയുടെ കാരുണ്യം സ്‌തോത്രങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം and ന്നിപ്പറയുകയും കൃഷ്ണയുടെയും വൃന്ദാദേവിയുടെയും വിവാഹ ചടങ്ങ് നടത്തുകയും ചെയ്തു.

സംസ്കൃതം:

्धात्रि ्तुभ्यं ्णोश्च ्रियवल्लभे .
 ्रह्मादयो  ഉദ്ധരണി ॥१

വിവർത്തനം:

ജഗദ്-ധാത്രി നമസ്-തുബ്യം വിസ്നോഷ്-സി പ്രിയ-വല്ലഭെ |
യതോ ബ്രഹ്മ-[Aa]dayo Devaah Srsstti-Sthity-Anta-Kaarinnah || 1 ||

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: (ദേവി തുളസിക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ) ഞാൻ വില്ലു ഇറങ്ങി നിങ്ങൾ, ഓ ജഗദ്ദത്രി (ലോകത്തെ വഹിക്കുന്നയാൾ); നിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ of ശ്രീ വിഷ്ണു,
ക്സനുമ്ക്സ: കാരണം ദേവി, നിന്റെ ശക്തിയാൽ ദേവന്മാർ ആരംഭിക്കുന്നു കൂടെ ബ്രഹ്മ പ്രാപ്തിയുള്ള സൃഷ്ടിക്കാൻസൂക്ഷിക്കുക ഒരു കൊണ്ടുവരിക അവസാനിക്കുന്നു ലോകത്തിലേക്ക്.

സംസ്കൃതം:

तुलसि्तुलसि याणि्याणि  ्णुप्रिये  .
 ्षप्रदे   ഉദ്ധരണി ॥२

വിവർത്തനം:

നമസ്‌-തുളസി കല്യാണി നമോ വിസ്‌നു-പ്രിയ ശുഭേ |
നമോ മോക്സ-പ്രദേവി ദേവി നമ സമ്പത്ത്-പ്രഡായിക്കെ || 2 ||

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: (ദേവി തുളസിക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ) ആരാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് നന്മ ജീവിതത്തിൽ, ആശംസകൾ ദേവി തുളസിക്ക് ആരാണ് പ്രിയമുള്ളവരേ of ശ്രീ വിഷ്ണു ആരാണ് ശുഭ,
ക്സനുമ്ക്സ: ആശംസകൾ ലേക്ക് ദേവി തുളസി ആരാണ് വിമോചനം നൽകുന്നു, ഒപ്പം ആശംസകൾ ദേവി തുളസി ഹൂ സമൃദ്ധി നൽകുന്നു.

സംസ്കൃതം:

   यं्यं सर्वापद्भ्योपि वदा्वदा .
तितापि्तितापि मृता्मृता  रयति्रयति .् ॥३

വിവർത്തനം:

തുളസി പാട്ടു മാം നിത്യം സർവ-[എ]അപദ്ഭ്യോ-അപി സർവദാ |
കിർതിത-അപി സ്മ്രത വാ-[എ]pi പവിത്രായതി മനവം || 3 ||

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: (ദേവി തുളസിക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ) ഒ ദേവി തുളസി, ദയവായി എന്നെ എപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കുക നിന്ന് എല്ലാ നിർഭാഗ്യങ്ങളും ഒപ്പം ദുരന്തങ്ങൾ,
ക്സനുമ്ക്സ: ഓ ദേവി, നിങ്ങളുടെ മഹത്വങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഓർമ്മിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു ഉണ്ടാക്കുന്നു വ്യക്തി ശുദ്ധം.

സംസ്കൃതം:

    ्तनुम् .
 ्ट्वा  ्त्या ्यन्ते ഉദ്ധരണി ॥४

വിവർത്തനം:

നമാമി ശിരാസ ദേവിം തുളസിം വിലാസത്ത്-താനം |
Yaam Drssttvaa Paapino Martyaa Mucyante Sarva-Kilbissaat || 4 ||

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: (ദേവി തുളസിക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ) ഞാൻ ബഹുമാനപൂർവ്വം നമിക്കുന്നു ഇറങ്ങി ദേവി തുളസിഏറ്റവും പ്രധാനം കൂട്ടത്തിൽ ദേവിസ് (ദേവതകൾ) ആർക്കാണ് ഒരു തിളങ്ങുന്ന ഫോം,
ക്സനുമ്ക്സ: അവളെ കാണുന്നു The പാപികൾ ഈ മോർട്ടൽ ലോകം മാറുക സ്വതന്ത്ര നിന്ന് എല്ലാ പാപങ്ങളും.

സംസ്കൃതം:

या्या षितं्षितं वं्वं ्चराचरम् .
അല്ലെങ്കിൽ ति्ति  ्ट्वा  नरैः्नरैः ॥५

വിവർത്തനം:

തുളസ്യ രക്‌സിതം സർവം ജഗദ്-എറ്റാക്-കാര-ആകരം |
യാ വിനിഹന്തി പാപ്പാനി ദ്ര്സ്റ്റത്വ വാ പാപിബിർ-നാരൈഹ്

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: (ദേവി തുളസിക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ) എഴുതിയത് ദേവി തുളസി is ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ സംരക്ഷിച്ചു രണ്ടും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ചലിക്കുന്ന ഒപ്പം അനങ്ങാത്ത ജീവികൾ,
ക്സനുമ്ക്സ: അവൾ നശിപ്പിക്കുന്നു The പാപങ്ങൾ of പാപികളായ ആളുകൾ, ഒരിക്കൽ അവർ കാണുക അവൾ (ഭക്തിയോടെ അവളോട് കീഴടങ്ങുക).

നിരാകരണം:
 ഈ പേജിലെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഡിസൈനുകളും വീഡിയോകളും അതത് ഉടമസ്ഥരുടെ പകർപ്പവകാശമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങൾ / ഡിസൈനുകൾ / വീഡിയോകൾ ഇല്ല. നിങ്ങൾ‌ക്കായി ആശയങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി തിരയൽ‌ എഞ്ചിനിൽ‌ നിന്നും മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ‌ നിന്നും ഞങ്ങൾ‌ അവ ശേഖരിക്കുന്നു. പകർപ്പവകാശ ലംഘനമൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശം ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അറിവ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ നിയമപരമായ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കരുത്. ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇനം നീക്കം ചെയ്യാം.
0 0 വോട്ടുകൾ
ആർട്ടിക്കിൾ റേറ്റിംഗ്
Subscribe
അറിയിക്കുക
1 അഭിപ്രായം
ഏറ്റവും പുതിയത്
പഴയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് ചെയ്തു
ഇൻലൈൻ ഫീഡ്‌ബാക്കുകൾ
എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും കാണുക
ട്രാക്ക്ചെയ്യല്

എസ്ഇഒ കമ്പനികൾ ഡാലസ് ടിഎക്സ്

kzcortine grjvw qavhior pdzv dkdvgoilrljutfl

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക