hindufaqs-ಕಪ್ಪು-ಲೋಗೋ
ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು - ಭಾಗ I.

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು - ಭಾಗ I.

ಶ್ಲೋಕ 1: ಅಷ್ಟವಿನಾಯಕ ಶ್ಲೋಕ

ಸಂಸ್ಕೃತ:
श्रीगणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदम् ॥१
मुरुडे विनायकमहं चिन्तामणिं थेवरे ॥२
गिरिजात्मजं सुवरदं विघ्नेश्वरं ओझरे ॥३
रांजणनामके गणपतिं कुर्यात् सदा मङ्गलम्

ಎಲ್ಲಾ ಅಷ್ಟವಿನಾಯಕವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಅಲಂಕಾರ
ಎಲ್ಲಾ ಅಷ್ಟವಿನಾಯಕವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಅಲಂಕಾರ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದ:
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ-ಗನ್ನಾ-ನಾಯಕಂ ಗಜಾ-ಮುಖಂ ಮೊರೇಶ್ವರಂ ಸಿದ್ಧಿದಂ || 1 ||
ಬಲ್ಲಲ್ಲಂ ಮುರುದ್ದೆ ವಿನಾಯಕಂ-ಅಹಮ್ ಸಿಂಟಮನ್ನೀಮ್ ತೇವಾರೆ || 2 ||
ಲೆನ್ನ್ಯಾಡ್ರೌ ಗಿರಿಜಾತ್ಮಾಜಂ ಸುವರದಂ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಂ ಓಜಾರೆ || 3 ||
ಗ್ರೇಮ್ ರಂಜಣ್ಣ-ನಾಮಕೆ ಗಣಪತಿಮ್ ಕುರ್ಯಾತ್ ಸದಾ ಮಂಗಲಂ || 4 ||

ಅರ್ಥ:
ಆನೆಯ ಶುಭ ಮುಖವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗಣಗಳ ನಾಯಕ ಶ್ರೀ ಗಣನಾಯಕನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಬರಲಿ; ಯಾರು ಮೊರ್ಗಾಂವ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊರೇಶ್ವರನಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧತೆಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವವರು ಯಾರು? || 1 ||
ಯಾರು ಶ್ರೀ ಬಲ್ಲಾಲ (ಪಾಲಿಯಲ್ಲಿ), ಯಾರು ವಿನಾಯಕ, ಮುರುದಾ (ಮಹಾದ್) ನಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವವರು ಮತ್ತು ತೆವೂರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್-ಪೂರೈಸುವ ರತ್ನ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಎಂದು ಯಾರು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. || 2 ||
ಯಾರು ಗಿರಿಜತ್ಮಾಜ, ದೇವಿ ಗಿರಿಜಾ ಅಥವಾ ಪಾರ್ವತಿಯವರಂತೆ ಲೆನ್ಯಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಓಜರಾದಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನಾಗಿ ಯಾರು ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ || 3 ||
ರಂಜನ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯಾಗಿ ಯಾರು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ; ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಶುಭ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಲಿ. || 4 ||

ಸಹ ಓದಿ: ಅಷ್ಟವಿನಾಯಕ: ಗಣೇಶನ ಎಂಟು ವಾಸಸ್ಥಾನಗಳು

ಶ್ಲೋಕ 2: ಅಗಜಾನ ಪದ್ಮಾರ್ಕಂ

ಸಂಸ್ಕೃತ:
ಡಾ
ಸರ್ವಜ್ಞ ಡಾ .्निशम्निशम .
ಡಾ तानां्तानां तं्तं महे्महे

ಪಾರ್ವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗಣೇಶ
ಪಾರ್ವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗಣೇಶ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದ:
ಅಗಜಾನ ಪದ್ಮ-ಅರ್ಕಂ ಗಜಾನನಮ್ ಅಹರ್ನಿಷಮ್ |
ಅನೆಕಾ-ಅಣೆಕಟ್ಟು-ತಮ್ ಭಕ್ತಾನಮ್ ಎಕಾ-ದಂತಮ್ ಉಪಸ್ಮಹೇ ||

ಅರ್ಥ:
ಗೌರಿಯ ಕಮಲದ ಮುಖದಿಂದ ಕಿರಣಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗ ಗಜಾನಾನ ಮೇಲೆ ಇರುವುದರಿಂದ,
ಅಂತೆಯೇ, ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನ ಕೃಪೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ; ಅವರ ಅನೇಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು; ಆಳವಾದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಏಕಾದಾಂತವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಭಕ್ತರು (ಯಾರು ಒಂದೇ ದಂತವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ).

 

ಶ್ಲೋಕ 3: ಗಜಾನನಂ ಭೂತಗಾನಡಿ ಸೆವಿಟಂ

ಸಂಸ್ಕೃತ:
ಗಜಾನನಂ ಭೂತಗಣದಿ ಸೇವಿತಂ
थ्थ जम्बूफलसार भक्षितम्.
ಉಮಾಸುತಂ ಶೋಕ ವಿನಾಶಕಾರಣಂ
विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्

ಗಣೇಶನ ಈ ವಿಗ್ರಹವು ಪುರುಷಾರ್ಥನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದ:
ಗಜಾನನಂ ಭೂತ-ಗನ್ನಡಿ ಸೆವಿಟಂ
ಕಪಿತ್ತ ಜಂಬು-ಫಲ-ಸಾರಾ ಭಕ್ಷಿತಂ
ಉಮಾ-ಸುತಮ್ ಶೋಕಾ ವಿನಾಶಾ-ಕರಣಂ
ನಮಾಮಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾಡಾ-ಪಂಗ್ಕಾಜಮ್ ||

ಅರ್ಥ:
ಆನೆ ಮುಖವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ರೀ ಭೂಜನಂ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ, ಯಾರು ಭೂತ ಗಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತರರಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ,
ಕಪಿಟ್ಟಾ ವುಡ್ ಆಪಲ್ ಮತ್ತು ಜಂಬು ರೋಸ್ ಆಪಲ್ ಹಣ್ಣುಗಳ ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ,
ದೇವಿ ಉಮಾ (ದೇವಿ ಪಾರ್ವತಿ) ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು,
ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ದೇವರು ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ಕಮಲದ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.

 

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆಯಾ ಮಾಲೀಕರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು / ವಿನ್ಯಾಸಗಳು / ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ನಿಮಗೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಐಟಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.

0 0 ಮತಗಳನ್ನು
ಲೇಖನ ರೇಟಿಂಗ್
ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ
ಸೂಚಿಸಿ
1 ಕಾಮೆಂಟ್
ಹೊಸ
ಹಳೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಇನ್ಲೈನ್ ​​ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ