hindufaqs-black-logo
ദേവി സരസ്വതിയുടെ സ്തോത്രങ്ങൾ

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ദേവി സരസ്വതിയുടെ സ്തോത്രങ്ങൾ

ദേവി സരസ്വതിയുടെ സ്തോത്രങ്ങൾ

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ദേവി സരസ്വതിയുടെ സ്തോത്രങ്ങൾ

സരസ്വതി ദേവിയുടെ അപരജിത സ്തൂതിയുടെ വിവർത്തനങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇവിടെയുണ്ട്. ഇനിപ്പറയുന്ന സ്തോത്രങ്ങളുടെ അർത്ഥങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചേർത്തു.

സംസ്കൃതം:

ते्ते   मीरपुरवासिनि्मीरपुरवासिनि
वामहं्वामहं ्रार्थये यं्यं यादानं्यादानं    ॥

വിവർത്തനം:

നമസ്‌തേ ഷാരഡെ ദേവി കാഷ്മിറ പുരവാസിനി
ത്വവാഹാം പ്രാർത്ഥേ നിത്യം വിദ്യ ദാനാം ചാ ദേഹി മി ||

അർത്ഥം:

1: കാശ്മീരയുടെ വസതിയിൽ വസിക്കുന്ന ശാരദ ദേവിക്ക് നമസ്കാരം,
2: ദേവീ, നിന്നോട് ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു (വിജ്ഞാനത്തിനായി); ആ അറിവിന്റെ ദാനം ദയവായി എനിക്ക് നൽകേണമേ (അത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് എല്ലാം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത്).

ദേവി സരസ്വതിയുടെ സ്തോത്രങ്ങൾ
ദേവി സരസ്വതിയുടെ സ്തോത്രങ്ങൾ

സംസ്കൃതം:

 यै्यै यै्यै    .
 ्रकृत्यै रायै्रायै  रणताः्रणताः म्म .् ॥१

വിവർത്തനം:

നമോ ദേവായ് മഹാ ദേവായ് ശിവായ സതതം നമ |
നമപ്രക്ത്യായി ഭദ്രായി നിയാത പ്രണതാ സ്മാ താം || 1 ||

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: ആശംസകൾ ലേക്ക് ദേവി, ലേക്ക് മഹാദേവിസല്യൂട്ടുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും അവളോടൊപ്പമുള്ളവന് ശിവൻ (ശുഭം).
ക്സനുമ്ക്സ: ആശംസകൾ അവൾക്ക് ആരാണ് ശുഭ (ശിവനോടൊപ്പം ഒരാളായി) പ്രാഥമിക ഉറവിടം of സൃഷ്ടി ഒപ്പം കൺട്രോളർ എല്ലാറ്റിന്റെയും; ഞങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും വഴങ്ങുന്നു ലേക്ക് ഗെയിമുകൾ.

സംസ്കൃതം:

रायै्रायै  यायै्यायै यै्यै ्र्यै   .
ഉദ്ധരണി ्दुरूपिण्यै    ॥२

വിവർത്തനം:

റ ud ദ്രയായി നമോ നിത്യായൈ ഗ ur രായി ധാത്ര്യായി നമോ നാമ |
ജ്യോത്‌നായായി ചെന്ദു രൂപിനായ് സുഖയായ് സതതം നമ || 2 ||

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: ആശംസകൾ ലേക്ക് ഭയങ്കരആശംസകൾ ലേക്ക് നിത്യംതിളങ്ങുന്ന ഒന്ന് ഒപ്പം സഹായി എന്ന പ്രപഞ്ചം.
ക്സനുമ്ക്സ: സല്യൂട്ടുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും അവളെപ്പോലെ ഒരു തണുത്ത തെളിച്ചമുള്ള അവൾക്ക് മൂൺലൈറ്റ് നൈറ്റ്ഒപ്പം റേഡിയന്റ് രൂപം എന്ന ചന്ദ്രൻ, ആരാണ് സന്തോഷം സ്വയം.

ദേവി സരസ്വതിയുടെ സ്തോത്രങ്ങൾ
ദേവി സരസ്വതിയുടെ സ്തോത്രങ്ങൾ

സംസ്കൃതം:

्याण्यै रणता्रणता धयै्धयै धयै्धयै मो्मो   .
्ऋत्यै  ഉദ്ധരണി ्वाण्यै    ॥३

വിവർത്തനം:

കല്യാന്യായി പ്രാണതാ വൃദ്ധനായ സിദ്ധായി കുർമോ നമോ നമ |
നായർ‌ത്യായി ഭുഭൃതം ലക്ഷ്മൈ ശർ‌വന്യായി തേ നമോ നമ || 3 ||

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: ഞങ്ങൾ നമിക്കുന്നു അതിന്റെ ഉറവിടം അവളോട് ക്ഷേമം, ആരാണു മഹത്തായനിറഞ്ഞു ഒപ്പം നിലനിൽക്കുന്നു പ്രപഞ്ചം,
ക്സനുമ്ക്സ: ആശംസകൾ ലേക്ക് ഗെയിമുകൾ ആരാണ് നശീകരണകപ്പല് അതുപോലെ തന്നെ സമൃദ്ധി ഏത് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു The ഭൂമി ആരാണ് ഭാര്യ of ശിവൻ(സൃഷ്ടി, പരിപാലനം, നാശം എന്നിവയുടെ ദിവ്യ പദ്ധതിയിൽ).

സംസ്കൃതം:

गायै्गायै गपारायै्गपारायै  ्वकारिण्यै .
्यात्यै  णायै्णायै रायै्रायै   ॥४

വിവർത്തനം:

ദുർഗായി ദുർഗ പരായായി സാരായായി സർവ്വ കരിന്യായി |
ഖ്യഅത്യൈ തഥൈവ ക്ര്ശ്നഅയൈ ധുമ്രഅയൈ സതതമ് നമഹ് || 4 ||

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: (അഭിവാദ്യങ്ങൾ) ദുർഗ്ഗ, ആരാണ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് ക്രോസിംഗ് മേൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അപകടങ്ങളും ജീവിതത്തിന്റെ ആരാണ്, ആരാണ് എസ്സൻസ് of എല്ലാ കാരണങ്ങളും.
ക്സനുമ്ക്സ: സല്യൂട്ടുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും അവളോട്, ആരാണ് പ്രശസ്തമാണ് കൂടാതെ വ്യാപകമായി അറിയപ്പെടുന്ന പുറത്തും (സൃഷ്ടിയിൽ) വെറും പോലെ അവൾ ആകുന്നു ഇരുണ്ട ഒപ്പം പുക (ധ്യാനത്തിൽ) ഉള്ളിൽ അറിയാൻ പ്രയാസമാണ്.

നിരാകരണം:

ഈ പേജിലെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഡിസൈനുകളും വീഡിയോകളും അതത് ഉടമസ്ഥരുടെ പകർപ്പവകാശമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങൾ / ഡിസൈനുകൾ / വീഡിയോകൾ ഇല്ല. നിങ്ങൾ‌ക്കായി ആശയങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി തിരയൽ‌ എഞ്ചിനിൽ‌ നിന്നും മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ‌ നിന്നും ഞങ്ങൾ‌ അവ ശേഖരിക്കുന്നു. പകർപ്പവകാശ ലംഘനമൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശം ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അറിവ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ നിയമപരമായ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കരുത്. ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇനം നീക്കം ചെയ്യാം.

0 0 വോട്ടുകൾ
ആർട്ടിക്കിൾ റേറ്റിംഗ്
Subscribe
അറിയിക്കുക
0 അഭിപ്രായങ്ങള്
ഇൻലൈൻ ഫീഡ്‌ബാക്കുകൾ
എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും കാണുക

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക