hindufaqs-black-logo
കൽക്കി അവതാർ

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ദശാവതാരൻ വിഷ്ണുവിന്റെ 10 അവതാരങ്ങൾ - ഭാഗം X: കൽക്കി അവതാർ

കൽക്കി അവതാർ

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ദശാവതാരൻ വിഷ്ണുവിന്റെ 10 അവതാരങ്ങൾ - ഭാഗം X: കൽക്കി അവതാർ

ഹിന്ദുമതത്തിൽ, നിലവിലെ മഹായുഗത്തിലെ വിഷ്ണുവിന്റെ അവസാന അവതാരമാണ് കൽക്കി (कल्कि), ഇപ്പോഴത്തെ യുഗമായ കലിയുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്ന് മുൻകൂട്ടിപ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വരച്ച ജ്വലിക്കുന്ന വാളുമായി വെളുത്ത കുതിരയുടെ മുകളിൽ കൽക്കി ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പുരാണങ്ങൾ എന്ന മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രവചിക്കുന്നു. ഹിന്ദു എസ്കാറ്റോളജിയിലെ അവസാന സമയത്തിന്റെ തുടക്കക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം, അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം സത്യയുഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കും.

നിത്യതയുടെയോ കാലത്തിന്റെയോ ഒരു രൂപകമാണ് കൽക്കി എന്ന പേര്. അതിന്റെ ഉത്ഭവം കൽക്ക എന്ന സംസ്‌കൃത പദത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കാം. അതിനാൽ, പേര് 'ദുഷിച്ചവനെ നശിപ്പിക്കുക', 'ഇരുട്ടിനെ നശിപ്പിക്കുന്നവൻ' അല്ലെങ്കിൽ 'അജ്ഞതയെ നശിപ്പിക്കുന്നവൻ' എന്നാണ് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത്. സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു പദോൽപ്പത്തി 'വെളുത്ത കുതിര' എന്നതാണ്.

കൽക്കി അവതാർ
കൽക്കി അവതാർ

ബുദ്ധ കലാചക്ര പാരമ്പര്യത്തിൽ, ശംഭാല രാജ്യത്തിലെ 25 ഭരണാധികാരികൾ കൽക്കി, കുലിക അല്ലെങ്കിൽ കൽക്കി-രാജാവ് എന്നീ സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചിരുന്നു. വൈശാഖ സമയത്ത്, ശുക്ലപക്ഷത്തിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ടാഴ്ച പതിനഞ്ച് ദേവന്മാർക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു, ഓരോ ദിവസവും വ്യത്യസ്ത ദൈവത്തിനായി. ഈ പാരമ്പര്യത്തിൽ, പന്ത്രണ്ടാം ദിവസം വൈശാഖ ദ്വാദാഷി, കൽക്കിയുടെ മറ്റൊരു പേരായ മാധവയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു.
കൽക്കി പ്രഭു കലിയുഗത്തിന്റെ അന്ധകാരം നീക്കി സത്യയുഗം (സത്യത്തിന്റെ യുഗം) എന്ന പേരിൽ ഒരു പുതിയ യുഗം (യുഗം) ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. സത്യയുഗം കൃതയുഗം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ, നാല് യുഗങ്ങളുടെ അടുത്ത ചക്രത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ അനുസരിച്ച്, അടുത്ത സത്യയുഗത്തെ പഞ്ചോറത്ത് യുഗം എന്നറിയപ്പെടും.

കൽക്കി അവതാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യകാല പരാമർശം ഇന്ത്യയിലെ മഹത്തായ ഇതിഹാസമായ മഹാഭാരതത്തിൽ കാണാം. ബ്രാഹ്മണ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കൽക്കി ജനിക്കുമെന്ന് ish ഷി മർക്കണ്ഡേയ മുതിർന്ന പാണ്ഡവനായ യുധിഷ്ഠിറിനോട് പറയുന്നു. അക്കാദമിക്, സ്പോർട്സ്, യുദ്ധം എന്നിവയിൽ മികവ് പുലർത്തുന്ന അദ്ദേഹം വളരെ ബുദ്ധിമാനും ശക്തനുമായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിത്തീരും.

വേദപുസ്തകത്തിന്റെ മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വിവരണമുണ്ട്. ശംഭാലയിലെ ധർമ്മരാജ സുചന്ദ്രനെ ബുദ്ധൻ ആദ്യമായി പഠിപ്പിച്ച കാലചക്ര തന്ത്രവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തെ വിവരിക്കുന്നു:

ശംഭാല ഗ്രാമത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ബ്രാഹ്മണന്റെ ഭവനത്തിൽ കൽക്കി പ്രഭു പ്രത്യക്ഷപ്പെടും, മഹാത്മാക്കളായ വിഷ്ണുയാഷയും ഭാര്യയും, ചിന്തയുടെ ശുദ്ധമായ സുമാതി.
Ri ശ്രീമദ്-ഭാഗവതം ഭാഗ് 12.2.18

വിഷ്ണുവിഷ കൽക്കിയുടെ പിതാവിനെ വിഷ്ണുവിന്റെ ഭക്തൻ എന്നും സുമാതി തന്റെ അമ്മയെ ശംഭാല അഥവാ ശിവക്ഷേത്രം എന്നും പരാമർശിക്കുന്നു.

അഗ്നി പുരാണം പ്രവചിക്കുന്നത്, ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദുഷ്ട രാജാക്കന്മാർ ഭക്തരെ പോഷിപ്പിക്കും. പുരാണ ശംഭാലയിൽ വിഷ്ണുയാഷയുടെ മകനായി കൽക്കി ജനിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മീയ ഗുരുവായി യജ്ഞവാൽക്യ ഉണ്ടായിരിക്കും.

വിഷ്ണുവിന്റെ ആറാമത്തെ അവതാരമായ പരശുരാമൻ ഒരു ചിരഞ്ജീവിയാണ് (അമർത്യൻ), തിരുവെഴുത്തുകളിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു, കൽക്കിയുടെ തിരിച്ചുവരവിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം അവതാരത്തിന് ഒരു ആയോധന ഗുരു ആയിരിക്കും, ഖഗോള ആയുധങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി കഠിനമായ തപസ്സിന്റെ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ച് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

കൽക്കി ധാർമ്മിക നിയമം നാലിരട്ടി വർണങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും സമൂഹത്തെ നാല് ക്ലാസുകളായി സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും, അതിനുശേഷം നീതിയുടെ പാതയിലേക്ക് മടങ്ങിവരും. [6] ഹരി കൽക്കിയുടെ രൂപം ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്നും കൃത അല്ലെങ്കിൽ സത്യയുഗം മുമ്പത്തെപ്പോലെ മടങ്ങിവരുമെന്നും പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. [7]

വിഷ്ണു പുരാണവും വിശദീകരിക്കുന്നു:
വേദങ്ങളിലും നിയമ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പഠിപ്പിച്ച രീതികൾ ഏതാണ്ട് അവസാനിക്കുകയും കാളി യുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തോടടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ആ ദിവ്യജീവിയുടെ ഒരു ഭാഗം സ്വന്തം ആത്മീയ സ്വഭാവത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നവനും ആരാണ് തുടക്കവും അവസാനവും, ആരാണ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങും. എട്ട് അമാനുഷിക കഴിവുകളുള്ള കൽക്കി എന്ന നിലയിൽ ശംഭാല ഗ്രാമത്തിലെ പ്രമുഖ ബ്രാഹ്മണനായ വിഷ്ണുയാഷയുടെ കുടുംബത്തിൽ അദ്ദേഹം ജനിക്കും, എട്ട് സൂര്യന്മാർ (8 സൗരദേവതകളാൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ധനിഷ്ഠ നക്ഷത്രത്തിന്റെ അധിപനായ വാസു) ഒരുമിച്ച് ആകാശത്ത് പ്രകാശിക്കും . അവിടുത്തെ അനിഷേധ്യമായ ശക്തിയാൽ അവൻ എല്ലാ മ്ലേച്ചകളെയും (ബാർബേറിയൻ) കള്ളന്മാരെയും അധർമ്മത്തിൽ അർപ്പിതരായ എല്ലാവരെയും നശിപ്പിക്കും. അവൻ ഭൂമിയിൽ നീതി പുന est സ്ഥാപിക്കും, കാളി യുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സ് ഉണർത്തുകയും സ്ഫടികം പോലെ വ്യക്തമാവുകയും ചെയ്യും. ആ പ്രത്യേക സമയത്തിന്റെ ഫലമായി അങ്ങനെ മാറുന്ന പുരുഷന്മാർ മനുഷ്യരുടെ വിത്തുകൾ പോലെയാകും, കൂടാതെ കൃതയുഗത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധയുഗത്തിന്റെ സത്യയുഗത്തിലെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന ഒരു വംശത്തിന് ജന്മം നൽകും. 'സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ചന്ദ്രഗ്രഹണമായ ടിഷ്യയും വ്യാഴവും ഒരു മാളികയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ, കൃതയുഗം മടങ്ങിവരും.
Ish വിഷ്ണു പുരാണം, പുസ്തകം നാല്, അധ്യായം 24

കൽക്കി അവതാർ
കൽക്കി അവതാർ

കൽക്കി കാളിയുടെ പ്രായം അവസാനിപ്പിച്ച് എല്ലാ മ്ലേച്ചകളെയും കൊല്ലുമെന്ന് പത്മ പുരാണം വിവരിക്കുന്നു. അവൻ എല്ലാ ബ്രാഹ്മണരെയും ശേഖരിക്കുകയും പരമമായ സത്യം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും നഷ്ടപ്പെട്ട ധർമ്മത്തിന്റെ വഴികൾ തിരികെ കൊണ്ടുവരികയും ബ്രാഹ്മണന്റെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വിശപ്പ് നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. കൽക്കി അടിച്ചമർത്തലിനെ ധിക്കരിക്കുകയും ലോകത്തിന്റെ വിജയത്തിന്റെ ബാനറായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. [8]

ഭാഗവത പുരാണം പറയുന്നു
കലിയുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ, ദൈവത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ വിഷയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ, വിശുദ്ധന്മാരുടെയും മാന്യരായ മാന്യന്മാരുടെയും വസതികളിൽ പോലും, ഭരണകൂടത്തിന്റെ അധികാരം ദുഷ്ടന്മാരിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മന്ത്രിമാരുടെ കൈകളിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ, ത്യാഗത്തിന്റെ സാങ്കേതികതകളെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്തപ്പോൾ, വാക്കാൽ പോലും, ആ സമയത്ത് കർത്താവ് പരമമായ ശിക്ഷകനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടും.
Ha ഭാഗവത പുരാണം, 2.7.38

അത് അവന്റെ വരവ് മുൻ‌കൂട്ടി അറിയിക്കുന്നു:
സന്യാസ രാജകുമാരൻ, പ്രപഞ്ചനാഥനായ കൽക്കി പ്രഭു, തന്റെ വേഗത്തിലുള്ള വെളുത്ത കുതിരയായ ദേവദത്ത കയറുകയും, വാളെടുത്ത്, ഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ എട്ട് നിഗൂ l മായ സമ്പന്നതകളും എട്ട് പ്രത്യേക ഗുണങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കും. അവിടുത്തെ അസമമായ കഴിവ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും വളരെ വേഗത്തിൽ ഓടിക്കുകയും ചെയ്താൽ, രാജാക്കന്മാരായി വസ്ത്രം ധരിച്ച ധീരരായ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കള്ളന്മാരെ അവൻ കൊല്ലും.
Ha ഭാഗവത പുരാണം, 12.2.19-20

മുമ്പത്തെ തിരുവെഴുത്തുകളുടെ ഘടകങ്ങൾ സംയോജിപ്പിച്ച് കൽക്കി പുരാണം കൽക്കിയെ വിവരിക്കുന്നു. സമയത്തിന്റെ നീരൊഴുക്ക് മാറ്റാനും നീതിമാന്മാരുടെ പാത പുന restore സ്ഥാപിക്കാനും അവന് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും. കാളി എന്ന ദുരാത്മാവ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുറകിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ധർമ്മം മറക്കുകയും സമൂഹം നശിക്കുകയും ചെയ്യും. മനുഷ്യൻ യജ്ഞം നൽകുന്നത് നിർത്തുമ്പോൾ, വിഷ്ണു അചഞ്ചലനായി രക്ഷിക്കാനായി അവസാനമായി ഇറങ്ങും. ശംഭാല നഗരത്തിലെ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ അദ്ദേഹം കൽക്കിയായി പുനർജനിക്കും.

ടിബറ്റൻ ബുദ്ധമതത്തിന്റെ അനുയായികൾ കാലചക്ര തന്ത്രം സംരക്ഷിച്ചു, അതിൽ ശംഭാലയുടെ നിഗൂ real മേഖലയിലെ 25 ഭരണാധികാരികളുടെ തലക്കെട്ടാണ് “കാൽക്കിൻ”. ഈ തന്ത്രം പുരാണങ്ങളിലെ നിരവധി പ്രവചനങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

സ്വേച്ഛാധിപത്യവും ശക്തവുമായ ഒരു ഭരണാധികാരി കാരണം ഭൂമി പ്രതിസന്ധിയിലായ സമയത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരവ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൽക്കി ഭഗവാൻ മനോഹരമായ വെളുത്ത കുതിരപ്പുറത്ത് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു, മിക്കപ്പോഴും ഇരുണ്ട ആകാശത്തിന്റെ മുൻവശത്താണ് ഇത് ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. അന്ധകാരം (തിന്മ) ഇന്നത്തെ ക്രമമായിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് അവന്റെ വരവിനെ ഇത് പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നത്, ലോകത്തെ അതിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനുള്ള രക്ഷകനാണ് അവൻ. വിഷ്ണു ക്രൂരനായ ക്ഷത്രിയ ഭരണാധികാരികളെ കൊന്ന പരശുരം അവതാരത്തിന് സമാനമാണിത്.

കൽക്കി അവതാർ ഏറ്റവും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്, കാരണം ഇത് നിരവധി സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി സ്വരൂപിച്ച എല്ലാ സങ്കടങ്ങളിൽ നിന്നും ലോകത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇരുണ്ട യുഗമായ കലിയുഗിന്റെ അവസാനത്തിൽ അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേരുകയും സത് യുഗത്തിന്റെ ആരംഭം കുറിക്കുകയും ചെയ്യും. കണക്കുകൂട്ടലുകൾ അനുസരിച്ച്, അത് സംഭവിക്കാൻ ഇനിയും വർഷങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ട് (കലിയുഗ് 432000 വർഷത്തേക്ക് നീളുന്നു, അത് ആരംഭിച്ചു - 5000 വർഷം മുമ്പ്). ഇന്ന്‌ അത്തരം നൂതന സൈനിക സാങ്കേതികവിദ്യ ഉള്ളപ്പോൾ‌, കാൽ‌കി അവതാർ‌ ഏതുതരം ആയുധങ്ങൾ‌ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നത് കാണാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യമുണ്ട് (പക്ഷേ, അപ്പോഴേക്കും രക്ഷ നേടാൻ‌ ഞങ്ങൾ‌ക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും പുനർ‌ജന്മ ചക്രത്തിൽ‌ കുടുങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ‌).

സരസ്വതി, യമുന, ഗംഗ എന്നീ മൂന്ന് നദികളും സ്വർഗത്തിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ (ഉണങ്ങിയത്) കൽക്കി അവതാർ വരുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

ക്രെഡിറ്റുകൾ: യഥാർത്ഥ ചിത്രത്തിനും ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും ഫോട്ടോ ക്രെഡിറ്റുകൾ

0 0 വോട്ടുകൾ
ആർട്ടിക്കിൾ റേറ്റിംഗ്
Subscribe
അറിയിക്കുക
14 അഭിപ്രായങ്ങള്
ഏറ്റവും പുതിയത്
പഴയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് ചെയ്തു
ഇൻലൈൻ ഫീഡ്‌ബാക്കുകൾ
എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും കാണുക

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക