hindufaqs-ಕಪ್ಪು-ಲೋಗೋ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ದುರ್ಗಾ ಸುಕ್ತಂ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ದುರ್ಗಾ ಸುಕ್ತಂ

ದುರ್ಗಾ ಸುಕ್ತಂ ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಫೋಟಕ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಶಕ್ತಿಯ ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಅನುಭವಿಸದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಈ ದುರ್ಗಾ ಸೂಕ್ತಂ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾಧಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಸಂಸ್ಕೃತ:

ಡಾ ಡಾ ಡಾ ಡಾ ಡಾ .
ಎಸ್ ಡಾ षदति्षदति गाणि्गाणि वा्वा ಡಾ धुं्धुं ಸರ್ವಜ್ಞ .XNUMX.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದ:

ಜಾತವೇದೇಸ್ ಸುನವಾಮಾ ಸೋಮಮ್-ಅರಾಟಿಯಾಟೊ ನಿಡಾಹತಿ ವೇದ |
ಸಾ ನಹ್ ಪರ್ಸಾದ್-ಅತಿ ದುರ್ಗನ್ನಿ ವಿಶ್ವ ನಾವೆ[aI]ವಾ ಸಿಂಧುಮ್ ದುರಿಟಾ-ಅಟಿ[ನಾನು]-ಅಗ್ನಿಹ್ || 1 ||

ಅರ್ಥ:

(ಲೌಕಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಈ ಕಷ್ಟಕರ ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಲು ನಾವು ದುರ್ಗಾ ಬೆಂಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಪಣೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ)
1.1: ಅದಕ್ಕೆ ಜಟವೇದ (ವೇದಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು) ನಾವು ಒತ್ತಿ ಔಟ್ ಸೋಮ (ಅಂದರೆ ಅವಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ); (ನಾವು ಆ ಜಟವೇದವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇವೆ) ಯಾರು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಅವಳ ಫೈರ್ ಆಫ್ ಜ್ಞಾನ (ವೇದ) ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಕೂಲತೆಗಳು (ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲದೆ) (ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಬಂಧನದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ),
1.2: ಅದು ಇರಲಿ ಅಗ್ನಿ (ದುರ್ಗಾದ ಬೆಂಕಿ) ನಮ್ಮನ್ನು ಒಯ್ಯಿರಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಸಾಗರ ಅದರ ವಿಶ್ವ ಇದು ತುಂಬಿದೆ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಗ್ರೇಟ್ ಪೆರಿಲ್ಸ್; ಒಂದು ಹಾಗೆ ಬೋಟ್ (ಒಂದನ್ನು ಒರಟು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ)

ಸಂಸ್ಕೃತ:

ಸರ್ವಜ್ಞ ಡಾ ಸರ್ವಜ್ಞ ಡಾ मफलेषु्मफलेषु .्टाम्टाम .
गां्गां ಡಾ ಸರ್ವಜ್ಞ ಡಾ ಡಾ ಡಾ .XNUMX.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದ:

ತಾಮ್-ಅಗ್ನಿ-ವರ್ಣಮ್ ತಪಾಸಾ ಜ್ವಾಲಾಂಟಿಮ್ ವೈರೋಕಾನಿಮ್ ಕರ್ಮ-ಫಲೇಸು ಜುಸ್ತಾಮ್ |
ದುರ್ಗಾಮ್ ದೇವಿ[ngu]m- ಶರಣಂ-ಅಹಮ್ ಪ್ರಪಾಡೆ ಸು-ತಾರಸಿ ತಾರಾಸೆ ನಮ || 2 ||

ಅರ್ಥ:

(ಲೌಕಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಈ ಕಷ್ಟಕರ ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಲು ನಾವು ದುರ್ಗಾ ಬೆಂಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಪಣೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ)
2.1: ಗೆ ಆಟಗಳು, ಯಾರು ಬಣ್ಣ of ಫೈರ್ (ಅಗ್ನಿ ವರ್ಣ) ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಜೊತೆ ತಪಸ್ (ತಪಾಸ ಜ್ವಾಲಾಂಟಿಮ್); ಯಾರು ಆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಜನಿಸಿದವರು (ತಪಸ್ನ) (ವೈರೋಚಿನಿಮ್), ಮತ್ತು ಯಾರು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮೂಲಕ ಹಣ್ಣುಗಳು of ಕ್ರಿಯೆಗಳು (ಕರ್ಮ ಫಲ) (ಅವಳ ಬೆಂಕಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆಗಳಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ),
2.2: ಅದಕ್ಕೆ ದುರ್ಗಾ, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವಿನಾನು ಆಶ್ರಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ (ಶರಣಂ ಅಹಮ್) ಇವರಿಂದ ಅವಳ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ (ಪ್ರಪಾಡಿ); (ಓ ಮದರ್ ದುರ್ಗಾ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ) ದಯವಿಟ್ಟು ದೋಣಿ me ಕರುಣಾಮಯಿ (ಈ ಮಹಾಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳು ತುಂಬಿವೆ),

ಚಿತ್ರ ಮೂಲ: Pinterest

ಸಂಸ್ಕೃತ:

ने्ने वं्वं ಡಾ यो्यो .्मान्मान ಸರ್ವಜ್ಞ गाणि्गाणि वा्वा .
च्च वी्वी ಡಾ ನಂ वी्वी ಡಾ ಡಾ ಡಾ ಡಾ .XNUMX.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದ:

ಅಗ್ನೆ ತ್ವಾಮ್ ಪಾರಾಯಾ ನೇವಿಯೊ ಅಸ್ಮಾನ್ ಸ್ವಾಸ್ತಿಭೀರ್-ಅತಿ ದುರ್ಗನ್ನಿ ವಿಶ್ವ |
ಪುಶ್-ಸಿ ಪೃಥ್ವಿ ಬಹುಲಾ ನಾ ಉರ್ವಿ ಭವನ ಟೋಕಾಯ ತಾನಾಯಾಯ ಶಮಿಯೋಹ್

ಅರ್ಥ:

(ಲೌಕಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಈ ಕಷ್ಟಕರ ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಲು ನಾವು ದುರ್ಗಾ ಬೆಂಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಪಣೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ)
3.1: O ಅಗ್ನಿ (ದುರ್ಗಾದ ಬೆಂಕಿ), ನೀವು ಯಾರು ಶ್ಲಾಘಿಸಲಾಗಿದೆ (ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು); ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ದೋಣಿ ಮಾಡಿ (ತುಂಬಾ), ನಮ್ಮನ್ನು (ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು) ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಮೂಲಕ ಶುಭ ಪ್ರಕೃತಿ, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ದಾಟುವಂತೆ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಜಗತ್ತು (ಸಂಸಾರ),…
3.2: … (ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶುಭ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸಹ ಹರಡಿ) ದೇಶದ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ, (ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿಯು) ಆಗುತ್ತದೆ ಹೇರಳವಾಗಿ ಫಲವತ್ತಾದ ಮತ್ತು ಹಸಿರು (ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ); ಮತ್ತು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ us, (ನಾವು ಯಾರು) ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬ್ಲಿಸ್ (ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ),

ಸಂಸ್ಕೃತ:

वानि्वानि ಡಾ गहा्गहा ಡಾ धुं्धुं ನಂ ಡಾ षि्षि .
ने्ने ಸರ್ವಜ್ಞ गृणानोस्माकं यविता्यविता .्. .XNUMX.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದ:

ವಿಶ್ವನಿ ಇಲ್ಲ ದುರ್ಗಾ-ಹಾ ಜಾತವೇದ ವೇದ ಸಿಂಧುಮ್ ನಾವಾ ದುರಿಟಾ-ಅತಿ-ಪಾರ್ಸಿ |
ಆಗ್ನೆ ಅಟ್ರಿವಾನ್-ಮಾನಸಾ ಗ್ರ್ನಾನಾನೊ-[ಎ]smaakam ಬೋಧಿ[ನಾನು]-ಅವಿತಾ ತನುನಾಮ್ || 4 ||

ಅರ್ಥ:

(ಲೌಕಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಈ ಕಷ್ಟಕರ ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಲು ನಾವು ದುರ್ಗಾ ಬೆಂಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಪಣೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ)
4.1: O ಜಟವೇದ (ವೇದಗಳಿಂದ ಜನಿಸಿದವನು), ನೀವು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ (ಸಮಾಧಿ) ತೊಂದರೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್; ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಗಿಸು ನಮಗೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಬೋಟ್ ಈ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಸಾಗರ ವಿಶ್ವದ (ಸಂಸಾರ),
4.2: O ಅಗ್ನಿ (ದುರ್ಗಾದ ಬೆಂಕಿ), ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಇವೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದು ನೀವು (ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ) ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ age ಷಿ ಅತ್ರಿ (ಯಾರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ), ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವಿಗಳು (ಈಗ) ತುಂಬಿದೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ (ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಮೂಲಕ)

ಸಂಸ್ಕೃತ:

ಸರ್ವಜ್ಞ ಡಾ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ .
ಎಸ್ ಡಾ षदति्षदति गाणि्गाणि वा्वा ಸರ್ವಜ್ಞ ಡಾ ಸರ್ವಜ್ಞ .XNUMX.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದ:

ಪ್ರಾರ್ಥನಾ-[ಎ]ಜಿತಾ[ngu]m-ಸಹಮಾನಂ-ಉಗ್ರಾಮ್-ಅಗ್ನಿ ಹುವೇಮಾ ಪರಮಾತ್-ಸಾಧಸ್ಥಾತ್ |
ಸಾ ನಹ್ ಪರ್ಸಾದ್-ಅತಿ ದುರ್ಗನ್ನಿ ವಿಶ್ವ ಕ್ಸ್ಸಮಾಡ್-ದೇವೋ ಅತಿ ದುರಿಟಾ-ಅಟಿ[ನಾನು]-ಅಗ್ನಿಹ್ || 5 ||

ಅರ್ಥ:

(ಲೌಕಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಈ ಕಷ್ಟಕರ ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಲು ನಾವು ದುರ್ಗಾ ಬೆಂಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಪಣೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ)
5.1: (ಅವಳು) ದಿ (ಗ್ರೇಟ್) ಫೈರ್ ಯಾರು ಅಜೇಯ in ಬ್ಯಾಟಲ್, ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಶುಲ್ಕಗಳು ಭಯಾನಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಯಿಸುವುದು (ಶತ್ರುಗಳು); ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸು ಅವಳಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ (ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ),
5.2: ಅದು ಇರಲಿ ಅಗ್ನಿ (ದುರ್ಗಾದ ಬೆಂಕಿ) ನಮ್ಮನ್ನು ಒಯ್ಯಿರಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವ ಪೂರ್ಣ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಗಳು, ಮೂಲಕ (ಮುಂದೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು) ಬರ್ನಿಂಗ್ ಚಿತಾಭಸ್ಮಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಶತ್ರುಗಳು (ನಮ್ಮೊಳಗೆ) ಅವಳೊಂದಿಗೆ ದೈವಿಕ ಬೆಂಕಿ.

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ:

ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆಯಾ ಮಾಲೀಕರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು / ವಿನ್ಯಾಸಗಳು / ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ನಿಮಗೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಐಟಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.

 

0 0 ಮತಗಳನ್ನು
ಲೇಖನ ರೇಟಿಂಗ್
ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ
ಸೂಚಿಸಿ
6 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಹೊಸ
ಹಳೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಇನ್ಲೈನ್ ​​ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ