hindufaqs-black-logo

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

അദ്യായുടെ ഉദ്ദേശ്യം 8- ഭഗവദ്ഗീത

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

അദ്യായുടെ ഉദ്ദേശ്യം 8- ഭഗവദ്ഗീത

ഭഗവദ്ഗീതയുടെ ഈ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ കൃഷ്ണ ബോധത്തിന്റെ സ്വഭാവം പൂർണ്ണമായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ഐശ്വര്യത്തിലും കൃഷ്‌ണ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു

ശ്രീ-ഭഗവാൻ യുവക
മെയ് അസക്ത-മന പാർത്ഥ
യോഗം യുഞ്ജൻ ഭ്രാന്തൻ-ആശ്രയh
ആശംസായം സമഗ്രം മാം
യഥാ ജ്ഞാസ്യാസി ടാക് ക്രുനു

ഇപ്പോൾ കേൾക്കുക, പ്രീതാ [അർജ്ജുനന്റെ] മകനേ, എന്നെ പൂർണ്ണ ബോധത്തിൽ യോഗ പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ, എന്നോട് മനസ്സോടെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയും, സംശയമില്ല.
ഉദ്ദേശ്യം
 ഭഗവദ്ഗീതയുടെ ഈ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ കൃഷ്‌ണ ബോധത്തിന്റെ സ്വഭാവം പൂർണ്ണമായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാ സമൃദ്ധിയിലും കൃഷ്‌ണ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അത്തരം സമൃദ്ധി അദ്ദേഹം എങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുവെന്നത് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, കൃഷ്‌ണയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന നാല് തരം ഭാഗ്യമുള്ള ആളുകളെയും, കൃഷ്‌ണയിലേക്ക് ഒരിക്കലും പോകാത്ത നാല് തരം നിർഭാഗ്യകരമായ ആളുകളെയും ഈ അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു.

ഭഗവദ്ഗീതയുടെ ആദ്യത്തെ ആറ് അധ്യായങ്ങളിൽ, ജീവജാലത്തെ നോൺമെറ്റീരിയൽ സ്പിരിറ്റ് ആത്മാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, അത് വിവിധതരം യോഗകളാൽ സ്വയം സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയർത്താൻ പ്രാപ്തമാണ്. ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ, മനസ്സിന്റെ സ്ഥിരമായ ഏകാഗ്രത കൃഷ്‌ണനിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്‌ണ ബോധം എല്ലാ യോഗയുടെയും ഏറ്റവും ഉയർന്ന രൂപമാണെന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരാളുടെ മനസ്സ് കൃഷ്‌ണയിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് സമ്പൂർണ്ണ സത്യം പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയും, അല്ലാത്തപക്ഷം.

ആൾമാറാട്ട ബ്രഹ്മജ്യതി അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശികവൽക്കരിച്ച പരമത്മ തിരിച്ചറിവ് സമ്പൂർണ്ണ സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായ അറിവല്ല, കാരണം അത് ഭാഗികമാണ്. പൂർണ്ണവും ശാസ്ത്രീയവുമായ അറിവ് കൃഷ്‌ണയാണ്, എല്ലാം കൃഷ്‌ണ ബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അപൂർണ്ണമായ കൃഷ്‌ണ ബോധം, ഏതൊരു സംശയത്തിനും അതീതമായ ആത്യന്തിക അറിവാണ് കൃഷ്‌ണയെന്ന് ഒരാൾക്ക് അറിയാം. വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള യോഗകൾ കൃഷ്‌ണ ബോധത്തിന്റെ പാതയിലെ കല്ലുകൾ മാത്രമാണ്. കൃഷ്‌ണ ബോധത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരാൾക്ക് ബ്രഹ്മജ്യതിയെക്കുറിച്ചും പരമത്മത്തെക്കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായി അറിയാം. കൃഷ്‌ണ ബോധ യോഗയിലൂടെ ഒരാൾക്ക് എല്ലാം പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയും - അതായത് സമ്പൂർണ്ണ സത്യം, ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾ, ഭ nature തിക സ്വഭാവം, സാമഗ്രികളുമായുള്ള അവയുടെ പ്രകടനങ്ങൾ.

അതിനാൽ, ആറാം അധ്യായത്തിലെ അവസാന വാക്യത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ ഒരാൾ യോഗ പരിശീലനം ആരംഭിക്കണം. ഒൻപത് വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഭക്തിസേവനത്തിലൂടെയാണ് കൃഷ്ണയിൽ മനസ്സിന്റെ ഏകാഗ്രത സാധ്യമാകുന്നത്, അതിൽ ശ്രാവനമാണ് ആദ്യത്തേതും പ്രധാനപ്പെട്ടതും. അതിനാൽ, കർത്താവ് അർജ്ജുനനോട്, “ടാറ്റ് സ്രു” അല്ലെങ്കിൽ “എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ” എന്ന് പറയുന്നു. കൃഷ്‌ണനേക്കാൾ വലിയ അധികാരിയാകാൻ മറ്റാർക്കും കഴിയില്ല, അതിനാൽ അവനിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതിലൂടെ, കൃഷ്‌ണ ബോധത്തിൽ പുരോഗതി നേടാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അവസരം ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു.

അതിനാൽ, ഒരാൾ‌ക്ക് കൃഷ്‌ണയിൽ‌ നിന്നും നേരിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ‌ കൃഷ്‌ണയുടെ ശുദ്ധമായ ഒരു ഭക്തനിൽ‌ നിന്നോ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് - അല്ലാതെ മുകളിലത്തെ ഒരു നോൺ‌ഡെവോട്ടീയിൽ‌ നിന്നല്ല, അക്കാദമിക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ‌ മുഴുകി.

അതിനാൽ കൃഷ്‌ണയിൽ നിന്നോ കൃഷ്‌ണ ബോധത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തനിൽ നിന്നോ കേട്ടാൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്‌ണയുടെ ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ.

നിരാകരണം:

ഈ പേജിലെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഡിസൈനുകളും വീഡിയോകളും അതത് ഉടമസ്ഥരുടെ പകർപ്പവകാശമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങൾ / ഡിസൈനുകൾ / വീഡിയോകൾ ഇല്ല. നിങ്ങൾ‌ക്കായി ആശയങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി തിരയൽ‌ എഞ്ചിനിൽ‌ നിന്നും മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ‌ നിന്നും ഞങ്ങൾ‌ അവ ശേഖരിക്കുന്നു. പകർപ്പവകാശ ലംഘനമൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശം ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അറിവ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ നിയമപരമായ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കരുത്. ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇനം നീക്കം ചെയ്യാം.

 

5 1 വോട്ടുചെയ്യുക
ആർട്ടിക്കിൾ റേറ്റിംഗ്
Subscribe
അറിയിക്കുക
1 അഭിപ്രായം
ഏറ്റവും പുതിയത്
പഴയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് ചെയ്തു
ഇൻലൈൻ ഫീഡ്‌ബാക്കുകൾ
എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും കാണുക

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക