hindufaqs-black-logo

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ദുർഗാ സുക്തം

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ദുർഗാ സുക്തം

ദുർഗാ സുക്തം ചൊല്ലുന്നത് തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ സ്ഫോടനാത്മക അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. ശ്രമിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ശക്തിയുടെ അപാരമായ ശക്തിയും കൃപയും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഈ ദുർഗാ മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത്, വീണ്ടും വീണ്ടും, ജീവിതത്തിലെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കൈവരിക്കും.

സംസ്കൃതം:

     .
  षदति्षदति गाणि्गाणि वा्वा  धुं्धुं ्यग्निः ॥१

ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ:

ജാതവേദസ് സുനവാമ സോമം-അരാട്ടിയാറ്റോ നിദഹതി വേദ |
സാ ന പർസാദ്-അതി ദുർഗണ്ണി വിശ്വ നവേ[aI]വാ സിന്ധം ദുരിറ്റ-ആറ്റി[ഞാൻ]-അഗ്നിഹ് || 1 ||

അർത്ഥം:

(ലൗകിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ വളരെ പ്രയാസകരമായ ഈ സമുദ്രത്തെ മറികടക്കാൻ ഞങ്ങൾ ദുർഗയുടെ തീയോട് ഞങ്ങളുടെ കടപ്പാടുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു)
ക്സനുമ്ക്സ: അതിലേക്ക് ജാതവേദം (വേദങ്ങൾ ജനിച്ച ഒരാൾ) നാം അമർത്തുക അപ്പോള് ഞാന് പറഞ്ഞു സോമ (അതായത് അവളെ തീവ്രമായി ക്ഷണിക്കുക); (ഞങ്ങൾ ആ ജാതവേദത്തെ വിളിക്കുന്നു) ആരാണ് കഴിക്കുന്നു അവളുടെ തീ അറിവ് (വേദം) എല്ലാം പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ (അകത്തും പുറത്തും) (ലോകത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുന്നു),
ക്സനുമ്ക്സ: അത് ചെയ്യട്ടെ അഗ്നി (ദുർഗയുടെ തീ) ഞങ്ങളെ വഹിക്കൂ ഇതിന് മുകളിൽ സമുദ്രം എന്ന ലോകം അതിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒപ്പം വലിയ അപകടങ്ങൾ; ഒരു പോലെ ബോട്ട് (ഒരെണ്ണം വളരെ പരുക്കൻ കടലിനു മുകളിലൂടെ വഹിക്കുന്നു)

സംസ്കൃതം:

्निवर्णां  ्वलन्तीं  मफलेषु्मफलेषु ्टाम् .
गां्गां  ्रपद्ये    ॥२

ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ:

താം-അഗ്നി-വർ‌ണം തപസ ജ്വലാന്തിം വൈറോകാനിം കർമ്മ-ഫലേസു ജുസ്താം |
ദുർഗാം ദേവി[ngu]m-Sharannam-Aham Prapadye Su-Tarasi Tarase Namah || 2 ||

അർത്ഥം:

(ലൗകിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ വളരെ പ്രയാസകരമായ ഈ സമുദ്രത്തെ മറികടക്കാൻ ഞങ്ങൾ ദുർഗയുടെ തീയോട് ഞങ്ങളുടെ കടപ്പാടുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു)
ക്സനുമ്ക്സ: ലേക്ക് ഗെയിമുകൾ, ആരാണ് നിറം of തീ (അഗ്നി വർണ്ണ) ഒപ്പം ജ്വലിക്കുന്നു കൂടെ ടപാസ് (തപസ ജ്വാലന്തിം); ആരായിരുന്നു ആ തീയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചു (തപസിന്റെ) (വൈറോച്ചിനിം), ആരാണ് ആരാധിച്ചു മുഖാന്തിരം പഴങ്ങൾ of പ്രവർത്തനങ്ങൾ (കർമ്മ ഫല) (അവളുടെ തീയ്ക്ക് കടപ്പാടായി സമർപ്പിക്കുന്നു),
ക്സനുമ്ക്സ: അതിലേക്ക് ദുർഗ്ഗ, അതിലേക്ക് ദേവിഞാൻ അഭയം എടുക്കുന്നു (ശരണം അഹം) എഴുതിയത് അവളുടെ കാലിൽ വീഴുന്നു (പ്രപാദി); (ഓ അമ്മ ദുർഗാ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ പ്രണാമം ചെയ്യുന്നു) ദയവായി കടത്തുവട്ടം me കരുണാമയനായി (വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അപകടങ്ങളും നിറഞ്ഞ ലോക മഹാസമുദ്രത്തിൽ),

ചിത്ര ഉറവിടം: Pinterest

സംസ്കൃതം:

ने्ने वं्वं  यो्यो ्मान् ्वस्तिभिरति गाणि्गाणि वा्वा .
च्च वी्वी  കി वी्वी     ॥३

ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ:

അഗ്നെ ത്വാം പരായ നേവിയോ അസ്മാൻ സ്വസ്തിഭീർ-അതി ദുർഗണ്ണി വിശ്വ |
പുഷ്-സി പൃഥ്വി ബാഹുല ന ഉർവി ഭവാന ടോകായ തനയായ ഷാമിയോ || 3 ||

അർത്ഥം:

(ലൗകിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ വളരെ പ്രയാസകരമായ ഈ സമുദ്രത്തെ മറികടക്കാൻ ഞങ്ങൾ ദുർഗയുടെ തീയോട് ഞങ്ങളുടെ കടപ്പാടുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു)
ക്സനുമ്ക്സ: O അഗ്നി (ദുർഗയുടെ തീ), നിങ്ങൾ ആരാണ് പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റി (ഈ സംഹാരത്തിലുടനീളം ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്); ദയവായി ഞങ്ങളെ കടത്തിവിടുക (അതും), ഞങ്ങളെ (അതായത് ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ) നിങ്ങളുടെ മേൽ ചുമക്കുന്നതിലൂടെ ശുഭപ്രകൃതി, ഇത് മറികടക്കാൻ ഞങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുക വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിറഞ്ഞ ലോകം (സംസാരം),…
ക്സനുമ്ക്സ: … (കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ശുഭപ്രകൃതിയും പരത്തുക) രാജ്യം ഒപ്പം ഭൂമി, (അങ്ങനെ ഭൂമി) മാറുന്നു സമൃദ്ധമായ ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ പച്ചയും (ബാഹ്യ പ്രകൃതിയിൽ നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു); പൂരിപ്പിക്കുക us, (ഞങ്ങൾ) നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ സുഖസമ്പൂർണ്ണമായ (അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ആന്തരികമായി ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും),

സംസ്കൃതം:

वानि्वानि  गहा्गहा  धुं्धुं കി  षि्षि .
ने्ने ्रिवन्मनसा गृणानोस्माकं यविता्यविता .् ॥४

ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ:

വിശ്വനി ഇല്ല ദുർഗ-ഹാ ജാതവേദ സിന്ധം നാ നവ ദുരിത-അതി-പർസി |
ആഗ്നെ ആട്രിവൻ-മാനസ ഗ്രന്നാനോ-[എ]സ്മാകം ബോധി[ഞാൻ]-അവിറ്റ തനുനാം || 4 ||

അർത്ഥം:

(ലൗകിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ വളരെ പ്രയാസകരമായ ഈ സമുദ്രത്തെ മറികടക്കാൻ ഞങ്ങൾ ദുർഗയുടെ തീയോട് ഞങ്ങളുടെ കടപ്പാടുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു)
ക്സനുമ്ക്സ: O ജാതവേദം (വേദങ്ങൾ ജനിച്ച ഒരാൾ), നിങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുക (ശവക്കുഴി) ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാ ലോകങ്ങൾ; ദയവായി വഹിക്കുക ഞങ്ങളെ ഒരു പോലെ ബോട്ട് ഇതിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമുദ്രം ലോകത്തിന്റെ (സംസാരം),
ക്സനുമ്ക്സ: O അഗ്നി (ദുർഗയുടെ തീ), നമ്മുടെ മനസ്സ് ആകുന്നു അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾ (തീവ്രമായി) ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു മുനി ആത്രി (മന്ത്രങ്ങൾ നിരന്തരം ചൊല്ലുന്നവർ), നമ്മുടെ ജീവികൾ (ഇപ്പോൾ) നിറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കൂടെ ബോധം (തുടർച്ചയായി നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നതിലൂടെ)

സംസ്കൃതം:

्रमग्निँ  ഉദ്ധരണി .
  षदति्षदति गाणि्गाणि वा्वा ्षामद्देवो  ्यग्निः ॥५

ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ:

പ്രീതാന-[എ]ജിത[ngu]മ-സഹമാനം-ഉഗ്രം-അഗ്നി ഹുവേമ പരമാത്-സദസ്താത് |
സാ ന പർസാദ്-അതി ദുർഗണ്ണി വിശ്വ ക്സമാദ്-ദേവോ അതി ദുരിറ്റ-അത്തി[ഞാൻ]-അഗ്നിഹ് || 5 ||

അർത്ഥം:

(ലൗകിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ വളരെ പ്രയാസകരമായ ഈ സമുദ്രത്തെ മറികടക്കാൻ ഞങ്ങൾ ദുർഗയുടെ തീയോട് ഞങ്ങളുടെ കടപ്പാടുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു)
ക്സനുമ്ക്സ: (അവൾ) (വലിയ) തീ ആരാണു അസാധാരണമായത് in യുദ്ധം, ഒപ്പം ചാർജുകൾ a ഭയങ്കര വിധത്തിൽ ജയിക്കുന്നു (ശത്രുക്കൾ); ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുക അവൾ ഒരുമിച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന അസംബ്ലി (അതായത്, ഏറ്റവും ഭക്തിയോടെ അവളെ ഒരുമിച്ച് ക്ഷണിക്കുക),
ക്സനുമ്ക്സ: അത് ചെയ്യട്ടെ അഗ്നി (ദുർഗയുടെ തീ) ഞങ്ങളെ വഹിക്കൂ ഇതിന് മുകളിൽ ലോകം പൂർണ്ണമായി വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, വഴി (മുന്നോട്ടും ഈടാക്കുന്നു) ബേൺ ചെയ്യുന്നു ചാരത്തിലേക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ശത്രുക്കൾ (ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ) അവളോടൊപ്പം ദിവ്യ തീ.

നിരാകരണം:

ഈ പേജിലെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഡിസൈനുകളും വീഡിയോകളും അതത് ഉടമസ്ഥരുടെ പകർപ്പവകാശമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങൾ / ഡിസൈനുകൾ / വീഡിയോകൾ ഇല്ല. നിങ്ങൾ‌ക്കായി ആശയങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി തിരയൽ‌ എഞ്ചിനിൽ‌ നിന്നും മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ‌ നിന്നും ഞങ്ങൾ‌ അവ ശേഖരിക്കുന്നു. പകർപ്പവകാശ ലംഘനമൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശം ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അറിവ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ നിയമപരമായ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കരുത്. ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇനം നീക്കം ചെയ്യാം.

 

0 0 വോട്ടുകൾ
ആർട്ടിക്കിൾ റേറ്റിംഗ്
Subscribe
അറിയിക്കുക
6 അഭിപ്രായങ്ങള്
ഏറ്റവും പുതിയത്
പഴയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് ചെയ്തു
ഇൻലൈൻ ഫീഡ്‌ബാക്കുകൾ
എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും കാണുക

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക